Hotărârea nr. 41/2018

HOTARAREnr. 41 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEM RUTIER SI REALIZARE RETELE EDILITARE PENTRU 68 STRAZI DIN MUNICIPIUL NBUCURSTI"
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2940/13.02.2018 al Direcției Transporturi Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 9/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 14/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 46/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 7/30.01.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și realizare rețele edilitare pentru 68 străzi diri municipiul București”, conform anexelor nr. 1 - 68, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


/,


Marian Orlarldâ'Culea

București, 22.02.2018 q 1 Nr. 41X SECRETAR GENERAL y^AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Buc    îânia; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-Drimaria.ro


Anexa 1ANEXA NR. 1 la H.C.G.M.B. NR.......

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,_

Drum Arieș

Valoarea totală, inclusiv TVA - 931.806,57 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 512.712,00 lei


Anul I


Eșalonarea investiției


Valoare totală C+M


Capacități Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere


931.806,57 lei 512.712,00 lei25 cm

5 cm 4 cm


432 mp

min. 20 cm

8 cm


8 buc.


0,40 km 64 mp


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice

•    Relocare stâlp șleQ^ic’^ '

•    Stâlp pentrU/ifarhinatpubifc

•    Racordare iXjcSțeâuaEnel,'


120 mp


10 cm 3 cm


70 mp

10 cm


276 m 70 m


Echipamente tehnologice Stații de pompare canalizare pluvialăStații de pompare canalizare menajeră

1 buc.


4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)    191 mp

Amenajare teren    -    -

_Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Durata de realizare a investiției

0,5 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Avionului

Valoarea totală, inclusiv TVA -3.266.641,06 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 2.270.674,14 lei

Eșalonarea investiției

AnulI

3.266.641,06 lei

2.270.674,14 lei Capacități

Sistem rutier nou


Valoare totală


C+M


2394 mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI 6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră n

Trotuare noimin. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 1,20 km 254 mp 48 buc.


341 mp


765mp


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric


Stâlp pentru iluminat public

10 cm 10 cm 3 cm 1918m 726 mRacordare la rețeaua Enel

1 buc.


Echipamente tehnologice Stații de pompare canalizare pluvială Stații de pompare canalizare menajeră

4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)    110 mp

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

1,5 luniANEXA NR. 3 la H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,_

Strada Bilciurești


Valoarea totală, inclusiv TVA -1.115.363,24 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 854.574,28 lei


Eșalonarea investiției

Anul I


Valoare totală

C+M


Capacități Sistem rutier nou


1.115.363,24 lei 854.574,28 lei

1200 mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6


Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură B A8 Borduri 20x25 Borduri 10x15min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,60 km 96 mp 17 buc.


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat publi^ ^ Racordare la rețeaua Enel#*” Echipamente tehnologice
4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)

_Amenajare teren __-

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

1 lună
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,_

Drum Cavnic

Valoarea totală, inclusiv TVA -1.783.901,21 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA -1.291.325,83 lei

Eșalonarea investiției Anul I    Valoare totală

C+M

Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6

Marcaje transversale

48 mp

Indicatoare rutiere

CONFORM CU ORlGiKALUL

7 buc.

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare

-

Racordare cu structură rutieră nouă

-

Trotuare noi

940mp

Strat de balast

.iP *<5/

10 cm

Strat de beton de ciment C25/30

Strat de uzură BA8

Borduri 20x25

tlx +    =

\\O    fi <5 T    a,//

10 cm

3 cm 996 m

Borduri 10x15

940 m

Utilități

Alimentare cu apă

Canalizare pluvială

498 ml


Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel

Echipamente tehnologiceStații de pompare canalizare pluvială •' >.

1.783.901,21 lei 1.291.325,83 lei


1992 mp


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 1,50 kmStații de pompare canalizare menajeră

4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

Durata de realizare a investiției

1,5 luni

/xVCj.Lj

' -i    kt

3    K'.y/Ș.

V,,

• * cy


ANEXA NR. 5 Ia H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Costești

Valoarea totală, inclusiv TVA -1.271.739,85 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 893.558,39 lei

Eșalonarea investiției

Valoare totală

C+M


1.271.739,85 lei 893.558,39 lei

1080mp


AnulI

Capacități Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BA16 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,70 km 13 mp 13 buc.


200 mp


214mp


10 cm 10 cm 3 cm 217m 217m


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel

210 ml

1 buc.

4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri)__-    _

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 103 mp

5.    Durata de realizare a investiției    1 lună

ANEXA NR. 6 la H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI»_

Drum Cristești

1.    Valoarea totală, inclusiv TVA - 9.322.574,30 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 5.491.642,52 lei

2.    Eșalonarea investiției Anul I

3.    Capacități

Sistem rutier nou

Valoare totală

C+M


9.322.574,30 lei 5.491.642,52 lei

6624mpmin. 20 cm

25    cm 8 cm 5 cm 4 cm 3,70 km 67 mp

26    buc.

180 mp 276 mp

1081 mp

10 cm 10 cm 3 cm 1160m 1160m

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel


4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)    3370 mp

Amenajare teren :

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 552 mp

5.    Durata de realizare a investiției    2,5 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,_

Drum Nisipoasa

1.    Valoarea totală, inclusiv TVA - 5.566.567,67 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 4.210.499,28 lei

Eșalonarea investiției

Anul I

Valoare totală

Capacități

Sistem rutier nou

C+M


5.566.567,67 lei 4.210.499,28 lei

5497mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere


Insule separatoare de trafic denivelai e


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 2,30 km 41 mp 40 buc.

170 mp10 cm 10 cm 3 cm 1804 m 1670m


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 114 mp

5.    Durata de realizare a investiției    2 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Lonea

Valoarea totală, inclusiv TVA -1.145.913,45 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 808.730,53 lei

Eșalonarea investiției

Anul I    Valoare totală

C+M

Capacități Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI 6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

1.145.913,45 lei 808.730,53 lei

960mp min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,50 km 204 mp 35 buc.


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare    , ci

Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15


Utilități90 mp 398 mp 455mp

10 cm 10 cm 3 cm 500 m 455 m


Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel


120 ml 160 ml
4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)    136 mp

Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției    0,5 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,_

Strada Ocna Sibiului

1.    Valoarea totală, inclusiv TVA -1.495.317,13 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA -1.025.715,69 Iei

Eșalonarea investiției

AnulI

Valoare totală

Capacități

Sistem rutier nou

C+M


1.495.317,13 lei 1.025.715,69 lei

2346 mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 1,20 km 48 mp 12 buc.


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură B A8 Borduri 20x25 Borduri 10x15180 mp


762mp


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri) _70 mp

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției    1,5 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


_ai proiectului_

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Brățării


Valoarea totală, inclusiv TVA - 2.685.509,00 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 2.074.230,87 lei


Eșalonarea investiției

Anul I


Valoare totală

C+M


Capacități Sistem rutier nou


2.685.509,00 lei 2.074.230,87 lei

4069mpmin. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 2,30 km 41 mp 40 buc.


1131 mp


2942mp


10 cm 10 cm 3 cm 1557 m 1310m


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel

4.    _Obținere și amenajare teren_

Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției    2 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI»_

Strada Mavrogheni

1.    Valoarea totală, inclusiv TVA - 582.661,94 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 440.816,19 lei

2.    Eșalonarea investiției AnulI

3.    Capacități Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI 6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Valoare totală

C+M


582.661,94 lei 440.816,19 lei

743 mp


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,50 km 122 mp 20 buc.


660 mp


450 mp

10 cm 10 cm 3 cm 450 m 390 m


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel


4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri) __-_

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției    0,5 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Căruței

Valoarea totală, inclusiv TVA - 4.517.559,93 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 3.395.517,68 lei

Eșalonarea investiției

AnulI

Capacități

Sistem rutier nou

Valoare totală

C+M

4.517.559,93 lei 3.395.517,68 lei

3263mp

Strat de balast

min. 20 cm

Strat de piatră spartă

25 cm

Strat de bază AB 31,5

8 cm

Strat de legătură BAD 20

5 cm

Strat de uzură BAI6

4 cm

Marcaje longitudinale

2 km

Marcaje transversale

1

33 mp

Indicatoare rutiere

cc;-^‘3\î Cu O’JSi^ALlA

51 buc.

Racordare prin frezare

Racordare cu structură rutieră nouă

374 mp

Trotuare noi

1106mp

Strat de balast    /

10 cm

Strat de beton de ciment C25/3(T

10 cm

Strat de uzură BA8

[\v    f-i "î    a’//

3 cm

Borduri 20x25

■' '+ o#

1380 m

Borduri 10x15

1132m

Trecere la nivel cu calea ferată

26 mp

UtilitățiAlimentare cu apă Canalizare pluvială    /

Canalizare menajeră    /' •-

Instalații electrice    Uj

Relocare stâlp electric    \

Stâlp pentru iluminat public

Racordare la rețeaua Enel

1 buc.


4.    Obținere și amenajare teren Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției    2 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Căscioarelor

Valoarea totală, inclusiv TVA -1.010.184,71 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 772.885,10 lei Eșalonarea investiției

Anul I    Valoare totală

C+M

Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă


1.010.184,71 lei 772.885,10 lei

704 mp


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm

4    cm 0,50 km 48 mp

5    buc.


215 mp


Trotuare noi


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Utilități


Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)__-

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

1 lunăINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Floare de Vârf

Valoarea totală, inclusiv TVA - 991.282,69 Iei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 675.605,72 lei

AnulI


Eșalonarea investiției


Valoare totală

C+M


991.282,69 lei 675.605,72 lei


Capacități Sistem rutier nou


1024 mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15
min. 20 cm 25 cm

8    cm 5 cm 4 cm 0,60 km 11 mp

9    buc.


195 mp


612

10 cm 10 cm 3 cm 345 m 345 m


mp


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel

165 ml 170 ml
1 buc.

4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri) _

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.


Durata de realizare a investiției


1 lună
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Intrarea Gălbenelelor

1.    Valoarea totală, inclusiv TVA - 670.823,69 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 509.236,38 lei

2.


AnulI


Eșalonarea investiției


Valoare totală

C+M


Capacități

Sistem rutier nou


670.823,69 lei 509.236,38 lei

461


mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noimin. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm

4    cm 0,20 km

5    mp 3 buc.


190


mp


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric


Stâlp pentru iluminat publici

10 cm 10 cm 3 cm 308 m 168 m


150 ml 154 ml 69 ml

#TO’r.’pC/;


Racordare la rețeaua Enel

4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

77 mp

5. Durata de realizare a investiției

1 lunăANEXA NR. 16 la H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI „ ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Rachetei


Valoarea totală, inclusiv TVA - 653.813,11 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 496.070,63 lei


AnulI


Eșalonarea investiției•;


Valoare totală

C+M


Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere Insule separatoare denivelate

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15


653.813,11 lei 496.070,63 lei


1071 mp

min. 20 cm 25 cm 8 cm

5    cm 4 cm 0,40 km 7 mp

6    buc.

30 mp


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel253 mp


403

10 cm 10 cm 3 cm 323 m 251 m


mp4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri-) _

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

0,5 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI _ai proiectului_

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Sergent Turturică

Valoarea totală, inclusiv TVA - 3.723.996,89 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 2.880.961,78 lei

Eșalonarea investiției

Anul I

Capacități Sistem rutier nou

Valoare totală

C+M


3.723.996,89 lei 2.880.961,78 lei

6057 mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BA16 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 3,10 km 65 mp 54 buc.


754 mp


3445 mp

10 cm 10 cm 3 cm 1942 m 1941 m


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel


4.    _Obținere și amenajare teren_

Obținere teren (exproprieri)

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și

aducerea terenului la starea inițială    69 mp

5.    Durata de realizare a investiției    2,5 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI _ai proiectului _

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Bragadiru


Valoarea totală, inclusiv TVA - 6.143.502,71 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 3.863.673,95 lei


AnulI


Eșalonarea investiției


Valoare totală

C+M


Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BA 16 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice    /

Relocare stâlp electric /

Stâlp pentru iluminat public
Racordare la rețeaua EnelV \


6.143.502,71 lei 3.863.673,95 lei

4497 mp

min. 20 cm


25 cm

5 cm 4 cm


8 buc.


8 cm


2,50 km 46 mp


159 mp


1553 mp

10 cm


1502 m 1504 m1 buc.


1 buc.


4._Obținere și amenajare teren_

Obținere teren (exproprieri)    1340 mp

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

2 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Crăițelor


Valoarea totală, inclusiv TVA -1.932.398,66 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA -1.313.046,64 lei


Anul I


Eșalonarea investiției


Valoare totală

C+M


Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere


1.932.398,66 lei 1.313.046,64 lei

1368 mp

min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,90 km 15 mp 10 buc.


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră noua

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel159 mp


514 mp

10 cm 10 cm 3 cm

497 m ' 509 m


257 ml 266 ml 281 ml1 buc. 1 buc.

4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri) _ 141 mp

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

1 lună

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Sânpaul

Valoarea totală, inclusiv TVA - 7.669.84337 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 5.432.117,95 lei

Eșalonarea investiției

AnulI

Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public: Racordare la rețeaua Enel,

Echipamente tehnologice ' *

Valoare totală

C+M


7.669.843,37 lei 5.432.117,95 lei

6147 mpmin. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 3,50 km 63 mp 24 buc.


189 mp 359 mp 2045 mp

10 cm 10 cm 3 cm 2186 m 2052 m


1027 ml 1034 ml 1140 ml1 buc. 1 buc.

4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)    707 mp

Amenajare teren -

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE

PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Intrarea Țurcanei

Valoarea totală, inclusiv TVA - 474.713,15 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 358.061,80 lei

AnulI


Eșalonarea investiției


Valoare totală

C+M


Capacități Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15


474.713,15 lei 358.061,80 lei

201mp


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,20 km 14 mp 7 buc.


mp


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public


Racordare la rețeaua Enel 'q

Echipamente tehnologice Stații de pompare canalizare pluvială Stații de pompare canalizare menajeră

4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri)__: -

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

0,5 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Dârvari

. Valoarea totală, inclusiv TVA -1.287.008,35 Iei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 987.910,13 lei

Eșalonarea investiției

AnulI

Capacități

Sistem rutier nou

Valoare totală

C+M


1.287.008,35 lei 987.910,13 lei

1072 mp


Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI6


Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 0,60 km 32 mp 7 buc.


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15345 mp


268 mp

10 cm 10 cm 3 cm 656 m 268 m


Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public Racordare la rețeaua Enel


268 ml 268 ml 268 mlEchipamente tehnoloșice Stații de pompare canalizare pluvială Stații de pompare canalizare menajeră

4.    Obținere și amenajare teren

_Obținere teren (exproprieri)___-    ■

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

1 lună

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI __ai proiectului_

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum la Chiajna


Valoarea totală, inclusiv TVA -15.695.469,66 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA - 9.593.534,72 lei


Eșalonarea investiției

AnulI

Valoare totală

Capacități

Sistem rutier nou

C+M

Strat de balast


15.695.469,66 lei 9.593.534,72 lei

11043 mp


Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20


Strat de uzură BA 16 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi


Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Lucrări auxiliaremin. 20 cm 25 cm 8 cm

5    cm 4 cm

6    km 108 mp 39 buc.

210 mp 395 mp 3555 mp

10 cm 10 cm 3 cm 3702 m 3544 m


Podeț din cadre prefabricate tip C2 Parapet metallic zincat Șanț de beton Protecție antierozială Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric Stâlp pentru iluminat public


1 buc.

20 ml 490 ml 420 mp

1771 ml 1246 ml 1968 ml/Racordare la rețeaua Enel    1 buc.

Echipamente tehnologice

Stații de pompare canalizare pluvială    1 buc.

Stații de pompare canalizare menajeră    1 buc.

4.    _Obținere și amenajare teren_

Obținere teren (exproprieri)    5721 mp

Amenajare teren

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 1350 mp

5.    Durata de realizare a investiției    3 luni


ANEXA NR. 24 la H.C.G.M.B. NR...............'..../..„..T.î.â.........

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNUCIPIUL BUCUREȘTI.._

Strada Liniei

1.    Valoarea totală, inclusiv TVA -19.713.144,01 lei

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA -13.635.999,17 lei

2.    Eșalonarea investiției AnulI

3.    Capacități

Sistem rutier nou

Strat de balast Strat de piatră spartă Strat de bază AB 31,5 Strat de legătură BAD 20 Strat de uzură BAI 6 Marcaje longitudinale Marcaje transversale Indicatoare rutiere

Valoare totală

C+M


19.713.144,01 lei 13.635.999,17 lei

15000 mp


min. 20 cm 25 cm 8 cm 5 cm 4 cm 7,50 km 700 mp 129 buc.


Racordare cu drumurile laterale

Racordare prin frezare Racordare cu structură rutieră nouă

Trotuare noi

Strat de balast

Strat de beton de ciment C25/30 Strat de uzură BA8 Borduri 20x25 Borduri 10x15

Trecere la nivel cu calea ferată

Utilități

Alimentare cu apă Canalizare pluvială Canalizare menajeră Instalații electrice Relocare stâlp electric1397 mp 430 mp 4253 mp

10 cm 10 cm 3 cm 5515 m 2835 m

86 mp

2475 ml 2475 ml 2475 ml

Stații de pompare canalizare pluvială Stații de pompare canalizare menajeră

4 buc. 4 buc.


4.    Obținere și amenajare teren

Obținere teren (exproprieri)    3103 mp

_Amenajare teren    ___=_

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

5.    Durata de realizare a investiției

6 luni
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,-

Strada Baiculesti

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)    3.688.710,27

din care:

lucrări de construcții

HFGÎÎM G'd


2 Eșalonarea investiției Anul I


CC;

Investiția

3.688.710,27

C+M

3.216.742,14 <

~7fi

%

<2 <3 io    V

/X

1 O

țî    c

%    3.    £

3

Capacitati

U

>3 ro -P    Ci

$• %    qV

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

9.302,23

f> Vz

t’' fy//

3.2

Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

2.790,67

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

Strat de baza

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

2.426,64

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4

Spatii verzi

-

4

Durata de realizare a investiției

8

luni


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Biharia---

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

3.432.798,99

2.993.574,54

2 Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

3.432.798,99

C+M

2.993.574,54

3 Capacitati

3.1 Suprafața totala (carosabil + trotuare):    7.607,34

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):    2.282,20

Strat de forma    15    cm

Strat de balast    20    . cm

Strat de piatra sparta    15    cm

Strat de beton in fundație    20    cm

Strat de baza

Strat de legătură    6    cm

Strat egalizare    3    cm

Geocompozit    da

Strat de uzura    6    cm


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Aleea de legătură

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    889.362,04

din care:

lucrări de construcții montaj 775.568,72

2    Eșalonarea investiției AnulI

, Investiția    889.362,04

C+M    775.568,72

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

Strat de balast Stra^de beton at de uzura


3.4 Spatii verzi 4 Durata de realizare a investiției

2.692,21 mp 807,66 mp

15 cm 20 cm 15 cm 20 cm cm

6 cm

nu

6 cm


10 cm 10 cm 4 cm

8 luni
ANEXA NR. 28 la H.C.G.M.B. NR...................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Golescu Nicolae-:-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    510.668,99

din care:

lucrări de construcții montaj 445.329,20

2    Eșalonarea investiției AnulI

Investiția    510.668,99

C+M    445.329,20

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

1.062,80

mp

318,84

mp

15

cm

20

cm

15

cm

20

cm

cm

6

cm

3

cm

da

6

cm

631,28

mp

10

cm

10

cm

4

cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investițieiINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Ialomicioarei-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

503.007,69

438.648,18


2 Eșalonarea investiției AnulI


Investiția 503.007,69 C+M 438.648,18

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton

1.671,88

mp

501,56

mp

15

cm

20

cm

15

cm

cm

cm

6

cm

nu

6

cm

685,67

mp

10

cm

10

cmINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Piața Maier Ton

1 Valoarea totala (inclusiv TVA)    642.682,67

din care:

lucrări de construcții montaj    560.451,83

2 Eșalonarea investiției Anul I


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuari)

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de balast Strat de piatra sparta

Strat de beton in fundație Strat de baza

Strat de legătură Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

3.4    Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

20 cm 15 cm cm

cm 6 cm

3    cm da

6 cm

460,20 mp

10 cm 10 cm

4    cm

8 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Straxf^Pechea-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    502.077,65

din care:

lucrări de construcții montaj    437.837,14

2    Eșalonarea investiției Anul I

Investiția    502.077,65

C+M    437.837,14

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast

1.553,46 mp 466,04 mp 15 cm 20 cm

15 cm cm

cm 6 cm 3 cm da

6 cm

835,36 mp 10 cm3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Vacareseu Elena-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:


3.159.653,63

lucrări de construcții montaj 2.529.698,29

Eșalonarea investiției AnulI


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare}

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

mp mp 15 cm 20 cm 15 cm cm

cm


Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

6.359,14

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4

Spatii verzi

4

Durata de realizare a investiției

8

luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Bdul Basarabia-


1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj


156.797.871,16

136.506.800,45


Eșalonarea investiției AnulI


Investiția    156.797.871,16

C+M    136.506.800,45


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare) :

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura


73.178,15

21.953,45

15

20

15

20

10

6

3

da

6

40.722,22

10

10

4


mp

mp

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm


mp

cm

cm

cmluniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Lizeaiiu-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

14.367.357,40

12.520.619,08


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția    14.367.357,40

C+M    12.520.619,08

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast

3.530,62 mp 1.059,19 mp

15 cm 20 cm 15 cm cm

cm

6 cm 3 cm da

5 cm

3.240,56 mp

10 cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investițieiINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, --Strada Maica Domnului-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

27.034.234,99

23.559.940,14


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția 27.034.234,99 C+M 23.559.940,14

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

7.682,36 mp 2.304,71 mp

15 cm 20 cm 15 cm cm

10 cm.

6 cm

3    cm da

5 cm

5.111,92 mp

10 cm 10 cm

4    cmINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

StratfanBăcairi-

1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

din care:

lucrări de construcții montaj

160.703,62

128.663,36

2.

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

160.703,62

C+M

128.663,36

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

427,28

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

128,18

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

253,58

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

-StradaDinritrie^Bolnitineanu

1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

747.765,00

din care:

lucrări de construcții montaj

598.679,50

.. ,2.

Eșalonarea investiției

Anul I

Investiția

747.765,00

C+M

598.679,50

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

1.520,21

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

456,06

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

679,26

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Blanuri-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

907.042,16


lucrări de construcții montaj 726.200,81


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția

907.042,16

C+M

726.200,81

Capacitati

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

1.911,18

mp

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

573,35

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

615,30

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

Strat de uzura

10

4

cm

Spatii verzi

Durata de realizare a investiției

8

/o

Oi

V S? 2

§ Ș s

2 >• o

CONFORM CU

O

O    î-

|

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -CaleaCăfărașilor-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

88.841.653,09

77.346.092,69


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția    88.841.653,09

C+M    77.346.092,69

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton

26.960,30 mp 26.960,30 mp

15 cm 20 cm 15 cm 20 cm 10 cm 6 cm 3 cm da

5 cm

14.016,24 mp 10 cm 10 cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției


’\


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

—-Strada Doamnei-


1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

din care:

lucrări de construcții montaj

2.082.348,17

1.815.913,04

2

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

2.082.348,17

C+M

1.815.913,04

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

4.687,44

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

1.406,23

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

Strat de baza

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

4-6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

2.444,93

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4

Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Slanic-


1 Valoarea totala (inclusiv TVA)

953.121,80

din care:

lucrări de construcții montaj

763.093,33

2 Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

953.121,80

C+M

763.093,33

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

2.092,18

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

627,65

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

751,97

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

--StradaBrumarescmDumitru-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

4.063.074,97

3.543.207,11


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția 4.063.074,97 C+M 3.543.207,11

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast

10.908,39 mp

3.272,52 mp 15 cm 20 cm 15 cm


6 cm 3 cm da

6 cm

1.371,21 mp 10 cm3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -StradaBăltărețului-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

1.422.369,63

1.240.378,33


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția    1.422.369,63

C+M    1.240.378,33

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

■ Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

3.599,45

mp

1.079,84

mp

15

cm

20

cm

15

cm

20

cm

cm

6

cm

3

cm

da

6

cm

705,25

mp

10

cm

10

cm

4

cmINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI» -întrarea-Branistari-

1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

559.187,58

din care:

lucrări de construcții montaj

487.639,88

2

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

559.187,58

C+M

487.639,88

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

1.887,37

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

566,21

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

Geocompozit

nu

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

794,66

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada^BucureștfMăgurele-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    851.262,48

din care:

lucrări de construcții montaj 742.344,00

2    Eșalonarea investiției AnulI

Investiția    851.262,48

C+M    742.344,00

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

1 Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

1.3    Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast

2.609,27 mp 782,78 mp 15 cm

20 cm 15 cm cm

cm 6 cm

nu

5 cm

1.115,02 mp

10 cmINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -SosrBucureștrMăgureie-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

16.646.003,76

14.516.158,17


lucrări de construcții montaj

2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția 16.646.003,76 C+M 14.516.158,17

3

3.1

3.2


Capacitati

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

31.718,36

mp

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

9.515,51

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):


3.3INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada-Campma-


1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:


1.507.449,13


lucrări de construcții montaj    1.314.571,97


2 Eșalonarea investiției . AnulI


Investiția

C+M


1.507.449,13

1.314.571,97


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit


4.167,17

1.250,15

15

20

15

20


mp

mp

cm

cm

cm

cm

cm

cm


3.3 Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):


nu

6


cmINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -:—Strada-Conolan-€ftinsA4areittS-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    625.105,21

din care:

lucrări de construcții montaj    545.123,38

2    Eșalonarea investiției Anul I

Investiția 625.105,21 C+M 545.123,38

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit

1.862,74

mp

558,82

mp

15

cm

20

cm

15

cm

20

cm

cm

6

cm


3.3 Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

nu

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

1.003,23

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -BnmrCooperativei-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

7.744.533,44

6.200.468,60


2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția 7.744.533,44 C+M 6.200.468,60

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast

15.868,10 mp

6.971,41 mp 15 cm 20 cm 15 cm 20 cm

cm 6 cm 3 cm

da

6 cm

7.140,44 mp 10 cm3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

ANEXA NR. 50 la H.C.G.M.B. NR....................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Aleea de legătura

(Aleea Salaj-aleea Pricopan)

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

218.207,05


lucrări de construcții montaj 190.287,59


2 Eșalonarea investiției AnulI


Investiția 218.207,05 C+M 190.287,59

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):
397,78 mp 119,33 mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare Geocompozit

nu

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

478,58

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Spatii verzi

Durata de realizare a investiției

Strat de uzura

4

‘ho -mg    o'

g, fe 5 £

1lung h 3 e

9

coMzo&ti cu gnomul

8|

3i»O-


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Aleea Livezilor-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

783.201,96


lucrări de construcții montaj 682.991,76


2 Eșalonarea investiției AnulI


Investiția 783.201,96 C+M 682.991,76

3 Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

1.701,26

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

510,38

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

6

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

869,23

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm .

Strat de uzura

4

§

3.4

Spatii verzi

fho li o

<2 £ 2 o 3 $

1 s

70

4

Durata de realizare a investiției

3

o    ci

-r rn

CCî'FO^M GU OK'GsL

n/    i

\\ ->*•INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Marinescu Petre-


1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:


285.448,54


lucrări de construcții montaj 248.925,60


2 Eșalonarea investiției AnulI


Investiția 285.448,54 C+M 248.925,60


3 Capacitati

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

596,31

mp

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

178,89

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

4

cm

Pavaj granit

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

170,47

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

StratdeLUZura

4

cm

Spatii verzi

i

’ AAM^A^R» P’*

\Ll?d „

Durata de realizare a investiției

(

8

luriî^INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Orleanu-Paul-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    614.418,00

din care:

lucrări de construcții montaj 535.803,61

2    Eșalonarea investiției AnulI

Investiția    614.418,00

C+M    535.803,61

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

1.324,25 mp 397,28 mp 15 cm

20 cm 15 cm 20 cm cm

6 cm 3 cm da

6 cm


3.3 Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

ANEXA NR. 54 Ia H.C.G.M.B. NR.................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI» -DrunrPipirig-


1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

317.800,35

din care:

lucrări de construcții montaj

277.137,99

2

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

317.800,35

C+M

277.137,99

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

736,20

mp

3.2

Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

220,86

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

Strat de baza

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

4

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

255,18

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4

Spatii verzi    --

4 Durata de realizare a investiției! -    .....- A

f'0. -7


ANEXA NR. 55 Ia H.C.G.M.B. NR.________.'..y..±X.'2î__________

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Ruseai-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

264.082,41

230.293,23


lucrări de construcții montaj

2 Eșalonarea investiției AnulI

Investiția

C+M

264.082,41

230.293,23

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

526,74

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

526,74

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

'    Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare Geocompozit

nu

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

428,42

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cmANEXA NR. 56 la H.C.G.M.B. NR............U..™.?.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

AleeaJSâlaj-


1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:


1.779.698,88

lucrări de construcții montaj

1.551.987,53

2

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

1.779.698,88

C+M

1.551.987,53

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

5.316,79

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

1.595,04

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

Geocompozit

nu

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

1.681,24

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investițieiANEXA NR. 57 Ia H.C.G.M.B. NR...................

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Scarlat Otuleseu-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    569.518,74

din care:

lucrări de construcții montaj 496.649,16

2    Eșalonarea investiției Anul I

Investiția    569.518,74

C+M    496.649,16

3 Capacitati

1.501,71

mp

450,51

mp

15

cm

20

cm

15

cm

cm

cm

6

cm


3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit

nu

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

1.331,91

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

/X*

lu|i

“ m 2 c 5    O

2? >• K    50

’*% 5 >    k

]    fi*

//o

!    ,/s

j    li’Z


3.3 Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

O,

ANEXA NR. 58 Ia H.C.G.M.B. NR........______

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Steada-Tablan-Dumitim-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:1.251.809,60

2

3

3.1

3.2

3.3

lucrări de construcții montaj

1.091.641,35

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

1.251.809,60

C+M

1.091.641,35

Capacitati

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.303,88

mp

Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

991,16

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

4

cm

Pavaj granit

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

1.129,55

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

z< A N '/X

'■ ( \ /! '

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Vedea-—--


1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:


1.455.005,16


lucrări de construcții montaj 1.268.838,18


2 Eșalonarea investiției AnulI


Investiția    1.455.005,16

C+M    1.268.838,18


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit


3.3 Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):


Strat de balast Strat de beton Strat de uzura


3.118,42 mp 935,53 mp 15 cm

20 cm 15 cm 20 cm cm

6 cm

3    cm da

6 cm

1.751,65 mp

10 cm 10 cm

4    cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investițieiINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, ,

--—Aleea^Vicina-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    626.240,95

din care:

lucrări de construcții montaj 546.113,81

2    Eșalonarea investiției AnulI

Investiția 626.240,95 C+M 546.113,81

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

1.352,01

mp

405,60

mp

15

cm

20

cm

15

cm

20

cm

cm

6

cm

3

cm

da

6

cm

567,72

mp

10

cm

10

cm

4

cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Vitzu Alexandru-

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

2 Eșalonarea investiției AnulI

lucrări de construcții montaj    3.060.711,36


Investiția    3.509.786,30

C+M    3.060.711,36


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

! .3 Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

3.509.786,30


8.328,45

mp

2.498,54

mp

15

cm

20

cm

15

cm

20

cm

cm

6

cm

3

cm

da

6

cm

4.024,81

mp

10

cm

10

cm

4

cm

8

luniz*

[rș

c/>

3 „

..... ]

Its

c E, 5

X)    m

O

"2 T 2INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada Teoharie Anibal, prof.dr.-


1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:


495.766,88

lucrări de construcții montaj

432.333,82

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

495.766,88

C+M

432.333,82

Capacitati

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

1.293,30

mp

Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

387,99

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

4

cm

Pavaj granit

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

641,48

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

Spatii verzi

Durata de realizare a investiției

8

crwncî?* C‘' 0’’

i'. '

........

1

tho ’ o £ î-INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

:StradaTârgul Carbunești-


1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

946.788,17

din care:

lucrări de construcții montaj

825.647,22

2

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

946.788,17

C+M

825.647,22

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

2.807,07

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

842,12

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

Strat de baza

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

Geocompozit

Strat de uzura

4

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

1.388,73

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -Strada-ValeaDragului-


1

Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

512.586,21

447.001,13

lucrări de

construcții montaj

2

Eșalonarea investiției

AnulI

Investiția

512.586,21

C+M

447.001,13

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

1.586,47

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

475,94

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

Strat de baza

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare Geocompozit Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

835,15

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

__-Strada Luncii-


1

Valoarea totala (inclusiv TVA)

163.009,04

din care:

lucrări de construcții montaj

130.509,14

2

Eșalonarea investiției

Anul I

Investiția

163.009,04

C+M

130.509,14

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

469,03

mp

3.2

Suprafața inlocuire sistem rutier (carosabil):

140,71

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

. Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

5

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

194,10

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

3.4

Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,, -StradaJstmului-


1

Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

140.659,53

112.615,57

lucrări de

construcții montaj

2

Eșalonarea investiției

Anul I

Investiția

140.659,53

C+M

112.615,57

3

Capacitati

3.1

Suprafața totala (carosabil + trotuare):

357,50

mp

3.2

Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

107,25

mp

Strat de forma

15

cm

Strat de balast

20

cm

Strat de piatra sparta

15

cm

Strat de beton in fundație

20

cm

Strat de baza

cm

Strat de legătură

6

cm

Strat egalizare

3

cm

Geocompozit

da

Strat de uzura

4

cm

Pavaj granit

3.3

Suprafața înlocuire sistem rutier (trotuare):

142,22

mp

Strat de balast

10

cm

Strat de beton

10

cm

Strat de uzura

4

cm

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Drum Fântâna Oilor-

1    Valoarea totala (inclusiv TVA)    378.858,18

din care:

lucrări de construcții montaj 303.323,40

2    Eșalonarea investiției AnulI

Investiția. 378.858,18 C+M 303.323,40

3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătură

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

1.378,95 mp 413,69 mp

15 cm 20 cm 15 cm 20 cm cm

6 cm

3    cm da

5 cm

358,31 mp

10 cm 10 cm

4    cm


3.4 Spatii verzi

4 Durata de realizare a investiției


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„REABILITARE SISTEM RUTIER SI REALIZARE REȚELE EDILITARE PENTRU 68 DE STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI,,

Strada Valea Oltului

1 Valoarea totala (inclusiv TVA) din care:

lucrări de construcții montaj

6.612.975,29

5.766.849,32


2 Eșalonarea investiției Anul I

Investiția    6.612.975,29

C+M    5.766.849,32


3 Capacitati

3.1    Suprafața totala (carosabil + trotuare):

3.2    Suprafața înlocuire sistem rutier (carosabil):

Strat de forma Strat de balast

Strat de piatra sparta Strat de beton in fundație

Strat de baza Strat de legătu

Strat egalizare

Geocompozit Strat de uzura

Pavaj granit

3.3    Suprafața inlocuire sistem rutier (trotuare):

Strat de balast Strat de beton Strat de uzura

14.375,51

mp

4.312,65

mp

15

cm

20

cm

15

cm

20

cm

. 10

cm

..... 6

cm

3

cm

da

6

cm

8.223,90

mp

10

cm

10

cm

4

cm