Hotărârea nr. 43/2018

HOTARAREnr. 43 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 197"- STRADA OBCINA MARE NR. 2, SECTOR 6Consiliul General al Municipiului București

,i * m-■■ ■■■!■ ■ .1 i -r ■in -«■■■■■ i. ■ v- • • ,a

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197” - Strada

Obcina Mare nr. 2, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 111/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 3/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 16/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.48/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 11/13.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) dih Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUpUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 197” - Strada Obcina Ma-e nr. 2, sector 6, prezăzuți în anexa care face pai te integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.Q2^^^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^/


Marian Orlando Culea


București, 22.02.2018 Nr. 43SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, BucpreȘtîTRpmânia; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-orimaria.ro

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

_INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI_

Aferenți obiectivului de investiții

"Construire sală sport multifuncțională în incinta Școalii Gimnaziale nr.197" -Strada Obcina Mare nr.2, sector 6

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):

18.146.676,79 lei 13.911.104,05 lei


2.    Valoarea totală (exclusiv TVA)