Hotărârea nr. 47/2018

HOTARAREnr. 47 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE SALA SPORT MULTIFUNCTIONALA IN INCINTA COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL"- B-DUL TIMISOARA NR. 33, SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Construire sală sport multifuncțională în incinta Colegiului Național Grigore Moisil” -

B-dul Timișoara nr. 33, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 114/14.02.2018 al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr.7/21.02.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 20/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 52/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 14/13.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală sport mul ifuncțională în incinta Colegiului Național Grigore Moisil” -B-dul Timișoara nr. 33, sector 6, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptatăCw Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINgf,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


f Marian Orlandp Culea

București, 22.02.2018 WvM Nr. 47    r

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, Rgarânia; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-prinriaria.ro

Anexa 1Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.

_INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI_

Aferenți obiectivului de investiții

"Construire sală sport multifuncțională în incinta Colegiului Național Grigore Moisil" -B-dul. Timișoara nr.33, sector 6

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):    18.146.676,79 lei

2.    Valoarea totală (exclusiv TVA):    13.911.104,05 lei

Din care C+M exclusiv TVA    11.297.563,38 lei