Hotărârea nr. 46/2018

HOTARAREnr. 46 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA LICEULUI TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU"-B-DUL IULIU MANIU NR. 15, SECTOR 6Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 115/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 6/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 19/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 51/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 15/13.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL


GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatoHi tehnico - economici aferenți pentru obiectivul de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu” B-dul luliu Maniu nr. 15, sector 6, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptatălnședința ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 22;Q2v20'18;v"'XPREȘEDINTE DE ȘEDIN

Marian Orlando Culea

București, 22.02.2018 Nr. 46

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamțir


Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucureș;

a, Rornâpî^f tel.:

+4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    _____

Aterenți obiectivului de investiții

"Construire sală sport multifuncțională în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu" -B-dul. luliu Maniu nr.15, sector 6

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):

18.146.676,79 lei 13.911.104,05 lei


11.297.563,38 lei


2.    Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVAA -A

W O, •hy,-—.

V    'i

■ - '! ?()!■ 4-’v