Hotărârea nr. 44/2018

HOTARAREnr. 44 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" - ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3, SECTOR 6Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 112/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 4/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 17/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.49/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 12/13.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale Sfinții Constartin și Elena” - Aleea Lunca Cernei nr. 3, sector 6, prevăzuți în anexa care face parte intec rantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.201E


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^Marian Orlando Cule


București, 22.02.2018 Nr. 44p" ‘ Vl

MUNICIPIULUI bucurești,

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, BucureetVRomânia; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. *7

_INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI_

Aferenți obiectivului de investiții

"Construire sală sport multifuncțională în incinta Școalii Gimnaziale Sființi Constantin și Elena"-Aleea Lunca Cernei nr.3, sector 6

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):

2.    Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

3.    Durată de execuție

18.146.676,79 lei 13.911.104,05 lei
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tei: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro