Hotărârea nr. 39/2018

HOTARAREnr. 39 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOENERGETICA BUCURESTI-ILFOVT


HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizației Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Gen arai al Municipiului București și raporul comun de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 1991/21.02.2018 și al Direcției Utilități Publice nr. 2136/21.02.2018;

Văzând rapolul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 33/21.02.2018, raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 116/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 325/2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea acțului constitutiv-cadru și a statutului-cadr j ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de ut lități publice, cu modificările și completările ulter oare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la cu priyire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Te/moenergetică București-llfov transmis cu adresa nr. 1/20.02.2018, prin care se transmite procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov;

-    Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov nr. 5/20.02.2018;

în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a) din Anexa 1 - Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov și art. 7 lit. a) din Anexa 2, anexe ale H.C.G.M.D. nr. 141/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică bucurești-llfov;


In temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d),    și art.

45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,Tepu Dlicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă contribuția Municipiului București pentru anul 2018 la finanțarea cheltuielilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov în sumă de 2.586.800 lei din bugetul planificat al Municipiului București pentru anul în curs. Plata se va face trimestrial, până la sfârșitul fiecărui trimestru.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Qeneral al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a f< Municipiului București din da


•st adoptată în ședința ordinară a Consiliului a de 22.02.2018.


Seneral al


/'


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlando Culea


Pag 2


w

UKAS

COIB-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

001