Hotărârea nr. 4/2018

HOTARAREnr. 4 din 2018-01-17 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DR. AUREL VAINERConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului dr. Aurel Vainer

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 73/05.01.2018 al Direcției Cultură, Sport, Turism;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 1/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 4/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 192/08.05.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București";

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului dr. Aurel Vainer în semn de recunoaștere pentru apărarea, promovarea și susținerea valorilor tradiționale spirituale iudeo-creștine și pentru combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și negării Holocaustului.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR^T^AL MUNICIPIULUI Culea Marian O |o    Georgiana


București, 17.01.2018 Nr. 4

X—

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, lton^ni^tek-M02£yHJS.'55 00: www.bucuresti-primaria.i

‘ v