Hotărârea nr. 45/2018

HOTARAREnr. 45 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 167 (FOSTA NR. 202)" - CALEA CRANGASI NR. 140, SECTOR 6privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 167 (fostă nr. 202)”

- Calea Crângași nr. 140, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 113/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 5/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 20/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 52/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 13/13.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL pENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatbrii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Școlii Gimnaziale nr. 167 (fostă nr. 202)” - Calea Crângași nr. 140, ssctor 6, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.0^2gtJ?^


< Marian Orlando Culga

București, 22.02.2018    7

Nr. 45
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5,    £ România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro


Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Aferenți obiectivului de investiții "Construire sală sport multifuncțională în incinta Școalii Gimnaziale nr.167 (fostă nr.202)"-Calea Crângași nr.140, sector 6

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):    18.146.676,79 lei -

2.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    13.911.104,05 lei

Din care C+M exclusiv TVA

11.297.563,38 lei