Hotărârea nr. 40/2018

HOTARAREnr. 40 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVELOR DE INVESTITII LUCRARI DE MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL BTMS A INTERSECTIILOR SEMAFORIZATE DE PE ARTERELE COLENTINA, CAMIL RESSU - THEODOR PALLADY, 13 SEPTEMBRIE - BD. GHENCEA, CALEA GRIVITEI - BUCURESTII NOI, GIURGIULUIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului

Având în vedere expunerea de motive a Primari

lui General al Municipiului București și


raportul de specialitate al Direcției Transporturi Dfuțnuri si Sistematizarea Circulației nr. 31/15.01.2018;

tură urbană nr. 8/21.02.2018, Comisiei Comisiei juridice și de disciplină nr.


Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastrbdt ejconomice, buget, finanțe nr. 13/21.02.2018 și raportul 5/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de avizul nr. 29/25.09.2017 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

Luând în considerare art. 8 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Cap.lll, secțiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a ucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții lucrări de modernizare și integrare în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Bd. Ghencea, Calea

Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, potrivit


anexelor nr, 1 -58.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Anexele nr. 1—58 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Marian Orlando Cui

București, 22.02.2018 Nr. 40


ft SECRETAR GENERAL

AȚ MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir /


Anexa 1ANEXA nr. 1 la H.CG.M.B. NR

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 1.1 Bd. Camll Ressu x Șas. Mihai

Bravu


1. Valoarea totala (inclusiv T.VJU) din care:

196.880 M

94.846 lei


Lucrări de construcții montaj

2. Capadtati:

3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 Iun)Automate de dirijare a circulație)

0 buc

Semafoare

4 buc

Ca natotî electrice

0 ml

Camere de tragere

Obuc

Bude inductive

8

buc

DispozShr acustic pentru nevazatori

16

buc

Stâlpi simplu

0

bu:

Stâlpi cu consola de 3.8 m

1

bu:

Stâlpi cu consola de 8 m

0

bu:

Camere video (CCTV)

1

bu:

Echipamente comunicații conectare BTM5

0

bu:

Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

0

mf

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectilul

Intersecția 12 9d. CamH Ressu x Str. Dristor

1. Valoarea totala (Inclusiv T.VX)    1,396,147 lei

din care:

Lucrări de omstructl montaj    814.956 lei

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Canaliza Ui electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu cor sola de 3.8 m

Stâlpi cu cor sol i de 8 m

Camere vWr o (CTV)

Echipament cc TiunkatS conectare BTWS Insule de di ijarseparatori fluxuri, refugii

1 buc 39 buc 800 ml 17 buc 19 buc 14 buc i 1 buc

1    buc

Obuc

Ibuc

2    buc

Omp


3. Durata es

1. Valoarea totala (Induși* T.VX)

din care:

lunari de construcffl monta)


425.718 lei

317.198 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației


Semafoare Canalizați! electrice Camere de tragere Bucle Inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori


Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV) Echipamente comunicată con Insule de dirijare, separatori


btos

, refugii


Obuc 1 buc

390 rol 4 buc Obuc 14bx Obuc 0 buc Obuc 1 buc 0 buc 0 mp

")1. Valoarea totala (Induslv T.VX)    800.507 lei

din care:

Lucrări de construcia montaj    485.485 iei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a drcuiației Semafoare Canalizau electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatort Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.B m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicași conectare BTHS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


O

O

500

6

19

18

0

0

0

1

2

0


truc

truc

ml

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp


3.


Durata estimata de


execuție a obiectiv îLA1. Valoarea totala (indusiv T.VJL) din caia:


Lucrări de construcții montaj1,984.249 lei


1,331387 te!


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Canalizați electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicați conectare BTMS Insie de dirijare, separatori fluxuri, refugii


1 buc 42 buc

1330 mi 14 buc 24 buc 16 buc 10 buc Obuc 4 buc

1    buc

2    buc Omp


(/


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

1 buc

Semafoare

45 buc

CanaSzatll electrice

1302 ml

Camere de tragere

15 buc

Bude Inductive

21 buc

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

18 buc

Stâlpi simplu

12

buc

Stâlpi cu consola de 3.0 m

0

buc

Stâlpi cu consola de 8 m

3

bu

Camere video (CCTV)

1

bu

Echipamente comunicații conectare BTMS

2

bu

insule de dirijare, separatori fluxuri, refugS

0

mf

3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni

2. Capadtatl:

Automate de dirijare a circulației

5emafoare

Canafizatâ etectrta

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlp) cu zmsola de 3.8 m Stâlpi cu nn ola de 8 m Camere * de (CCTV)

Echipam nte

comunicata conectare BTMS dlntare, separatori fluxuri, refugl


0 buc 13 buc

2675 mi 32 buc 26 buc io buc 1 buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc 0 mp


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

CanalizatB electrice

Camere de tragere

Bucle inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 nl

Stâlpi cu consola de 6 m [

Camere video (CCTV)

Echipamente comunicării bugetare BTMS Insule de dirijare, separatpri fluxuri, refugii

1

20

170

5

2

8

0

0

0

1

2

a


buc

buc

ml

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

bUC

mp2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizat# electrice Camere de tragere Bucle inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.B m Stâlpi cu consola de 8 m camere video (CCTV)

Echipamente comunicata conectare BÎHS insule de dirijare, separatori fluturi, refugii

1 buc 27 buc 460 ml 10 buc 12 buc 12 buc 0 buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc

0 mp


ANEXA nr/ftha H.CG.M.B. NR_,


CONFORM CU ORICIN/UU,


Intersecția 23 Șos. Giurgiului x Str.Verigei (Piața Progi


1. Valoarea totala (Induslv T.VA.) din care:

Lucrări de construcții montaj


1,225.756 lei 725.981 tel2. Capadtatl:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canalizau electrice


Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m

Stâ ji cu consola de 8 m

Sar iere video (CCTV)

Set pamente comunteadi conectare BTMS Ins i!e de dirijare, separatori flicuri, refugii

1 buc

24 buc 790 ml 19 buc 10 buc 10 buc

0 buc

0 buc

0 buc

1    buc

2    buc

0 mp

2. Capadtati:

Automate de dirijare a

circulaț tel

1 buc

Semafoare

34 buc

Canalizați) electrice

740 ml

Camere de tragere

17 buc

Bude inductive

15 buc

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

14 buc

Stâlpi simplu

0 buc

Stâlpi cu consola o

:3,

im

0 buc

Stâlpi cu consola d

sS

n

0 buc

Camere video {CC

V)

2 buc

Echipamente corni

aia

tfi conectare BÎMS

2 buc

Insule de dirijare, i

ep<

rstort fluxuri, refugii

0 mp

X Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Cana&atil electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m StâtpI cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare E rw I Insule de dirijare, separatori fluxuri, i ;fu )ii

I buc 24 buc 520 ml 15 buc 10 buc 10 buc Obuc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc

Omp


3, Durata estimata de execuție al oaiectivuîul de Investiții 3 luni


2. Capadtath

Automate de dirijare a drcutejie) Semafoare Canalizau electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m

Stâlpi cu consola de B m

Camere video {CCTVJ

Echipamente comunicatlt conectare ETMS

Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1 buc 15 buc 690 ml M buc 8 buc 6 buc 0 buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc

0 mp

'i
2.    Capacitatii

Automate de dirijare a circulației Semafoare CanabaU electrice Camere de tragere Bucle inductive

Dispozittv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlp) cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTKS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

3.    Durata estimata de execuție a obiectivului de Investiții 3 Iun

1    buc 30 buc

1030 mi 21 buc 13 buc 12 buc

2    buc Obuc 0 buc 2 buc 2 buc 0 mpCONFORM CU ORIGINALUL


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrări de construcU montaj


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 2.B Șos. Giurgiului x Str. Anghel Nuțu

1,186.385 iei

683.429 lei2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizați electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentni nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m ! tâlpi cu consola de 8 m (amere video (CCTV)

I diipamente comunicații conectare BTMS I isule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


1    buc

25 buc

710 ml

12 buc 12 buc 12 buc

2    buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc 0 mp


furata estimata de execuție a obiectivului de Investiții 3 luni


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Cândizatfl electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlp) simplu

Stâlpi cu conso a de 3.8 m

5tâtpl cu conso a d ■ 8 m

Camere video (XIV)

Echipamente a nu ilatil conectare BTHS Insule de dirija e,: eparatorl fluxuri, refug I

1    buc

28 buc

610 ml

13 buc 10 buc 12 buc 3 buc 0 buc 0 buc

2    buc 2 buc 0 mp


3.


Durata estJns


de execuție a obiectivului de investiții 3 iun)

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 2.10 Șes. Giurgiului x Intr Acțiunii (TP CFR Progresul)


1. Valoarea totala (Indusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj1,04X300 lei

616.629 lei


X Capadtatl:

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Canalizați electrice Camere de tragere Bude inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.B m

Stâlpi cu consola de 8 m

Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectate BlT-IS insule de dirijare, separatori fluxi 1, r :fugli


1    buc

10 buc

665 ml

13 buc 8 buc

2    buc 0 buc 0 boc 2 buc

1    buc

2    boc 0 mp


1. Valoarea totala (tndusiv T.VJL)


din care:


989,718 lei


Lucrări de construcții montaj


520.486 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Canalizați electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentnr nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare 8TMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

lbuc 23 buc 510 ml 18 buc 8 buc 8 buc 3 buc Obuc 0 buc

1    buc

2    buc

0 mp
ANEXA nr.^SlaCONFORM CU ORIGINALUL


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 2.12 Șos. Giurgiului x Șos. Ottentte)AP


1. Valoarea totala (inclusiv T.VX)

din care:

Lucrări de construrtS montaj

831.387 iei

539.005 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a drcutajiei Semafoare

Canaltzatil electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectate HTWS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

Obuc

21 buc 350 ml 10 buc 14 buc

6 buc

5 buc

1 buc

0 buc

3 buc

0 buc 371.00 mpPi,


H.C.G.M.B. NR./,.;


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului


Intersecția 3.1 Calea 13 Septembrie x Piața Francofoniej


1. Valoarea totala {inclu

din care:

Lucrări de construcții montaj


i^wț.VX)


1,781.305 lei

1,177.970 lei2. Capadbti:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canalizat® electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevaratori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m

Stâlpi cu consola de 8 m

Camere video {CCTV}

Echipamente comunicații cohedare BTMS Insule de dirijare, separator, fii suri, refugii

1    buc 32 buc

1220 ml 13 buc 17 buc 12 buc 8 buc 0 buc 3 buc

2    buc 2 buc

109.00 mp


3. Durata estimata de ex set ție a obiectivului de investiții 3 luni
2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Cana Rzatfi electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.S m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugR

0 buc 24 buc

670 ml 12 buc 19 buc 16 buc

1    buc 0 buc 5 buc

2    buc 2 buc

130.00 mp2. Capadtati:

Automate de dirijare a drcutațlel Semafoare Canalizași electrice Camere de tragere Bude Inductive '

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlp! simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicata conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

0 buc

15    buc

0 ml 2 buc

30 buc

16    buc

0 buc 0 buc 2 buc 1 buc 0 buc 0 mp


3.


Durata estimata de execuție a obiectivului de Inve


rti ii 3 luni

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Cana KzatU electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlp) cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


0 buc 9 buc 0 ml 2 buc 13 buc 10 buc


1 buc 0 buc 1 buc 1 buc 0 buc


9 .00 mp


3. Durata estimata de execuție a obiectivului de Investiții 3 luniANEXA nr<


H.CG.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 3.5 Calea 13 Septembrie x Str. Sebastian

1. Valoarjsa totala (Inclusiv T.V.A.)

din care; I

Lucrări de construcții montaj

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare CanaSzatS electrice Camere de tragere Sude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simpiu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi c i consola de 8 m Carnete vie so (CCTV)

Ectiipar ten e comunicații conectare BTMS Insule i e c rijare, separatori fluxuri, refugii

1,178.882 lei

740361 lei


Obue

15 buc 739 ml

9 buc

17    buc

18    buc

Obuc

1    buc

3 buc

2    buc

2 buc

35.OO mp


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 3.6 Calea 13 Septembrie x Drumul Sării


1. Valoarea totala (IndusL T.VJt)

din care:    |

Lucrări de constructS montaj


1,546.930 tel 1,070.072 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canalizatii electrice

Camere de tragere

Bude inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu Stâlpi cu consola de 3.S Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicați Insule de dirijare, separî


co lectare BTMS tor fluxuri, refugii


0 buc

15    buc 1165 ml

13 buc 22 buc

16    buc 0 buc

2    buc

3    buc 2 buc 2 buc Q mp


of


ANEXA nr.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 3.7 Bd. Ghencea x Cimitirul Ghencea

I. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) din care:

Lucrați de construcții montaj

2. Capadtati:

Automate de dirijare a drcuteției

Semafoare

Canalizați electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTM: i Insule de dirijare, separatori fluxuri, refu |8

745.938 lei

469.500 lei


0 buc 2 buc

530 ml 4 buc 8 buc 4 buc 0 buc 2 buc 0 buc

1    buc

2    buc 0 mp
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 3.8+3.9 Bd. Ghencea x Str. Gârieni x Str.VIadeasa

1. Valoarea totala (Inclusiv T.V.A.,

din care:

Lucrări de construcții monta]

2. Capadtati:

Automate de dirijare a drculațiel Semafoare CanaRzatil electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare EJTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

845.496 lei

511.523 lei


0 buc 3 buc

530 ml 7 buc 10 buc 0 buc

1    buc 0 buc 0 buc

2    buc 2 buc

25.00 mpINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 3.10 Bd. Ghencea x Str. Brașov

1. Valoarea totala (inclusiv T.VJt.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


1,023.459 iei


2. Capadtatl:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canalizați) electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.B m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1    buc 30 buc

1040 ml 15 buc 11 buc B buc 8 buc

2    buc

1    buc

2    buc 2 buc 0 mp

ANEXA nr-ZCIaINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 3,11' Str. Drumul Sării - C-tin Marinescu - Str. Eroina de la Jiu


1. Valpatea totala (inclusiv T.V.A.) din cam:

Lucrări de construcții montaj


781.381 lei

439.420 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare CanaBzatii electrice Camere de tragere Bude Inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu


Stâ

Stâ


pi cu consola de 3.8 m pi du consola de 8 m


Car ier! video (CCTV)

Ect fpa nente comunicații conectare BTMS Ins rie ie dirijare, separatori fluxuri, refugii


0 buc 3 buc

470 ml 9 buc

13 buc 12 buc

3 buc Obuc 0 buc 2 buc 2 buc 0 mpla H.C.G.M.B. NR:


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.1 Șos. Colendna x Șos. Ștefan cel Mare

1. Valoarea totala (inclusiv T.VJL.)

124.020 iei

din care:

Lucrări de construcții montaj    35.S93 te)

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizam electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.B m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTM5 Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugB

0 buc 16 buc 0 mi Q buc 0 buc 8 buc Obuc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc Q mp


3. Durata estimata de execuție a obiectivu ui ie investiții 3 luni
-7 4


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.2 Șos. Colentina x Str. Câmpuri Moși

1. Valoarea totala (Inclusiv T.VA)

din care:

Lucrări de construcții monta]

2. Capadtati:

Automate de dirijare a drcutației

Semafoare

Canalizați) electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Carnete video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

671.263 lei

224.868 lei


1    buc

18 buc 60 ml

3 buc

6 buc fi buc

2    buc

0 buc

2 buc

1    buc

2    buc 0 mp

z, 0


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 4.3 Șos. Colentina x Str. Ziduri Moși


loarea totala (indusiv T.VJt)

care:


Lucrări de construcții montaj


1,116.389 jlei

574.062 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canaltzadi electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m C îmere video (CCTV)

E zhipamente comunicata conectare BTMS I isule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

'. I urata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 tuni

1 buc

31 buc 420 ml 16 buc 14 buc 10 buc

0 buc

1    buc

3 buc

2    buc

2 buc

0 mp


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

IntersecOa 4.4 Șos. Colentina x Str.V.Voievod(Kaufland)

1. Valoarea wtkla (Indushr T.VJt)

din care: '    |

Lucrări de construcții montaj

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

CanalzaU electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m

Stâlpi cu ca tsola de 8 m

Camere vid -o (CCTV)

Echlpamert e c «nunteau conectare BTMS Insule de d rija e, separatori fluxuri, refugii

658.511 lei

226.205 lei


1 buc 21 buc 70 ml 4 buc 6 buc 8 buc

1    buc

0 buc

2    buc

1    buc

2    buc

0 mpANEXA nrSțȚIa H.C.G.M.B. NR..',../


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 4.5 Șos. CotenHna x Str. Telul Doamnei

1. Valoarea totala (Induslv T.


din care:


M.)


Lucrări de construcții montaj


1,155.644 lei

578.743 lei


2. Capadtatl:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizați electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazateri Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.S m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectlre fcTMS tnsule de dirijare, separatori flux iri, refugii

1    buc

40 buc

475 ml 7 buc 14 buc 12 buc 0 buc. 0 buc

2    buc 2 buc 2 buc 0 mpINDICATORII TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 4.6 Șos. Colentina x Str. Dna. Ghica

1. Valoarea totala (inclusiv T.VX)

1/120.985 lei

din care:

Lucrări de construcții montaj    821.805 lei

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

CanafeatS electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTKS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1    buc

19    buc

740 ml

10 buc 23 buc

20    buc

0 buc 0 buc 4 buc 4 buc

2    buc 0 mp

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.7 Șos. Coientina x Str. Maior Bâdlă

1. Valoarea totala (inclusiv T.VJL)

din care:

Lucrări de construdfl montaj


1,079.741 lei

526.954 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canalizați) electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare 5TMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


1    buc 34 buc

375 ml 6 buc

11    buc

12    buc

2    buc 0 buc 2 buc 2 buc 2 buc 0 mp


3. Durata estimata de execuție a obiectivului de Investiț 13


tuniINDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.B Șos. Colentina x Șes. Fundeni

1 Valoarea totala (Inclusiv T.VJL)

din care:

Lucrări de construcții montaj

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canafizati electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.B m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunlcatfl conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1

66

765

14

22

16

1

4

1

3

2

0


buc

buc

ml

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp


1, Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni

z-

/*•


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.9 Șos. Colentina x Str, Sportului

1. Valoarea totala (inclusiv T.VJL)

981.167 lei

480.978 lei


cfin are: I

Lucrări de construcffl monta)

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

CanaBzadl electrice


Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu


Stâlpi cu


consola de 3.8 m


Stâlpi a consola de 8 m


Camere


ridr


Echlpan ei Insufed’i


o(CCTV)

! comunicații conectare BTMS tjare, separatori fluxuri, refugii


1    buc 30 buc

390 ml 8 buc

11    buc

12    buc Obuc

2    buc 0 buc

1    buc

2    buc 0 mp


ANEXA nr«-Vla H.CG.M.B. ML.


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 4.10 Șos. Colentina x Str.Comisor(Depou R.A.T.B.)


1. Valoarea totala (In

din are:Lucrări de construct# monta)


521.801 lei

214.962 lei


2. Capacitad:

Automate de dirijare a ortulațiel Semafoare CanaDzati, electrice Camere de tragere Bude Inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu


Stâlpi cu consola de 3.8 rr Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV) Echipamente comunicații i Insule de dirijare, separat


v dare BTMS I uxuri, refugii


0 buc 4 buc 45 ml 8 buc 12 buc 14 buc 0 buc 2 buc 0 buc

1    buc

2    buc 0 mp
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.11 Șos. Colentina x Str. N. Cânea


1. Valoarea totala (Inclusiv T.V.A.)

din care:

lucrări de construcții montaj477.884 tei


2. Capadtatl:

Automate de dirijare a dttulațlei Semafoare CanaâzatS electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTHS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


1

27

365

6

10

10

1

2

0

1

2

0


buc

buc

mi

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp
INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 4.12 Șos. Colentina x Capăt tramvai 21

l. \ aiiarea totala (inclusiv T.VJL)    537.793 lei

dnrjare:

lucrări de construcții montaj    239,169 lei

2. Capadtoti:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canafizatii electrice

Camere de tragere

Bude Inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m ' tălpi cu consola de 8 m (arr ere video (CCTV)


E dii


«mente


comunicați conectare E5TMS


1 isc


0 buc 3 buc 45 ml 2 buc 9 buc 6 buc 0 buc 1 buc

1    buc

2    buc 2 buc 0 mp
ANEXA nr.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.1 Calea Grivtțel X Bd. Dada

1. Valoarea totala jlo luslv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


1,115.292 lei

675.426 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

CanaUzatii electrice


Camere de tragere Bude Inductive


Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola da 3.8 m Stâlpi cu consola dt 8 jn Camere video (CCTf)

Echipamente comui icdil conectare BTMS Insule de dirijare, s tpa ■atori fluxuri, refugii


I buc

21 buc 550 ml 29 buc 10 buc

8 buc

5 buc

1 buc

Obuc

1    buc

2    buc

0 mp


3. Durata estimat:


d ■ execuție a obiectivului de Investiții 3 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.2 Calea Griviței x Str. Buzești

1.


Valoarea totala (indusfv T.V.Al) din are:


Lucrări de construcții montaj


816.388 lei

514,348 lei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare CanaBzatfl electrice Camere de tragere Bucle Inductive


Dispozitiv acustic pentru nevaratori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m

Stâlpi cu consola de 8 m

Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare flTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, efi gli


1    buc 0 buc

655 ml 5 buc 9 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc 0 buc

2    buc Q mp


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 5.3 Calea Gri viței x Str. Pofizu

I. Valoarea totala (indusivT.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


830.291 lei

452.998 lei


2.    Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizați electrice Camere de tragere Bucle Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijate, separatori fluxuri, refugii

3.    Durata estimata de execuție a obiectivului (ie


Investiții 3 luni

1    buc

14 buc

421 mi

12 buc 7 buc 4 buc

2    buc 1 buc O buc

1    buc

2    buc O mp
/-"-X S?


ANEXA nr?7Ha H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al proiectului

Intersecția 5.4 Calea Grivlței x Str. 1. Gh. Duca


1. Valoarea totala (Induslv T.VJL) din care:

Lucrări de construcții montaj

,299.048 lei

771.009 lei


2. CapadtatI:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizați electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 6 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTKS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1    buc

33 buc

615 ml

22 buc 21 buc 12 buc 4 buc Q buc 4 buc

2    buc 2 buc 0 mp


3.


Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3


ut I

Sa a
zZ


ANEXA nr.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.5 Calea Griviței x Bd. Titulescu

1. Valoarea totala (Irtdusiv T.V.A.)

dir) cate:

Lucrări de construcdi montaj

58,531iți

9.496 lei


2. Capadtati;

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Canalizat! electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Ci mere video (CCTV)

& blpamente comunicații conectare BTMS Ir sole de dirijare, separatori fluxuri, refugii

D urata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni

0 buc 6 buc Oml 0 buc 1 buc

8    buc 0 buc Obuc Oluc 0 t uc

9    t uc 0 npANEXA nr.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.6 Calea Grivitei x Str. Ludescu

1. Valoarea

din care:Lucrări de construcții montaj


999.661 lei

592.969 tei


2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canalizat! electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.3 m

Stâlpi cu consol i de S m

Camere video (I CI V)

Echipamente co nu îfeatil conectare BTHS Insule de dlrijar >, < sparatori fluxuri, refugii

1    buc 8 buc

524 ml

18 buc 12 buc

2    buc 1 buc 1 buc

3    buc

1    buc

2    buc 0 mp


3.


Durata ești


rr


;t r de execuție a obiectivului de Investiții 3 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC ai proiectului

Intersecția 5.7 Calea Grtviței x Cimitirul Sfânta Vineri


1,056.414 lei

665.521 lei

2. Capadtatl:


Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canallzatli electrice

Camere de tragere

Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatorl Stâlpi simplu

Stâlp) cu consola de 3.8 m

Stâlpi cu consola de 8 m

Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare bîMS Insule de dirijare, separatori flux uri, refugii

1    buc

8    buc 690 ml

24 buc

9    buc

2    buc 0 buc 0 buc 2 buc

1    buc

2    buc 0 mp


3, Durata estimata de execuție i obiectivului de Investiții 3 luni

1.(7


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.8 Calea Grlvițel x Str. Caraiman

1. Valoarea totala (induslv T.VJL) din care:

Lucrări de construcții montaj


96X400 lei

520,729 lei


X Capadtati:

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizata electrice Camere de tragere Bucle Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii


1 buc 21 buc 455 ml 12 buc 18 buc 6 buc 5 buc O buc 1 buc

1    buc

2    buc

0 mp


3. Durata estimata de execuție a obiectivul ui ie investiții 3

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectulin

Intersecția 5.9 Calea Griviței x Str. Lalnlo

1. Valoare i totala (indusiv T.V.A.)

din care: |

Lucrări de construcții montaj

1,411.059 lei 937.002 tei


Z Capacitate

Automate de dirijare a circulației Semafoare

Carta tatii electrice

Camere de tragere

Bucle inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu ransola de 3.6 m Stâlpi cu ansola de 8 m Camere t We) (CCTV)

Echlpamf ntt comunicații conectare BTMS Insule de dlr jare, separatori fluxuri, refugii

1    boc 17 buc

1007 ml 25 buc 15 buc

6 buc 4 buc 0 buc

2    buc

1    buc

2    buc 0 mp


3. Durata


imata de execuție a obiectivului de investiții 3 tuni

Zo /' f,


Intersecția 5.10 Calea Grivtțel x R.A.R.

1. Valoarea totala (indi

din care:


T.VX)


Lucrări de construcții montaj


825.702 lei

432.235 lei


2. Capadtad:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

CanafaatS electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâfpi cu consola de 3.B m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații Insule de dirijare, separaiBTM5 uxuri, refugii


352 ml 7 buc 10 truc 2 buc

1    buc 0 buc

2    buc

1    buc

2    buc 25.00 mp


ANEXA nr.»4Ma H.CG.M.B. NR..'.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.11 Calea Grivijel x Str. Clâbucet

1. Valoarea totala (indusiv T.V.A.)

1,129.922 lei 653.465 lei


din care:

Lucian de construcții montaj

2. Capadtati:

Automate de dirijare a circulației    1    buc

Semafoare    25    buc

Canalizau! electrice    515 ml

Camere de tragere    15    buc

Bude inductive    15    buc

Dispozitiv acustic pentru    nevazatori    8    buc

Stâlpi simplu    7    buc

Stâlpi cu consola de 3.8 m

U DUC 2 buc

1    buc

2    buc 120.00 mp


Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori (luxuri, refugii

3. Durata estimata de execuție a oble i


/ului de tnvestițjl 3 iun!


ret


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.12 Calea Grwlțef x Str. Ion Mihalache

1. Valoarea totala (Indusiv T.VJL) din care:

Lucrări de construcții montaj

2. Capadtatit

Automate de dirijare a circulației Semafoare Canalizat# electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatorl Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1,218.325 (ei

680.499 lei


1    buc 34 buc

494 ml 19 buc 13 buc

B buc 8 buc 0 buc 3 buc

2    buc 2 buc

55.00 mpț\î/t


ANEXA nr^ffla H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.13 Bd. Bucureștii Noi x Șos. Chidlei

1. Valoarea totala (indus! v T.V. A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

1,475, B16 lei

939.225 lei


X Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canaliza® electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.S m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 luni

1    buc

2Sbuc

935 ml

34 buc 9 buc 8 buc 8 buc 3 buc 0 buc

2    buc 2 buc 0 mp
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.14 Bd. Bucureștii Noi x Str. Pajura

1. Valoan a totala (Inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

1,07X629 lei

606.386 lei


X Capadtati:

Automate de dirijare a circulației

Semafoare

Canatizatfi electrice

Camere de tragere

Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlp cd consola de 8 m Cam< re rldeo (CCTV)

Echlf sm :nte comunicații conectare BTMS Insul! d dirijare, separatori fluxuri, refugii

1 buc 24 buc 577 mi 23 buc 10 buc 6 buc 4 buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc

0 mp


3. Dur


ta


estimata de execuție a obiectivului de investiții 3 funl
ANEXA nr.*4Pa H.C.G.M.B. NR..


INDICATORI TEHNICO - ECONOMia ai proiectului

Intersecția 5.15 Bd. Bucureștii Noi x Str. lului

I. Valoarea totala (induslv T.V.A.)

1,245.216 lei

709,157 lei


din care:    I

Lucrări de construcții montaj

2. Capadtati:Automate de dirijare a circulației

1 buc

Semafoare

34 buc

Canallzatlf electrice

654 ml

Camere de tragere

21 buc

Bude Inductive

14 buc

Dispozitiv acustic pentru nevazatori

14 buc

Stâlpi simplu

7 buc

Stâlpi cu consola de 3 8 m

0 buc

Stâlpi cu consola de 8 m

0 buc

Camere video (CCTV)

1 buc

Echipamente comunic știi conectare 6TM5

2 buc

Insule de dirijare, sep sra ori fluxuri, refugii

0 mp

H.C.G.M.B.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.16 Bd. Bucureștii Noi x Str. Laminorului

1. Valoarea totala (Indusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

1,757.568 lei

1,301.781 lei


2.    Capadtati:

Automate de dirijare a drculațlel Semafoare Canalizata electrice Camere de tragere Bude inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori Stâlpi simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTH 3 Insule de dirijare, separatori fluxuri, refl. gli

3.    Durata estimata de execuție a ol ie


0 buc

15    buc 1780 ml

38 buc

16    buc 16 buc

0 buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc 9 mp

ivulul de investiții 3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

Intersecția 5.17 Șoseaua București - Târgoviște x Șos. Sisești

1. Valoarea totala (indusiv T.VJL.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

2. Ca pa cita d:

Automate de dirijare a arculeției Semafoare Canalizați! electrice Camere de tragere Bude Inductive

Dispozitiv acustic pentru nevazatori 5tâlpl simplu

Stâlpi cu consola de 3.8 m Stâlpi cu consola de 8 m Camere video (CCTV)

Echipamente comunicații conectare BTMS Insule de dirijare, separatori fluxuri, refugii

1,560.342 lei

1,196.246 lei


O buc 1 buc

1490 ml 30 buc 11 buc

6 buc 0 buc 0 buc 0 buc

1    buc

2    buc 0 mp


3.


Durata estimata de execuție a obiectivului de


îstiții 3 luni


NOTE

1 .Pentru fiecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSAREiAPÂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".CCMiSIA. TEHNIC&PE CIRCilLAȚiE ■ UGURAST I


-.lorni sviz


.....ai C.T.C

2 i    .........


i*J. . .    . * « .,-,.^..1 it~™^L*iS*.***

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentlna, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței București Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.17. Șos. Buc-Târgoviște - Șos. Gh.I.Sîsești Plan de semaforizare
Scara: 1:500NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text “PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE”.

t    •CKCLitA'i,E

?•    SVSURgȘTi ’

'    9    ? tic m 5 viz

zar svz/. ii c.t.c. :
2 4.7UG..2O1Î.........

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

5/1


,V SEARCH

X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Coientina, Camil Ressu Theodor Pailady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

\5.16. Bd. Bucureștii Noi - Strada ț    Laminorului

H Plan Semaforizare


Mg. Razvan MILOf


Ing. AdriiVat&KOGAN


Revizia Nr.: -


Scara: 1:590


■ i7niC-DAr.nAti.DA_»; 1fi

a

n

n

u

o


)

i

’)
Ing. Razvan MILOS


Ing. Adriai


1

'I

1


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


In9Dan^fe^


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


44cGM& Kl<t 4o f<k> fi    i


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.


4ISIA TEHNICA DE C4R€U/-AȚ!E I

f, M U N i C! P i li LW 6 U'S U R SȘ TI e 'le’citițnbaM'conforni avrz j ,Z2X    al. C.T.C.

\ - 4, ' u'.i. /'Hr


...... j

nnaiur a...

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

W y CORPORATION


2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

5.15 Bd. Bucureștii Noi x Str.

cJillLUi

Pian de semaforizare


Si ’

1

1 •

Vi

1

Pi/Bt

71

GIP1

<3/<3

VID 1

DVÎ

BP

Bl    □


LEGENDĂ

ADC (Automst de dirijare o'rcu'ețle)

Stâlp cu consolă 8m existent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent / propus / propus + prin vehicul

Semafor pietoni sau bicicliștl existent / propus Semafor tramvai existent / propus^5'?” '

Galben Intermitent pietoni (GipȚ^existent/ propus Verde intermitent dreapta

Cameră detecție video Buton trecere pietoni Buclă foducdvă detecție Cameră supraveghere tra|

Cameră de tragere Canaizație subterană prii CanalzaȘe subterană principală ri orizontal    x

Canaizație subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicații Canafeatie subterană pentru comunicații


55


NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text ■PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘI EPTAȚI CULOAREA VERDE'.
TE«"t,-vîCĂ    i

■ i'-jpiip.’rțsysvR.EȘ'i

C3ff; C F m S>T

2 £JC!L. si c.t.c

k m.»........


BENEFICIAU

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


v‘ SEARCH


Y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare5.14 Bd. Bucureștii Noi x Str. Pajura \ Plan de semaforizare


PROIECTANT

y


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin


Ing, Razvan MILOSRevizia Nr.: -


Scara: 1:500


iM/^/


gip i <3 / <3


LEGENDĂ-

ADC (Automat da dirijare drajlație)

- Stâlp cu conaoli 8m existent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicula existam / propus / propus + prim vehicul

| Semafor pietoni sau bicicBfti existent I propus Semafor tramvai existent I propus Galben intermitent pietoni (GIP) existent/propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cerneri detecpe video Buton trecere pietoni Budâ inductivi detecție trafic Cameră supraveghere trafic (GCTV)

Cameri de tragere

Canabajie subterani principală

Canairajie subterană principală reaăzată prin foraj

orizontal

Canabație subterani secundară Cameră de tragere pentru comunkajl Canalizație subterani pentru comunkațjl Insule de dkijare/Seperatoare/Refogl propuseMl


Fig.BI

Fig.D3LO’By


NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de Informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


f~rdmisiA tehnTcăĂe eiRquKA'piT A ‘/!Jt‘!”!PîULUkâuSUF<EȘTi re .ii .f)imoara'eo.n;Ă?rm sviz

.....C.T.C.

...........

Sdmnatu.’a


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI OffiȚ


PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Coientina, Camil Ressu Theodor Paliady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Ncrf, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.13. SdBucureștil Noi - Șoseaua Chitilei

Plan de semaforizareC\, • )■,

tC'o/V .? : t.b

ADC

El

i    c-

--/•—-

. si'

/ •—

/ •

. Vi

A l'Â

Pi/Bl

u71

GIPi

<3/<3

j. VID i

DVî

BP


LEGENDĂ ADC (Automat de dirijare circulație)


,0)^ O A

>$> #


am:


Stâlp cu consolă 8m existent Z propus

Stâlp ai consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simptu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent / propus /: vehicul

Semafor pietoni sau bicicliști existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pieton! (GIP) existent Z propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video Buton trecere pietoni Budă inductivi detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

Canalizațte subterană principală

CanaHape subterană principală reaBzată prin foraj

orizontal

Canalizațte subterană secundară

Cameră de tragere pentru comunicații

Canaiizație subterană pentru comunicații Insule de dirijare/Separatoare/Refugi! pr< puse1.G4


!:.r zFig.C77/


X-.

\

Y.CÂLE^GWVÎTEr’-kho? ȚȚ

H'


bâ-

agr t r y u.


staw- 7

A& OTB

® - ..

aA' '-Ai —■    ■ -w ■ b


r$


TV-nw


w 1,'

-x A1~1/«r DIRECȚIA' ,

| ASISTENTĂ TEHNICĂ

\S. Șl JURIDICA

——, ♦    ’T. ■/


-A/JtrKA- ^*3»

4oNOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".iSE£. W -Ă25    •iv./ HV CÎTTpi •>\J Ț'/ȚUR'..201$ --


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION
.7


HfcSSS:»


-I    rT'.


n.    |

’î

SîSisL ----j

A?

o£3

CALEA GRIVITEI


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 ■Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea jriviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obț'inererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


■ •

'S.

«£

B    1

B

B

J3 1■.zr-*n-

,ĂP !OA W O. T>, \


câV^ 1 ■ iv/ ■

TJ /fo    \    )X(-.

-* hei    \ |/VJ

M/E5.12 Calea Grfviței x Str. Ion Mihalache

Plan de canalizatîe electrica


ȘEF PROIECT


Ing. Cătălin

â


__ PROIECTANT


DESENAT


Ing. Adriai


tfL.


VERIFICATOR INTERN


Ing. Dante


Contract Nr. 36/2017


Revizia Nr.: -


Data: 06.2017


Scara: 1:500


A

ADC

El

C«a--

— /•_—

9

z •—

/ •

Vi

A l'A

Pl/Bl -a

— GIPi

<3/<3

., VIDI

-----Ț DVl

BP

Bl

nsa.

MM


O

u.LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijam circulație)

Stâlp cu consolă 8m existent Z pj Stâlp cu consolă pentru semal Stâlp simplu pentru semafor existent / propus vehicule existent / propus / propus *

ihicul


imefor pietoni sau btciciișli exisb|nt / propi Semafor tramvai existent / propus


Cameră detecție video

Buton trecem pietoni

BudJ inductivă detecție trafic

Cameră supraveghem trafic (OCTVj

Cameră de tragere

CanaBzațle subterană principală

CanaBzațle subterană principală realizată prin foraj

orizontal

CanaBzațle subterană secundară Cameră de bagem pentru comunicați țanalzațle subterană pentru comunicați insule de dirijare/Separatoare/Refi ții propuse


u>:


\7    \Z,


’3-    5>-r

x^1

\lă <T\


t ■ O,.'-ÂKk^XJV- ^2.’


NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


.f’SîA ȚrKNHÎÂC ’ - '‘Jt'.’VșCIRCULAȚIE ț JGUREȘTi


— «x »/« «A •»»•»•••♦


ara p.onforrn aviz al C.T.C.


° 1 Al’fi

,• injiazat»»

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

iVySEARCH

W X CORPORATIONîntocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.11 Calea Griviței x Str. Clăbucet Plan de semaforizareAX

B2 • /I


LEGENDĂ

AX (Automat de dirijare circulație)

- Stâlp cu consolă 8m existent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent Z propus / propus + prim vehicul

Semafor pietoni sau bidcfiști existent Z propus Semafor tramvai existent / propus


bfc. _______

;r

q vi | /|/A

\    -'«4*

\ n

- - i-"<r GIP i    <3 I ^3 Galben intermitent pietoni (GIP, existent I propus

O VIO I    Verde Intermitent dreapta (VID, existent / prepus

——! DVi «ei    Cerneri detecție video

Buton trecere pietoni Budâ Wucdvi detecție trefle *41    Cerneri supraveghere trefle (CCTV,

E    Cerneri de tragere

.......... CanaUzeție subterani principali

_    CanaUzeție subterani principală realizați prin fora)

___i    orizontal

............ Canabațle suWeranâ secundari

~    ‘    C    Cameri de tragere pentru comunicații

CanaUzeție subterani pentru comunicații Insule de (firțare/Separatoare/Refugil propusec? \

%' !

j

I

0

Z- 1

oy ...


I ’.W.

“.•SS?sAa-
i’-EA-ri3’ -v -j


3T


A. -0L

ni Fi


iWjfL.


a-


Ly


-hâv- >. - a ■_.    . -a*2L___\

oȚT ■ o «9 o o CVftj Ac o o ol 'X

01/

/ . 05'"F^..


-z


___a

c? OA/


40 L--


4.2_° .21


CALEA GRIVITEI

5- _ra_    .ajg- efe

.yK? A-e=Mo


NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".
'    ? 2 J    3


I

o tn


îTk{z,<y


t;X


I / (• -t___

$    1 Z---------gț-

"VW/    1—i r j ra

11 .    oj


'V

• Â> <&»■


«ani , %    --4 ădce&jlA--___________    __ ___


______r__________

7 jtf    i'%1

„X. -jfe-._    W Ă«______

z"    CALEA?€P^TTE1


„■e:


V-J


3O3ĂO- ol^'

■? S 18


Fig.BI

F}g.D3

VcosACCES- ftîASR.- ACCES RA.^j birouri


MS

.....io tî

*    E:    t

âr z* &•


ft. --    - •


rJ


c/


L/2OIW.........I


KNEFIOAR

ADMINISTRZȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PP.CÎECTANT

SEARCH

y CORPORATION


...    1 •    ța

'—f . .    .    .

.. ,. ^ y. • ,|. .    4^- u întocmirea Documentației de Avizare a

- -y--- — - —<î3^---------____=-.r™-------—-c ...    _ “X j Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru

/    . /< V O /?


.■ —    _ -zii .aA— 4q.cSi' ~ — .l'— — L-*j“ "“/kf’f-    •>■ — — -.i,

ii    v• oy ZPșF’


O' c\'


OO


_ / j integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grivițe! București Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


=____..;i

, IA yo or.

4 -r?L M Ă re H


’T 1 ’T, '-1

b’Ț y

szr

o T

rj '

r

-1

J

0-1-

Y’d
TT5.10 calea Grfvtței x R.A.R.

Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

j Ing. Catal^tij^g^

PROIECTATiT

Ing. Razvan MILOS

DESENAT

Ing. Adriaot^pLDGAN

VERIFICATOR INTERN

Ing. DanW^gjGS^J^

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500


% i.    -    *'

LEGENDĂ

APC AOC (Automat de dirijare circulație)

\    IS3

\    —---i    Stfilp cu consotA 8m existent / propus

\ g    / »«■ Stâlp cu consolS pentru semafoare existent/propus;

/ • Stâlp simplu pentru semafor existent /propus

i

propus / propus ♦ prim '


Ât A / A Semafor vehicule existent * & vehicul


v ’W”

XJ>    “1    GIP    i <=3 / <3 Galben intermitent pietoni (GIP)    existent / propus

q    VID    1    1    Verde Intermitent dreapta (VID)    existent/ propus

a,    DVj    Cerneri detecție video

.--5    BP

f>|    Buton trecere pietoni

^22 Bi □    BudS Inductivi detecție trafic


| Semafor pietoni seu bidciiști existent / propus Semafor tramvai existent / propus


Camei supraveghere trafic (CCTV)

Camei de tragere

CanaBzațle subterani principali

CanaBzațle subterani prindpali reabată prin foraj

orizontal

CanaBzațle subterani secundari

Cameri de tragere pentru comunicați CanaBzațle subterani per tru comunicații Insule de dirțare/Separat are/RefugS propuseo-AWWÎDlC/

' '' z


li


FZ77JZWZZZAEV

“ți ?


t -B


..IZ7


na- crt3- -


SX-<&'    QAW

L*’


\O


'F,


Cj‘ '


\

v Ra,    * l£

--- s'


A ' ",,ț" ./F'


$ -Q-


'rjsl CALEA GRIVIȚEI ȘH


•'    ăVi“e A™șl 6 CB 3=

’A __șt—,    >□ 3K.. A...safe,


i£>


ÎWlM1
Tf


Xzzt±z£zzzt


tw fw-V-sx-


<3^


/fi1° ° A țP o ‘    . IQO


'Ol■4M


2l CALEA GRIVITH *3-


=£ A A, A

-V- - __6r%'

O > c '!©

F5-< -    i' Z

2 & $

AHtfJ G%>    7


- 'W

O    ry

zj

1


<£F


NOTE

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTĂ ȚI CULOAREA VERDE".COMISIA TEHNIC#G£ CIRCULAȚIE a ?!iFCP!uqi t ysuRțfȘTi re ficîcnirtîbafi

• -ir. -at <• rt*    .

.....

Sâmnaiure-.


onîorm aviz a! C.T.C,


-P


----------\ Ș -

----~    ‘a -


'•C_2lîsr-j£±r2


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

r5* SEARCH

V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pailady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

5.9 Calea Griviței x Str. Lainici

Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. CstaHț


Ing. Razvan MILOS.Scara: 1:500


AX

03

--Z •—-

SI

Z •—

/ •

Vi

Pi /Bl

Ti

GIPi

<3/<3

VIDI

DVi

BP

®

Bl    □

Hi


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare drcubție)

- Stâlp cu con&olâ 8m existent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent / propus f propus * prim vehicul    l

| Semafor pietoni sau bWdiști existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (GIP) existent / propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video Buton trecere pietoni Buclă inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

Canalizate subterană prindpaiă

CanaOzație aibterană prfodpală realizată prin foraj

orizontal

Canalizațte subterani secundară Cameră de tragere pentru comunicații Canalizați® subterană pentru comunicații Insule de dirijare/! eparatoare/Refugii propuse


co


CALEA GRIVIȚEI


£ DIRECȚIA c

l ASISTENTĂ TEHNICA ' SI JURIDICA


Fîg.C7-inscris 7.5t o ;z

Fig.GI o? 9 o» .2ir u.


io

w

• ~

‘u

O

w

.5

co

CO

LL

T—

LL

Oi

OJ

uZ

LL


NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


:    Sifv'JuyAI iL '

■ nbpj n    irm h iv.

2 «W; ,T'C'v.j —    CALEA GRIV


aJi

X

gi -

1

93

3

-TI

ca

ca*

“TI

0

f5


S7//*S z -,7 <a /BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

5.8 Calea Griviței x Str. Caraiman Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

PROIECTANT


DESENATRevizia Nr.: -


Data: 08.2017


Scara: 1:500


cz


of


LEGENDĂ

AOC

ren

ADC (Automat de dirijare circulație)

----/■

- Stâlp cu consola 8m existent / propus

a '

/•—

Stâlp cu consoli pentru semafoare existent / prepus

/ •

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Vi

A 'i'Â

Semafor vehicule existent / propus / propus * prin vehicul

Pi/B

/ <4    Semafor pietoni sau biddițti existent Z propus

Ti

Semafor tramvai existent / propus

GIPi <3/<3

Galben intermitent pietoni (GIP) existent/propus

VIDI <0/^1

Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus

DVi

BP

Camerâ detecție video


i . s.-


*t2> >

JJV    M.&.

/?0


SS-Ș:’'Ș.-‘îKȚf-C’-£_X’ n


Buton trecere pietoni BudS Inductivi detecție trafic Cameri supraveghere trafic (CCTV) cerneri de tragere CanaBrațle subterani principali CanaBrațle subterani principali realizați prin foraj orizontal

Canabație subterani secundari Cameri de tragere pentru comunicații Canallzație subterani pentru comunicați Insule de dirtJare/Separatoare/Refugil propuse' Ș-TJ-jȚ


■ ■ :\î>■</


îo';


rq /


-<•


cr


O'


—2/ <y &


NOTE

1.    Pentru flecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


O'


r/‘


O' cr


*sz


'bp \ADC
T «Z-“B5S0


J-+-


'fiĂ^GRIVITEI ,    A f    W’    ~~~

-S3S-4Ut--E_- A _G R_. 1    j _g


r c-    DIRECȚIA _ cu\

jj"5 ASISTENȚĂ TEHNICĂ f . i ■ v Ț. Șl JURIDICĂ


CO s’JSJA TEHNICĂĂÎS C!ffiCj5LAȚ!E 1 A MUNlC!PIUU/l fiUGUREȘTI I e neschirnbar<5Lccriî.;jrrn aviz JZ&tâZL.. * C.T.C.

.. ........

rhma!Uts .    ..........


ADMINISTRAT» STRĂZILOR BUCUREȘTI    J


iVt SEARCH

9 V CORPORATIONssst
întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALE) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pailady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Qurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizaților necesare


5.7 Calea Griviței x Cimitirul Sfânta Vineri

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Catalirl


Ing.


Revizia Nr.: -


Scara; 1:500


LEGENDĂ

ADC

cs

ADC (Automat de dirijare circulație )

StAlp cu consolă 8m existent / propus

SI f    7

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propui

/ •

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

« I '|'ă

Semafor rshiculs existent l propus! propus + prim vehicul

Pi/Bl    /MM

Semafor pietoni sau blddiști existent / propus

TI

Semafor tramvai existent / propus

gipi <3/0

Galben intermitent pietoni (GIP) existent / propus

vioi

Verde Intermitent dreapta (VID, existent / propus

DVI

BP

Cerneri detecție video

®

Buton trecere pietoni

Bl    □

Bucii inductivi detecție trafic

Ml

Cameri supraveghere trafic (CCTV)

0

Cameră de tragere

________

CanaBzațle subterani principali

Canattzațîe subterană principală realizată prin foraj orizontal

Canafeație subterană secundari

Cameră de tragere pentru comunicații Cariate pe subterană pentru comunicași Insule c î cBrijare/Separatoare/Refugii produse

NOTE

1 .Pentru flecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI    Fg&l

PROIECTANT

SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Gbencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Q'urgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

5.6 Calea Griviței x Str. Ludescu


Pian de semaforizare


ȘEF PROIECT

Ing. Catair

C

PROIECTANT

DESENAT

Ing. Adriani

VERIFICATOR INTERN

Contract Nr. 36/2017

s

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500

Cod desen: 17Q36-PAC-DAU-PA-S.6£ O^ALEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare droiape) ta

— I * ' Stâlp cu consoii 8m existent / propus

/    stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

/ * Stâlp simplu pentru semafor existent / propus A A A    VB^'cu*e BX*ster*1 f propus / propus + prim

<    Semafor pietoni sau brcidiști existent / propus

Semafor tramvai existent /propus GIP i <3 /    Galben intermitent pietoni (GtP) existent / propus


Jț__ — ■


• uZ.


VIDI <^î/«

DVi «■ BP ®

Si □Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus

Cameră detecție video

Buton trecere pietoni

Buclă inductivă detecție trafic

Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

CanaBzațfe subterană principală

CanaUzație subterană principală reaRzată prin foraj

orizontal

CanaUzație subterană secundară

Cameră de tragere pentru comunicații CanaUzație subterană pentru comunicații In ule de rfirijare/Separatoare/Refugii propuse
77
NOTE


1 .Pentru flecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".[Fig.G4-

Fig.GI4fl3 c niJ<A


s~\


-5-


jj^ «    *2    —    - •

'^3Ț<«®ăg255fS3Xa^

7 Y 5 S î . ■-_ t 1    i -r—6 *0 rj

41'-

■0-4>'
S6'&'

tf'~~ /$ ■

HI -îl 3!

<a of <P


DIRECȚIA    cȚA

ASISTENTĂ TEHNICA

SI JURIDICĂ    4/

>.»    . Tz

\Uo w/.''U Zz


W-,.


3 3 o «p/ •b’ A -*■ ■ w O ca
l'x

z
MISIA TEHNICĂ iiE CIRCULAȚIE A ML’MIC i?l Ut SVBUGUREȘTI •re ueschimbara ccnîcrm aviz /îh?    . al C-TC-

cn^Bsat..........

irnndtuîa-.r—^-^^


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

> y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.5 Calea Griviței x Bd. Titulescu

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data; 08.2017


Ing. Cata^UI^^'


Ing.


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


Cod desen: 17036-PAC-DAU-PA-5.5Stâlp cu consolâ 8m existent I propus Stâlp cu consoli pentru semafoare existent / propus Stâlp simplu pentru semafor existent / propus
-cvir n-'EL q    >

TI

Semafor tramvai existent / propus

GIPI

<SJ/<3

Gaben intermitent pietoni (GIP) existent / propus

VID 1

Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus

DV1

Cameri detecție video

Buton trecere pietoni

BudS Inductivi dete<$e trafic

Mi

Cernerii supraveghere trafic (CCTV)

0

Cerneri de tragere

,____

Canatoțle subterani principali

Canatoțle subterani principali realizați prin fora]

orizontal

Canatoțle subterani secundari

Cameri de tragere pentru comunicați

Canalizațle subterani pentru comunicații

Insule de (triJare/Seppratoare/Rerijgl propuseNOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI COLOAREA VERDE".


j, i;£i5îîirA;■    ~:;;;Tfn

Zs'g .

2’4. AUG. 201» .......

. .<î


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

ă^SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grlviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.4 Cafea Grtvițet x Str. I. Gh. Duca

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


■ROIECTANT


ÎESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Catali


Ing. Razvan


Ing. AdriatțhtopLOGAN


Ing.Dank/^C^


Revizia Nr,: -


Scara: 1:500Ăl A Z A Semafor vehicule existent Z propus / propus + prim ■ “ vehicul

| Semafor pietoni sau biddiș i existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (GIP) existent I propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video Buton trecere pietoni Budâ Inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere CartaBzațte subterană prindpală Canaftzațle subterană prindpală realizată pito foraj orizontal

CanaRzațfe subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicații Canalîzație subterană pentru comunicații Insule de dirțjare/Separato re/Refugil propuse


<3/<3

BP

®

Hi

a


/£&//


NOTE


1.    Pentru flecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text “PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE'.comisia TEHNtq&fâE circuZație

Ă *AU^0l*»yLXiUî>yRURî7£Tl ...Lfiirnbara r.crsiorm aviz


iaî u ra.

BEKS^CIAR

-

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.3 Calea Griviței x Str. Polizu

Pian de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Catal


Ing. Razvan MILQȘ,


Ing. AdriaiRevizia Nr.: -


Scara: 1:500


n.
NOTE


iJ^^ntru fiecare semafor pletonal se Montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE'.C£ f.iȘCKÂ'jîfc ; K i h:!BENEFICIAR

AOKXNISTRAjlA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


5.2 Calea Griviței x Str. Buzești

Plan de semaforizareIng. Razvan MILOȘ


I.Adri^^OGAN


Revizia Nr.:


Scara: 1:500^2- -

/JH4GGME. Mfe

J,o /Mi

NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

Ml.î'A TEHNlM DE CiRCULAp i M'/MțoipiOț. BUSUREȘ'Tf ■-/umblrra confotm avi;


Semnătură.....■


-

PROIECTANT    .

SEARCH

W V CORPORATION

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

5.1 Calea Griviței x Bd. Dada

Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. Catali

PROIECTANT

InaiRazvan MILOS

DESENAT

Ing. AdrianffgptoGAN

VERIHCATOR INTERN

ins-oa,^^

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500

Cod desen: 17036-FAC-DAU-PA-5.1 /Oy


ADC

ta

g    -    / •—

4

/ •

'k'&'L

Pl/H

TI

GIPI

<^/<3

VIDi

DV]

BP

a

Bi

►« -

a


LEGENDĂ    ~~

ADC (Automat de dlrifare circulație)

SUIp cu consolă Bmextetent 7 propu*

Stâlp cu oonsoli pentflj semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehi vehleri' "


r vehicule exil / pdniijrehfoul or pietoni sau I


le existent / propus 1 propus + prim ■•‘propus


Semafor pietoni sau biddiști existent / propus

Semafor tramvai existent / propus

Galben intermitent pietoni (GIP) existent/propus

Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus

Cerneri detecție video

Buton trecere pietoni

Budi Inductivi detecție trafic

Cameri supraveghere trafic (CCTV)

Cameri de tragere

Canafesțle subterani prindpalâ

Canalizațle subterani principali realizați prin fora]

orizontal

Canaizație subterani secundari

Cameri de tragere pentru comunicații Canaizație subterană pentru comunicați Insule de dlr lare/Separatoaie/Refogi propuseNOTE

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".OM\

SEARCH

W y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a . Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru

integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


4.12. Șoseaua Colentina - Capăt 21 Plan Semaforizare


ȘEF PROIECT

Ing. Catai^Jgț^*

PROIECTANT

Ing. Razvan M1LOȘ

DESENAT

Ing. AdriatttSQLOGAN

wWjf

VERIFICATOR INTERN

Ing. DarWaEțGaȚ

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -


Data; 08.2017


Scara; 1:500


ADC


El


c=

/

aG ='

/ •—

e.

/ •

"4

l'Â'A

R/aL

• -e /««■«

T

GIPI

<3/<3

VIDI

DVi

BP

Qi

Hi

0 '


LEGENDA


ADC (Automat de drljara drculație )


Stâlp cu coneoH 8m existent/ propus


Stâlp cu consoti pentru semafoare existent / propus Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent / propus / propus + prtm vehicul / prim vehicul propus | Semafor pietoni sau bicicSțtl existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (GIP, existent/propus Verde «rta milet it dreapta (VID) existent / propus Ca meri detecție video Buton trecere pietoni Budă inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

Canabațle subterani principală

Canateape subterană prindpaiă realizată prin foraj

orizontal

Canabape subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicata Canabape subterană pentru comunicat!

Insule de dlrijare/Separatoarț/RefugS propuse*

^o-


NOTE“n to* b

tn
a*
2    3

IZ    i?


(ZTI

tQ*

b

Ol


1.    Pentru fiecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAR! iA VERDE".


-"’H'SiA TEHN/ClDE eiRtfOLAȚiE

•    biMufjsști

t- .himdtire^cprtfo'rm aviz al C.T.C.

.............

i tr,r. 3 u '
BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR 3UOJREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

y CORPORATION


întocmirea Documentația' de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare4.11. Șoseaua Colentina - Strada Nicoiae

Canea

Plan Semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin


Ing. Razvan MUC».


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


1

3

a

3

3

D


LEGENDA

ADC (Automat de dirijare circulație)
TI ~«/^ GH>I <3/^ VID 1    <Sf/«^f

DVi ■«■

BP

®

Bl □

Hi


Stâlp cu coneott 8m existent / propus

Stâlp cu consofă pentru semafoare existent / propus


Stâlp simplu pentru semafor existent / propus


velJade

primpeh


existent/propus / propus ♦ prim vehicul propus


| Semafor pietoni sau bicicSști existent / propus Semafor tramvai existent / propus


Galben intermitent pietoni (GIP) existent/propus


Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus Camerâ detecție video Buton trecere pietoni


Bucii inductivi detecție trafic


Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameri de tragere

Canatizație subterani principali

Canatizație subterani prindpall reafeatâ prin fora) orizontal

CanaBzație subterani secundari


Cameri de tragere pentru comunicații


Canatizație: ubterani pentru comunicații Insule de di țJare/Separetoare/Ftefogii propuseDepou RATB


2> 9

yoNOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de Informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR. aUCUREȘTI

PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Coientina, Cărnii Ressu Theodor Paîiady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

4.10. Șoseaua Coientina - Depou RATB Pian Semaforizare

I ȘEF PROIECT

Ing.Cat^Jtț9&^

PROIECTANT

s

Ing. Razvan M1LQȘ

DESENAT

Ing. AdrfanrdotbGAN

VERIFICATOR INTERN

Ing.Dan^^^^2

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500/<?


NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text ■PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


dMISIA TEHNIC# £?E CIRCULAȚIE


.-ibdiG /țoniv'm/fiviz

JifiXdLal C.T.C. nr.atura


-©5»


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


4.9. Șoseaua Colentina - Strada

Sportului Plan Semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 03.2017Ing. Adriai


iru'SOKXSAN


Revizia Nr.:


Scara: 1:500


Cod desen : 17036-PAC-DAU-PA-4.9
VO-BiJÎ


i-O-BU
1G17


C‘

’u C^iuulÂL’JL


? DIRECȚIA ^\\ ASISTENȚA TEHNICA Ț'!


SI JURIDICĂ

om
■A-MtxA- STȚ-JJ\- -HC gW®, Mft..

4o/&ti


NOTE


1 .Pentru flecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTA p CULOAREA VERDE".


ADC

LEGENDĂ

ADC (Automat ds dirijare drculațte)

r-

- -

Stâlp cu consolă 6m existent Z propus

a ‘

/ •.--

Stâlp cu consoli pentru semafoare existent / propus

■t

/ •

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

vi A

Semafor vehicule existent / propus Z propus * prim

vehicul / prfrn vehicul propus

R/Bi    -si / ^<4 Semafor pietoni sau bfcicHșli existent/propus

Ti

Semafor tramvai existent / propus

GIP 1

<3/<3

Galben intermitent pietoni (GIP) existent Z propus

VID 1

-=§!/<3

Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus

DVi

BR

Camerl detecție video

®

Buton trecere pietoni

Bi

Buclă inductivi detecție trafic

Cameră supraveghere trafic (CCTV)

H

Cameră de tragere

Canaltrație subterană principală

Canafcație subterană principală realizată prin foraj

orizontal

Canalizare subterană secundară

Cameră de tragere pentru comunicații

Canailzațle subterană pentru comunicații

Insule de dirfjare/Separatoar^Refugă propuse
2O1Î6/W,

.......


BENSTOAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

4.8. șoseaua Colentina - șoseaua

Fundenf

PlgnSsmpfrrtare,


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin


Ing. Razvan Mupș Ing. Adnar^TJ^XAN


Ing. Dani


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500Vi A ăA/A/A Semafor vehicule existent/propus/propus ♦ prim “        ■ vehicul / prim vehicul propus

Pi/BI    /^^ Semafor pietoni seu bicidifti existent / propus

Ti    Semafor tramvai existent / propus

GIPI <53 /    Galben Intermitent pietoni (GIP) existent / propus

VIDi <SÎ/^Q! Verde intermitent dreapta (VID) existent/propus Cameri detecție video

Buton trecere pietoni Budi Inductivi detecție trafic Cameri supravesfoere trafic (CCTV)

Cameri de tragere Canafoa^e subterani prindpali Canafizație stfoteranS prindpali realizați prin foraj orizontal

Canaizație subterani secundară Cameri de tragere pentru comunității Canaizație subterani pentru comu ii Insule de dlrljare/Separatoare/Refi jli propuse


AKVtrKA- î>fo

O/&//


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


MIS!A TEH&gTM eJRtiuLAȚIE

A îHîîliCiPiUlRilȘX^U^ȘTi -ts schimbare contorm aviz c.t.c.ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI V .

PROIECTANT

IV SEARCH

W X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentlna, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


4.7. Șoseaua Colentlna - strada Maior Bădlă

Pian Semaforizare


ȘEF PROIECT

Ing. Catali^Ag^tr-

PROIECTANT

DESENAT

Ing. Adria^^OGAN

VERIFICATOR INTERN

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500A+JEXA- 3^

ZA -ife-ewa, m£..

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VE RDE".


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, Inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

Csnafizație subterană principală Csnaffeațfe subterană principală realizată prin for orizontal

Canaltzațte subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicați CanaBzațte subterană pentru comunicații Insule de cflrTfare/Separatoare/Rgfugif propuse
/_A-

4c /£&/<?


NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


tekKcwBs Q’?*'

MUHiCipfHyl 3-VȘ"y nsschimexsra    aviz

......':-T-c-

J.A..MW.............

âtlK &


w si a


ULAȚIE

L'.ÎȚ|BENEFIOAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTAM*

SEARCH

V y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, Inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


1.5. Șoseaua Colentina - Strada

Teiul Doamnei plan Semaforizare


ȘEP PROIECT


tng. CataliData: 08.2017


Scara: 1:500


Ic


1

B

3

3

3

3- Stâlp cu rama Bm existent / prpi

'Stty simpto pmbjt-^nu/br existent /propus

ri s^™ț»>?'i«ie,«ualai*/propus f propus* prim nhkșS-fprim vehicul propus fSemafor pietoni sau biciclist existent / propus Semafor tramvai existent/propus Qatoen fotarmitent pietoni (GIP) existent / propus Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus ■“    Cameri detecție video

Cameri supraveghere trafic (CCTV)

H    Cameri de tragem

Canafizatfe attemt prirxțaii

-■    CanaBzație atoterani prindpeii realizată prin forai

orizontal

-------    Cenaljaajjg    subterană secundari

O    Cameri de tragere pentru comunicați

CanaDzațle subtoanl pentru comtailcatil Insule de dirt(are/Separatoare/Reftjgii propuse «

-0

e de cr
,5?EES5N5


SsâS

□ f

«jW tff-'-as; Q> i^a^MUiigiyr» ț


G?


to'Sy
NOTE


1 .Pentru flecare semafor plafonai se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


3Chir.fc.sr> /jrriorn ev

<r I // C.T.


B^B=1OAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Tbeodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

4.4, Șoseaua Colentina - Kaufland Plan Semaforizare

ȘEF PROIECTPROIECTANT


«SENAT


Ing. Adi


ZERfflCATOR INTERNContract Nr. 36/2017


Revizia Nr.: -


Data: 08.2017


Scara: 1:5002.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


MISIA TEHfcffQA.PEG.i/Ct'LATtE A MUNICIPIULUI SUSvSPe < il t >; naschimt/ara conBrrn aviz 2i C.T.C.

BENEFICIAR

-ît*

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

AV search

W X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

3

3

3

3

3w^-

fa f2fit&


NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentlna, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grivițel Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


4.3. șoseaua Colentlna - Strada Ziduri Moșf

Plan Semaforizare


Ing.


Irtș.Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


.5?    râ


CCMFOiîM CU 0

mei

MALULNOTEGarfj met ilic separator pentru sensurile de circulație

$ADC

-/»

Si

- /

/ •

VI i

Pi/Bi    < /eaj|«a

Ti

GIPI

<3/<q

vroi

BP

A

[a

' -4

i *1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


COMISIA TEHNIC^JDE CIRț - Separatoare d


jULATiE


MUNICIPIULUI BUGURtȘTI


•?. neschirnbareconfotm sviz

...z2xj.xZZ..»i c.T.c.

j ? ’ ’1' ’ ? -

n r, a t ur a....    ..........

““-------

BENEFICIAR    **

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


V SEARCH

1 y CORPORATION


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare drodsțje)

- Stâlp cu consolâ Bm existent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus Stâlp simplu pentru semafor existent f propus

Semafor vehicule existent/propus / propus + prim vehicul / prim vehkxd propus | Semafor pietoni sau bicicfiști existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (G1P) existent/propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video Buton trecere pietoni BudS inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (C Cameră de tragere


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


4.2. Șoseaua Colentina - Strada Câmpuri Moși

Pian Semaforizare


ȘEF PROIECT


Ing. Cătălin


■WfgPROIECTANT


DESENAT


Ing. Adriait


CanaBzație subterană principală Canallzațîe subterană principală realizată prin foraj orizontal

Canafizațfe subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicații Canalizare su0tergj(Lp«br2ffi5®gl. insulejte^S*ă^epâra£»^>tefi^pi


VERIFICATOR INTERN


Ing. Danie
Contract Nr. 36/2017


Revizia Nr.: -


Data: 08.2017


Scara: 1:500h/jitli


NOTE

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTI -PTAȚI CULOAREA VERDE'.


IA ne ' P.cuiahe , ijî S U • • •"-v- • l

/ c t c-

2 4.. AUG..2CT.............

SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

4.1. Șoseaua Colentina - Șoseaua Ștefan cel Mare

ȘEF PROIECT

Ing. Catal^WI^O

PROIECTANT

Ing.RazvanMILOfc,    j

DESENAT    | Ir>9- Adria^^LOGAN

VERIFICATOR INTERN J Ing. Danlel^^J^r

Contract Nr. 36/2017

7

Revizia Nr.: -

Data: 05-2017

Scara: liOOC


as» a

<\


Lc=30


DRUMUL SĂRII


Lc=30
Fig.BI

Fig.GI


cKdSfe£iuî. j..,' ’ l -

~ " M-‘- -kf'^‘

•rtC.'i9

kV'Ș'

t

^06 - "POT'

HCGM&


Lc=20'


LEGENDĂ

ADC

ADC (Automat de dirijare circulație )

O

î =

/ —

- Stâlp cu consolă Sm existent / propus

Si

1

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / prep

*

! «

Stâlp simplu pentru semafor existent / prepus

v A

'Â'A'Â

Semafor vehicule existent / propus / prepus + prim vehicul / prim vehicul prepus •

Pi /Bi    aașg Semafor pietoni sau bicicliști existent /’ propus

Ti

•<« 1 eSj

Semafor tramvai existent / prepus

GlPi

<3/<3

Galben intermitent cietcni tGiP) existent ■ propus

VID i

Verde intermitent dreapt3 (VID) existent / țzcc-s

DVî

Cameră detecție video

BP

la!

Buton trecere pietoni

Si

Budă inductivă detecție trafic

Cameră supraveghere trafic SCCT'.j

b

Cameră de tragere

Canalizație subteran principală

Canalizație subterană principală realizată pnn foraj

orizontal

Canalizase subterană secundară

Cameră de tragere pentru G?munk2ții

Canalizație subterană pentru comunicații Insule de dirijare/Separatoare/Refugii propuse


Fig.GI


Lc=30


DIRECȚIA c ASISTENTA TERMICĂ ; Șl JURIOICÂ


DRUMUL SĂRII


NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


««a


PROIECTANT


& SEÂRCH

V CORPORATIONCOMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE Â MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Spre naschimbar* conform aviz nr' » —    Si C.T.C.

Fln...,.Zț.0£,.2â^.

Semnam


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

3.11' Drumul Sării x C-tin Marlnescu x Eroina de la Jiu Plan de semaforizare


ȘEF PROIECTPROIECTANT


Ing. (
DESENAT


Ing. Adrian


VERIFICATOR INTERN Ing. Daniel COTIGĂ


Contract Nr. 36/2017


Data: 09.2C17


Revizia Nr.:


Scara: 1:500


ADC


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare drcutaț» )


VZJ’Swl


- stâlp cu consolă 8m existent Z propus Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus Stâlp senplu pentru semafor existent / propus

: VI A l&tAlk Semafor vehicule existent/propus Z propus + prim


z •-

z •


•    * “ " vehicul Z prim vehicul propus

4 Semafor pietoni sau Wclcllșfi existent / propus cjj    i    Semafor tramvai existent / propus

4-63    1 <3P 1    <3 / ^3 Gaben intermitent pietoni (GIP) existent Z propus

O o v101    Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus

rw/l —    Cameră detecție video

Buton trecere pietoni Budă inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere Canalizație subterană principală CanaRzațle subterană principală ealizat i prin foraj orizontal

CanaBzație subterană secundară Cameră de tragere pentru comt nicații CanaSzație subterană pentru cot runicaț Insule de diriJare/Separatoare/R ifugii p


R/bi

îl

Z^

GIP 1

<a/<3

VID I

DV1

BP

13

Bl

Ml

ta

opuse


I

zsd'M

zed'Bl so Nj


W3-fă j/)


g^J^'PKELUNGIREA


/ Q~


Î,SQ'6U’
3 ti (D to ©-=?sMjî=
NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOARE A VERDE".,.T.C. i


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

*3^

PROIECTANT

SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grivițel Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare 3.10. Bd.Ghencea - Str.Brașov Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT’ROIECTANT


Ing. Razvan MIipș


3ESENAT


i. Adriana GOLOGAN \7vw7


rERIFICATOR INTERN


Ing. Danii


Contract Nr. 36/2017


Revizia Nr.; -


Data: 08.2017


Scara: 1:500


[-PA-3.10


a

!

a

a


.Ș- direcția asistența tehnică^)

A> Ș'JL'R/DICjĂ

V
ADC


- /•-

I

/ •


\

1

I

J

t


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare aruHație )


Stâlp cu consolă 8m sxblsnt I propus Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

VI A / a / A / A    Semafor vehicule existent / propus I propus + prim


“    * * *    vehicul / prim vehicul propus

| Semafor pietoni sau bidclițtl existent / pro ius Semafor tramvai existent / propus Gaben Intermitent pietoni (GIP) existent/propus Verde Intermitent dreapta (VID} existent / propus Camerâ detecție video Buton trecere pietoni Budi Inductivi detecție trafic Camerâ supraveghere trafic (CCTV)

Camerâ de tragere CaraBzațle subterani principali Canalizare subterani principali realizați prin fora}


PI/Bl -M -< /«


ȚI

GPf

Wl

DVi


O/<3


BPNOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".ISiA TEHNICĂ 3E OR m MUNICJPIUL’y i ngschirnbare,conform aviz

.....Z22fcî._6L al C.T.C.

........2J...S.UL.2B®.........! Semnalur


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCURAȚI


PROIECTANT


SEARCH

V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor — semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3.8.    Bd.Ghencea - Strada Gârieni

3.9.    Bd.Ghencea - Strada Vlădeasa

Plan de semaforizare zn

ȘEF PROIECT

Ing. Catalto^f^g^U

PROIECTANT

Ing. RazvanMIlțQȘ

Cs?t

DESENAT

Ing. Adrfa^B^Cj-OGAN

VERIFICATOR INTERN

Ing.

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 082017

Scara: 1:500


îi


.o


îl


îlNOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text “PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTAM

SEARCH

W X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pailady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3.8.    Bd.Ghencea - Strada Gărlenf

3.9.    Bd.Ghencea - Strada Vlădeasa

Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. CataUnVijNfălj

PROIECTANT

DESENAT

Ing. Adriana,

R*,

VERIFICATOR INTERN

Ing. DanteVt

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500•ic !&>/$


NOTE

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTA] I CULOAREA VERDE".TEHNICĂ Ol ICIPIULUI B'

e neschimbata conform aviz al C.T.C.


COMISIA k MU


neschimbata


n31L! f 3 ••••


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


Ifffo


PROIECTANT


SEARCH

y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3.8.    Bd.Ghertcea ■ Strada G&rtenl

3.9.    Bd.Gheneea - Strada Vtădeasa

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin


Logan


kM,w ■


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500 .


AOC

Et


/ •“

/ •


A 'A'A' A


LEGENDĂ

ADC (Automat de dfrjafe circulație )

- Stâlp cu consoli Sm mMant Z propus

Stâlp cu consoli pentru semafoare existent / propus

Stâ|p simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent, propus / propus + prim vehicul Z prim vehicul propus


pi/a ■ Ti

GIPI

VIOI

DVI


tent/propusZ propuși tldcDglj existei


<3§|ZO

BP

s


| Semafor pietoni sau blddigt) existent Z propus Semafor tramvai existent Z propus Gafcen Intermitent pietoni (GIP) existent Z propus Verde Intermitent dreapta (VIO) existent / propus Ca meri detecție video Buton trecere pietoni Budi Inductivi detecție trafic Cerneri supraveghere trofic (CCTV)

Cerneri de tragere

Canateape subterani prtndpeli

Canabație subteran! prindpalâ reabati prin foca)

orizontal

Canabație subterani secundari Cerneri de tragere pentru comunicații Canabație subterani pentru comunicați Insule de dMJare/Separatoa e/Refugl propuse


0

d>

ik

a>

co

O

■biAj /

tE


CC

cu

o

Q_

Oco

■c

03

O

Q.

D

Oti ti 2| <Q €Q (O

2 fc

(o roE

o

C/)

o

o

o

<ZĂ    M&.

4c/ &}!&


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".!CĂ/SZsZCWmZ / ir'iiJLuf

ne n£,.5cl-,:r^3f®jc5THo7'm aviz

«ii cj-c-

.....— ....................


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


^"5r


SEARCH

X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Pvessu Theodor Paliady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3.7. Bd.Ghencea - Cimitirul Ghencea

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECTPROIECTANT


Ing. Razvan Mfl.1


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500/cy/^Z/ I


NOTE


1.    Pentru fieeare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2,    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUFONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VE UJE".6 n6Scp^fcar9 conform avjz

.....W.t./Z... a, C.T.C

.......

naîur;


B^EHOAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Coientina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Gbencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3.6,13 Septembrie - Drumul Sării Plan de semaforizareJ

3

3

3

3

O

CDFig-G1

I

Ftg-05*.-/x


CU C.TIG’îiUl'L Ijz oiatc^


asv


ZA

^toi*&/


ÎL t î <*

O S

— co

CD "1

“n

cq"

n

co

O

CD

—a

CO

^•tone

iFig-G1
"ZJ

43

$

z

i

1IG-7!
NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


MULtJgN.Z\Z\.Z\zl\/jg%e7

®D3


Fig.F18 7.5 tone


ADC


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare circulație)


t -a--/ •>—— Stâlp cu consolă 8m existent / propus

/ fr.nn    stâlp cu consolă pentru

/ •    Stâlp simplu pentru

I VI A / A / A / A Semafor vehicul*

S a tal a vehicul / orfrn veWt/, propus


it/propuf X, ȘjSȚpSpuv pnrȚ ■


vehicul / prim vi / =SJ <«S Semafor pietoi /    Semafor trai

I ^3    Galben iniei

Verde

■    Cameră detecție vlcleș/

j]    Buton trecere pietoni

[    Budă Inductivă detecție trafic

■    Cameră supraveghere trafic CCCTV)

3    Cameră de tragere

Canalizație subterană principală _    Canallape subterană principală reallzatijjDtla|foraJ

orizontal

CanaSzație subterană secundară

Cameră de tragere pentru comunicații

Canalizație subterană pentru comunicații fu    Insule de nHiam/SenșrefMg'Refuall nrnause^. c.htmO'irs

/oUG.W...........


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grfvîțel Bucureștii Noi, Giurgiului, Inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3,5.13 Septembrie - Strada Mihail

Sebastian

Pian de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătai™Revizia Nr.: -


Scara: 1:500Jțo


2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de Informare pentru pietoni cu următorul text •PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


IS!A TEHNICĂ

MUNICIPIULUI ■ e neschimbata con

onform aviz al C.T.C.


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTAM

SEARCH

W y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare3

3

3

3


’V-


!]


.1


i


i


f


iaCA- ’A-fCâMR

\ jo /<M?


NOTE

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".
<9
2 4, AUG. 20iy.........


BENEFICIAR

ADMINISTRA [IA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

X CORPORATIONîntocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


7^-kJtvx.-A~ Z_-A-SUC<3M^ M<L


NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text ■PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE-.


3MISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

A MUHICIPIV/UI BUCUREȘTI

:•£ -^schimbate conform aviz

•.....al C.T.C.

...........


amnalura.


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

9 X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentlna, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


3.2.13 Septembrie - Piața Puișor Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin fi


Ing. Razvan MILOȘ ’Revizia Nr,: -


Scara: 1:500ADC

ADC (Automat de dirQare cfrcutațle}

-Stâlp cu conactt 8m existent/propus

s '

1 •—

Stâlp ai consoi pentru semafoare existent / propus

/ •

Stâp simplu pentru semafor existent/ propus

K< li 'A’A

Semafor vehictde existent / propus / propus + prim vehial

H/K

| Semafor pietoni sau biddi*tt existent / propus

TI

Semafor tramvai edsbsnt / propus

GPI

<3/<3

Gaben Intermitent pietoni (QIP) existent / propus

VID!

Verde Intermitent dreapta (VID, existent / propus

DVi

Csmeri detecție video

SI

Buton trecere pietoni

Budi Indudivl detecție bafic

Mi

Cerneri supraveghere trafic (CCTV)

0

Cerneri de tragere

CanaOație subterani prtodpaB

CanaOzațle subterani prtodpaB reatotă prin fonti

orizontal

CanaBzație subterani secundari

Cameră de tragere pentru mmunkațl


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".\    SUCEȘTI î

;    . •,‘rnb’ari conform s\"z ’

Z?2&C/ /...si C..T.C. {

24. AU6..2O1SP..........i

BENEFICIAR    ’î

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


% SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Paliady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

3.1. Caieal3 Septembrie * Piața Francofoniei


ȘEF PROIECT

riroiviwwg

Ing. Catali Jwurrt^tU

PROIECTANT

Irw. Razvan MILOS

DESENAT

Ing. Adriaoa GQLOGAN

VERIFICATOR ÎNTERN

Ing. Daniel

Contract Nr. 36/2017

1 ' "> '

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017    J Scara: 1:500

Cod desen: 17036-PAC-DALI-PA-3.1


3

1

9

1

rj
2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text -PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

SîA TEKNiqÂpe eiRGULAflE MUNiCIPtuOyj BUCUREȘTI neschimbars/conform aviz

C.T.C.

.......

ț-2^.^-..........

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

2.12. Șoseaua Giurgiului - Șoseaua

Olteniței

Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. Catali^JNT^

PROIECTANT

Ing. Razvan MILOS

DESENAT

Ing. AdriarâțQPțOGAN

VERIFICATOR INTERN

Ing.

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500

Cod desen : 17036-PAC-DAU-PA-2.12 P)<l£j52.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


,^‘C:?Mby3USVREi-;'ri i Ay>’ntorm &v:z î

2 fW 20tf’CTC' i

. - ■ iS........................

BENEFICIAR


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor j semaforizate de pe arterele: Coientina, Camii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grfvițef Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

XIX Șoseaua Giurgiului - Șoseaua Olteniței

Plan de semaforizare

< GARD


l F'9


G4


big-61


■^►Z-


£i:


Fy


uf


|Rg i


Pal


'Hfh. fUhn


ci


M CU c,r


' A'

-    £    CJ 'X

C; \\

7<t DIRECȚIA c\ 1 ; ASISTENTĂ TEHNICA


Sl JURIDICĂ


~2SfioS

*0C (Automat de dirijate    j

-Stâlp cu consuli 8m existent/propti,

I&    w^/p^vâi5d^^sprDp‘“/<’roPu« + prfin

‘    /^^®“wtoPtotoniseubicieliîtle)d»i«W/propU,(

Semafor tramvai existent / propus    j

Galben htemltentpietoni(GIP) existent/propus


t4m^ca- >8

/«/&//


e'£i/<3


Cameri detecție video Buton trecere pietoni ®°rii inductivi detecție trafic GBfoa* supraveghere trafic (CCTV)

Ca<T*eri de tragere Canafizeție subterani principali ST aitelni prindpaa <««»« Prin foraj Canafiarpe subterani secundați

grieri de tragere pentru comunicații

CanaUatfesubteranipentrucomunicaHi    ►»,

Insule de «firiJare/Sasarah^./»^. _{} n9    *?

ti propuse f


NOTE


fc


05


Ffe.QS


\z\


yjco S te


. 03 CT . £ o


r'9-Gl

R3fi, O


.S>    -S1


00


■S>


fO'M

O) tn O d


ig'Sy

ea-6f.fi


pîg.G?


tgeij


.d>


3    3

ta iq

0 ; CD

.' w


•' t-1


D

-D


tS'6y


Ă3-6/J


a-


fSĂJ'6yl


o >

« ir


Ffg.Bi

?'g-D3


Fu


/ f ■ ■•'S -.. -a


^^tEHHîi^rQc Gje

* MuwciPfO eusiVy,,

F 7??2^COn,°™«'vir

a! C.T.C.

î™?^a......<jESS


^tApe

ifeșTf


^KlNSnA-pA STKteu*. «JCUREJTI


PROIECTANT


fc\ SEARCH

“ r CORPORATION


ntoanirea

DocumentaHef & AWzara , Lucr&tlor de Intervenție (DAU) pentru ,ntesrar6a sistemul BTMS a Intersecțiftor i semafoȚiate de pe arterele: Colentina,

CamiIRessu Theodor Pallady 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Gnv-țe Bucurai, Noi, Giurgiului, inclusiv

^nererea certificatelor, avizelor acordunlorșiautorizațiitornecesare

*“* Șoseaua simgmm, . itrada

Dwnltnescti    ’

Plan de semaforizare

I ȘEF PROIECT    I Irig. Cătălin 1


J PROIECTANT

(DESaiAT


■ Razvan -U14 ling. Adriai

I VER3fICATOR DfTStN jîng.D,

| Contract Nr. 36/2017 Gata: 08.2017


(.OGAN


RevizlaNr.t -

Scara: 1:500


DEDEMANNOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2-La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE”.


.iN!C.¥d5 Mfebi ’iUL4/3uteugfeșn j •nfcari conform evtz |


Si


ADC

ca


LEGENDĂ    ,

I

ADC (Automat de dirijare circulație )    1

- Stâlp cu consolă 8m existent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus Stâlp simplu pentru semafor existent / propus


BENEFICIAR

•V

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

V CORPORATION


Vi A / a / A / A    Semafor vehicule existent / propus / propus + prim

“    » ea »    vehicul / prim vehicul propus


Pi/Bi

Ti

GIPi i VID i i DVi


/

BP


Semafor pietoni sau bicicliști existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (GIP) existent / propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video Buton trecere pietoni Buclă inductivă detecție trafic


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grrviței Bucureștii Noi, Giurgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


Cameră supraveghere trafic (CCTV) _

|l ■    —

Cameră de tragere    '    *

Canalizație subterană principală V; ' Canalizație subterană principală realizata'prin foraj orizontal    '    '

Canalizație subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicații Canalizație subterană pentru comunicații Insule de dirijare/Separatoare/Refugli pn
2.10. Șoseaua Giurgiului - Acțiunii

Pian de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin


Ing. Razvan MIEQȘ


Ing. Adrianț^tgytN


Ing.


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


3

a

3

3

3

3


ADC


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare circulație)


- /*-

BENZINĂRIE

- Stâlp cu consolă 8m existent / propus

SI

/

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

/ •

Stâfp simplu pentru semafor existent / propus

V Â

'l'Â'Â

Semafor vehicule existent Z propus / propus + prim vehicul / prim vehicul propus

Pi/Bi -ea -a* /    Semafor pietoni sau bicicHșU existent / propus

Ti

Semafor tramvai existent / propus

GIPi

<3/<3

Galben intermitent pietoni (GIP) existent / propus

VID)

Vede intermitent dreapta (VID) existent / propus

DVi

Cameră detecție video

ÎS

Buton trecere pietoni

Buclă Inductivă detecție trafic

Mi

Cameră supraveghae trafic (CCTV)

Cameră de tragere

Canaifeape subterani prindpală

Canafizație subterani prindpală realizată prin foraj

orizontal

--

Canafizație subterană secundară

Cameră de tragere pentru comunicate

Canafizație subterană pentru comuncații

Insule de dtrijare/Separetoare/Refugfi propuse
NOTE

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.


2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


5IA TE HNIGjrDE~CUîCUljAȚ!E~

^UNICtPIULuPoUGUREȘFl nsschirnbara ponform aviz .Z,2££C<4..?' c.t.c.

.........

aiura..


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTIPROIECTANT


SEARCH

W X CORPORATION


U


FigjA28întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Tbeodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


2.9, Șoseaua Giurgiului - Strada Anghel

Moldoveanu Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT

Ing. CatalIn^VIL^l^j

PROIECTANT

Irțg. Razvan MILOS

CH&yZvț

DESENAT

Ing. Adrianț^ț^OGAN

VERIFICATOR INTERN

Ing.Danl^j^

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500


Cod desen: 17036-PAC-DAU-PA-2.9 ’ z?AkAvKA- /5“

AA-    Mft-,

4o


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor ptetonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


3    ijT./vV-'’’ fî

'    9liClp\!'Ș fi I

IZ    -    <    ' ' •    !

a    krm    aviz    s

C.T.C.    [

? 4. ĂU&    2Q!#-........î


ENEFIQAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


iOIECTANT


SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea


Grivițel Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


I 2.8. șoseaua Giurgiului - strada Anghel

Nuțu

1    Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. Catafin^^^^

PROIECTANT

Ing. Razvan MILOS

DESENAT

Ing. Adrian^țLQGAN

1 VERIFICATOR INTERN

Ing.Danl^Ă^

I Contract Nr. 36/2017

ReviziaNr.: -

I Data: 08.2017

Scara: 1:500

1 Cod desen : 17036-PAC-DAU-PA-2.8


n.L&țSij

tej-Bu


te=i


•6b


t£d6y


s>£

U. "T 4.


O>SOSEAUA GIUÎKSIULUI!08X
/ DIRECȚIA %\ 5 ASISTENȚĂ TEHNICĂ p,j
Fig.F16

-inscris:7.5t


/\/s


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare drtulațle )

- Stâlp cu consolă 8m existent I propus Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent I propus / propus + prim vehicul / prim vehicul propus | Semafor pietoni sau bicicliștf existent / propus Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (GIP) exleteht / propus Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus Camaâ detecpe video Buton trecere pietoni Buclă inductivă detecție trafic Camei supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

Canabape subterană principală

Canalzape subterană principală realizată prin foraj

orizontal

Canafațfe subterană secundară Cameră de tragere centru comunicații Canafațle subterană pentru comunicații Insule de drijare/Separatoare/Refug» propuse


îl

0 5

si

u.

4

J

4-

q


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚ BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE'.


J*UH«C!PIU\yi SUSURAT!

Teschimbare conform &viz C.T.C.

.a.Ouk.2.G&.........

ttura.„.Si


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCH

9 V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare
2.7. Șoseaua Giurgiului - Strada Lufcă

Pian de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin (


|. AdrianarttolJpGAN


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500adc

El

- /e-/ •-

/ a


LEGENDĂ

MX [fuionet 6t M/ara dreutope >

- Stâlp cu como» Sm existent/prepus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp Umplu pentru semafor existent/ propus

A    Semafor vehleuis existent/propus, propus + prim

™ “ vehicul / prfcn vehicul propus


31    Semafor pietoni seu blctafiști existent/propus

Semafor tramvai existent / propus

GiPi

Oabsn intermitent pietoni (GIP) existent / propus

VID i

<e/<a

Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus

DVl

SP

Cernerii detecție video

®

Buton trecere pietoni

Budi inductivi detecție tzafle

Ml

Cameri supraveghere trafic (CCTV)

Cernerii de tragere


Canatzațte subteran* prindpatt

Canaifzație subterani principali reafeatl prin foraj orizontal

Ganafaațte subterani secundarii Cameri de tragere pentru comunicații Canafoație subterani pentru comunicați Insule de tflrfJare/Separatoara/ReftigS propuse


A/d-eK-fv Â3

f£of$NOTE


1.    Pentru fiecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


4o


NOTE


1.    Pentru flecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".S!A TEHN1CA/DE CIRCULAȚIE MUNICiPlliiyi SUSURAȚI neschimbataconform aviz y// ai C.T.C.

±®»

natura


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


i'


SEARCH

y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grivița Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


2.5. Șoseaua Giurgiului - Drumul Găzarului

Pian de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017gS8U-


Revizia Nr.: -


Săra: 1:500


■IGlNALi


CO CO

u. u.


ecjM

i-a’Sy


k 'K'&'k


LEGENDA

ADC (Automat de drtjar» drajlațte)

- Stâlp cu consolă 8m existent/ propui

Stâlp ai consalS pentru semafoare existent / propus |

Stâ|p simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent / propus / propus * prim vehicul / prim vehicul propus


tPl/Bl -M /^^ Semafor pil

J nu bicidrști existent / p

TI

-4 /^

Semafor tramvai existent / propus    j

GIP1

o/«a

Getoen Intermitent pietoni (GIP) existent/propui

VID I

<<t/«â

verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus

DV1

BP

Camerâ detecție video

®

Buton trecere pietoni

Bi

Budâ inductivi detecție trafic

Mi

Cerneri supraveghere trafic (OCTV)

Camerâ de tragere


Canafeație subterani prlndpaiă

Osnattație subterană prlndpaiă realizată prin foraj

orizontal

CanaDzațle subterană seandară Cameră de tragere pentru comunicaJS Canafizajfe subterană pentru comuricațfi Insule de dlriJare/Separatoare/RefuglI propuse


£

O.


e?


MU>


IA


Irf Ti


33


3 2i

CQ GQ*

c3 3


lO


CQ


'■G1


fO/pj


AnX^xA- / 4 A A    W(5,

4o /Jfi/f


NOTE

1.    Pentru flecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indicator de Informare pentru pietoni cu următorul text “PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


OH

SUeVR? ,

, ro o ș»i s i h\ i o f rr a V i Z Si C.T.C

7OU5JÎ......

■ <......&=i


BENEFICIAR


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI fi


SEARCH

f Y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: ColenOna, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grivița’ Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare 12.4. Șoseaua Giurgiului - Strada Toporași |

Pian da semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


I VERIFICATOR INTERN


I Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin I


Ing. Razvan MILjJ * iW


Ing. Adriai


Ing.Dani^&X


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


o

]

o

0


4-


â/\Z\/
Piața Progresului


ÎU)=^5

<n

w CT^-X-U


to c» _»
SOSEAUA GIURGIULUI


_NOTE_

1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indcator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

isi

ADC•A\/\ZK


SIA TEflNfCÂ DE ^ÎRCULAȚSE A MUNiCIPuIlLH BUCUREȘTI

:rg reschirnbare, conform avi; /£$ £"$"// sl C.T.C.

n.....tnrw

'alura    ...........


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


4^ SEARCH

W X CORPORATION


ADC


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare drculație)

- Stâlp cu consolă Sm existent I propus /(' *''■


Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus / • Stâlp simplu pentru semafor existent a propus/

VI k /k/Â/ A    Semafor vehicule existent 7 propus Ipit^it* prim

*    » la u vehicul / prim vehicul propus    « Q 1

Pi/Bi    -4 / «S Semafor pietoni sau bicicfițl existent t propus

Semafor tramvai existent/ propus    z' -

Galben intermitent pietoni (GIP) existent /propus,

Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video

Buton trecere pietoni Budă Inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere Canalzațle subterană prindpală


TI

-*4 /

GIP 1

<J/<3

VIDt

DVi

«a

BP

in

LXI

>■
Canatzațle subterană prindpalâ realizată prin fora) orizontal

Canatzațle subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicații -<Ț" v. 41 CanaUzațle Siirterană pentru comurfcațj    ’yI

Insule de drijare/Separatoaraj'Refugl propuse    •
întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea fn sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina,

r Camil Ressu Theodor Pallady, 13

Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv ij obținererea certificatelor, avizelor, j acordurilor și autorizațiilor necesare

_—_ ...-

2,3. Șos, Giurgiului - Piața Progresului

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cătălin IRevizia Nr.: -


Scara: 1:500AX

C3

•— - /»■>

SI 1 -

/ —

/ •

vi i /A/A4

Pi/Bl

' *n

GIPl

<gj/<3

VIDI

DVi

BP

s

Mi

a


Semafor vehicula existent / propus t propus + ( vehicul / prim vehicul propus Semafor pietoni sau bldcBftl existent Semafor tramvai existent / propus Galben intermlent pietoni (GIP) existent / propus Verde Intermitent dreapta (VIO) existent / propus Camerâ detecție video Buton trecere pietoni Budâ Inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Camerâ de tragere CanaBzațle subterani prindpalâ CanaBzațle suMeranâ prindpalâ reaBzatâ prin fora]


ȘEF PROIECT


Ing. Cătălin I


SOJECTANT


ng. Razvan MILOȘ


SENAT


RIRCATOR INTERN'1


Contract Nr. 36/2017


ata: 082017


Revizia Nr.:


Scara: 1:500


A fdrrK-A- 9

.Or

JfO

NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pletonal se montează cate un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

lENEfTCIAR0t£țr


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI K

SEARCH

W V CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea

Grivițel Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

2.2, Sos. Giurgiului • Strada Bradetului (Ratb Bacovla)

Plan de semaforizare

desen: 17036-PAC-DALI-PA-2.2


a

1 —

6

1 •

*» A 4'â'A

Pl/H

■n

GIPI <

VIDI <£1*%

DVi

BP

®

»■

0

.....

3


Semafor vehicule existent I propus / propus + prim vehicul Z prim vehicul propus | Semafor pietoni sau bkridști existent / propus Semafor tramvai existent / propus Gefcert Intermitent pietoni (QIP) existent I propus Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameri detecție video Buton trecere pietoni Buclă inductivă detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere Canatație subterani principală CanaBzațle subterană principală realizată prin foraj

"n

c5’

TI

<Q

b

Ol

00


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

- -. ,'CULAȚIE tui BUgUrești conform svi; •-•■y-OÎ/Z.. al C.T.C.

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Palfady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


2.1. Șos. Giurgiului - Strada Șura Mare Plan de semaforizare


Ing. Catalojj^Tg


Ing. Razvan MILOS


Ing. AdriapjSOlOGAN


Revizia Nr.: -


Scara: 1:500


Cod desen: 17036-PAC-DAU-PA-2.1


a

n

Li

n- -—    •'*- ■'

:'Z '    : ' •

/

•    ■ 'Z    . 1 \ ' J-,- ■ Z ‘

' O ■ : ' L •

'.hi.

*,■ 'hî *=.SCHEMA DE RACORDARE A PLANȘELORJfo


NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de Informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".BENEFICIAR

ADMINISTRAT» STRĂZILOR BUCUREȘTI


AOC

AOC (Automat de dirijare circulație)

E3

c-

---/•—-

- Stâlp cu consolă 8m existent / propus

S1 ’

/ «—

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

1 •

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

VI

A 'i'i

Semafor vehicule existent / propus / propus * prim vehicui

Pt/Bi

<4 / «g)    Semafor pietoni sau bkscilști existent / propus

Senator tramvai existent / propus

GIPI

<3/<3

Galben intermitent pietoni (G!P) existent / propus

VIDi

<®/<a

Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus

DVî

BP

Cameră detecție video

s

Buton trecere pietoni

Budâ Inductivă detecție trafic

Cameră supraveghere trafic (CCTV)

G

Cameră de tragere

.......—

Canaăzație subterană pmtdpală


Canalizare subterană prirtdpală realizată prin foraj orizontal

Canalizare subterană secundară

Cameă de tragere pentru comunica#

Canafizație subterană pentru comunicări Insule de dirijare/Separatoare/RefugS propuse5*, SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare1.7. Bd. Theodor Pallady • Str. Nlcolae Techi | Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT

Ing.CaW^UNT^

PROIECTANT

Ing. Razvan MILOS.

DESENAT

Ing. Adriar^G^țjOGAN

VERIFICATOR INTERN

Ing. DanIeL&£îG$£jh\

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Oata: 0B.2017

Scara: 1:500

Cod desen : 17035-PAC-DALI-PA-i.7{3)wBy.


/\


'7\ /Fig;P34


q    q a.

w &-

ii.    u. u.


/ /,-//iyv / //// /1 / <■)/ /'$// / / ; / / a / / /ZZ/-zV / / / »£)// /    / / Ax/ei7v 8/ / ////'?>«


x-nsT.'/'


Sup


-Z.....V\


Bd. Tnedâor PailadyI p-- <y


Z ’-v


4-3./ ■ .'xX< z ’ ’/ ’ / /" ,*

/’S!7 20

tQ/ /    ,

/ / / / z '

/ .    <a

z8/ /

/    ' r f

/ z • / * •

/ £ ■'

—CD’*

- X :-x—X ! . ,x_

03 -03


VSdBy

Lz


SCHEMA DE RACORDARE A PLANȘELOR


03Str. Nicolae Tecluț£.2.

ZA    uQ.

[°2joI8


NOTE


1 .Pentru flecare semafor pletonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASATI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".
Psgnna

‘ ■ I ■ I    -


if!

!iîfFig.BI ; / / // / / g / / jS // ■ /(&■    -■ / ~

ZgifZ''    9 /


SI -


LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare circulație )

- Stâlp cu consolă 8m existent ! propus Stât£eu£Grcgft^&Qtru semafoare existent/ propus Șmpîa pentru serrjaf^existent / propus


Lta ’    '*    _

Th VI    / ^/^^-S«tTafor,vehicu!eexist£nt/propus / propus + prim

/ 49 «9 s/mafpr pietoni sau bfel^ițtlTRisient / propus rator tramvai existent r prop&s1.!


GIPI <3 VID i


/ 49    ^emafpftramvai existent [ f

] / <3~j v.Galtjin intermitent pietoni (GIP) isistenl / propus 41    Verdeintermitentdreapt^ (VID) țy^teiîtZlyopus/

LCanierM detecție video


. • . K. ■ ■/’

Bt^WvtrecereiJietsnț -Budă indacHvâdetSție trafic Cameri supraveghere trafic (i Cameră de tragere Canalizare subterani prindpală Canalrzațle subterani principali realizați prin fora) orizontal

Canalizare subterani secundari Caraeri de tragere pentru comunicații Canalizare subterani pentru comunități Insule de dlrfJare/Separatoare/RefugS
eschimbâ/a confirm aviz

........


urâ,


BENEFICIAR

pJntrr

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT    .

1

SEARCH

X CORPORATION

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Tbeodor Pailady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

1.7. Bd. Theodor Pailady - Str. Nlcolaa Tedu

Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. CataHn^Ufl^

PROIECTANT

Ing. Razvan MILOS

DBENAT

VERIFICATOR INTERN

Ing.

contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500

Cod desen : 17036-PAC-DAU-PA4.7(2)O)

3

OJ

u.


>1


t-^h & h^ >S> Ylfli© ■    ■    ©T W ®

///77^^'/777W77/7w>/^

://///'&////'/^ />/'i//^////////////////^/////7////;/// //'/,

. ‘-=4------i C i =3 ---‘ --- - .. /- . . . . , . I.. .    . . . r. .

._ *    _ o ■
LEGENDĂ

ADC (Automat de dirijare drcuiațle)

CZ3

- Stâlp cu consolă 8m existent t propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus


>

=--•■©

/ $

/ •

VI

i d

Pf/Bi

/

Ti

-< /

GIP1

<3/

VIOI

<</

DW

BP

MB/propus
Canalzațle subterană secwdară ^4^ Cameră de tragere pentru comunicații Canafizație subterană pentru c Insule de dlriJare/Separatoare


Kjfi-

4 o/<&!$


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor piefonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text -PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


I PROIECTANT


SEARCH

W X CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor PaHady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

L7. Bd. Theodor Pallady - Str. Nicoiae Tedu

ȘEF PROIECT

Ing.CataiinjJțgE^

PROIECTANT

In^. RazranMB-OȘ

DESENAT

Ing. Adriaiffliffl^GAN

VERIFICATOR INTERN

Ing.

Contract Nr. 36/2017    1 Revizia Nr.: -

Data: 08.2017    I Scara: 1:500


THeodoî Păllâ'.J
A\AfcK-^e j_4^ jL|e âM& M&-.

4<? /&?//


NOTE


1 .Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2. La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un Indicator de Informare pentru pietoni cu următorul text 'PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE*.-SIA TEHNIC;

MUNICIPIUL!

nascii-mbars confirm av

......,/iSijÂsal«tc.T.c.

alu' a


E CIRCULAȚII E IGURSȘTI

-Zr~


ADC

C3

LEGENDĂ7'    0

ADC (Automat de Afjare drculație)

c-

---/«—-

- Stâlp cu consolă 8tn existent / propus

a

/ •—

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

/ •

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

VI

A 'A'Â

Semafor vehicule existent / propus / propus + prim vehicul

Pi/Bi

-«<-</    Semafor pietoni sau bictdiști existent/ propus

Ti

Semafor tramvai existat / propus

GIP i

<3/<3

Gafcen intermitent pietoni (GIP) existent / propus

VIDI

Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus

DVi

BP

Cameră detecție video

s

Buton trecere pietoni

Budă Inductivă detecție trafic

MB

Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Camei de tragere

Canafizație subterani pmdpafă

Canafizație subterani principală reaBzată prin foraj

orizontal

.......—

Canafizație subterană secundară

Cameră de tragere pentru comunicați

Canafizație subterani pentru comunicați

Insule de cfirljare/Separatoar^Refugn propuse
t,9'6țjf '    >

f ■    [!

\ Wi ș I f

I.T S U
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a . Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor

semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grivițel Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


1.6. Bd. Theodor Pallady - Bd. 1 Decembrie

Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


Ing. Catall


VERIFICATOR INTERN Ing. Dani


Contract Nr. 36/2017


Revizia Nr.: •


Data: 08.2017


Scara: 1:500


Cod desen: 17036-PAC-DAU-PA-1.603

n

o

03 -

ș

V

T—•

y—

d>

0)

O

o

u.

£

e’/S\ i

63

U.

,d> . u.


o □

i—-i G8

LEGENDA

ADC (Automat de dirijare circulație)

- Stâlp cu consolă 8m existent / prepus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / prepus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus

Semafor vehicule existent / propus / propus + prim vehicul

| Semafor pietoni sau bidcrițtl existent / prepus

Semafor tramvai existent / prepus Gaben Intermitent pietoni (GIP) existent/ propus Verde Intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video

Buton trecere pietoni

Bucii inductivi detecție trafic

Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

CanaUzațle subterană principală

Canalizați* subterană principală realizată prin foraj

orizontal

CanaUzațle subterani secundară Cameră de tragere pentru comunicații Canabațle subterană pentru comunicații Insule de driJareZSeparatoare/Reftjgă propuse

'rp-'o ’o


<5' ȚȚI O    ¥»'

&    S


5"

JtQl&tf


NOTE


1 .Pentru Fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".Cy.ifîrm jv!: j


BENEFICIAR

«gV’»’

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

4^ SEARCH

W V CORPORATIONîntocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Cărnii Ressu Theodor Pailady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor șl autorizațiilor necesarei

oHhshM^ r,a

HhH^hLrJ-rrtlhiLu

î 1    ®

’DQP Jkh x

□ H ■jBSSr


'3J1.5 Bd. C. Ressu x Th. Pailady x Bd. N. Grfgorescu Plan de semaforizare


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


ing.Catali^g^J


Ing. AdriafîâJ^OGAN

■ L


Ing. Danii


Revizia Nr.:


Scara: 1:500


Cod desen : 17036-PAC-DAU-PA-1.5


SSV’BU


O o. o> d> U_ LL


U. h-

(Dl


-    E

<0

•c

o

c

li    57 lf

q    0 c

-------- râ o> c

□    —

□ -, □ t

tu    tu U.-

A

□ .

2SES5.*-*

«A


|Fig.C7-inscris:7.5t

iFig.GlNOTE


B-DUL CAMIL RESS^jj^ 1ĂX£


(Q C0

2    fc

3    w
1.    Pentru flecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

B-DUL CAMIL RESSU


□SNA/


'\ /fi“H 2.!


ADC


TI


LEGENDA

ADC (Automat de dirijare droilație)

- Stâlp cu consolă 8m existent Z propus Stâlp cu consolă pentru semafoare enstent,/ propti^


A'A'â


ti -a /< gipi <3/<3 VID I <Sl I

DVi «■

BP

lîi

ai □


Stâlp simplu pentru semafor existent / r

V f**!

Semafor vehicula existent /propus / propus» minte vehicul

X\ '■

| Semafor pietoni sau tjideiiști existent / propus'\J Semafor tramvai existent / propus Galben intermitent pietoni (GIP) existent / propus Verde intermitent dreapta (VID) existent / propus Cameră detecție video Buton trecere pietoni Bucii inductivi detecție trafic Cameră supraveghere trafic (CCTV)

Cameră de tragere

CanaBzație subterană principală

Carraăzație subterană principali realizată prin foraj

orizontal

CanaUzație subterană secundară Cameră de tragere pentru comunicați Canalizațte subterană pentru comunicați Insule de dirijare/Separatoare/Refugii propuseA TEHNICĂ DeOcuLA;

,'1/',"'ULUI Blb------

bara eoni


** UNICfPIULUI Blfep.REȘTi eschimbara cpnforrn aviz


din,

Semndtura


I BENEFICIAR


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI


PROIECTANT


SEARCHF CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru •

integrarea în sistemulBTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, indusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare1.4 Bd. Camil Ressu x Bd. Fizicienilor

Pian de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. CataD^^JN^^I

PROIECTANT

In^Reaan MiyyȘ

DESENAT

Ing. AdriarH^GptlpGAN

[VERIFICATOR INTERN

Ino-Dan^î^

Contract Nr. 36/2017

Revizia Nr.: -

Data: 08.2017

Scara: 1:500

Cod desen: 17036-PAC-DAU-PA-1.4NOTE

1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

li AUG. 20W,>,,BENEFICIAR.

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI i

SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru Integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Tbeodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor șl autorizațiilor necesare

1.3. Bd. Camil Ressu x Bd. Liviu Rebreanu Plan de semaforizare

ȘEF PROIECT

Ing. Catal^lUNT^y

PROIECTANT

Ing. Razvan MILOS

DESENAT

VERIFICATOR INTERN jlng. Panl^j^^

Contract Nr. 36/2017    j Revizia Nr.: -

Data: 08.20X7    | Scara: 1:500

Cod desen : 17036-PAC-DAU-PA-1.32.La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASAȚl BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".

ji


întocmirea Documentarei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a Intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Paliady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Grhrițel Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv otrținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


ADC


LEGENDĂ7

ADC (Automat de dirijare cJrculape)

Si

VI


A'A'


Stâlp cu consolă 8m exl&ent / propus

Stâlp cu consolă pentru semafoare existent / propus

Stâlp simplu pentru semafor existent / propus


Semafor vehicule vehicul


existent Z propus Z propus + prim


Pi/Bl    Z^.

TI

gipi *=33 / O WDI

DVI «

BP

- a

Bl .    □


Semafor pietoni sau biddlști existent Z propus

Semafor tramvai existent / propus

Gafcen Intermitent pietoni (GIP) existent Z propus Verde intermitent dreaptă (WD) existent / propus Cameră detecție video

Buton trecere pietorâ

Sudă inductivă detecție trafic

Cameră supraveghere trafic (CCTV) Cameră de tragere''

Canateațle subterană principală

Canateațle subterană principală realizată prin fora] orizontal

Canalizare subterană secundai

Cameră de tragere pentru comunicații


Canalizație suta rană pentru comunicații Insule de dirijări ZSeparatoarț/Refugl propuseto /&7 /€


NOTE


ue


1.    Pentru fiecare semafor pietonal se montează câte un dispozitiv acustic.

2.    La trecerile pentru pietoni prevăzute cu buton de comandă se montează un indicator de informare pentru pietoni cu următorul text •PIETONI PENTRU TRAVERSARE APĂSAȚI BUTONUL Șl AȘTEPTAȚI CULOAREA VERDE".


IKRK'CA C£ f .XCA.\ ANULA AAARFAi ;’-:rrfc=»r» ror.icrm tviz I 5l C.T C, i

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Griviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare- • * - _

2.2

Șos. Giurgiuiuix Str.Bradetuiui (Bacovia)

23

Șos. Giurgiului x Piața Progresu (S.Militaru)

2.4

Șos. Giurgiului x Str. Toporași

- 2.5

Șos. Giurgiului x Drumul Găzarului, •

2.6

Șos. Giurgiului x Cimitirul Evreiesc (Grădiștea) :

Z7

Șos. Giurgiului x Str. Luică

' 2.8

Șos. Giurgiului x Str. Anghel Nuțu

2.9

Șos. Giurgiului x Str.Anghel-Moldoveanu

ZIO

Șos. Giurgiului x Jntr Acțiunii (TP CFR

Progresul)

ZII

Șos. Giurgiului x Str. Ștefan Dumitrescu

Z12

Șos. Giurgiului x Șos. Olteniței
Legenda:

Intersecție semaforizată

I

Trecere de pietoni semaforizatăi    - - <1

//

4.1

Șos. Colentina

Șos. Colentina x Șos. Ștefan cel Mare

4.2

Șos. Colentina x Str. Câmpuri Moși

4.3

Șos. Colentina x Str. Ziduri Moși

4.4

Șos. Colentina x Kaufland

4.5

Șos. Colentina x Str. Teiul Doamnei

4.6

Șos. Colentina x Str. Dna. Chica

4.7

Șos. Colentina x Str. Maior Băcilâ

4.S

Șos. Colentina x Șos. Fundenî

4.9

Șos. Colentina x Str. Sportului

4.10

Șos. Colentina x Depou R.A.T.B.

4.11

Șos. Colentina x Str. N. Cânea

, 4.12

Șos. Colentina x Capât 21


11

Bd. Camil Ressu - Bd. Theodor Pallady

Bd. Camil Ressu x Șos. Mihai Bravu

12

Bd. Camil Ressu x Str. Dristor

13

Bd. Camil Ressu x Bd. Liviu Rebreanu

14

Bd. Camil Ressu x Bd. Fizicienilor

1.5

Bd. C. Ressu x Th. Pallady x Bd. N. Grigorescu

16

Bd.Theodor Palladyx Bd. IDecembrie

17

Bd. Theodor Pallady x Str. N. Tedu

i //

/

NOTE


BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA <

TRÂZILOR BUCUREȘTI

PROIECTANT

SEARCH

y CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALÎ) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor

x semaforizate de pe arterele: Colentina,

X Cărnii Ressu Theodor Pallady, 13 Septembrie Prelungirea Ghencea, Calea Gfiviței Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv

bbținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare


Planul de ansamblu


ȘEF PROIECT


PROIECTANT


DESENAT


VERIFICATOR INTERN


Contract Nr. 36/2017


Data: 08.2017


Ing. Cat^Muj^NU
Revizia Nr.: -


Scara:


fgiSEARCH

CORPORATION

întocmirea Documentației de Avizlare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Cărnii Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor

și autorizațiilor necesare

MEMORIU TEHNIC Documentație avize

Cuprins


1.    DATE GENERALE...........................

2.    DIAGNOSTICUL SITUAȚIEI ACTUAIJE.

3.    LUCRĂRI PROIECTATE.................

3.1. LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE.....


3.2.

33.

3.4.


*A


LUCRĂRI PENTRU INFRASTRUCTU

LUCRĂRI DE DRUM..............

LUCRĂRI DE SEMNALIZARE VERTICALĂ SI MARCAJE


DE COMUNICAȚII CU FIBRĂ OPTICĂ.


4.    CONCLUZII...............................................................................................................................

5.    UTILITĂȚI.................................................................................................................................


VD V0 CD LO 00 OJ Ol W


6.    DEVIERILE ȘI PROTEJĂRILE DE UTILITĂȚI AFECTATE.................................................f........10

7.    STANDARDE ȘI NORMATIVE..................................................................................................10

8.    MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII...........................................................................................12->    -    A A

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentruintegrarea iri sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina,CamilRessu-Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței -j Bticureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

Documentație avize

Pagina 1


- denumirea obiectivului de investiții

„întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu - Theodor Pailady, 13 Septembrie - Prelungirea oi


Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii PI certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare,,

-    amplasamentul Q'udețul, localitatea, adresa p oșală și/sau alte date de identificare):

Municipiul București în intersecțiile din Anexa 1

-    titularul investiției:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

-    beneficiarul investiției:

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI

-    elaboratorul proiectului:

SCSEARCH CORPORATION SRL

-    Suprafața și situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupată de obiectiv: Terenul se află în întregime în proprietatea domeniului public. Atât pe timpul


Giurgiului, inclusiv obținererea


execuției, cât și după finalizarea acesteia nu vor fi ocupate terenuri suplimentare. - Situația ocupărilor definitive de teren:


întocmirea Documentației "de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS aintersecțiiîor semaforizate de pe. arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor PglIady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului/ inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

VSEARCH

CORPORATIONSuprafața totală a terenurilor care vrir fi ocupate de automatele de dirijare a circulației și stâlpii de semaforizare în intersecțiile ce fac ^arte din obiectivul investiției reprezintă domeniul public.


2. DIAGNOSTICUL SITUAȚIEI ACTUALE


Administrarea semnalizării și dirijării circulației vehiculelor și pietonilor în intersecțiile-din Municipiul București este în competența - responsabilitatea ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR BUCUREȘTI.

Municipiul București dispune din luna mai 2008 de un SistkrrJ de management al Traficului


Tei sisteme.de tip deschis și management al' transportului


(BTI^S) ce reprezintă implementarea în mod integrat și unitar anume sistemul de control adaptiv al traficului urban, sistem je publfc sistemul de cameră video cu circuit închis pentru managementul traficului, precum și a infrastructurii suplimentare necesară care să suporte conlucrarea sistemelor UTC/PTM/CCTV. Fluxurile de trafic sunt coordonate prin intermediul Centrului de Control al Traficului care dispune de echipamente de înalta tehnologie. Acest sistem include detectori de trafic amplasați în zona intersecțiilor care permit coordonarea în timp real a timpilor semafoarelor în funcție de mărimea fluxurilor de autovehicule. Sistemul de tip adaptiv permite ca timpii pentru culoarea verde sau roșu a semafoarelor să fie constant optimizați și să fie sincronizați în țimp real cu dinamica traficului. Astfel, sistemul răspunde automat la fluctuațiile traficului prin folosirea diverșilor detectori integrați în teren. Creșterea continuă a parcului de autovehicule, creșterea indicelui de mobilitate a parcului existent și creșterea numărului de autovehicule care tranzitează Bucureștiul sunt factori care argumentează realizarea acestui proiect prin implementarea sistemului de management al traficului în regim adaptiv pentru toate intersecțiile semaforizate.    *

Acest proiect are ca principal obiectiv o mai bună fluidizare a traficului prin integrarea în BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele:

•    Șos.Colentina: 12 intersecții semaforizate;

•    Bd.Camil Ressu - Bd.Theodor Pallady: 7 k


e-


-V


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAț.1) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor-semaforizate -de pe arterele ; Coletțtina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea^ <3hencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obțlnererea certificatelor, avizefpf/acordurilor și autorizațiilor necesare


Documentație âyize/
HNICA Bjpe way to move on


î

J


•    Calep Griviței - Bd.Bucureștii Noi: 17 intersecții semaforizate;

•    Șos.Girgiului: 12 intersecții semaforizate.

în prezent în Municipiul București, pe aceste artere circulația se desfășoară cu dificultate în multe momente ale zilei sau ale săptămânii, în special datorită necorelării intersecțiilor semaforizate existente, lipsei sau nefuncționării instalațiilor de semaforizare și a parcărilor neregulamentare.

Pentru evaluarea exactă a situației existente din intersecții (fie ca există sau nu o echipare cu instalație de 4err cuprinzând:

aforizare funcțională) s-au desfășurat acțiuni de identi


îcare si inventariere


a)    Poziția și starea stâlpilor și consolelor de semafor;

b)    Tipul semafoarelor existente (becuri, leduri);

c)    Tipul corpurilor de semafor (vehicul, pietoni, lămpi intermitente, etc);

d)    Canalizați! electrice aferente instalațiilor de semaforizare;

e)    Controlerele de trafic (automatele de dirijare a circulației);

f)    Marcaje rutiere;

g)    Indicatoare rutiere.

în prezent în Municipiul București funcționează 434 de instalații de semaforizare montate în principalele intersecții, dintre care 177 instalații au fost integrate în BTMS în perioada 2008 -2016, dar se impune continuarea integrării și a restului de instalații de semaforizare.

în cele 59 intersecții existente semaforizate și supuse studiului prezentate Anexa 1, instalațiile de semaforizare au fost montate la diferite momente de timp, utilizând soluții și echipamente diferite, multe dintre acestea necorespunzând standardelor și normelor în vigoare. Din acest motiv întâlnim o neomogenitate privind modul de tratare al intersecțiilor semaforizate.

Aceste intersecții sunt dotate cu instalații de semaforizare depășite tehnologic, multe dintre acestea prezentând grad de uzură avansat.

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul^BTMS aîntersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -TheodotfPaîlady,^ Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare]

3

3

3

3

3


^SEARCH

CORPORATION


Legăturile între automatele de dirijare șielectrice cât și prin cablaj adrian.


Semafoarele existente sunt cu sursă de lumina LED și/sau bec cu incandescență, provenind de la mai mulți producători.


Automatele de dirijare a traficului sunt realizate de diferiți producători.

în majoritatea cazurilor semafoarele sunt amplasate pe suporți neadecvați precum stâlpi de iluminat, tiranți, stâlpi proprii oxidați și deformați.


In majoritatea cazurilor,


ADC-urile fie au durată de serviciu expirată sau se află la limita


acesteia, fie nu sunt îndeplinit a condițiile de operare privind încadrarea în gama de te


mp araturiminimă și maximă înregistrc te


în zona Bucurestiului.


De asemenea, în najoritate ADC-urile nu sunt conforme din punct de wed


:re al


standardelor și normelor în


rigpare, și/sau nu asigură următoarele funcții:


Configurație dual procesor pentru protecții la Verde Antagnist și Roșu Defect;

• Funcții de microreglare și macroreglare;

•    Funcția de reglare centralizată total adaptivă cu o metodă dinamică autocalibrantă;

•    Compatibilitatea cu unul din protocoalele NTCIP, IVERA, SOTU, etc.;

•    Sistem de operare cu interfață WEB;

•    Posibilitatea conectării Ia UTC- BTMS - Utopia: modul SHDSL (sau compatibil) + licență. Pentru a putea fi conectate la BTMS, ADC-urile trebuie îndeplinite următoarele condiții:

•    să poata fi echipate cu mo'dul de comunicație SHDSL sau cu altul compatibil, dar a cărei utilizare în BTMS să fie confirmată de furnizorul mijlocului software OMNIA - UTOPIA;

•    să fie/însoțite de licența de utilizare a soft-ului UTOPIA.

Marcajele rutiere au fost executate cu vopsea clasică/ teromoplastică și sunt deteriorate, iar în unele zone acestea lipsesc. Săgețile realizate din marcaj, destinate dedicației benzilor de circulație, lispesc sau sunt prezente în număr insuficient la accesele în intersecții.

întocmirea Documentației deAvjzareaLucrărilor de Intervenție (DAL1) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele ; Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Sejrtembrîe - Preltjngirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obțiinerereacertificațeloj-,avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare

J    Documentație avize

Pagina 5Dotarea existentă cu indicatoare rutiere prezintă următoarele deficiente:

•    multe din indicatoarele rutiere s^int depășite din punct de vedere tehnologic și prezintă un grad de uzură avansat;

•    nu sunt acoperite toate cerințele ca număr și amplasare;

Toate situațiile expuse mai sus generează influențe negative asupra :

•    siguranței în exploatare;

•    siguranței circulației;

•    fluenței circulației;

•    economiei de combustibil;

•    aspectului estetic.

3. LUCRĂRI PROIECTATE

Prin caietul de sarcini, se impune realizarea de lucrări de modernizare si integrarea a 59 de instalații de semaforizare în BTMS. In continuare se prezintă o descriere generala a (urărilor proiectate. In anexa 2 se prezintă principalele lucrări de intervenție pentru fiecare intersecție.

3.1. LUCRĂRI DE SEMAFORIZARE

în scopul creșterii fluenței traficului rutier și pietonal în Municipiul București și pentru reducerea numărului de accidente și ambuteiaje, dar și pentru scăderea poluării datorate staționarii prelungite a vehiculelor la traversarea intersecțiilor se impune studierea intersecțiilor din Municipiul București în vederea upgradării sistemului de semaforizare, precum și a integrării în sistem de management de trafic (BTMS). Intersecțiile / trecerile pentru pietoni studiate în cadrul prezentului contract sunt cele menționate în Anexa 1 și figurate în planul de ansamblu 17036-PAC-DALI-PA-01.

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Coientina, Camil Ressu -- ■    —    - ||ea Gri viței - Bucureștii Noi,


ilor și autorizațiilor necesareA Oi^ctia trcaway to move on

i 5IJUR1D

Lucrările de semaforizare presupun configurate să lucreze în regim de dirija Instalațiile de semaforizare propuse cuprind semafoare, automate de dirijare a circulației, detectori de trafic, stâlpi simpli și cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizații electrice și camere de tragere.

intersecțiilor cu instalații de semaforizare ap|iv *și care să permită conectarea la BTMS.


S-a prevăzut dotarea intersecțiilor cu senzori pentru detecția vehiculelor. Se propune ca soluția de detecție să utilizeze tehnologie radar, video, inductivă, după caz în funcție de condițiile de amplasare.

O dată cu amplasarea detectorilor de trafic ADC, intersecțiile vor funcționa în mod adaptiv, timp real pe ramurile intersecțiilor.

ațele culese de acestea și interpretate de uncție de valorile de trafic înregistrate în


Detectoarele vor fi amplasate în 2 poziții fațc


d<


zona intersecției:


• La fiecare ieșire din intersecție pentru a înregistra distribuția fluxurilor de ieșire din intersecția respectivă și a face predicțiile necesare pentru comanda intersecției următoare;

• în avans de linia de stop la 50-300 m, pentru a înregistra fluxurile de intrare în intersecție, dacă distanța până la intersecția precedentă este prea mare.

Intersecțiile vor avea două moduri de funcționare, adaptiv loca! - microregiare (în acest mod de funcționare intervenind și funcția de microregiare și acordare a fazelor de circulație în funcție de cerere) și prin comandă centralizată de la postul central - macroreglare .

Acoperirea cerințelor de întreținere/service și exploatare s-a făcut prin luarea în considerare a configurării automatelor de dirijare cu module de comunicații destinate conectării acestora la BTMS.

Intersecțiile vor fi analizate cu programe software specializate, utilizând date de trafic și elementele geometrice proprii fiecărei intersecții proiectate, în baza cărora se vor elabora propunerile de planuri de semaforizare.

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pa|lady,3L3 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiuluî, irtdusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare ' >•    Documentație aviziPagina 7


oirect|a wav t0 rnOve on

‘CMTâ TCUMir'A ' ’J    *

LED^ ceea ce le conferă performanțe superioare din punct de duratei de viată.

vedere al vizibilității, fiabilității și


Pentru susținerea corpurilor de semafor se vor utiliza fie stâlpi proprii instalației, pentru asigurarea securității funcționării ei, cât și pentru protejarea cablurilor față de agenții externi (intemperii, vandalisme), fie se pot folosi stâlpii existenți care pot fi considerați corespunzători și în cazuri speciale cei ai rețelelor electrice de iluminat.

Canalizațiile electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil se vor executa prin săpătură desch să. Cablurile electrice vor fi trase prin tuburi de protecții. Profilul de șanț va fi ales în

respectiv de canalizație. In zona


bul


funcție de numărul de tuburi de protecție pozate pe traseu 2v< irdelor mari sau a străzilor reabilitate recent aflate înc ă In garanție, canalizațiile se vor execu:a prin foraj orizontal dirijat. Soluția cu foraj se va ap tra nvBi. Travesările se vor executa la adâncimea minimă de 1

ica și la subtraversarea liniilor de ,3 m sub cota axului drumului.


3.2. LUCRĂRI PENTRU INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII CU FIBRĂ OPTICĂ

Rețeaua de comunicații va permite echipamentelor aflate în teren: automate de dirijare a circulației, camere de videosupraveghere, etc., să comunice cu sistemul BTMS în vederea integrării în acesta.

Se vor prevedea trasee de comunicații si cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS. Beneficiarul va indica cel mai apropiat punct de concentrare la care se va racorda infrastructura de comunicații proiectata cu cea existentă. De asemenea se vor prevedea echipamente active si pasive specifice prin care se va realiza comunicația cu sistemul BTMS.

Beneficiarul va pune la dispoziție specificații si caracteristici tehnice din care sa reiasa cerințele tehnice minime de compatibilitate a echipamentelor cu cele deja existente in sistemul BTMS, pentru a putea fi integrate in acest sistem.


3

a

a

a

a

a

n

I

'1ĂSEARCH

CORPORATION


CCNFOaM CU CPJbiîUL’JI


‘thfîwwdy1\to move ori3.3. LUCRAȘI DE DRUM

în urma analizelor/inspecțiilor în teren și a/năsurârorilor de trafic ^fectuate se vor lua în considerare lucrări de drum pentru amenajări minore (insule de dirijare/separatoare/refugii) sau corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă se va considera necesar, la solicitarea sau cu acordul administratorului drumului si Comisiei Tehnice de Circulație.


3.4. LUCRĂRI DE SEMNALIZARE VERTICALA ȘI MARCAJE Lucrările de semaforizare vor fi prevăzute în corelare cu semnalizarea rutieră existentă


și/sau conform a


nzelor puse la dispoziție de Beneficiar.


Astfel pî f lanurile de situație se vor reprezenta indicatoarele d amplasare, prîcqm si semnalizarea orizontală constând din:

• Maca


circulație si locul de


. e longitudinale de separare a sensurilor și benzilor de ci •

Marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii, presemnalizare trecere de pietoni; Săgeți și pictograme.


cu


ație;


4. CONCLUZII

Astfel, această acțiune vine în sprijinul creșterii calității vieții în Municipiul București prin îmbunătățirea condițiilor de circulație și a siguranței circulației auto și pietonale.

5. UTILITĂȚI

O dată cu realizarea obiectivului este necesară asigurarea cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare din intersecțiile din Anexa 1. Fiecare intersecție necesită branșament electric monofazat 230V-50Hz.

Puterea totală instalată pentru funcționarea obiectivului (instalațiilor de semaforizare din intersecțiile din Anexa 1 ) este de :

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pailady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Grivițâ^Bucureștii Noi,

Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilorzși âutorîzațiilornecesare


Documentație avizeA^SEARCH

V yj CORPORATION


R 1    ~    , r,.    .

V.ill/Î C’.J

97 >|

;fcrM fcne way to move on iSist^^ca y


minim 2t5 kW / intșrsecțieje$9 intersecții = 147.5 kW.

Asigurarea alimentarii cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare sejva face în fiecare intersecție de la postul trafo/punctul de branșament cel mai apropiat indicat.

6. DEVIERILE ȘI PROTEJĂRILE DE UTILITĂȚI AFECTATE

Prin execuția proiectului nu se întrevăd implicații privind afectarea, devierea sau dezafectarea unor sectoare ale rețelelor subterane și supraterane existente.

7. STANDARDE ȘI NOI IM

a)    Legea 10/199 j p

b)    Legea 177/20 L5 construcții;


ATIVE

'ivind calitatea în construcții;

referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -


ca


itatea în


c)    OUG 195/2002 Circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

d)    Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată;

e)    OG nr. 43/1997 Ordonanța privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

f)    SR 1848 - 1/2011 Semnalizare rutieră; Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră; Calsificare, simboluri, amplasare;

g)    SR 1848 - 2/2011 Semnalizare rutieră; Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră; Prescripții tehnice;

h)    SR 1848 - 3/2011 Semnalizare rutieră; Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră; Scriere, mod de alcătuire;

i)    SR 1848 - 7/2015 Semnalizare rutieră; Marcaje rutiere;

j)    SR 1848 - 4/1995 Semnalizare rutieră; Semafoare pentru dirijarea circulației;

k)    EN 12.675 Normativ CE referitor la automate de dirijarea circulației în intersecții;

l)    EN 12.368 Normativ CE referitor la semafoarele de dirijarea circulației;

m)    HD 638 SI Normativ CE referitor la sisteme de semnalizare rutieră;

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

Z^VÎ' 1' 'v /''X
1

B

OĂSEARCH

YJ CORPORATIONn)    17/1998 - Normativ privind proi consumatori cu tensiuni până la 1000 V;

o)    Legea nr.319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;p)    HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă;

q)    NGPM / 2002 - Norme generale de protecție a muncii;

r)    Ordinul MT nr 43/1998 - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național;

s)    Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice de proiectare, construire și modernizare a drumurilor;


? I

i

»

j


1

l'

1


t)    Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice drumurilor publice;

u)    Ordinul MT/MI nr 411/1112/2000 - Norme închidere a circulației și de instituire a restric țiilbr de circulație în vederea executării


privind stabilirea clasei tehnice a

metodologice privind condițiile de


de lucrări în zona drumului public și/sau pent'u protejarea drumului;

v)    STAS 10144/3 - 91 Elemente geometrice ale străzilor. Prescripții de proiectare;

w)    STAS 10144/34- 95 Amenajarea intersecțiilor pe străzi; Clasificare și proiectare;

x)    SR EN 60529/A1 - Grade de protecție asigurate de carcase;

y)    SR 7348/2001 - Lucrări de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacității de circulație;

z)    STAS 1338/1 - Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald. Pregătirea mixturilor, pregătirea probelor și confecționarea epruvetelor;

aa)STAS 1338/2 - Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald. Metode de determinare și incercare;

bb) PE 107/1995 - Normativ pentru proiectare rețele de cabluri electrice;

cc) HG 490/2011 - Privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996;


dd)AND 600/2010 - Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice;

ee) Normă tehnică din 27/01/1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale.


întocmirea Do^ufhehtațieideAvizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS 'â intersecțiiloK semaforizate de pe arterele : Colentina, Cărnii Ressu -Theodor Palișdy, 13 Septembrie. - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, rhclusîvobținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

\    Documentație avize


Pagina S

AVSEARCH

> JJ CORPORATION

the way to move on


8. MASURI


DE PROTECȚIA MUNCII


Se vor respecta toate normele de tehnica securității muncn în vigoare, pentru lucrări electrice și de drumuri.

Se va acorda o atenție deosebită la următoarele:

•    la execuția lucrărilor de săpătură se va dirija circulația (dacă este cazul) pe timpul lucrului pentru a preveni eventualele accidente;

•    pe timpul nopții șanțurile vor fi semnalizate luminos;

•    se va acorda atenție la lucrul cu unelte ascuțite pentru a nu deteriora alte instalații subterane existente;

se vor sprijini malurile săpăturilor pentru a evita eventualele surpări;

se vor aplica măsurile de protecție specifice în apropieri ;a

nstalațiilor electrice.


întocmit

Ing. Cătălin MUNTEANU


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor,acordurilor și autorizațiilor necesare/2r


'1


SftSEARCH

W CORPORATION11. i ■

dwECtm

way to move on


Anexa 1 - Lista intersecțiilor cuprinsorn obiectivul de investiție


Nr.

Crt.

Cod

Arteră

Intersecția

Tip intersecție

1

1.1

Bd. Camil Ressu - Bd. Theodor Pallady

Bd. Camil Ressu x Șos. Mihai Bravu

în +

1.2

Bd. Camil Ressu x Str. Dristor

în +

1.3

Bd. Camil Ressu x Bd. Liviu Rebreanu

în +

1.4

Bd. Camil Ressu x Bd. Fizicienilor

ÎnT

1.5

Bd. C. Ressu x Th. Pallady x Bd. N. Grigorescu

în +

1.6

Bd. Theodor Pallady x Bd. 1 Decemb

•ie

în +

1.7

Bd. Theodor Pallady x Str. N. Teclu

în 2TșiT.P.

2

2.1

Șos. G

urgiului

Șos. Giurgiului x Str. Șura Mare

ÎnT

2.2

Șos. Giurgiului x Bacovia

în +

2.3

Șos. Giurgiului x Piața Progresu

în +

2.4

Șos. Giurgiului x Str. Toporași

în +

2.5

Șos. Giurgiului x Drumul Găzarului

în T

2.6

Șos. Giurgiului x Cimitirul Evreiesc

T.P.

2.7

Șos. Giurgiului x Str. Luică

în +

2.8

Șos. Giurgiului x Str. Anghel Nuțu

în +

2.9

Șos. Giurgiului x Str.Anghel Moldoveanu

în +

2.10

Șos. Giurgiului x Acțiunii

în +

2.11

Șos. Giurgiului x Str. Ștefan Dumitrescu

ÎnT

2.12

Șos. Giurgiului x Șos. Olteniței

în V

3

3.1

Calea 13 Septembrie - Bd. Ghencea - Prelungirea

Ghencea

13 Septembrie x Piața Francofoniei

Piață

3.2

13 Septembrie x Piața Puișor

Piață

3.3

13 Septembrie x Șos. Panduri

în +


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurHprșiautorizațiilor necesare

Documentație avize a v

   . î\

Pagina l_

/3.4


3.5


3.6


3.7


3.8


3.9


3.10Bd. Ghencea x Cimitirul Ghencea


Bd. Ghencea x Str. Gârleni


Bd. Ghencea x Str. Vlădeasa


Bd. Ghencea x Str. Brașov


in •


in +


T.P.


înT


în T


ÎnT


3.11


Str. Drumul Sării - C-tin Marinescu - Str. Eroina de la Jiu

ÎnT


4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


4.7


4.8


4.9


4.10


4.11


4.12


5.1


5.2


5.3


5.4


5.5


5.6


5.7


Șos. Colentina


Calea Griviței - Bd. Bucureștii Noi


Șos. Colentina x Șos. Ștefan cel Mare


Șos. Colentina x Str. Câmpuri Moși


Șos. Colentina x Str. Ziduri Moși


Șos. Colentina x Kaufland


Șos. Colentina x Str. Teiul Doamnei


Șos. Colentina x Str. Dna. Ghica


Șos. Colentina x Str. Maior Băcilă


Șos. Colentina x Șos. Fundeni


Șos. Colentina x Str. Sportului


Șos. Colentina x Depou R.A.T.B.


Șos. Colentina x Str. N. Cânea


Șos. Colentina x Capăt 21


Calea Griviței x Bd. Dacia


Calea Griviței x Str. Buzești


Calea Griviței x Str. Polizu


Calea Griviței x Str. I. Gh. Duca


Calea Griviței x Bd. Titulescu


Calea Griviței x Str. Ludescu


Calea Griviței x Cimitirul Sfânta Vineri


pi; ta


T.


P.


in


ir


în 2T


piața


ÎnT


piața


ÎnT


ÎnT


ÎnT


T.P.+ înT


in +


in +


ÎnT


in +


ÎnT


T.P.


T.P.


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor,acorduților si autorizațiilor necesare

n /
Documentați? avize Pagina l4
eSEARCH    the way to move on

CORPORATION


5.8

Calea Griviței x Str. Caraiman

în T

5.9

Calea Griviței x Str. Lainici

înT

5.10

Calea Griviței x R.A.R.

T.P.

5.11

Calea Griviței x Str. Clăbucet

în T

5.12

Calea Griviței x Str. Ion Mihalache

în V

5.13

Bd. Bucureștii Noi x Șos. Chitilei

în T

5.14

Bd. Bucureștii Noi x Str. Pajura

ÎnT

5.15

Bd. Bucureștii Noi x Str. Jiului

ÎnT

5.16

3d. Bucureștii Noi x Str. Laminorului

în +

5.17

Șoseaua București - Târgoviște x Șos. ăisești

ÎnT

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu -Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, CaleaGrMței'-^Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordujriloPși autorizațiilor necesare

L/l


Documentație avize Pagina 15\\


1.

Tipul Intersecției

Intersecție in cruce cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de linia de tramvai 1 pe Șos. Mihai Bravu, si de liniile de tramvai 23, 27 pe Bd. Camil Ressu - Calea Dudesti. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplsate pe brațul sudic - Șos. Mihai Bravu, respectiv brațul estic - Bd. Camil Ressu .

2.

Modul de organizare a circulației

Circul

relație

desfa

3ti«

l\

5O<

i e reglementată din punct de vedere al indicate -S (Șos. Mihai Bravu). Din punct de vedere iră în 2 faze (timp de ciclu 120 sec).

Dar

al

alor cu axa de prioritate pe semaforizării, circulația se

3.

Date

pr

ivind instalația de semaforizare existantă

Anul f

Funde

ADC:

Tip se

Detec

iur

tie

ITC

mc

:ie

erii în funcțiune (PIF): n/a și dulap ADC tip BTMS: DA

;2

ifor:LED

inductivă: DA, parțial funcțională.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare    1

Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună. Consola de pe accesul Calea Dudesti este indoiata.

5.

Alte observații privind situația existentă

Intersecție integrată în BTMS.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se refac senzori inductivi nefuncționali

1.

Tipul Intersecției    I

Intersecție în cruce, cu forma neregulata. Este tranzitată de liniile de tramvai 23, 27 pe axa Bd. Camil Ressu. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplasate pe brațul estic -Bd. Camil Ressu.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu ax Bd. Camil Ressu. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se faze (timp de ciclu 105 sec).

i

a de prioritate pe desfasoară în 2

3.

Date privind ii

îsl

alația de semaforizare existantă

Anul punerii în t Fundație și dule ADC: EPC (nu Tip semafor: be

Detecție inducti

t

un

P>

2 C

C C

vă?

:țiune (P1F): 2008

\DC tip BTMS: NU

□mpatibil BTMS)

:u incandescență (producător ELBA)

'video: NU

i

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii propri de susținere pentru semafoare sunt îndoiți, corodați si le lipsesc capacele de vizitare.

5.

Alte observații privind situația existentă

In intersecție regăsim stâlpii simpli și cu console nefolositi si care se prezintă în stare bună.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) comatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatiejleetffea,pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS pryTWrâ'optieOțe aproximativ 800 m

i i ! i

i j

//. /Intersecția 1.3 Bd. Camil Ress

1.


Tipul Intersecției


Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de linia de tramvai 27 pe axa Bd. Camil Ressu si linia de tramvai 23 pe axa Str. Liviu Rebreanu - Bd. Camil Ressu. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplasate pe brațul vestic - Bd. Camil Ressu .

2.


Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Bd. Camil Ressu. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în 2 faze (timp de ciclu 120 sec).

Traficul pietonal este important.

3.


Date privind instalația


d<! semaforizare existantă


PI


3.


4.


5.


6.


Anul punerii în funcțiune Fundație și dulap ADC tip ADC: ITC2 (e compatibil BTMS) Tip semafor:LED Detecție inductivă/video: DA


): 2011


BȚMS: DA


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.


Alte observații privind situația existentă


E integrata in BTMS.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

Se refac senzori inductivi nefuncționali

Montare camera de video supaveghere traffic (CCTV)
întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor oe Intervenție (DAU) pentruirîtegrarea în sistemul

BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele': Coientinâ;Camil Ressu - fheodor Paliady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi/ Giurgiului, inclusiv obținererea

1.

Tipul Intersecției

Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de linia de tramvai 27 pe axa |

Bd. Camil Ressu. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplasate pe brațul estic - Bd. Camil Ressu .

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct Bd. Camil Ressu.

Din punct de vedere al semaforizar 100 sec):

Circulația pietonală este importantă

de

ii,

a\

î vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe J

circulația se desfasoara în 2 faze (timp de ciclu

and valori foarte mari ale fluxului de pietoni.

3.

Date privind instalația de sema

fo

izare existantă    !

£

Anul punerii în funcțiune (PIF): n/a Fundație și dulap ADC tip BTMS: D/

ADC: ITC2 (e compatibil BTMS)

Tip semafor:LED

Detecție inductivă: Da, parțial funct

ior

iala.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

- !

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se refac senzori inductivi nefuncționali

•    Montare camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru fibra optica de aproximativ 500 m

1.

Tipul Intersecției    '

Intersecție in cruce cu 4 brațe de acces.Este tranzitată de linia de tramvai 27 pe axa Bd. Camil Ressu - Bd. Theodor Pallady. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplasate pe brațul vestic - Bd. Camil Ressu .

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e Bd. Camil R

Din punct d 70 sec), Circulația p

re

es;

e >

et<

glementată din punct de vedere al indicatoarelo su - Bd. Theodor Pallady.

<edere al semaforizării, circulația se desfasoara

>nală este importantă având valori foarte mari al

r c

în

3 fl

u axa de prioritate pe

2 faze (timp de ciclu

jxului de pietoni

3-

Date privii

td

instalația de semaforizare existantă

Anul puneri Fundație și

îr

du

funcțiune (PIF): 2000

ap ADC tip BTMS: NU

ADC: ESR CC 8000(nu e compatibil BTMS)

Tip semafor: bec cu incandescență

Detecție inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

Legăturile între automatul de dirijare și semafoare sunt realizate atât prin cablaj aerian cât și prin canalizații electrice subterane.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) comatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra opticaide aproximativ 1300 mVSEARCH

CORPORATION

1 r*-'

•l ' V ( i 1 «uf . 't 5 i

h >Intersecția 1.6 Bd. TheodorP^llady x Bd7-Trt5ecembrie 1918

1.


Tipul Intersecției


Intersecție in cruce cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de liniile de tramvai 27 si 40 pe axa Bd. Theodor Pallady respectiv Bd 1 Decembrie 1918. Stațiile de tramvai cu | refugii sunt amplasate pe brațul estic - Bd. Theodor Pallady.

2.


Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Bd. Camil Ressu - Bd. Theodor Pallady.

Din punct de vedere 77 sec):

Circulația pietonală e:

al

ite

semaforizării, circulația se desfasoara în 2 faze

importantă având valori foarte mari ale fluxului c

(tin

ei

ip de ciclu

lietoni

3.

Date privind instal;

iți

i de semaforizare existantă

Anul punerii în funcții Fundație și dulap ADC

ne

ti

(PIF): n/a p BTMS: DA

ADC: EPC (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU

3.


4.


6.


Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii propri de susținere pentru semafoare sunt indoiti, corodați si le lipsesc capacele de vizitare.

Alte observații privind situația existentă

Instalația de semaforizare prezintă si cablaje trase aerian.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

Automat de dirijarea circulație (ADC) comatibil BTMS Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED Camere de video supa veghere țraffic (CCTV)

Dispozitive acustice nevazatorî

Montarea de sezon indu.cfivTin caroșabjt\

Lucrări de canalizatie ejebtrida pent^ modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fipra optica de aproximativ 1300 m

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe artereie rColentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor^acordurilor și autorizațiilor necesare


Intersecția 1.7 Bd. Theodor Pailady    Teclu


1.


Tipul Intersecției


Intersecție complexa.

Este tranzitată de liniile de tramvai 27 și 40 pe axa Bd. Theodor Pailady. Stațiile de tramvai pe Bd. Theodor Pailady sunt decalate.


2.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Bd. Theodor Pailady.


Din punct de vedere al semafor! ciclu 117 sec)


iharii, circulația se desfasoară in doua faze (timp


le


3.


Date privind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii in funcțiune (PIF): Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: ITC2 (comatibil BTMS)

Tip semafor:LED

Detecție inductivă/video: DA


3.


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.


4.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.


5.


Alte observații privind situația existentă


Buclele inductive nu sunt funcționale.


6.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază Se montează senzori inductivi in carosabil

Montare camere de video supaveghere trafic (CCTV)


Lucrări de canalizatie electrica pentru fibra optieâ,de aproximativ 2700 m.to move on

Șl JLRlOip^    • E^GIMEizRS ■ Cu^SJLÎANTi

*/ ‘

ntersecția 2.1 Șos. Giurgiului x Str.j ȘurariMare

1.

Tipul Intersecției    1 --

Intersecție tip " T" forma neregulată. Este tranzitată de liniile de tramvai 1,7,11 și 25. Stațiile de tramvai sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție .

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația N-S (Sos Giurgiului). Din punct de vedere al semaforizării, intesecția funcționează în galben intermitent. Traficul pietonal este important.

3.

Date privind instalația de s

emaforizar<

: exista ntă

Anul punerii în funcțiune (PIF): Fundație și dulap ADC tip BTM:

ADC: SCAE 4012

Tip semafor: LED (producător 5 Detecție inductivă/video: NU

2010

5: DA

CAE)

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.

5.

Alte observații privind situația existentă

Extensie BTMS

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

c

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea

certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

./ZzY


ului (Ratb Bajcovia)

1.

Tipul Intersecției

Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de liniile de tramvai 7,11 și 25 pe axa Sos. Giurgiului. Stațiile de tramvai sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție.

2.

Modul de organizare a circulației

Cir

So

int

culația e reglementată din punct de vedere al indic s. Giurgiului. Din punct de vedere al semaforizării, srmitent.

îatoarelor cu axa de prioritate pe intesecția funcționează în galben

3.

Da

te privind instalația de semaforiz;

ire exista nt

ă

An

Fu

AC

Tip

De

jl punerii în funcțiune (PIF):2007 idatie și dulap ADC tip BTMS: NU

C: SCAE 4012

semafor:LED (producător SCAE) tecție inductivă/video: NU

i

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 460 m

_x_/_\_- __TO

,_,_

întocmjrea Documentației de Avizare a Lucrărilor de; Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele;. Cblentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septerpbrie^ Prelungirea Ghencea, CaieaGriviței^Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare    .

Intersecția 2.3 Șosj. Giurgiului x Pi

1.

Tipul Intersecției

Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de liniile de tramvai 7,11 și 25 pe axa Sos. Giurgiului. Stațiile de tramvai sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e relația N-S desfășoară

1.    Accesele

2.    Accesul A

Circulația pi

reglementată din punct de vedere al i

(Sos. Giurgiului). Din punct de ve în 2 faze (timp de ciclu 100 sec): Giurgiului Nord și Sud + tramvai + pie 'erigei + pietoni pe brațele Sos. Giurgi atonală este importantă având valori f<

ndicatoarelor dere al serr

oni pe brațul

jlui Nord si 2

>arte mari ale

cu axa de prioritate pe laforizarii, circulația se

Str. Verigei;

ud

fluxului de pietoni.

3.

Date privii

d instalația de semaforizare exist

antă

Anul punerii în funcțiune (PIF):2007 Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: SCAE 4012

Tip semafor:LED (producător SCAE) Detecție inductivă/video: NU


3.


4.


5.


Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând, grad de uzură avansat. Soclul automatului este ruginit și ușor deteriorat

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

• Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

Dispozitive acustice nevazatori

Montarea de sezori inductivi in carosabil

Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizardȚhsfatetie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproxim^tW9kml'v \

/ nIntersecția 2.4 Șos. Giurgiului


1.


Tipul Intersecției


Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de liniile de tramvai 7,11 și 25 pe axa Sos. Giurgiului. Stațiile de tramvai sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție.


2.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Giurgiului.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara în 3 faze (timp de ciclu 100 sec):

Nord și Sud + tramvai + pietoni pe bfatele Str. Ghimpați și Str.


1.    Accesgle Giurgiului Toporasi;

2.    Accesdl Giurgiului Sud;

3.    Accesul Ghimpați si accesul Toporasi + pietoni pe bratdle Sos. Giur


Sud.

Circulația


pietonală este importantă având valori foarte mari


giului Nord șif ale fluxului de pietoni.


3.


Date privind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii în funcțiune (PIF):2007 Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: SCAE 4012

Tip semafor:LED (producător SCAE) Detecție inductivă/video: NU


3.


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


4.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă in stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.


5.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil Lucrarhde carializatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS zprîn fibra optica de aproximativ 740 mîntocmiră documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a inters£0»ilOT semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septen\bijj^5^fettJngireaGhencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordărilor si autorizațiilor necesare

u I .    »    '    '>e way to move on

iNicĂ -;'j

JURIDICA    ■ EWGl'JttkS ■ COHSjUiA'lii

Intersecția 2.5 Șos. Giurgiului x DrUfnul


2.


3.


5.


Tipul Intersecție


Intersecție complexă in “T” cu 3 brațe de acces.Este tranzitată de liniile de tramvai 7,11 și 25 pe axa Sos. Giurgiului. Stațiile de tramvai sunt decalate, plasate înainte de intersecție pe fiecare sens și prevăzute cu refugiu pentru pietoni.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Giurgiului.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara în 3 faze (timp de <piclu 100 sec):

1.    Accesele Șoseaua Giurgiu ui Nord si Sud + Tramvai + Pietoni (Str. Drpmu Găzarului);

2.    Accesul Soseau 3 Giurgiului Nord direcțiile înainte si stanga;

3.    Accesul Str. Drumul Găzarului + Pietoni (Accesele Sos. Giurgiului Hlord si Sud)


Date privind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii în funcțiune (PIF):2007 Fundație si dulap ADC tip BTMS: NU ADC: SCAE 4012

Tip semafor: LED (producător SCAE) Detecție inductivă/video: DA, nefunctionala


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supa veghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori    _

•    Montarea de sezori inductivi in carosa


Lucrări de canalizatie electrica pentriy^m‘od.ernizard yiștalatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibr,1.

Tipul Intersecției

Trecere de pietoni semaforizată.

Este tranzitată de liniile de tramvai 7, 11 și 25 pe axa Sos. Giurgiului. Stațiile de tramvai sunt "față în față" prevăzute cu refugiu pentru pietoni. Traversarea pietonală peste liniile de tramvai e tip "baionetă".

2.

Modul de organizare a circulației

Intesecția funcționează în galben intermitent.

3.

Date privind instalația de

semaforiza

re exista ntă

Anul punerii în funcțiune (PIF Fundație și dulap ADC tip BTI

ADC: SCAE 4012

Tip semafor:LED (producător Detecție inductivă/video: NU

):2007

1S: NU

SCAE)

ț

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Montare butoni trecer^pietpni;

•    Lucrări de canalizâge^lectricazpentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMȘ/^prin-fibra-optica de aproximativ 690 m


</

sînjtocmirea Documentației de Avizare Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul

BTMS a intersectrttor semaforizatd de pe arterele : Colentina, Cărnii Ressu - Theodor Pallady, 13 Septemfynș^PrffyfTgirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acpfdurilor și autorizațiilor necesare


.1    / -    //f-J

3

3

a

3

3

3

3


Intersecția 2.7 Șos. Giurgiului x Str


1.


Tipul IntersecțieiIntersecție în cruce.


Este tranzitată de liniile de tramvai 7 și 25 pe axa Sos. Giurgiului si de linia de tramvai 4 și 11 pe Str. Alexandru Anghel. Stațiile de tramvai pe Sos. Giurgiului sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție. Deasemeni este statie si pentru tramvaele 4 și 11 pe Str. Alexandru Anghel.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Giurgiului.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 2 faze (timp de ciclu D8s):

1.    Accesele Giurgiului Nord si Sud + tramvai + pietoni pe brațele Str. Alexandru Anghel si Str. Luica;

2.    Accesele Luică și Alexandru Anghe + pietoni pe brațele Giurgiului Nord si Sud;

3.

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul punerii în funcțiune (PIF):2007


Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: SCAE 4012

Tip semafor:LED (producător SCAE)


Detecție inductivă/video: DA, nefunctionala

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.

5.

Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru mQ^fhîzafeJhsțalatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproxfrWivl030 mx \••;r ■'•'i

”/z


Intersecție in cruce.

Este tranzitată de liniile de tramvai 4, 7 și 25 pe relația N-S (Sos. Giurgiului). Stațiile de tramvai sunt decalate, plasate înainte de intersecție pe fiecare sens si prevăzute cu refugiu pentru pietoni.

2. Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Giurgiului.

îbte parțial dezafecta!

a.


Instalația de semaforizare e


3. Date privind instalația de semaforizare exhtantă

Anul punerii în funcțiune (P1F):2OO7 Fundație și dulap ADC tip BȚMS: NU ADC: lipsă

Tip semafor:LED (producător SCAE) Detecție inductivă/video: NU

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.

Alte observații privind situația existentă

6. Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil Lucrări de canalizatie elecfFîcaWhttu modernizare instalație de semaforizare si


Intersecția 2.9 Șos. Giurgiului x Str.

1.


Tipul Intersecției


Intersecție in cruce.

Este tranzitată de liniile de tramvai 4, 7 și 25 pe relația N-S (Sos. Giurgiului). Stațiile de tramvai sunt decalate, plasate înainte de intersecție pe fiecare sens si prevăzute cu refugiu pentru pietoni. Pe strada Anghel Moldoveanu se face accesul tramvaelor către depoul Giurgiului.

2.


3.


3.


4.


5.


6.


Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct c Sos. Giurgiului.

Instalația de semaforizare este parția

dezafectată.


e vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe


Date privind instalația de semafc rizare existantă

Anul pi nerii în funcțiune (PIF):2007 Fundate și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: lipsă

Tip semafor:LED (producător SCAE) Detecție inductivă/video: NU

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.Trei stâlpi simpli din zona străzi Anghel Moldoveanu sunt lipsa / îndoiți. Consola de pe accesul Giurgiului Sud este inclinata.

Alte observații privind situația existentă

La bornele automatului nu ajunge tensiune. Instalația de semaforizare este oprită.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabjj

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru^nodernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de/aprp><imătiv 610 m

Intersecția 2.10 Șos. Giurgiului x A


Tipul Intersecției


2.


3.


3.


4.


5.


6.i li--;’,- i.u;


Trecere de pietoni.

Este tranzitată de (iniile de tramvai 4, 7 și 25 pe axa Sos. Giurgiului. Traversarea pietonală peste liniile de tramvai este fără refugiu. Stațiile de tramvai nu sunt în zona trecerii.


Modul de organizare a circulației


Instalația de semaforizare este parțial dezafectată.


Date privind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii în funcțiune (PIF):2007 Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: lipsă

Tip semafor:LED (producător SCAE) Detecție inductivă/video: NU


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzura avansat.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și necesită operațiuni de reconditionare.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

Dispozitive acustice nevazatori

Montare butoni trecere pietoni Montarea de sezori inductivi in carosabil

Lucrări de canalizatie elecțrjcapențru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibră optica de^aproximativ 670 m


L. J


Intersecția 2.11 Șos. Giurgiului x Str

1.

Tipul intersecției    |    *

Intersecție în "T".

Este tranzitată de liniile de tramvai 7, 11 și 25 pe relația N-S (Sos. Giurgiului). Pe brațul nordic avem statie de tramvai cu refugiu pentru sensul spre CFR Progresul.

2.

Modul de organizare a circulației

Circule Sos. G

Instala

ația e reglementată din punct de vedere al indicata giurgiului.

ția de semaforizare este parțial dezafectată.

arelor cu axa de prioritate pe

3.

Date

irivind instalația de semaforizare

exista ntă

Anul p

Funda

ADC: 1

Tip se

Detecț

unerii în funcțiune (PIF):2007 :ie și dulap ADC tip BTMS: NU psă

mafor:LED (producător SCAE) ie inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună și. necesită operațiuni de recondiționam.

5.

Alte observații privind situația existentă

6.

Principalele lucrări de intervenție propusePrincipalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montare butoni trecere pietoni

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernîzlreinsta.latie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra opțipa de aproxirnaltivSlOm

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (PALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentină,Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea

certificatelor, avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare


T A    C    '    /CA

OTOBTrtTei

1.

Tipici Intersecției

Intersecție în "Y".    |

Este tranzitată de liniile de tramvai 1, 7, 11 și 25 pe relația N-S (Sos. Giurgiului). Pe brațul Șos. Giurgiului avem statie de tramvai înainte de intersecție.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e regi axa Piața Eroii r

Instalația de sen )

ementată din punct de vedere al indicatoarelor cu evoluției - Sos. Giurgiului, naforizare este integrată în BTMS.

axa de prioritate pe

3.

Dai

e privind ir

stalația de semaforizare existant

Ani

Fun

ADC

Tip

Det

1 punerii în f datie și dula ? ITC2 (corn

semafor: LEC

ecție inducti\

jncțiune (PIF):2010 ) ADC tip BTMS: DA

patibil BTMS)

<ă: DA, parțial funcționala

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

Intersecție integrata in BTMS.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic »

•    Se refac senzori inductivi nefuncționali

•    Montare camera de video supaveghere traffic (CCTV)

S-a avut in vedere avizul CTC nr.15132/14.10.2016 privind lucrări de mărire si reconfigurare a peronului de îmbarcare -debarcare calatori aferente liniei de tramvai statia "Sura Mare", precum si reamplasarea statie de tramvai "Sura Mare" (sens spre P-ta Progresul) vis-a-vis de peronul existent ( zona OMV). De asemanea sunt necesare si lucrări de lărgirea a pârtii carosabile odata cu configurarea peronului propus.

0

< ■%s    * //

ZOmân^-'


[]'
BTMSj Septembrie - J


întocmire^7Documentației de Avizare a Lucrărilor de lntervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul intersecțiilor:


laforizatede pe arterele : Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Ingirea Ghencea, CaleâGriviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea l^rtificatelor, avizelor, acpfdurilor și autorizațiilor necesare

S/L    //j£?


a 13 Septenjil

secției k


Intersecția 3.1 Calea 13 Septembrie x


Tipul Intersecției


Intersecție tip " T

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația E-V (Bd. Libertății). Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 3 faze (timp de ciclu 103 sec).

Date privind instalația de semaforizare existantă

3.


Anul punerii Fundație și ADC: ESR CC| Tip semafor: Detecție indi


n funcțiune lap ADC tip 10000 (nu e bec cu inca


dj


ctivă/video:


(PIF):2000

BTMS: NU compatibil BTMS)


nldescență MU


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.


5.


6.


Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

Alte observații privind situația existentă

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CC7V)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximatiyj.220 m

Pe Bd-ul Libertății se propune realizarea unp/^^ile^ând rol de refugiu pietonal precum și de amplasare a echipamentelor a^fențednstalâției, de semaforizare ( stâlp simplu, semafoare de vehicul/pieton și indiqatoafe 'rutiere). Pe; brațul 13 Septembrie se propune configurarea unei insule "verzi" intona centrala pe zona marcajului de „spatii interzise".


£ SEARCHș, C. -«'    ’ v >


JTA


ȘIJIRIKÎ^


to move on


Intersecția 3.2 Calea 13 Septembrie x ȘJ ”î?


Izvor (Piața Puișor)


6.


Tipul Intersecției


Intersecție în cruce, complexa, cu insula centrala, cu 4 brațe de acces.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Calea 13 Septembrie. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în 2 faze (timp de ciclu T1=120 sec Program 1 :15:00-21:00 si T2=99 sec Program 21:00-15:00 si 21:00-06:30).


Date privind instalația de sema


Anul punerii în funcțiun Fundație și dulap ADC ADC: ITC2 (compatibil Tip semafor:LED Detecție inductivă/video


drizare existantă


e (PIF):200£ :ip BTMS: DA BTMS)


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehicule) pe brațele intersecției acolo unde nu exista


• Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 670 m

Pe brațul 13 Septembrie se propune jiarireajnsulei centrale având rol de refugiu pietonal precum și reamplasarea echipamenf|lor‘’afefenteJnstalației de semaforizare ( stâlp simplu, semafoare de vehicul/pieton și iQ^gatoar'e'rutiere);^


tCS)


SEARCH

the way to move on


CORPORATION


Intersecția 3.3 Calea 13 Septembrie x Sos. Panduri

1.

Tipul Intersecției    1

Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația E-V (Calea 13 Septembrie). Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în 2 faze (timp de ciclu 120 sec).

Circulația pietonală este importantă având valori foarte mari ale fluxului de pietoni.

3.

Date privind instalația de set

naforizare

îxistantă

Anul punerii în funcțiune (PIF):2 Fundație și dulap ADC tip BTMS:

ADC: ITC2

Tip semafor: LED

Detecție inductivă: DA, parțial fu

)08

DA

nctionala.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

Intersecție integrata in BTMS.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

• Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

» Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

« Se refac senzori inductivi nefunctionali

» Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehicule) pe brațele intersecției acolo unde nu exista

• I

u


the way to move on


Intersecția ^.4 Calea 13 Septembrie x Sos. Progresului

1.

Tipul Intersecției    1

Intersecție în cruce, cu 4 brațe de acces. Este tranzitată de liniile de tramvai 1, 8, 11, 25 pe axa Sos. Progresului, respectiv 47 pe axa Sos. Progresului - Calea 13 Septembrie. Stațiile de tramvai sunt amplasate cu refugiile înainte și după intersecție .

2.

Modul de organizare a circulației

Circ

Sos

Din

140

Circ

ulația e reglementată din punct de vec Progresului.

aunct de vedere al semaforizării, circu sec):

jlația pietonală este importantă având

Iere al indica

latia se desf

valori foarte

toarelor cu axa de prioritate pe

asoara în 2 faze (timp de ciclu

ti ari ale fluxului de pietoni.

3.

Dat

a privind instalația de semaforizai

e existantă

Anu

Func

ADC

Tip '

Dete

punerii în funcțiune (PIF):2008 latie și dulap ADC tip BTMS: DA

: ITC2

;emafor:LED

icție inductivă: DA, parțial funcționala.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

Intersecție integrată in BTMS.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se refac senzori inductivi nefuncționali

•    Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehiculeVpe brațele intersecției acolo undejw-exisța

H

u

f ; Ș !

! i

i *    ■

3

a

a

3

n

_ l


■A-'1”IA t'A

JF(MICĂ - ‘1

țhe way to move on


i^OM,

Intersecția 3.5 Calea! 13 SeptembrieX Sti>Mihail Se ba știa n

1.

Tipul Intersecției    f

Intersecție in cruce cu 4 brațe de acces.Este tranzitată de liniila de tramvai 47 pe axa Calea 13 Septembrie. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplsate pe brațul vestic -Calea 13 Septembrie.

2.

Modul de organizare a circulației

C

C

c

g

Circulația e re Calea 13 Sepl

Cin punct de

0 sec):

glementată din punct de vedere al inc tembrie.

zedere al semaforizării, circulația se d

Jicatoarelor c

esfasoara în

u axa de prioritate pe

2 faze (timp de ciclu

3.

c

ate privind

instalația de semaforizare exista

ită

fi

F

fi

T

C

nul punerii îr undatie și du

DC: ITC2 (cc

îp semafor: L

letecție induc

funcțiune (PIF):n/a lap ADC tip BTMS: DA

mpatibil BTMS)

ED

tivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic » Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției

•    Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehicuie) pe brațele intersecției acolo unde nu exista

•    Pe brațul Mihai Sebastian (sud) se propune marirea refugiului pietonal precum și reamplasare a echipamentelor aferente instalației de semaforizare ( stâlp simplu, semafoare de vehicul/pieton și indicatoare rutiere)

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru mod ernizarein stal atie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optic^e)aproximâtiv 740 m 7

/ Â/    / f - ?■ : , *

/    s1 A.    iii    -    1    ;

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DAL1) pentru integrarea în sistemul

BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele :',Colentipă> Cărnii Ressu- fheodor Pallady, 13

Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea //*


catelor, avizelor, acordurilor și autorizâțiilor necesareSEARCH


M «r-    —• • 1    Ț' ■

//•y

1/‘i- Jxțrgftw

tiie way to move on

L.J

n

s" ’

N'.'LKS t    f k.Ș • 1 1

* //


Intersecția3.6 Calea 13 Septembrie,

îS


Str.


imul Sării


1.


Tipul Intersecției


Intersecție complexa cu 5 brațe de acces. Este tranzitată de liniila de tramvai 47 pe axa Calea 13 Septembrie - Bd. Ghencea. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplsate pe brațul eestic - Calea 13 Septembrie.

2.


Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Calea 13 Septembrie.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara în 3 faze (timp de ciclu

100 sec):

3.


Date privi id instalația de semaforiza


re existantă


3.


4.


5.


6.


Anul punerii în funcțiune (PIF):n/a


dulap ADC tip BTMS: DA ADC: rTC2 (compatibil BTMS)

Tip semafor: LED Detecție inductivă/video: NU


Fundație si


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehicule) pe brațele intersecției acolo unde nu exista


Lucrări de cșn^lizatlșTelectrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare. BTMS prin fibra optica de aproximativ 1165 mIntocrțnrea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Pre^ngirea Ghencea, Calea GrivițșL- Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea țificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

.—L . X A SiSli    C.uIntersecția 3.7 Bd. Ghencea - Cimitirul

1.

tipul Intersecției

Trecere de pietoni semaforizată.

Este tranzitată de linia de tramvai 47 axa Bd. Ghencea. Stațiile de tramvai sunt "față în față" prevăzute cu refugiu pentru pietoni. Traversarea pietonală peste liniile de tramvai e tip "baionetă".

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e regleme Bd. Ghencea.

pin punct de vedere BOsec):

ntată din punct de vedere al ir

al semaforizării, circulația se

idicatoarelor cu axa

desfasoară in 2 fazi

de prioritate pe

î (timp de ciclu

3.

Date privind insta

ația de semaforizare exist:

tntă

Anul punerii în funcți 'Fundație și dulap AD ADC: ITC2 (compatit

Tip semafor: LED Detecție inductivă: D

une (PIF):n/a

C tip BTMS: DA

)il BTMS)

A, nefunctionale.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției

•    Se montează camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Se completează cu console (inciusivsemafoare de vehicule) pe brațele

intersecției acolo unde nu exista    \ A

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru /modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica djg aproximativ 530 rj

.< /

I !

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele': Col en ti na, Camil Ressu - Theodor Paliady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea


\,SEARCH

CORPORATION

»{■»

■Ji V '

t k- .Este tranzitată de linia de tramvai 41 (Bd. Ghencea). Stațiile de tramvai sunt plasate in afara intersecției (capat linia 41) si prevăzute cu refugiu pentru pietoni.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Bd. Ghencea.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 2 faze (timp de ciclu 90 sec):

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul pune Fundație ADC: ITC2


si


•ii in funcțiune (PIF): n/a dulap ADC tip BTMS: DA (compatibil BTMS)

Tip semafor: LED

Detecție inductivă: DA, parțial nefunctionala.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției

•    Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehicule) pe brațele

intersecției acolo unde nu existaICC
way to move on


îcatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesareIntersecție în T cu 3 brațe de acces.

Este tranzitată de linia de tramvai 41 pe relația N-V (Bd. Ghencea - Str. Brașov). Stațiile de tramvai sunt plasate pe Str. Brașov si prevăzute cu refugiu pentru pietoni.

2.


Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Bd. Ghencea - Str. Brașov.

Din pu 110 se

net de vedere al semaforizării, circulația se desfas c):

.oară in 4 fa;

.e (timp de ciclu

3.

Date |

irivind instalația de semaforizare existantă

Anul p^ Fundat ADC: E Tip ser

jnerii în funcțiune (PIF): n/a ie și dulap ApC tip BTMS: NU

SR CC 10000 (nu e compatibil BTMS) nafor: bec cu incandescență

Detecție inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii propri de susținere pentru semafoare sunt îndoiți, corodați si le lipsesc capacele de vizitare.

5.

Alte observații privind situația existentă

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru moderpizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ lâ4GT- m

ftSEARCHIntersecția 3.11' Str. Drumul Sării


1.


ti


Tipul Intersecției


inescu - Str. Eroina de la Jiu


Intersecție dubla in + compusa din intersecția Str. Drumul Sării x Str. Eroina de la Jiu x Str.Nabucului si intersecția Str. Drumul Sării x C-tin Marinescu.

Str. Eroina de la Jiu este reglementata sens unic de intrare in intersecție, iar C-tin Marinescu brațul estic sens unic de ieșire.

2.


3.


Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Drumul Sării

Din punct de vecjere al semaforizării, circulația se desfasoară in 2 90 sec)

faze (timp de ciclu


Date privind instalația de semaforizare existantă

3.


Anul punerii în ftncțiune (PIF


Fundație si dulap ADC: ITC2 (compatibil BTMS) Tip semafor:LED Detecție inductivă:Nu


2010


ADC tip BTMS: DA


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.


5.


6.


Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.

Alte observații privind situația existentă

In intersecția Str. Drumul Sării x Str. Eroina de ia Jiu x Str.Nabucului spalpii proprii ai semaforizării nu au fundație iar conexiunilela ADC sunt realizate prin cablaje aeriene.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

Se completează cu console (inclusiv semafoare de vehicule) pe brațele intersecției acolo unde nu exista

Lucrări de canalizație^elertrîcâ'pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS pri'nfibraopticade aproximativ 470 m

întocmirea'bocumentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul

BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Sept^mbri^j^Brelungirea Ghencea, Calea Grivjței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

w

Inters

-—--- '/$    DIRFCJJi    c>\

\ SEARCH    way to move on

/ CORPORATION ' '    -cc^wiH

ecția 4.1 Șos. Colentina x

y J'// '

Șos. StefarTCel Mare

1.

Tipul Intersecției

Intersecție complexa cu insula centrala. Este tranzitată de liniile de tramvai 1, 46. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplasate pe Sos. Mihai Bravu.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația E-V (Sos Colentina - Calea Moșilor). Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 4 faze (timp de ciclu 100 sec):

3.

Date privind instalația

de semafori

zare existantă

Anul punerii în funcțiune ( Fundație și dulap ADC tip

ADC: RC2

Tip semafor:LED

Detecție inductivă: DA

3IF):208

ÎTMS: DA

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

Intersecție integrata in BTMS.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

• Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

® Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

s '\


A ’4

/rv

1.

Tipul Intersecției    1

Trecere de pietoni semaforizată.

Este tranzitată de linia de tramvai 1 pe axa Sos. Colentina. Traversarea pietonală peste liniile de tramvai e tip "baionetă".

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al Sos. Colentina. Din punct de vedere al semaforiz (timp de ciclu 100 sec):

indicatoarelor cu axa de prioritate pe arii, circulația se desfasoară in 2 faze

3.

Date privind instalația de semafi

irizare exis

tantă

Anul punerii în funcțiune (PIF):2009 Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU

ADC: Eurosic AS (nu e compatibil BT Tip semafor: multiLED

Detecție inductivă/video: NU

^S)

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună. Brațele consolelor existente nu sunt dimesionate corespunzător.

5.

Alte observații privind situația existentă

(

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

L

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație

•    Lucrări de canalizațLe-electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMȘ.pțin fibra Optica de aproximativ 60 m

L 7

y

n

! i i !


TENTA i


t:he


way to move on q

.................. UTipul IntersecțieiIntersecție in cruce, cu 4 brațe de acces, forma neregulata. Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe axa Sos. Colentina. Stațiile de tramvai cu refugii sunt amplasate pe brațul estic Sos. Colentina.


2.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația E-V (Sos. Colentina). Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în 4 faze (timp de ciclu 100 sec):


3.


Date p ivind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii în funcțiune (PIF):2008 Fundați î și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: SCAE 4040

Tip semafor: bec cu incandescență/ multiLed Detecție inductivă/video: NU


3.


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat. Soclul automatului este ruginit și ușor deteriorat.


4.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli se prezintă în stare bună. Brațele consolelor nu sunt dimesionate corespunzător.


5.


Alte observații privind situația existentă


6.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu exista

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru^modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica decaprdxiiWîvXlO m
n

Li


1 la

Tipul'lntersecției    1

Intersecție in T. Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe axa Sos. Colentina.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Colentina. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 4 faze (timp de ciclu 100 sec):

3.

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul

Fund

ADC:

Tip si

Detei

aunerii în fun

atie și dulap i

Eurosic AS (

îmafor: bec <

;ție inductivă,

cțiune (PIF):2009 \DC tip BTMS: NU iu e compatibil BTMS)

:u incandescență

'video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună. Brațele consolelor nu sunt dimesionate corespunzător.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se înlocuiesc consolele existente

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prijxfibrajoptica de aproximativ 70 m

! i

; t

L J
ColSi JURIOiCÂ <//

<A':\Lbc • PNG''JWS ■ C0'iSUL’i!i7~ k/


Intersecție in cruce cu 4 brațe de acces, forma neregulata. Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe axa Sos. Colentina. Stațiile de tramvai sunt decalate, plasate înainte de intersecție pe fiecare sens și prevăzute cu refugiu pentru pietoni.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al Fndicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Colentina.

Din punct de vedere al serpaforizarii, circulația se desfasoara în 3 faze (timp de ciclu 100 sec):


Date privind


instalația c e semaforizare existantă


3.


4.


5.


6.


Anul punerii în Fundație si du


funcțiune (FIF):2009 apADC tip ETMS: NU ADC: Eurosic AS (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu exista

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modexnizare mstalatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ'475;m.
e, way to move on

li < ASISTENTA TP'iNiCA ;

Vs ȘIJIFOCA    ■ COIftULiAliî:

---


Intersecția ^.6 Șos. Colentina x Str. Doamna Ghica


1.


Tipul Intersecției


Intersecție complexa cu insula centrala. Este tranzitată de linia de tramvai 21. Stațiile de tramvai sunt decalate, plasate înainte de intersecție pe fiecare sens și prevăzute cu refugiu pentru pietoni.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Colentina.


Din punct de vedere al semaforizării, circulația se des


asoara în 4 faze (timp de ciclu


6.


100


sec):


Dat 2 privind instalație de semaforizare existante


punerii în funcțiune Fundație și dulap ADC tip BTMS: NU ADC: Eurisic AS (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU


Anu


(PIF):2009


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli se prezintă in stare buna.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu exista

•    Lucrări de canaliz|tie-electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTNțSCprih fiBra^pțica de aproximativ 740 m1.cțhe way to move on

ASlSJ&înÂTFHMiCA    . t,iG,^,yțs .

JiX'și JURIDiCÂ - jj <*


Intersecție in T, complexa, cu forma neregulata.

Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe axa Sos. Colentina. Stațiile de tramvai pe Sos. Colentina sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Colentina.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 3 faze (timp de ciclu 100 sec):


Date privinc instalația de sem


îforizare existantă


Anul punerii îi funcțiune (PIF): 2039 Fundație și dulap ADC tip BTMS: f' U ADC: Eurosic AS (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


4.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.


5.


Alte observații privind situația existentă


6.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu exista

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru moderni£areTistâîatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra opticajle aproximativ 375~mn-

' -.v

way to move on

im

Tipul Intersecției

Intersecție complexa cu 5 brațe de acces.

Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe relația N-S (Sos. Colentina). Stațiile de tramvai sunt plasate pe Sos. Colentina si prevăzute cu refugiu pentru pietoni.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Colentina.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 3 faze (țimp de ciclu 100 sec):

3.


Date privind instalat


a de semaforizare existantă

ii


Anul punerii in funcțiun s (PIF):2009 Fundație și dulap ADC tp BTMS: NU ADC: Eurosic AS (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență

Detecție inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

< I

i

t

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu exista

wr_

1.

Tipul Intersecției

Intersecție în T.

Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe relația N-S (Sos. Colentina). Stațiile de tramvai sunt plasate pe Sos. Colentina si prevăzute cu refugiu pentru pietoni.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e regleme Sos. Colentina.

Din punct de vedere 100 sec):

ntată din pui

al semafori

ict de vedere al indicatoarelor cu axa

zării, circulația se desfasoară in 2 faz

de prioritate

e (timp de ci

pe

clu

3.

Date privind insta

lația de ser

laforizare exista ntă

Anul punerii în funct Fundație și dulap AC ADC: Eurosic AS (nu Tip semafor: bec cu Detecție inductivă/vi

une (PIF):2(

C tip BTMS:

e compatibil

incandescen

deo: NU

09

NU

BTMS)

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

» Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS » Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției-acolo unde nu exista

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru mpcțefhiza're înjtelatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproxfmativ 390 m . \

Tntersecția 4.10 Șos. Colentina xSțK£odalbiteii (Depou RATB)

1.

Tipul Intersecției    |    '    1

Intersecție in cruce, forma neregulata.

Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe relația N-S (Sos. Colentina). Stațiile de tramvai sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție .

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din Sos. Colentina.

Din punct de vedere al semaf 100 sec):

îunct de ved

orizarii, circu

ere al indicatoarelor cu axa de priorite

latia se desfasoară in 2 faze (timp de

îte pe 1

ciclu

3.

Date privind instalația de s

emaforizar

; existantă

Anul punerii în funcțiune (PIF) Fundație și dulap ADC tip BTM ADC: ITC2 (compatibil BTMS) Tip semafor:LED

Detecție inductivă: DA, parțial

2010

5: DA

funcționala.

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se echipează cu camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 45 m

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul

BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - SrefeingjȚăâ Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea

qficatelor, avizelor/acordurilor și autorizațiilor necesare

. i c.


MV


j'JS'JlTA.N


Intersecția 4.11 Șos. Colentina x Str. Soldat Nicolae Canea

1.

Ti

pul Intersecției

Intersecție în "T".

Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe relația N-S (Sos. Colentina). Stațiile de tramvai sunt decalate cu refugiile înainte și după intersecție

2.

Modul de organizare a circulației

C

s<

D

1(

rculația e reglementată din punct de ds. Colentina.

n punct de vedere al semaforizării, ci >0 sec)

/edere al ind

rculația se d

catoarelor cu axa de prioritate pe

esfasoară in 2 faze (timp de ciclu

3-

D

3te privind instalația de semafori;

:are exista r

Ai

Fi

At

Ti

D(

iul punerii în funcțiune (PIF):2009 indatie și dulap ADC tip BTMS: NU )C: Eurosic AS (nu e compatibil BTMS p semafor: bec cu incandescență atecție inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare


4.


5.


6.


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.

Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Se completează cu console pe brațele intersecției acolo unde nu exista


Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare.iristalatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica 4e aproximativ 37i

l!


Tipul Intersecției

Intersecție cu forma neregulata.

Este tranzitată de linia de tramvai 21 pe relația N-S (Sos. Colentina).

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Sos. Colentina.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară in 2 faze (timp de ciclu 90 sec):

Date privir d instalația de semaforizare exisțantă

Anul punerii în funcțiune (PIF):2011 Fundație și dulap ADC tip BTMS: DA ADC: ITC2 ((compatibil BTMS)

Tip semafor:LED

Detecție inductivă: DA

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă in stare buna.

4.


Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

Alte observații privind situația existentă

6.


Principalele lucrări de intervenție propuse

Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

Se echipează cu camere de video supaveghere traffic (CCTV)

Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 45 mIntersecție complexa, forma neregulata cu 4 brațe.. Strada Mircea Vulcanescu este reglementata SU de ieșire din intersecție.

2.


Modul de organizare a circulației

3.


3.


4.


5.


6.


Circulația e reglementata din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația B-dul Dacia - Str. Mircea Vulcanescu.

Str. Mircea Vulcanescu are sens unic, de la N spre S .Accesul Calea Grivitei EST este SU de intrare in intersecție.


Din punct de vedere al


1.    Acces

2.    Acces

3.    Acces


5-dul Dacia +


semaforizării, circulația se desfasoara in 3 faze: Pietoni Accese Calea Grivitei;


Zalea Grivitei : + Pietoni B-dul Dacia;


alea Grivitei Virajele de Dreapta de speciale de viraj.


/ + Pietoni Str. Mircea Vulcanescu. pe Accesele Calea Grivitei sunt scoase dle sub semafc


Date privind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii în funcțiune (PIF):2010 Fundație și dulap ADC tip BTMS: DA ADC: CC ÎOGGQ(ESR) (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU


Informații despre starea instalației de semaforizare


r avand bretele


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentm modernizare instalatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica aproximativ 660 m


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele : Coientina, Câmil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare

î\ / I    »    r-'


///


1 la

Tipul Intersecției    1

Intersecție cu 4 brațe , forma neregulata.

Brațul Calea Griviței Est este sens unic de ieșire din intersecție.

Este tranzitată de linia de tramvai 24 pe relația Str. Buzești N-S. Pe Griviței circula liniile de tramvai 42,45,46. Statie de tramvai exista pe Griviței înainte de intrare in intersecție..

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglerr Str.Buzești. Din pi avand timpul de ci<

îentată din p net de veder ;lu de 100s.

jnct de vedere al indicatoarelor cu ax e al semaforizării, intesectia functione

a de prioritat ază în doua

3 pe faze

3.

Date privind inși

alația de se

maforizare existantă

I

Anul punerii în fun Fundație și dulap /

ADC: SCAE VEGA

Tip semafor: LED Detecție inductivă/

zțiune (PIF):;

DC tip BTMS

video: NU

bi4

: DA

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Instalare automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 650 m

n

L'

{]

îi

■ i

I

n

; i

1 j


VSEARCH

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembde-^greiungîreă Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, ^cârdurilor si autorizațiilor necesare

A.

3.


4.


5.


6.ȘIJURiDiCA

-’LiS'fe- ENGi'xtL'i


Intersecție in "T", forma neregulata.

Brațul Calea Griviței Est este sens unic de ieșire din intersecție.

Este tranzitată de liniile de tramvai 42,46 si 45 pe relația Calea Griviței. Stațiile de tramvai nu sunt in apropierea intersecției.


Modul de organizare a circulației


Circulația e reglementata din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe calea Griviței.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara in 2 faze cu timp de ciclu de lOOs.


Date privind instalația de semaforizare existantă


Anul punerii în funcțiune (PIF):n/a Fundație și dulap ADC tip BYMS: DA ADC: EMCS (nu e compatibi BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.


Alte observații privind situația existentă


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil    ___

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizâ'reinstalatie de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximată 400 rm zIntersecția 5.4 Calea G

rjviței

x Str.I.Gh

1.

Tipul Intersecției    1

Intersecție tip " + " cu 4 brațe de acces.

Este tranzitată de linii de tramvai pe relația E-S (Str. I. Gh. Duca - Calea Griviței S).

Exista o singura statie de tramvai, comuna pentru ambele relații, amplasata pe un refugiu median al accesului I. Gh. Duca.

Sensurile de mers de pe Str. Gării de Nord sunt despărțite de un spațiu median

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementata din punct d<

relația N-S (Calea Griviței).

Din punct de vedere al semaforizării, < 66 s

: vedere al indicatoarelor cu a:

circulația se desfasoara in 2 fa:

ca de prioritate pe

:e cu timp de ciclu

3.

Date privind instalația de semafoi

'izare exista ntă

Anul punerii în funcțiune (PIF):n/a Fundație și dulap ADC tip BTMS: DA ADC: CCIOOOO(ESR) (nu e compatibil Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU

BTMS)

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezorj/inductiVi^rfcarosabil

•    Lucrări de canali/atiâ electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si , conectare BTMS'prinfibră o'ptîca dQ aproximativ 590 m’./SEARCH

CORPORATION


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizare de pe arterele: Colentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Sepțerr^rf^'Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare    „,

. i ,


Intersecția 5.5 Calea Griviței x Bd. Titi

----„2^--

1,

Tipul Intersecției    |

1

Intersecție in "T", amplasata in zona pasajului B

asarab.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația Calea Griviței. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în

2 faze (timp de ciclu 75 sec).

3.

Date privind instalația de semaforizare existanta

Anul punerii în funcțiune (P Fundație și dulap ADC tip E

ADC: ITC 2

Tip semafor:LED

Detecție inductivă: DA, par

IF): 2009

TMS: DA

:ial funcțională.

3.

Informații despre starea instalației de sen

laforizare

Instalația de semaforizare se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console se prezintă în stare bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

Intersecție integrată în BTMS.

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se refac senzori inductivi nefuncționali


atpmnîcâ; JlJRlDiUĂ


tv» SEARCH

’ yj CORPORATION


:V l "X ......,

U>C


Intersecția 5.6 Calea Griviței x Str. L

1.

Tipul 1

[intersecției

Trecere de pietoni semaforizată.

2.

Modul de organizare a circulației

Intesecția funcționează cu comanda data de buton trecere pietoni.

3.

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul pi

Fundat

ADC: A

Tip ser

Detecti

jnerii în funcțiune (PIF):n/a ie și dulap ADC tip BTMS: fund TC (nu e compatibil BTMS) îafor: bec cu incandescență e inductivă/video: NU

atie da

3.

Inforr

nații despre starea instalaț

ei de semaforizări

_

Instala

avansa

:ia de semaforizare este de

t.

pășită tehnologic,

prezentând grad de uzură

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Montare butoni trecere pietoni

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 530 m

//

i/Q

Intersecția 5.7 Calea Griviței x Cimitițțfl

1.

Tipul Intersecției    >

Trecere de pietoni semaforizată.

2.

Modul de organizare a circulației

Intesecția funcționează cu comanda data de buton trecere pietoni.

3.

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul punerii în funcțiune (PIF):n/c Fundație și dulap ADC tip BTMS: [ ADC: ATC (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescent Detecție inductivă/video: NU

)A

3

5.

Informații despre starea insta

lației de se

naforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Alte observații privind situația existentă

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Montare butoni trecere pietoni

® Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 690 m
1.

Tipul Intersecției

Intersecție in "T.

2.

Modul de organizare a circulației

Circul relație desfa: 1. Ina 2.1nai 3. Ac(

atia e reglementata din punct de vede Nord-Sud (Calea Griviței). Din pune

îoara in 3 faze (Tc=120s): inte-Stanga acces Grivita N; ate acces Grivita N + acces Grivita S ■+ es Caraiman + pietoni pe brațele Cale

îre al indicate t de vedere

pietoni pe t 3 Griviței N-S

jarelor cu axa de prioritate pe al semaforizării, circulația se

râtul Str. Caraiman;

3.

Date

privind instalația de semaforizare

exista ntă

Anul | Funde ADC: Tip se Detec

>unerii în funcțiune (PIF):n/a

tie și dulap ADC tip BTMS: fundație dc

EMCS (nu e compatibil BTMS)

mafor: bec cu incandescență

;ie inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    -Lucrări decanâlizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si fccp'rijeetare BTMS prin fibra optica de aproximativ 460 m

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMȘ a ințefăecțîîîor semaforizate de pe arterele : Colentina, Cărnii Ressu - Theodor Pallady, 13 Sepțgjwme- Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea

Uertificatelor, avizelor^acordurilor si autorizațiilor necesare

i    '    '    j&P

Intersecția 5.9 Calea griviței x Str. Lainipr

1.

Tijiul Intersecției    (

Intersecție in "T\ Strada Lainici este reglementata in sens unic de intrare in intersecție.

2.

Modul de organizare a circulației

Cir

rel

de

1.

2J

culatia e reg atia N-S (C sfasoara in 2 Accesele Cal \ccesul Laini<

lementata din punct de vedere al indii alea Griviței). Din punct de vederi faze (Tc=120 s):

sa Griviței N-S + pietoni pe brațul Str. :i + pietoni pe brațele Calea Griviței N-i

zatoarelor eu s al semafo

Lainici;

S;

axa de prioritate pe rizarii, circulația se

3.

te privind i

nstalația de semaforizare existan

Ar

Fu

AC

Ti[

De

ul punerii în ndatie si duh C: EMCS (ni ) semafor: b< tecție induct

Funcțiune (PIF):n/a ip ADC tip BTMS: fundație da i e compatibil BTMS) sc cu incandescență ivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Aite observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica deaproximativ 1060 m

A-A

/    s ■>i'/.t    ' Distcm

' AStSTEî<Aiî-^^ '

x


te way to move on


WM«c . tur;
întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DAU) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Colentina, Camil Ressu - Theodor Pailady, 13 Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea

certificateloțyavizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

/A/


1.

Tipul Intersecției    1

Trecere de pietoni semaforizată+ acces R.A.R.

2.

Modul de organizare a circulației

Intesecția funcționează in doua faze cu timp de ciclu 120s.

3.

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul punerii Fundație și d ADC: ATC (n

Tip semafor:

Detecție indi

în funcțiune i ulap ADC tip j e compatib

bec cu incar

ictivă/video:

;PIF):n/a

BTMS: DA

I BTMS) descență

MU

3.

Informații i

lespre stan

sa instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, preze avansat.

ntând grad de uzură

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Montare butoni trecere pietoni

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fitagptica de aproximativ 350 m

Pe zona mediana, se prQpbne o'fnsSîâ-<.de separare a fluxurilor de trafic;

' C

O, t, S. '    '

^SEARCH

WBIy CORPORATION |    "    /SS

way to move on

izNG;l P.S ■ ’-l

rf jt

Intersecția 5.11 Calea Grivitei x Str. Cl^btțe^tC    j

1.

Tipul Intersecției 1    <■-

Intersecție cu 5 brațe, 4 accese.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementata din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația Calea Grivitei. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara in 3 faze (Tc=124s):

1. Inainte-dreapta si stanga acces Calea Grivitei N + pietoni pe brațele Str. Mureș si Str. Caransebeș;

2.    Inainte-dreapta acc (Str. Mureș, Str. Ca rar

3.    Acces Clabucet si a<

es Calea Gri' isebes, Str. C :ces Caranse

dtei N + acces Calea Grivitei S + piet labucet);

jes + pietoni pe brațul Calea Grivitei f

oni pe bratel

1

a

3.

Date privind instala

ția de sems

forizare exista ntă

Anul punerii în funcțiu Fundație și dulap ADC ADC: EMCS (nu e cotr Tip semafor: bec cu ir Detecție inductivă/vid<

ie (PIF):n/a tip BTMS: fi patibil BTMS candescență 20: NU

ndatie da )

I 3*

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 520 m

Pe Calea Grivitei se propune prelungirea suprafeței de trotuar(pe coltul cu str.Mures) prin amenajarea unor platforme denivelate. Acestea vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de vizibilitate în zona trecerii de pietoni, scurtareajimpilor de traversare a pietonilor, asigurarea unor suprafețe pentru stocajubpieto'nilor)aflați în așteptarea dreptului de traversare; descurajarea staționării autovehietrieloc în /ona trecerii de pietoni;    \

Intersecția 5.12 Calea Griviței x Str.


rrTipul Intersecției


LI


Intersecție in "T", forma neregulata.

Este tranzitată de liniile de tramvai 24 si 45 pe axa B-dul Mihalache - Calea Griviței. Statia de tramvai nu este in apropierea intersecției.

2.


[■]


Modul de organizare a circulației

3.


Circulația e reglementata din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe relația Calea Griviței. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara in 3 faze (Tc=124s):

1. înainte si stanga Calea Grivitdi N + tramvdi;

M + acces Calea Griviței


2.    înainte acces Calea Griviței Mihalache;

3.    Acces B-dul Mihalache + trarrjvai + pieton


Date privind instalația de se naforizare sxistantă


S + pietoni pe brațul B|-dul pe brațele Calea Griviței N si S


Anul punerii în funcțiune (PIF):n/a Fundație și dulap ADC tip BTMS: fundație da ADC: EMCS (nu e compatibil BTMS)

Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU

3.


4.


5.


Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

t.i


Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 470 m

Pe Calea Griviței (sud) se propune realizarea unor insule având rol de refugiu pietonal precum și de amplasare a echipamentelor aferente instalației de semaforizare ( stâlp simplu, semafoare de vehicul/pieton și indicatoare rutiere). Similar si pe brațul nordic, prin prelungirea refugiului de tramvai se va configura o insula de dirijare având rol de amplasare a echipamentelor aferente instalației, d& semaforizare .    _____

I    1\ I» V

‘OM,;

Intersecția\5.13 Bd. Bucureștii Noi x Șos. CKitHeK

1.

Tipul Intersecției    1

Intersecție in "T.

Este tranzitată de linia de tramvai 45 pe relația Griviței- Chitilei), si de tramvaiul 24 pe relația N-S (B-dul Bucureștii Noi). Linia de tramvai este la nivelul carosabilului. Stațiile de tramvai sunt "fata in fata" pe accesul Sos. Chitilei si pe accesul B-dul Bucureștii Noi.

2.

Modul de organizare a circulației

Circ

rele

des

zulatia e reglementata din punct de ve tia N-S (B-dul Bucureștii Noi). Din p fasoara in 2 faze (Tc=100s).

îdere al indic unct de vede

atoarelor cu axa de prioritate pe :re al semaforizării, circulația se

3.

Oa

:e privind instalația de semaforiz;

re existant

1

Ani

Fur

AD

Tip

Det

il punerii în funcțiune (PIF):n/a datie și dulap ADC tip BTMS: fundație Z: EMCS (nu e compatibil BTMS) semafor: bec cu incandescență ecție inductivă/video: NU

da

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare cu consola/ simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 890 m

7

i

Intersecția 5.14 Bd. Bucureștii Noi


1.


Tipul Intersecțieicz


[]


2.


3.


3.


4.


5.Intersecție in „T".

Este tranzitată de linia de tramvai 24 pe axa B-dul Bucureștii Noi. Stațiile de tramvai sunt decalate, refugiile sunt plasate înainte de intersecție pe fiecare sens.


Modul de organizare a circulației


Circulația este reglementata din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe B-dul Bucureștii Noi.

Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoara in 2 faze (Tc=90s): i Accesele Bucureștii Noi Nord si Suds + Tramvai -rj Pietoni pe brațul Str. Pajurei;

■Accesul Pajurei + Pietoni pe t ratele B-dul Bucureștii Noi N-S


Pate privind instalația de semaforizare exista


Anul punerii în funcțiune (PIF): i/a F undatie și dulap ADC tip BTMS: fundație da ADC: CC8000(ESR) (nu e compatibil BTMS) Tip semafor: bec cu incandescență Detecție inductivă/video: NU


ntă


Informații despre starea instalației de semaforizare


Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.


Informații privind stâlpii de susținere


Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.


Principalele lucrări de intervenție propuse


Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS ® Stâlpi de semaforizare simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 550 m
n

i i

li


LJ


întocmirea Docu menta țieLdeA viza re a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMsa intefșe^itcFsemâforizate de pe arterele: Colentina> Câmii Ressu - Theodor Pallady, 13 Septern^j^^Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea ^certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

O1P.ECȚ1A. c\\

i; ' ASISTENTĂ T~NN!!'-, ’    !

SI


way to move on

tks • £îiG:Uh£RS ■ COIiSUiJANTS


Intersecția 5.15 Bd. Bucureștii Noi x Sțp/Jiu

1.

Tipul Intersecției    '

Intersecție cu 5 brațe, 4 accese.

Este tranzitată de linia de tramvai 24 pe axa B-dul Bucureștii Noi - Str.Gloriei/Jiului. Stațiile de tramvai sunt decalate, stațiile de tramvai sunt plasate înainte de intersecție pe fiecare sens.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația pe B-dul B Din punct

este reglementata din punct d ucurestii Noi.

de vedere al semaforizării, circ

e vedere al indicatoc

ulatia se desfasoara

îrelor cu axa de prioritate

in 3 faze.

3.

Date priv

ind instalația de semaforiz

are existantă

Anul pune Fundație ș ADC: EPC Tip semăn Detecție ir

'ii în funcțiune (PIF):n/a i dulap ADC tip BTMS: fundații (nu e compatibil BTMS)

■>r: bec cu incandescență iductivă/video: NU

: da

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare este depășita tehnologic, prezentând grad de uzură avansat.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli și cei cu console prezintă un grad de uzura avansat.

5.

Principalele lucrări de intervenție propuse

Principalele echipamente care se vor monta in acesta intersecție sunt:

•    Automat de dirijarea circulație (ADC) compatibil BTMS

•    Stâlpi de semaforizare simpli

•    Semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lampi filatoare/prim vehicul cu LED

•    Camera de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Dispozitive acustice nevazatori

•    Montarea de sezori inductivi in carosabil

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 600 m


întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: Cotentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie - ^relungi£#a Ghencea, Calea GrivițeiXBucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea Certificatelor, avizelor, acordi/rilor șî autorizațiilor necesare

ia r    t    ' z

Intersecția 5.16 Bd. Bucureștii Noi x SțKj^amînorului

1.

Tipul Intersecției *    *

Intersecție dubla in cruce, cuprinde si intesectia cu Episcopul Vulcan.

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Bd. Bucureștii Noi. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în 2 faze (timp de ciclu Tc=105 sec).

3.

Date privind instalația de semaforizare existantă

Anul punerii în funct Fundație și dulap AC ADC: ITC2 (compati

Tip semafor:LED

Detecție inductivă/vi

iune (PIF):2016

C tip BTMS: DA )il BTMS)

Jeo: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare foarte bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare foarte bună.

5.

Alte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției

•    Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 1600 m

Intocmired^D5pHrfentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul BTM^jUnfersecțiilor semaforizate de pe arterele : Colentina, Cărnii Ressu - Theodor Pallady, 13 Septembrie^- Prelungirea Ghencea, Calea Griviței - Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea certificatelor, avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare

DIRECȚIA |!.T ASISTENj

Intersecția 5.17

Șoseaua București - Târgdvi^te x Șos. Siseșt^

1.

Tipul Intersecției    1

Intersecție in „T".

2.

Modul de organizare a circulației

Circulația e reglementată din punct de vedere al indicatoarelor cu axa de prioritate pe Șoseaua București - Târgoviște. Din punct de vedere al semaforizării, circulația se desfasoară în 3 faze.

3.

Date pri

vind instalația de semaforizare existantă

Anul pur

Fundație

ADC: ITC

Tip semc

Detecție

erii în funcțiune (PIF):n/a și dulap ADC tip BTMS: DA

2 (compatibil BTMS)

for: LED

inductivă/video: NU

3.

Informații despre starea instalației de semaforizare

Instalația de semaforizare e se prezintă în stare bună.

4.

Informații privind stâlpii de susținere

Stâlpii simpli se prezintă în stare bună.

5.

Afte observații privind situația existentă

-

6.

Principalele lucrări de intervenție propuse

•    Se montează semafoare de prim vehicul pe stâlpi de bază

•    Pentru fiecare semafor pietonal existent se montează câte un dispozitiv acustic

•    Se montează senzori inductivi pe toate brațele intersecției

•    Se montează camere de video supaveghere traffic (CCTV)

•    Lucrări de canalizatie electrica pentru modernizare instalație de semaforizare si conectare BTMS prin fibra optica de aproximativ 1500 m

/- 'Ț>.

XV

întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru integrarea în sistemul

BTMS a intersecțiilor semaforizate de pe arterele: eotentina, Camil Ressu - Theodor Pallady, 13

Septembrie - Prelungirea Ghencea, Calea Gri viței/ Bucureștii Noi, Giurgiului, inclusiv obținererea

îtelor, avizelor, Acordurilor și4utorizațiilor necesare    /</V