Hotărârea nr. 42/2018

HOTARAREnr. 42 din 2018-02-22 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE FAZA "STUDIU DE FEZABILITATE" AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALI SPORT MULTIFUNCTIONALE IN INCINTA UNOR UNITATI DE INVATAMANT SECTOR 6"HOTĂRÂRE

privind preluarea de către Municipiul București a documentațiilor tehnico - economice faza „Studiu de-Fezabilitate” aferente obiectivului de investiții „Construire săli sport multifuncționale în

incinta unor unități de învățământ sector 6”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 110/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 2/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 15/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 47/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    adresa nr. 1161/11.01.2018 a Primăriei Sectorului 6;

-    anexa nr. 1a din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publicejocale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

București a documentațiilor tehnico -

f -    »

vului de investiții „Construire săli sport ștor 6”, conform anexei care face parte

al Primarului General al Municipiului îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Art.1 Se aprobă preluarea de către Municipiul dconomice faza „Studiu de Fezabilitate” aferente obiect multifuncționale în incinta unor unități de învățământ se integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la

.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


â.

Marian Oriando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr.47, s    curești, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.

Obiectivul de investiții "Construire săli sport multifuncționale în incinta unor unități de

învățământ sector 6", cuprinde următoarele unități de învățământ:

1

2

3

4 5.


Școala Gimnazială nr.197 - Strada Obcina Mare nr.2, sector 6;

Școala Gimnazială "Sființi Constantin și Elena" - Aleea Lunca Cernei nr.3, sector 6; Școala Gimnazială nr. 167 (fostă nr.202) - Calea Crîngași nr.140, sector 6;

Colegiul Național "Grigore Moisil"- B-dul. Timișoara nr.33, sector 6;