Hotărârea nr. 48/2018

HOTARAREnr. 48 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ADOPTAREA COGENERARII PENTRU CENTRALA TERMICA DE ZONA CASA PRESEI"4


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru obiectivul de investiții "Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zonă Casa Presei”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice nr. 1651/09.02.2018;    ’    ’    .

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 4/21.02.2018, raportul -.Comisiei economice, buget, finanțe nr. 21/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 53/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizul nr. 39/15.12.2017 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 6 alin. (5) lit. b) din H.G. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și cele ale art. 8 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare cje utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2306 privind finanțele publice locale, cu modificării^ și completările ulterioare;

(2) din Legea nr. și completările


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin; (4) lit. d) și art. 45 alin.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificării^ ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Adoptarea cogenerării pentru centrala termică de zonă Casa Presei” prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Anexa 1I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IObiectiv:

Beneficiar/client:

Comandă/Contract/Poziție: Denumire Contract:

Denumire lucrare:

Denumire document:

Cod Document:


Cogenerare CTZ Casa Presei SC Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice București

26918/20/8502/2017/1 Studiu de fezabilitate privind ''Adoptarea cogenerarii pentru CTZ Casa Presei Studiu de fezabilitate privind "Ado, pentru CTZ Casa Presei"

Memoriu

8502/2QlZsi=S0097661Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1


Revizie: 0


Pag. 1


I

E

I

I

!•

I

I

I

I

I

I

I

I


Denumire document:


Data elaborării:


Specialitate

(cod - denumire)


B1, Analiza energetica


J2, Analize financiare, surse de finanțare


N2, Mediu


F2, Deviz general


PI, Plan general


RO, Arhitectura


Memoriu


August 2017Capitol


Responsabilitate - Nume / Semnătură


întocmit


Verificat


Ing. Filip Florina


Ing. Dima Cristina


Ec. Constatinescu Ileana

A'


Ing. Falup OanaEc. Vaida Maflan


Ing. Kaiser Cristina


Arh. Tlbran Nicolae


Ing. MilandruAdriapa


Ec. Grigorovici IrinaDr. Irig: Rusu Valentin


Ec. Ciurumâea Chirita Simona


îl


Ing. MihaiDurtfitreșcu


Arh. Pistolea Minaela


Aprobat


Ing. MihpLLidia


Ec. Lepadatu Bianca


ring' Samoila Irene


Ec. Ciurumetea ChiritaSimona


Dr. Ing/tjobrin Maiian


Arh. Pistolea Mihaela


| Evidența modificărilor documentului:


Rev.

Nr.

Cod fișă de modificare

Data

Rev.

Nr.

Cod fișă de modificare

Data

țft A 7

PERMISĂ NUMAI lN CONDIȚIILE STIPULAT!

Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 3

4 ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREISCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E).................................................................................................................................58

4.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE

REFERINȚĂ Șl PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ..........................................58

4.2    ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC..........................58

4.3    SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM...................................................58

4.4    SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.............................59

4.4.1    Impactul social și cultural, egalitatea de șanse.......................................................59

4.4.2    Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției în faza de

realizare, în faza de operare.................................................................................................59

4.4.3    Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

siturilor protejate...................................................................................................................60

4.4.4    Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care

acesta se integrează.............................................................................................................71

4.5    ANALIZA CERERII DE BUNURI Șl SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.............’..................................................................................71

4.6    ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ,

RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ..........................72

4.7    ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE

PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INȚE^N^E RENTABILITATE Șl RAPORTUL COST-BENEFICIU................................79

4.8    ANALIZA DE SENZITIVITATE.............


4.8.1    Analiza de senzitivitate la variația

4.8.2    Analiza de senzitivitate la variația termice 81

4.9 ANALIZA DE RISC, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR^,83< '

5 SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)........ 87


5.1    COMPARAȚIA SCENARIILORZOPȚIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE

TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, ALSUSTENABILITĂȚII Șl RISCURILOR.......................87

5.2    SELECTAREA Șl JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT.................88

5.3    DESCRIEREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)......................89

5.3.1    Echipamente termomecanice.................................................................................89

5.3.2    Asigurarea utilităților...............................................................................................90

5.4    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI OBIECTIVULUI DE

INVESTIȚII...............................................................................................................................91

5.4.1    Valoarea totală a investiției.^.._........................................................................91

5.4.2    Indicatori de performanță^^'..Â..................................................................91

Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1


Revizie: 0


Pag. 5


i

i

i

i

i*

i

i

i

i

i

i

i

i

i


TABELE

Tabel 3-1 Necesar de energie termică și duratele de funcționare................................................15

Tabel 3-2 Performanțele    tehnice ale echipamentelor din Scenariul    1..........................................40

Tabel 3-3 Performanțele    tehnice ale echipamentelor din Scenariul    2..........................................41

Tabel 3-4 Performanțele    tehnice estimate - Scenariul 1 (MT).....................................................42

Tabel 3-5 Performanțele    tehnice estimate - Scenariul 2 (ITG-CRaf)...........................................42

Tabel 3-6 Investiția totală pentru cele 2 scenarii..........................................................................43

Tabel 3-7 Deviz general - Scenariul 1 MT....................................................................................44

Tabel 3-8 Deviz general - Scenariul 2 ITG-CRaf.........................................................................48

Tabel 3-9 Cheltuieli anuale de operare........................................................................................53

Tabel 3-10 Certificate de emisii de CO2 alocate gratuit...............................................................54

Tabel 3-11 Certificate de emisii de CO2 cumpărate.....................................................................55

Tabel 4-1 Dimensiunile coșurilor de fum.

Tabel 4-2 Dimensiunile coșului de fum.

Tabel 4-3 Tipuri de deșeuri.

Tabel 4-4 Valori totale de investiție.

Tabel 4-5 Rezultatele analizei financiare.


Tabel 4-6 Influența variației valorii de investiție - Scenariul 1.

Tabel 4-7 Influența variației valorii de investiție - Scenariul 2.

Tabel 4-8 Influența variației concomitente a prețurilor la energia electrică și termică asupra

VNAF/C- Scenariul 1.............................................................................. 81

Tabel 4-9 Influența variației concomitente a prețurilor la energia electrică și termică asupra

RIRF/C- Scenariul 1.................................................................................................81

Tabel 4-10 Prețurile la energie electrică și termică pentru care se atinge pragul de rentabilitate 82 Tabel 4-11 Influența variației concomitente a prețurilor la energia electrică și termică asupra

VNAF/C- Scenariul 2................................................................................................83

Tabel 4-12 Influența variației concomitente a prețurilor ia energia electrică și termică asupra

RIRF/C- Scenariul 2.................................................................................................83

Tabel 5-1 Performanțe tehnice în scenariile analizate.................................................................87

Tabel 5-2 Rezultatele analizei economico-financiare...................................................................88

Tabel 5-3 Valoarea totală de investiție - Scenariul optim recomandat........................................91

Tabel 5-4 Indicatori de performanță - Scenariul optim recomandat.................................. 91

Tabel 7-1 Eșalonarea investiției - Scenariul±1!


»

■r

□ <B>

Cod document:    8502/2017-1-S0097661-B1

Revizie: 0

Pag. 7

-T“

1 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Principalele obiective urmărite prin implementarea unor instalații de cogenerare în cadrul CTZ Casa Presei, constau în:

•    asigurarea cu energie termică a consumatorilor racordați la centrală, în condiții de siguranță și continuitate pe toată durata anului;

•    reducerea costurilor de producție la nivelul centralei;

•    reducerea cantității de emisii poluante și încadrarea în normele de protecție a mediului în vigoare;

•    eficientizarea funcționării centralei;

•    încadrarea în criteriile pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență.

1.1    DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Studiu de fezabilitate privind “Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei”

1.2    ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEZINVESTITOR . Primăria Municipiului București

1.3    BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Primăria Municipiului București

1.4    ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

AMRSP, prin SC Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. Adresa; București, B-dul. Lacul Tei nr. 1-3, C.P. 30-33, cod. 02371

Tel: 021 210 77 25 021 210 10 95

Fax: 021 210 36 20 E-mail: office@ispe.ro; www.ispe.ro


Formular cod: FPM-03.01401-02
Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 9


- elaborarea studiilor de fezabilitate pentru promovarea celor mai eficiente soluții de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și pentru exploatarea întregului potențial de resurse regenerabile.

în multe localități din România, există surse majore de poluare reprezentate de instalațiile de ardere care produc energie electrică și/sau căldură, fie că este vorba de surse centralizate de producere e energiei termice sau descentralizate, de tipul centralelor termice de cvartal, bloc sau aferente unor instituții sau clădiri publice.

Aceste sisteme de încălzire se confruntă cu uzura fizică și morală a instalațiilor și echipamentelor existente și pierderi mari în transportul și distribuția agentului termic. Aceste deficiențe au ca implicație creșterea poluării mediului.

Uzura fizică și morală a echipamentelor însemnă scăderea eficienței acestora și implicit creșterea consumului de combustibil, respectiv creșterea costurilor de exploatare și a cantităților de emisii poluante eliberate în atmosferă. înrăutățirea parametrilor tehnico-funcționali ai echipamentelor conduce astfel și ia scăderea siguranței în alimentarea cu energie termică a consumatorilor.

In municipiul București, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică se confruntă cu aceleași probleme'menționate la modul general anterior, ceea ce a determinat atâjxja nivelul conducerii Primăriei Municipiului București (PMB), cât și la nivelul ConsiliuljZXeneral al

municipiului București (CGMB) o serie de acțiuni menite să revitalizeze alimentare cu energie termică și să creeze prerrj durabilă a acestuia.entralizat de dezvoltare


alimentare cu ti. Aprobarea a SACET al duce producerea de


isele unei eficientizări

CONFORM CU ORIGINALUL Astfel, prin Hotărârea CGMB nr 60 din 30 iunie Ph17. nstp gpmh^ța strat energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul acestei strategii reprezintă practic primul pas în procesul de moi municipiului București, un obiectiv important în strategie fiind acela de energie termică în cogenerarea în centrala termică Casa Presei.

Totodată, prin aprobarea de către CGMB a strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se creează premisele accesării fondurilor de investiții puse la dispoziția PMB prin POIM 2014 - 2020, fonduri care ar putea fi utilizate pentru modernizarea, rețelelor de transport/distribuție energie termică din cadrul SACET, precum și pentru racordarea (eventual) a unor consumatori noi.

Toate aceste elemente de politică globală și nu în ultimul rând locală, trebuie să determine acțiuni ferme din partea factorilor implicați pentru ca aceste deziderate, de realizarea cărora depinde dezvoltarea durabilă a societății, să devină realitate.

Formular cod: FPM-03.01-01-02»0^H


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 11


Păcura este aprovizionată pe calea ferată și poate fi stocată în vederea utilizării în cadrul depozitului de combustibil lichid în 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 20001 fiecare.

4J Alimentarea cu energie electrică

în calitate de consumator, CTZ Casa Presei preia energia electrică de la FDFEE "Electrica Muntenia Sud” SA prin intermediul unei SRA (10/0,4kV)

Alimentarea cu apă

Alimentarea centralei cu apă potabilă, industrială și pentru incendiu se face din 2 surse:

•    din rețeaua de apă potabilă orășenească aflată în administrarea SC APA NOVA București SA, prin intermediul unui branșament cu Dn = 100 mm situat în str. Băiculești;

•    din forajele de mare adâncime ale RA-APPS (în caz de avarie), prin intermediul unui branșament cu Dn = 65 mm.

I

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate industriale pretratate, a apelor uzate menajere și meteorice se face prin două racorduri cu Dn = 250 mm în canalizarea orășenească de pe str. Băiculești, administrată de SC APA NOVA București SA.

Formular cod: FPM-03.01-01
I »tw


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 13


Investiția propusă în cadrul prezentului studiu de fezabilitate are în vedere modernizarea și eficientizarea sistemului de producere a energiei termice din CTZ Casa Presei, prin instalarea în cadrul acesteia, a unor echipamente de cogenerare care să asigure necesarul de apă fierbinte pentru preparare apă caldă de consum pentru consumatoriii racordați. în acest fel, noua instalație va putea livra energie termică cel puțin 8000 ore/an.

Pe de altă parte, instalația de cogenerare va produce pe lângă energie termică și energie electrică (circa 13 - 14 MW). Energia electrică produsă va fiutilizată pentru asigurarea serviciilor interne electrice ale centralei, diferența fiind livrată în SEN.


2.4 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE Principalele obiective preconizate prin realizarea investiției, sunt următoarele:

I

I

I

I

I

<

I

I

I

I

i

i

i


•    creșterea eficienței energetice a sursei, având în vedere producerea în cogenerare a energiei termice și electrice

•    protecția mediului prin reducerea cantității de emisii poluante eliberate în atmosferă

•    reducerea costurilor de întreținere și operare

•    creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor racordați


1

i

I

ICod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 15


I

I

!•


3.2 DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL Șl TEHNOLOGIC
3.2.1 Necesarul de energie termică

CTZ Casa Presei, alimentează cu energie termică sub formă de apă fierbinte, o parte dintre consumatorii racordați la SACET București.

Noua instalație de cogenerare este dimensionată pentru acoperirea necesarului de apă caldă de consum și va funcționa, alături de echipamentele existente, pentru furnizarea energiei termice în regimurile caracteristice de funcționare (maxim iarna, mediu iarna, mediu vara). Totodată, instalația va furniza și energie electrică în Sistemul Energetic Național.

Necesarul de energie termică și duratele de funcționare în aceste regimuri sunt prezentate în tabelul următor.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


Tabel 3-1 Necesar de energie termică șl duratele de funcționare

t    '

fi w y 1*    1" * Iț»

M&swapîjt. • "n hl

KRegim caracteristic

5    ’'' ' *

Necesar de energie termică la limita CTZ

-Necesar de energie termica livrata - din noua Instalație

Durata de funcționare sf

(h'an)

Maxim iarnă

60.5

.:    10.5

600

Mediu iarnă

45.0

10.5

3430

Mediu vară

10.5

10.5

3970Pe perioada de funcționare a sursei de energie, serviciile interne termicș, asigurate din instalațiile existente.

3.2.2 Scenarii propuse

în cadrul analizei tehnico-economice comparative, sunt avute în vfedăre două scenarii de echipare a CTZ Casa Presei pentru eficientizareâ activității centralei. Cele două scenarii propun implementarea în cadrul sursei de energie, a unor Instalații de cogenerare care să asigure necesarul de energie termică pentru apă caldă de consum, al consumatorilor racordați. Scenariile analizate sunt următoarele:

< Scenariul 1 - MT- Modernizarea sursei de energie, prin implementarea unor motoare termice cu funcționare cu gaze naturale, pentru producerea energiei termice și electrice

Scenariul 2- ITG+CRaf- Moderj instalații de turbină cu gaze, funcționare cu gaze natural


i de energie, prin implementarea unei cuperator de apă fierbinte (CRaf), cu nergiei termice și electrice


I

I

I

I


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 17


clădirii, pe fundații. Racordul motoarelor termice la coșul de fum se va face prin intermediul unor canale metalice de gaze arse.

în cele ce urmează sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-funcționale ale echipamentelor din limita celor trei motoare termice.

• Caracteristici tehnice unitare ale motorului termic


-    putere instalată

-    frecvență

-    turație

-    combustibil utilizat

o putere calorifică o debit de combustibil

-    energie termică obținută prin recuperarea


4,4 MW 50 Hz

1500 rot/min gaze naturale 8500 kcal/Nmc 961 Nmc/h


căldurii (de la răcirii și de la gaze de ardere) 3,5 Gcal/h


-    Debitul de apă încălzit

-    Emisiile de NOx si pulberi


• Caracteristici generator


-    tensiune

-    tu rație

»

-    frecvență

-    factor de putere

-    randament:

• Sistemele auxiliare ale motorului termic


circa 150m3/h (considerând un ecart

de temperatura de 20°C)

trebuie să fie garantate de furnizor și sunt:

o NOx - 75 mg/Nm3 (15% 02)


6kV

1500 rot/min 50Hz 0,8

97,3 %-    sistemul de alimentare cu gaze naturale (inclusiv instalația de filtrare)

-    sistemul de detectare și aprindere flacără

-    sistemul de oprire a motorului și pornire de la rece

-    sistemul de ungere cuplei

-    sistemul de răcire cu aer

-    sistemul de răcire a generatorului

-    sistemul de detectare a scăpărilor de gaze (protecție IP65)

• Caracteristici tehnice ale instalației de recuperare a căldurii


Se menționează că instalația de recuperare este constituită două componente, respectiv:gazele de ardere următoarele:Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 19

• Sistemul de apă de adaos pentru sistemul de termoficare

Completarea pierderilor de agent termic din sistemul de termoficare se realizează cu apă dedurizată produsă în stația de tratare chimică a centralei. Apa de adaos va fi asigurată din echipamentele existente.

Apa dedurizată este trimisă în degazorul de termoficare, de unde este preluată cu ajutorul electropompelor de adaos și introdusă în aspirația electropompelor de termoficare.

Pentru măsurarea debitelor de apă retur sunt prevăzute diafragme de măsură.

Pentru măsurarea debitelor de apă tur sunt prevăzute contoare de energie.

Pe conducta de apă adaos se montează o diafragmă de măsură debit pentru apa introdusă în circuit.

3.2.3.1.2 Gospodăria de combustibil - gaze naturale

- Situația existentă

CTZ Casa Presei este racordată la rețeaua ENGIE România SA, alimentarea făcându-se la medie-joasă presiune, printr-o stație de reglare. Conform contractului existent de furnizare, debitul de gaze naturale este de 12000 Nrrp/lh1 Presiui iea"tJff HVfâr^â gazeloj^naturale este de


0,7-5 bar.

CONFORM CU ORIGINALU ---


- Situația de perspectivă

în ceea ce privește gazele naturale pentru funcționarea echipamei noii surse de energie, debitele necesare sunt următoarele:

o Pentru un motor termic: o Debit total necesar pentru motoarele termice:

3.2.3.1.3 Coșuri de fum și canale de gaze de ardere

Pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate prin funcționarea motoarelor, fiecare dintre acestea va fi conectat la un coș de fum individual, autoportant, dimensionat astfel încât să asigure

- dispersia gazelor de ardere evacuate, cu următoarele caracteristici constructive:

-    înălțime

-    diametru interior la bază

-    diametru interior la vârf


H = 15m 0 1600 mm 0 800 mm


Motoarele termice vor fi racordate la coșurile de fum metalice prin intermediul unor canale metalice de gaze de ardere, canale realizate din tablă, rigidizată cu profile laminate.


»[^}B


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 21


Toate sistemele de protecție sunt prevăzute cu comandă de la distanță cablate si cu sisteme de comunicare/interfață cu rețeaua.

3.2.3.1.6 Automatizări

Obiectul prezentului capitol îl constituie instalația de automatizare aferentă noilor echipamente de cogenerare, care urmează a fi montate în incinta CTZ Casa Presei.

Instalația de automatizare va fi realizată în conformitate cu prevederile normativelor și standardelor în vigoare la data elaborării lucrării și își propune ca funcționarea instalațiilor să se facă cu respectarea cerințelor referitoare la protecția mediului înconjurător și asigurarea maximului de siguranță în funcționare atât pentru personal cât și pentru instalație.

Sistemele de conducere aferente noilor echipamente de cogenerare, sunt cuprinse în furnitura complexă a acestora și realizează toate funcțiile de automatizare necesare conducerii lor în toate regimurile de funcționare respectiv pornire, funcționare normală, oprire voită sau prin protecție. Sistemul de conducere din furnitura echipamentelor va include ansamblul aparaturii locale, precum și echipamentele de achiziție, procesare date și interfață cu operatorul. Sistemul de interfață cu operatorul asigură facilități în urmărirea echipamentelor, în executarea comenzilor pentru elemente individuale sau pentru pornirea și oprirea unor secvențe, intervenția asupra buclelor de reglare în regim manual sau automat.

Instalația de automatizare va asigura conducerea locală și de la distanță a instalației tehnologice care face obiectul prezentului studiu. La întocmirea lucrării pe parte de automatizare s-au avut în vedere conținutul și cerințele cuprinse în ofertele principalelor echipamente tehnologice (motoare termice de 4,4 MW).

Instalația de automatizare se compune din: sistem de conducere (DCS)

o

o

o

oaparatura de automatizare din furnitura principalelor echipamente tehnolog dulapuri și panouri locale de comandă și supraveghere aparatură locală

o cabluri și materiale de montaj

• Sistemul de conducere (DCS)

Sistemul de conducere (DCS) va fi un sistem bazatpg_echip posibilități de autodiagnoză, bazat pe microprocesoare de ultimă generație. Sistemul de conducere va fi un sistem actual, cu posibilitatea dezvoltării, perfecționării și îmbunătățirii performanțelor.

Sistemul trebuie să permită realizarea tuturor funcțiilor de bază ale instalației de automatizare: o Supraveghere;

-s—Reglare în regim automat sau mar


o Comandă și interblocări. Sistemul va îndeplini următoarele o

Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 23

Sala motoare

Dimensiunile aproximative în plan ale Sălii motoare sunt de 31 x 21 m și înălțimea la coamă de cca.10,5 m. Structura de rezistență a acesteia va fi metalică.

Lucrările de arhitectură ce se vor executa sunt:

-    Pereți exteriori vor fi realizați din panouri sandwich cu inserție de vată minerală - 10 cm grosime, cu clasa de combustibilitate CO (incombustibil). Pereții se vor comanda cu toate accesoriile de montaj, fixare, racord cu alte suprafețe, îmbinări și acoperiri muchii tăiate, garnituri etanșare, cordoane îmbinări, șuruburi etc. Se vor prevedea soluții de fonoizolare;

-    Pereții din panouri vor fi dispuși peste un parapet de zidărie de cărămidă de 25 cm grosime, tencuit si gletuit, finisat cu vopsitorie lavabila la interior și tencuială acrilică decorativă la exterior;

-    Tâmplăria exterioară va fi din profite de aluminiu prevăzute cu barieră rupere a punții termice și geamuri termoizolante. De asemenea pe acoperiș se vor monta o trape de evacuare fum și gaze fierbinți;

-    învelitoarea va fi realizată din panouri tip sandwich cu inserție de vată minerală - 10 cm grosime, cu clasa de combustibilitate CO (incombustibil). Panourile se vor comanda cu toate accesoriile de montaj, fixare, racord cu alte suprafețe, îmbinări și acoperiri muchii tăiate, garnituri etanșare, cordoane îmbinări, șuruburi etc. De asemenea pentru a evita neportivirile de sistem sau culoare de la același furnizor se vor comanda și jgheaburile și burlanele împreună cu toate subansamblurile și sistemul lor propriu de fixare. Se vor prevedea soluții de fonoizolare;

-    Pardoseala va fi de tip ciment elicopterizat;

-    Perimetral se va executa un trotuar de gardă în jurul clădiriilor.

Corp auxiliar

Dimensiunile aproximative în plan ale Corpului au>

îximă


de cca.5 m. Structura de rezistență a acesteia va fi din cadre de beton armat*

Lucrările de arhitectură ce se vor executa sunt:

-    Pereți exteriori realizați din zidărie de cărămidă în grosime de 37,5 cm;t

-    Pereți de compartimetare realizați din zidărie de cărămidă în grosime de 25 cm, respectiv 12,5 cm;

-    Pereții vor fi tencuiți si gletuiți, fiind acoperiți cu vopsitorie lavabila în dublu strat; în grupul sanitar se va prevedea placaj de faianță;

-    La exterior se vor aplica tencuieli acrilice decorative

-    Pardoseala va fi de tip ciment elicopterizat în spațiile tehnice; în spațiile sanitare și hol se va prevedea placaj de gresie antiderapantă

uminiu prevăzute cu barieră rupere a punții


Tâmplăria exterioară va fi din


termice și geamuri termoizolai învelitoarea va fi de tip term

s

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


■0’

Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 25

Lr-1


3.2.3.1.10.4 Instalații de încălzire

Această categorie de instalații va asigura :

-    în clădirea motoarelor termice, temperaturile interioare cerute în încăperi, atât de desfășurarea proceselor tehnologice cât și de echipamente chiar și-atunci când acestea nu funcționează.

-    în stația electrică și camera de comandă, alimentarea cu agent termic a bateriilor de încălzire aparținând instalațiilor de ventilare și climatizare.

3.2.3.1.11 Instalații hidrotehnice

•    Alimentarea cu apă tehnologică și de incendiu

Alimentarea sursei se face cu apă potabilă din rețeaua de apă potabilă existentă în centrală. Racordarea la rețea va fi realizată prin intermediul sistemului de conducte existente.

•    Canalizare

Pentru noile instalații de cogenerare se vor prevedea lucrări de canalizare (canalizarea apelor ~ menajere și tehnologice/canalizarea apelor meteorice) în vederea racordării acestora la rețeaua

de canalizare existentă.

3.2.3.1.12 Instalații tratare apă

Apa tratată necesară funcționării noilor echipamente și instalații, va fi asigurată din instalațiile de tratatere existente.

3.2.3.1.13 Plan general

3.2.3.1.13.1 Plan general


Centrala termică de zonă (CTZ) Casa Presei este situată în partea de nord-vest a intravilanului. Municipiului București, pe strada Băiculești nr.2, sector 1.

Incinta imobilului se învecinează în partea de:


nord cu proprietăți private (întreprinderea MECAP' vest cu terenul de sport al Combinatului Fondului Plastic, sud cu strada Băiculești și stația CF Băneasa est cu proprietăți private (întreprinderea MECAPOL și întreprinderea Mecanică Poligrafică).

Accesul auto în incinta centralei se face direct din strada Băiculești.

în acest amplasament terenul amenajat este relativ plan, cu o ușoară pantă crescătoare spre latura sudică. Cota terenului sistematizat din incinta CTZ are o valoare medie de cca 88.35

Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 27

I

I

I

li

I

I

I

I

I


în interiorul incintei CTZ amplasarea clădirilor, a instalațiilor în aer liber, a rețelelor tehnologice și de utilități, precum și a acceselor rutiere și pietonale este prezentată în planul de situație scara 1:500 anexat la prezenta documentație.

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Terenul pe care se va amplasa noul obiectiv energetic este situat în incinta împrejmuită a imobilului CTZ Casa Presei.

Centrala termică aparține în prezent de PMB - Primăria Sectorului 1, conform CF nr.269428 (înscriere provizorie).

Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața totală de teren ocupat de incinta CTZ Casa Presei, în intravilanul Municipiului București, este de 7654 m2.

Suprafața de teren ocupată definitiv de lucrările de construire ale viitorului obiectiv energetic va fi de cca 1900 m2.

Indicatorii urbanistici pentru incinta CTZ Casa Presei nu se vor schimba prin apariția viitorului obiectiv energetic (prin natura încadrărilor construcțiilor) și se vor încadra în valorile impuse prin regulamentul de urbanism ale zdnei.    '

3.2.3.1.13.2    Sistematizare teren

Lucrările de execuție a construcțiilor aferente noului obiectiv energetic se vor realiza pe o suprafață de teren amenajată în acest sens. Amplasamentul este situat pe un teren eliberat de construcții, care va necesita curățarea de depuneri, moloz după care se va trece la executarea fundațiilor prin lucrări de săpături și umpluturi și de nivelare locală.

3.2.3.1.13.3    Drumuri


Pentru accesul auto și pietonal la noul obiectiv energetic se vor folosi drumurile existente în incinta CTZ. Pe latura sudică și estică a clădirii principale nou proiectate se va amenaja un racord rutier nou de cca 3,5 respectiv 6 m lățime.

Sistemul rutier propus va fi constituit din: -

-    patul nivelat și compactat al drumului

-    substrat de balast natural


-    fundație din piatra spartă pentru drumuri sort 40-63mm

-    strat de nisip pilonat și hârtie kraft

-    îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4,5

Carosabilul va fi mărginit de borduri prefabricate din beton, așezate pe fundație din beton simplu.

Ca urmare-a adoptării seiunii tip-stradă, aceste racorduri rutiere-vor fi prevăzute cu guri-de scurgere a apelor pluviale și vor avea și Jut^țî^W^ colectare: rețeaua de canalizare existentă.


I

I

i

I

I

I

I

I

I

I


»[^s


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 29


3.2.3.2.1.1 Echipamente termomecanice

Caracteristicile tehnice ale turbinei cu gaze (condiții ISO):


-    tip:

-    putere instalată

-    frecventă

-    turație ax turbina

-    reductor de turație integrat cu generatorul

-    turație ax generator

-    combustibil utilizat:

-    putere calorifica

-    presiune intrare in CA

-    debit în condiții ISO: Caracteristicile generatorului electric:


-    tensiune    6 kV

-    turație    1500    rot/min

-    frecventa    50 Hz

-    factor de putere 0,8

Compresorul de aer:

-    Număr

-    Tipul

-    rotații

-    debit de aer necesar arderii:


2 buc axial 13790 rot/min 96t/hindustrial; model capsulat; exterior

cca.7,8 MW

50Hz

13790 rot/min

13790 /1500 rot/min

13790 rot/min

gaze naturale

8500 kcal/Nmc

16 bar

2270 Nm3/hCazanul recuperator de apă fierbinte (CRaf) de 10,5 Gcal/h /

Gazele de ardere rezultate din turbina cu gaze intră prin intermedi<u|xănalelor de gaze în cazanul recuperator unde cedează căldura agentului termic (apa caldă).

Cazanul recuperator este amplasat în partea posterioară a turbinei și este o construcție verticală, acvatubulară cu două drumuri de gaze si circulație forțată a apei.

Din cazanul recuperator, gazele de ardere sunt eliminate în atmosferă prin coșul de fum care are o înălțime de aproximativ 25 m (raportată la sol). Temperatura gazelor la ieșirea din cazan: max.125 aC.

Cazanul este dotat cu toate sistemele care îi asigură funcționarea conform prevederilor ISCIR în vigoare, respectiv:E

E

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 31


Caracteristici compresor de gaze:

-    Număr:

-    Presiunea de aspirație:

-    Presiune de refulare:

-    Consum electric:3.2.3.2.3    Coșuri de fum și canale de gaze de ardere    /    \

Evacuarea gazelor de ardere se va realiza prin intermediul unyrcoș^de:um principal, cu o înălțime de 21 m.

Cazanul recuperator este racordat la coșul de fum prin intermediul unor canale metalice de gaze de ardere, canale realizate din tablă, rigidizată cu profile laminate.

Toate elementele metalice vor fi protejate prin grunduire și vopsire.

Atât coșul de fum cât și canalele de gaze de ardere, vor fi izolate termic la exterior.

3.2.3.2.4    Rețele în incintă

Noile echipamente instalate în sursa de energie vor fi conectate între ele prin rețele tehnologice și vor fi racordate la SACET, prin rețele de termoficare.

Conductele din cadrul rețelelor tehnologice și de termoficare sunt pozate în marea lor majoritate suprateran fiind prevăzute cu armături de secționare, de reglare și cu robineți pentru goliri și aerisiri (în canale tehnologice descoperite sau acoperite mai puțin).

Compensarea dilatărilor termice se face prin compensatoare naturale - lire de dilatare, coturi, schimbări de direcție și prin configurația traseelor.

Noile circuite vor fi izolate și protejate termic.

Pozarea conductelor se va face pe stâlpi noi, speciali prevăzuți.

Toate conductele nou prevăzute, suporții, diversele confecțiile metalice se vor proteja anticoroziv cu minium de plumb și două straturi de vopsea de ulei.

Materialele din care vor fi confecționate țevile au fost alese în funcție de natura și parametrii fluidelor vehiculate.

3.2.3.2.5    Instalații electrice

Instalația de cogenerare cuprinde 1 generator cu puterea de 7,8 MW, acționat de turbina cu gaze instalată în cadrul CTZ Casa Presei.

Instalația tehnologică electrică prevăzută în lucrare asigură evacuarea puterii produsă de g unitatea de cogenerare în sistem, alimențareacu energie electrică a consumatorilor de servicii

proprii ai unității de cogenerare


»[^Q


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 32


• Energia electrică produsă de echipamentele de cogenerare la tensiunea de 6kV, va fi evacuată în SEN, prin intermediul unui transformator de putere ridicător, cu puterea de 10MVA.

•    Bornele de 110 kV ale noului transformator vor fi racordate la stația 110/MT Pajura, printr-un cablu subteran de circa 0,5 km.

•    în stația 110/MT Pajura, va fi amenajată și echipată o nouă celulă de 110 kV. Având în vedere lungimea relativ mică a cablului de 110kV (cca 0.5km), se propune să se prevadă un întreruptor de 110kV numai în stația Pajura. în această situație, defectele apărute pe racordul noilor grupuri, pe cablu sau în transformator, vor fi eliminate de către o protecție diferențială longitudinală, prin declanșarea întreruptorului de 110kV din stația Pajura și a celui de 6 kV de pe partea de 6kV a transformatorului.

Conducerea operativă a sistemului tehnologic electric este centralizată în camera de comandă tehnologică a grupului.

Supravegherea și controlul sistemului electric sunt integrate în sistemul de management centralizat (DCS).

Toate sistemele de protecție sunt prevăzute cu comandăJeJa^jsJanțăTieâBteJ^îciJ^îsteme de comunicare/interfață cu rețeaua.

3.2.3.2.6 Automatizări    GNr'W' CU ORIGiMALUL |

Obiectul prezentului capitol îl constituie instalațîa-de^otsmatizare afșrdntă nollpr ech pamente de cogenerare, care urmează a fi montate în incinta CTZ Casa Presei.

Instalația de automatizare va fi realizată în conformitate cu prevederile normativelor și standardelor în vigoare ia data elaborării lucrării și își propune ca funcționarea instalațiilor să se facă cu respectarea cerințelor referitoare la protecția mediului înconjurător și asigurarea maximului de siguranță în funcționare atât pentru personal cât și pentru instalație.

Sistemele de conducere aferente noilor echipamente de cogenerare, sunt cuprinse în furnitura complexă a acestora și realizează toate funcțiile de automatizare necesare conducerii lor în toate regimurile de funcționare respectiv pornire, funcționare normală, oprire voită sau prin protecție. Sistemul de conducere din furnitura echipamentelor va include ansamblul aparaturii locale, precum și echipamentele de achiziție, procesare date și interfață cu operatorul. Sistemul de interfață cu operatorul asigură facilități în urmărirea echipamentelor, în executarea comenzilor pentru elemente individuale sau pentru pornirea și oprirea unor secvențe, intervenția asupra buclelor de reglare în regim manual sau automat.

Formular cod: FPM-03.01-01vedere conținutul și cerințele cuprinse

cu gaze de 7,8 MW).

Instalația de automatizare se corn


cipalelor eehipamente-tehnologice (turbină»[^S


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 34


•    Corp auxiliar

Dimensiunile aproximative în plan ale Corpului auxiliar sunt de 15,5 x 11 m și înălțimea maximă de cca.5 m. Structura de rezistență a acesteia va fi din cadre de beton armat.

•    Fundații echipamente, instalații și coș de fum

Fundațiile noilor echipamente, instalații și coșului de fum, vor fi realizate prin adaptarea/extinderea fundațiilor existente ale rezervoarelor, pe a căror suprafață vor fi amplasate acestea.

3.2.3.2.9 Arhitectură


Se propune realizarea unei clădiri noi având funcțiunea de Stație de cogenerare.

Noua construcție va fi formată din două corpuri de clădire alipite, una cu funcțiunea de Sală turbină, cealaltată adăpostind spații auxiliare, întregul ansamblu având dimensiunile aproximative în plan de 42 x 21 m. Regimul de înălțime al ambelor corpuri este P - parter.

încadrarea construcției:    r—-—-


-    Categoria de importanță

-    Categoria de pericol de incendiu

-    Gradul de rezistență la foc

Sala turbinei

C - norm^lâONf ORM CU ORIGINALUL


D

II


Dimensiunile aproximative în plan ale Sălii turbinei sunt de 31 x 21 m acesteia va fi metalică.

Lucrările de arhitectură ce se vor executa sunt:Pereți exteriori vor fi realizați din panouri sandwich cu inserție de vată minerală - 10 cm grosime, cu clasa de combustibilitate CO (incombustibil). Pereții se vor comanda cu toate accesoriile de montaj, fixare, racord cu alte suprafețe, îmbinări și acoperiri muchii tăiate, garnituri etanșare, cordoane îmbinări, șuruburi etc. Se vor prevedea soluții de fonoizolare; Pereții din panouri vor fi dispuși peste un parapet de zidărie de cărămidă de 25 cm grosime, tencuit si gletuit, finisat cu vopsitorie lavabila la interior și tencuială acrilică decorativă la exterior;

Tâmplăria exterioară va fi din profile de aluminiu prevăzute cu barieră rupere a punții termice și geamuri termoizolante. De asemenea pe acoperiș se vor monta o trapă de evacuare fum și gaze fierbinți;

învelitoarea va fi realizată din panouri tip sandwich cu inserție de vată minerală - 10 cm grosime, cu clasa de combustibilitate CO (incombustibil). Panourile se vor comanda cu toate accesoriile de montaj, fixare, racord cu alte suprafețe, îmbinări și acoperiri muchii tăiate, garnituri etanșare, cordoane îmbinări, șuruburi etc. De asemenea pentru a evitneportivirile de sistem sau culgafcyje/ta 3^|si furnizor se vor comanda și jgheaburile și
»[^jB


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 36


-    stingerea incendiilor prin instalațiile cu hidranți interiori la clădirea motoarelor termice

-    evacuarea prin curgere liberă a apelor ajunse accidental pe pardoseală la clădirea motoarelor termice

Au fost prevăzute și dotațiile P.S.I. pentru prima intervenție.

3.2.3.2.10.3    Instalații de ventilare

Această categorie de instalații va asigura atât condițiile cerute de echipamentele instalate și procesele tehnologice care se desfășoară în încăperi cât și condițiile normale de lucru pentru personalul de exploatare.

Astfel va fi asigurată:

-    ventilarea mecanică pentru evacuarea căldurii și introducerea aerului proaspăt exterior în clădirea motoarelor termice

-    climatizarea camerei de comandă inclusiv introducerea de aer proaspăt exterior necesar desfășurării activității personalului de exploatare la stația electrică și camera de comandă

Analiza a avut în vedere evacuarea fumului și gazelor fierbinți degajate în timpul declanșării unui eventual incendiu. Astfel s-a prevăzut instalație, de ventilare de avarie la stația electrică amenajată pentru clădirea motoarelor termice.

3.2.3.2.10.4    Instalații de încălzire

Această categorie de instalații va asigura :

-    în clădirea motoarelor termice, temperaturile interioare cerute în încăperi, atât de desfășurarea proceselor tehnologice cât și de echipamente chiar și atunci când acestea nu funcționează.


-    în stația electrică și camera de comandă, alimentarea cu agent termjj încălzire aparținând instalațiilor de ventilare și climatizare.

3.2.3.2.11    Instalații hidrotehnice    —

• Alimentarea cu apă tehnologică și de incendiu CONFORM CU ORIGINALU

Alimentarea sursei se face cu apă potabilă din rețeatta-de apă puiabllă Existentă în centrală Racordarea la rețea va fi realizată prin intermediul sistemului de conducte existente.

• Canalizare

Pentru noile instalații de cogenerare se vor prevedea lucrări de canalizare (canalizarea apelor menajere și tehnologice/canalizarea apelor meteorice) în vederea racordării acestora la rețeaua de canalizare existentă.

Formular cod: FPM-Q3.01-01-U2


3.2.3.2.12 Instalații tratare apă


Apa tratată necesară funcționării noilor tratatere existente.

Cod document: 8502/2017-1-S0097661-B1


Revizie: 0


Pag. 38


Evacuarea apelor tehnologice, menajere și pluviale se va face de asemenea în rețeaua de canalizare unitară existentă in incintă.

Alimentarea cu gaze naturale a echipamentelor energetice se va realiza din SRMG situată în vecinătatea sudică a amplasamentului. Conducta de gaz va fi montată pe traseul estacadei de conducte tehnologice existente pe latura vestică a incintei CTZ.

Evacuarea puterii electrice în sistem se va realiza prin LES 110 KV la Stația electrică Pajura, situată în partea de nord-vest a incintei CTZ Casa Presei, la cca 500 m distanță.

Traseul exterior incintei va fi paralel cu Strada Băiculești.

Pentru accesul auto și pietonal la noul obiectiv energetic se vor folosi drumurile existente in incinta CTZ. Pe latura sudică și estică a clădirii principale nou proiectate se va amenaja un racord rutier nou de cca 3,5 respectiv 6 m lățime.

Statutul Juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Terenul pe care se va amplasa noul obiectiv energetic este situat în incinta împrejmuită a imobilului CTZ Casa Presei.

Centrala termică aparține în prezent de PMB - Primăria Sectorului 1,: conform CF nr.269428 (înscriere provizorie).

Situația ocupărilor definitive de teren

Suprafața totală de teren ocupat de incinta CTZ Casa Presei, în intravilanul Municipiului București, este de 7654 m2.

Indicatorii urbanistici pentru incinta CTZ Casa Presei nu se vor schimba prin apariția viitorului obiectiv energetic (prin natura încadrărilor construcliilo£)_șLse-voi încadra În5țalorile impuse prin regulamentul de urbanism ale zonei.    [coNFORM CU ORIGINALUL

3.2.3.2.13.2    Sistematizare teren

realiza pe o un teren eliberat de va trece la executarea


Lucrările de execuție a construcțiilor aferente noului obiectiv e suprafață de teren amenajată în acest sens. Amplasamentul este construcții, care va necesita curățarea de depuneri, moloz după fundațiilor prin lucrări de săpături și umpluturi și de nivelare locală

3.2.3.2.13.3    Drumuri

Pentru accesul auto și pietonal la noul obiectiv energetic se vor folosi drumurile existente în incinta CTZ. Pe latura sudică și estică a clădirii principale nou proiectate se va amenaja un racord rutier nou de cca 3,5 respectiv 6 m lățime.

Sistemul rutier propus va fi constituit din:

-    patul nivelat și compactat al drumuluj


-    substrat de balast natural

-    fundație din piatra spartă penti

Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 40

3.2.4 Analiza energetică
3.2.4.1 Premise de elaborare a analizei energetice

Premisele avute în vedere la elaborarea analizei energetice sunt:

I

I

I

I

I

I

I


•    Noile echipamente de cogenerare considerate în analiză sunt de ultimă generație, aflate în fabricație curentă și sunt dimensionate astfel încât să poată asigura necesarul de energie termică al consumatorilor racordați, în fiecare dintre regimurile caracteristice de funcționare, așa cum a fost prezentat în subcapitolul 3.2.1.

•    în scenariile propuse (motoare termice și instalație de turbină cu gaze în ciclu simplu) instalațiile de cogenerare funcționează exclusiv pe gaze naturale. Puterea calorifică inferioară a gazului natural este considerată 8500 kcal/Nm3.

•    Noile echipamente de cogenerare vor funcționa în baza curbei de sarcină, o durată anuală de circa 8000 ore/an, asigurând necesarul de energie termică pentru prepararea apei calde de consum a consumatorilor racordați la centrală. Pe perioada de iarnă, echipamentele de cogenerare vor funcționa în paralel cu cele existente, care vor asigura necesarul de energie termică pentru încălzire.

•    Serviciile interne termice ale centralei, vor fi asigurate din echipamentele existente.

•    Serviciile interne electrice ale centralei vor fi asigurate din energia produsă în cogenerare de noile echipamente, iar surplusul va fi livrat în Sistemul Energetic Național.

în cadrul analizei se are în vedere înrăutățirea performanțelor echipamentelor, pe perioada de funcționare a acestora, respectiv scăderea cu 0,1% a energiei electrice produse și creșterea cu 0,2% a consumului de combustibil.


3.2.4.2 Performanțe tehnice estimate

3.2.4.2.1 Principalele performanțe tehnico-funcționale ale noilor Instalații de cogenerare

Pentru estimarea performanțelor care se obțin ca urmare a realizării lucrărilor de investiții s-au avut în vedere oferte tehnice ale furnizorilor de echipamente, date din cataloage de specialitate, date de proiect ale unor echipamente similare.

Performanțele tehnice ale noilor echipamente de cogenerare care vor fi montate în cadrul CTZ Casa Presei, sunt prezentate în tabelele următoare.    r - ,


Specificație

UM

Valoare _

Putere instalată

MW

4,4

Consum de combustibil

Nm3/h

961

Eficiență electrică

%

46%

Eficiență tengiesr^—^

%

sa,

43%Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 42


Tabel 3-4 Performanțele tehnice estimate - Scenariul 1 (MT)1

P'/UMX’'

^Valoare

Energie electrică produsă

MWh/an

105600

Energie electrică livrată

MWh/an

99192

Energie termică livrată (exclusiv apa de adaos)

MWh/an

97692

Consum anual de combustibil

MWh/an

228044

aferent energiei electrice

MWh/an

92657

aferent energiei termice

MWh/an

135387

Eficienta globala

%

89.15%

Emisii totale de CO2

tCO2/an

46056

aferent energiei electrice

tCO2/an

18713

aferent energiei termice

tCO2/an

27343


Performanțele tehnice estimate (inclusiv emisiile de CO2) pentru fiecare an al perioadei de analiză, pentru Scenariul 1, sunt prezentate în Anexa B.

Performanțele tehnice estimate a fi obținute, după realizarea investiției, în Scenariului 2, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 3-5 Performanțele tehnice estimate - Scenariul 2 (ITG-CRaf)2


* * »

Specificație , A •« * -t «•

UM

■ Oi;

Valoare:

MMM:

Energie electrică produsă

MWh/an

63403

C

ONFORM CU OROCALUL

Energie electrică livrată

MWh/an

5627 2

Energie termică livrată (exclusiv apa de adaos)

MWh/an

0'

Consum anual de combustibil

MWh/an

189062

aferent energiei electrice

MWh/an

55035/

aferent energiei termice

MWh/an

134027

Eficienta globala

%

85.25%»[^B


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 44


Tabel 3-7 Deviz general - Scenariul 1 IVIT

în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei


Formular cod: FPM-03.01-01-D2


'îNîț

«HR

;s®w

-", V

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor ‘    ■ de cheltuieli’.;, \    *

«jji    f*    ■‘wsâ^jjfc

Valoare <.

4' (fără TVA)

TVA .

T-5 » 7" i'.r

Valoare cu TVA

i'

«7’“' \ lei' 7 - ?

. lei ' i f

h    '2 -    i

* •. • • •

4    ♦

ffgtfli

■RHMMMafc

*

'.X / , «5\* 7-

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

47.668,00

9.056,92

56.724,92

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și-aducerea terenului la starea inițială    j

ONFORM CU 0RIGII

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecți£_

C

- .....

utilităților

/ / /ic

■ ■ /. -■ .

TOTAL CAPITOL 1

47.668,Qtf"

9.056,92

56.724,92

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

lucrări de construcții și instalații

124.136,00

23.585,84

147.721,84

2.2

lucrări de montaj

702.373,00

133.450,87

835.823,87

2.3

procurare echipamente

3.060.643,00

581.522,17

3.642.165,17

TOTAL CAPITOL 2

3.887.152,00

738.558,88

4.625.710,88

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

' .148.713,00

28.255,47

176.968,47

3.1.1. Studii de teren

11.919,00

2.264,61

14.183,61

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

136.794,00

25.990,86

162.784,86

3.1.3. Alte studii specifice

Documentații-suport si cheltuieli pentru

3.2

obținerea de avize, acorduri și autorizații

-^Zs^668,00

-14.948,92

-9j.614,92~

3.3

Expertizare tehnică    X

-rfXjp».

d 7—7z A

zraEavA

)/fi*).
~.r'\ ‘A

W. iJS'_______


»[^0


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 46


Formular cod: FPM-03.01-01-


TOTAL CAPITOL 3

3.427.551,00

651.234,69

4.078.785,69

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

4.727.082,00

898.145,58

5.625.227,58

Total subcapitol 4.1

4.727.082,00

898.145,58

5.625.227,58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

17.440.815,00

3.313.754,85

20.754.569,85

Total subcapitol 4.2

17.440.815,00

3.313.754,85

20.754.569,85

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

17.195.270,00

3.267.101,30

20.462.371,30

Total subcapitol 4.3

17.195.270,00

3.267.101,30

20.462.371,30

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

CONFORM CU

ORSGlNApJl^

/I

Total subcapitol 4.4

N

r

4.5

Dotări

l,

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

4.966,00

/ //^43?54

5.909,54

Total subcapitol 4.5

4.966,00

943,54

5.909,54

4.6

Active necorporale

Total subcapitol 4.6

TOTAL CAPITOL 4

39.368.133,00

7.479.945,27

46.848.078,27

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

576.052,00

109.449,88

685.501,88

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1

^45^00

65.669,89

L

411.300,89
Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 48


Tabel 3-8 Deviz general - Scenariul 2 ITG-CRaf în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei


Nr.

crt.

„    l

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

>    < t.    v, ș

Valoare cu TVA

1 '

’    ’    *    i2 1    ' i

'3

4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului


1.1


1.2


1.3


1.4


TOTAL CAPITOL 1CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții


lucrări de construcții și instalații


124.136,00


23.585,84


147.721,84


lucrări de montaj


702.373,00 133.450,87 835.823,87

procurare echipamente


3.060.643,00


581.522,17


3.642.165,17


TOTAL CAPITOL 2


3.887.152,00


738.558,88


4.625.710,88


CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1


Studii


148.713,00


28.255,47


176.968,47


3.1.1. Studii de teren


11.919,00 2.264,61 14.183,61

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului


136.794,00


25.990,86


162.784,86


3.1.3. Alte studii specifice


0,00


0,00


0,00Cod document: 8502/2017-1-S0097661-B1


Revizie: 0


Pag. 50


I

I

I

I

!•

I

I

1

I

I

I

I

I

I

î

I I


3.8.2. Dirigenție de șantier


TOTAL CAPITOL 3


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază


4.1


01


383.000,00


72.770,00


455.770,00


4.100.746,00


779.141,74


4.879.887,74


Construcții și instalații


ITG inclusiv instalații anexe


Total subcapitol 4.1


4.2


01


5.713.723,00


5.713.723,00


1.085.607,37


1.085.607,37


6.799.330,37


6.799.330,37


Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale


ITG inclusiv instalații anexe


Total subcapitol 4.2


4.3


Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj


21.081.075,00


21.081.075,00


4.005.404,25


4.005.404,25


25.086.479,25


25.086.479,255.1
Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 52

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice

3.3.2.1.1 Cheltuieli anuale de operare

Cheltuielile anuale pe care le implică funcționarea noilor echipamente și instalații suntdeterminate după următoarea structură:

•    Cheltuieli variabile

-    Combustibil tehnologic (gaze naturale)

-    Certificate CO2


-    Alte cheltuieli variabile

•    Cheltuieli fixe

-    Amortismente

-    Reparații

-    Mentenanță

-    Salarii si asimilate

-    Alte cheltuieli fixe

Elementele de calculație prezentate au fost determinate astfel: /

•    Cheltuieli cu combustibilul - determinate pe baza cantității anuale de combustibil utilizat și a prețului combustibilului. Prețurile luate în considerare la elaborarea analizei sunt prezentate în subcapitolul 4.6.

•    Alte cheltuieli variabile - determinate pe baza cantității de energie echivalentă și a unui indice specific utilizat pentru surse similare.

•    Amortismente - determinate pe baza cotei de amortizare calculată în funcție de durata de viață a obiectivului, aplicată la valoarea investiției noi.

•    Reparații - determinate pe baza unor statistici privind aceste lucrări, care țin seama de uzura în timp a echipamentelor, capacitățile acestora, prevederile normativului referitor la reparații.

•    Mentenanță - determinată pe baza unui indice specific utilizat pentru instalații similare, aplicat cantității de energie echivalentă.

•    Alte cheltuieli fixe - determinate pe baza unui indice specific utilizat pentru instalați] similare, aplicat la valoarea investiției noi.

•    Salarii și asimilate - determinate pe baza numărului de saiariați necesari pentru exploatarea echipamentelor și instalațiilor și a unui salariu mediu anual de 11800 euro/om an , determinat pornind de la datele existente furnizate de beneficiar.

Cheltuielile anuale de operare, în soluțiițe^ăli^ăte^gț prezentate în tabelul de mai jos._

»[E[j0


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 54


•    Conform preambulului (22) al Directivei 2003/87/CE revizuite, certificatele de emisii de CO2 alocate cu titlu gratuit în 2013-2027, vor scădea constant, în fiecare an al acestei perioade, astfel:

în perioada 2013 - 2020, o scădere de 7,14% pe an în perioada 2021 - 2027, o scădere de 4,29% pe an

•    Pentru perioada 2013 - 2025, conform Documentului de orientare nr. 7privind metodologia de alocare cu titlu gratuit și armonizată pentru EU- ETS după anul 2012, se aplică, de asemenea, o reducere anuală constantă, cu un factor de reducere liniară de 1,74% pe an.

Astfel, numărul de certificate de emisii de CO2 alocate gratuit, în scenariile analizate, este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabel 3-10 Certificate de emisii de CO2 alocate gratuit

- - „ -

Certificate alocate gratuit

vAn,

* ’V .

EU A an

/tC-A    *

Scena|ul 1 | Scenariul 2

3

9096

9004

4

7221

7148

5

6081

6019

6

4977

4926

7

3909

3868

8

2877

2846

9

1881

1861

10

1192

1179

11

0

0în consecință, certificatele de emisii de CO2 care trebuie achiziționate pentru perioada de exploatare comercială sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Formular cod: FPM-03.01*01I02»[EpT


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 56


3.4 STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA Șl CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR

CTZ Casa Presei este situată în partea de Nord a Municipiului București, pe str.Băiculești nr.2.

Lucrările propuse a se realiza pentru implementarea obiectivului de investiție se desfășoară în totalitate în interiorul centralei termice existente, poziționată conform planului de situație cod 8502/2017-1-D0086148-P1.

în aceste condiții, nu sunt necesare studii noi de specialitate.

3.5 GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Eșalonarea fizică a lucrărilor necesare realizării investiției este prezentată în următoarele Grafice de eșalonare și coordonare.

Nr.

cit

Denumire activitate

Anul I

Anul II

1

2 3

4

5

6

7

8

9

IO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Elaborare, aprobare S.F.

H

2

Obținere avize și acorduri

3

Elaborare documentație atribuire EPC

4

Licitarea contractului la cheie EPC

te

5

Evaluare oferte și semnare contract

6

Proiectare EPC (PAQProiect tehnic și

7

Organizare de șantier

El

SI

El

El

ESI

ES

13

8

Fabricare, livrare echipamente

: j

H

E ]

9

Lucrări de construcții. Montaj

&

10

Probe tehnologice și punerea în funcțiune

□urata de realizare a obiectMilui de

11

imestipi, din care:

4®-

durata de execuție

10 luni

Eșalonarea investiției lei Siă TVA

12

Total Investiție, din    52,175,564.00

332,681.00

51,842,883.00

C+M    23,387,705.00

0.00

23,387,705.00

Figură 3-1 Graficul de eșalonare și coordonare - Scenariul 1 - MT


Formular cod: FPM-03.01-01Î02

»EEJ}IT


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 58


4 ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)
4.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ Șl PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Analiza se efectuează pe conturul investiției noi, in fiecare din scenariile analizate.

Prin implementarea investiției noi se ating următoarele obiective:

-    asigurarea cu energie termică a consumatorilor racordați la centrală, în condiții de siguranță și continuitate pe toata durata anului;

-    reducerea costurilor de producție la nivelul centralei;

-    reducerea cantității de emisii poluante și încadrarea în normele de protecția mediului;

-    eficientizarea funcționării centralei;

-    respectarea criteriilor referitoare la promovarea cogenerarii de înaltă eficiență.

Perioada de referință (perioada de operare comercială) este de 20 de ani.

4.2 ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC

Prezentul proiect nu este expus unor vulnerabilități legate de factori de risc antropici și n sau de schimbări climatice, de natură să afecteze investiția.


4.3 SITUAȚIA UTILITĂȚILOR Șl ANALIZA DE CONSUM

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului de investiții se desfășoară în incintă cer^tralei existente. în cadrul ambelor scenarii propuse, asigurarea utilităților se va realiza prir/prdlungirea circuitelor existente până la noile instalații energetice, după cum urmează:

•    Alimentarea cu gaze naturale a echipamentelor energetice se va realiza din SRMG situată în vecinătatea sudică a amplasamentului. Conducta de gaz va fi montată pe traseul estacadei de conducte tehnologice existente pe latura vestică a incintei CTZ.

•    Conectarea cu Sistemul Energetic Național, va fi realizată prin LES 110 KV la Stația electrică Pajura, situată în partea de nord-vest a incintei CTZ Casa Presei, la cca 500 m distanță.

•    Alimentarea cu apă brută, potabilă și incendiu se va realiza prin branșamente racordate la rețelele existente.

•    Evacuarea apelor tehnologice, menajere și pluviale se va face de asemenea în rețeaua de canalizare unitară existentă in incintă.

Formular cod: FPM-03.01-01|02
Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 60


4.4.3 Impactul asupra factorilor de mediu, Inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate

Protecția mediului este un obiectiv de interes major menit să conducă la o dezvoltare durabilă a societății pe principii și elemente strategice reglementate prin legislație.

Protecția mediului poate și trebuie să fie un criteriu important în luarea deciziilor privind investițiile din cadrul CTZ Casa Presei, deoarece este necesară respectarea legislației de mediu, iar efectele economice care decurg din această analiză pot fi majore.

Organizarea de șantier necesară realizării investiției se va amenaja astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman. în timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecția mediului și condițiile de securitate a muncii și a muncitorilor în șantier, precum și măsurile de evitare a unor posibile incendii.

Pentru personalul executant vor trebui respectate prevederi cum sunt cele din H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este caracterizat ca fiind minor, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor de construcție-montaj. Pentru ca impactul potențial asupra mediului-să fie redus la minimum, lucrările de vor realiza etapizat și vor fi coordonate de executant astfel încât să poată fi respectate reglementările în vigoare privind activitățile desfășurate pe șantier.

în cazul unui accident sau incident care afectează în mod semnificativ mediul, se va înștiința APM București.

La finalizarea lucrărilor de investiții se va anunța APM București în vederea întocmirii procesului verbal de constatare. Procesul verbal întocmit în această etapă va fi însoțit de procesul verbal de recepție al lucrărilor realizate.

Atât lucrările de construcții/montaj pentru noile instalații proiectate și cât și funcționarea centralei de cogenerare se vor încadra în prevederile și reglementările din legislația în vigoare la nivel național și anume:


Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind p completările ulterioare;

Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale;

Legea nr. 104/2011 (MO nr.452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjure Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, câre/Urmărește conservarea, dezvoltarea și protecția resurselor de apă, precum și proteCpa împotriva oricărei forme de poluare și de modificare a caracteristicilor apelor de suprafață și subterane;


Formular cod: FPM-03.01-01-02


Ordin MAPM nr. 188/2002,-pentm^)ț6bâîi

ec

în mediul acvatic a apelor uzate^u rpodțfîcărije^și' șmpletările ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regflmul Â^șeiTriieirf ' 7


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 62


în timpul lucrărilor, pentru personalul executant din zonele din șantier care nu va avea acces la grupurile sanitare din incinta centralei, vor fi prevăzute toalete ecologice, toalete ce vor fi curățate și salubrizate de firma cu care executantul lucrărilor va realiza un contract.

Se va evita contaminarea apelor subterane prin infiltrarea unor scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianți etc.

Zonele de lucru se vor dota cu materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare pentru intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți.

Faza de exploatare Alimentarea cu apă

Apa este preluata din rețeaua S.C. Apa Nova S.A. București și rețeaua RAAPP-SSAIFI și este folosită în scop tehnologic și igienico-sanitar.

Apa tehnologică necesară funcționării noilor instalații din cadrul CTZ Casa Presei va fi asigurată din rețeaua de apă existentă în centrală, racordarea la rețea realizându-se prin intermediul

- sistemului de conducte existente.


Alimentarea cu apă potabilă se va face prin racordarea la rețelele existente ale centralei. Evacuarea apelor uzate

Principalele categoriile de ape uzate (tehnologice, menajere, pluviale) vor fi dirijate prin rețelele de canalizare ce urmează a fi realizate către canalizarea orășenească, ca principal receptor.

Calitatea apelor uzate evacuate va respecta indicatorii prevăzuți în HG nr. 188/2002 - Anexa nr.2 - NTPA 002/2002, cu completările și modificările din HG 352/2005.

întreaga activitate privind managementul apelor uzate va respecta cprîdifiile de descărcare în mediul acvatic a tuturor categoriilor de ape uzate-dîrrcentralâ“


4.4.3.2 Protecția calității aerului Faza de construcție

Sursele de impact asupra factorului de mediu aer aferente investiț considerate similare pentru ambele scenarii, de aceea evaluare^ mediu aer a lucrărilor este identică pentru ambele scenarii.


îa de construcție sunt asupra factorului de


Astfel, în timpul lucrărilor de construcție pot apărea emisii fugitive de pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcții și din alte activități specifice, construcțiilor și montajului (ex. spargere, tăiere, perforare, excavare, etc.). Emisiile se consideră a fi reduse și limitate la perioada desfășurării lucrărilor și numai în zona unde este amplasată organizarea de șantier.


Formular cod: FPM-03.01-01-02La această fază se mai pot lua în consic echipamente de ardere (ex. lămpi țj^ogazr'de; oxiacetilenică/electrică, etc.).


e rezultate din funcționarea unor mici aparate de sudură cu flacăraCod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 64

Tabel 4-1 Dimensiunile coșurilor de fum

Tipul sursei '

înălțimea fizică

Diametru interior la vârf; [m]

1 x Motor termic

15

0.8

Având în vedere puterea termică instalată (28,9 MWt) noile echipamente instalate se vor încadra în prevederile Directivei 2193/2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere.

Emisiile de NOx aferente motoarelor prevăzute a fi instalate în cadrul CTZ Casa Presei vor respecta valoarea limită de emisie de 95 mg/Nm3. Pentru celelalte substanțe poluante (PM, SO2, CO) nu sunt prevăzute valori limită de emisie.

Cantitatea anuală de emisii de NOx estimată evacuată la coșuri de instalația de cogenerare este de circa 40 tone.

Din calculul consumului de combustibil, emisiile anuale estimate de CO2 sunt de 46056tCO2/an.

- Scenariul 2

în schema finală de funcționare a CTZ Casa Presei instalația de cogenerare va consta într-un ciclul simplu TG+CRaf, format din:

•    1 turbină cu gaze de cca. 7,8 MW

•    1 cazan recuperator de căldură sub formă de apă fierbinte, care recuperează circa 10,5Gcal/h din gazele de ardere eșapate din turbina cu gazeEficiența electrică: 33,4%Principalele surse de poluare sunt emisiile evacuate în atmosferă în urma arderii

combustibilului, respectiv gazul natural.

Evacuarea gazelor de ardere aferente noii instalații se va realizfpiln Iutei mediul-eului de fum cu care este prevăzut cazanul recuperator fără ardere supliment|^^y|jjj^^pG^^tei i^fci:

Tabel 4-2 Dimensiunile coșului de fum

>T»'’jnpul suraeMsl

^înălțimea fizică *:

.-Diametru Int

||oiS|aWâHt;

ITG+CR

24

1.2

Având în vedere puterea termică instalată (22,44 MWt) noile echipamente instalate se vor

încadra în prevederile Directivei 2193/2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere.

Formular cod: FPM-03.01-01-<te»[^


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 66


Nivelul de zgomot la limita incintei va respecta valorile maxime prevăzute de STAS nr. 10009/2015 - Acustica Urbană, de 65 dB.

4.4.3.4 Protecția solului și subsolului

Sursele de impact asupra factorului de mediu sol/subsol aferente investiției atât în etapa de construcție, cât și în etapa de funcționare sunt considerate similare pentru ambele scenarii, de aceea evaluarea impactului asupra factorului de mediu sol/subsol a lucrărilor este identică pentru ambele scenarii.

Faza de construcții

Lucrările de construcții - montaj necesare modernizării sistemului de producere a energiei termice la CTZ Casa Presei, vor fi realizate pe terenul aflat în administrarea societății și nu vor fi influențate alte zone neafectate până în prezent de construcții.

Suprafața de teren ocupată definitiv de lucrările de construire ale viitorului obiectiv energetic va fi de cca 1900 m2.

Pentru aceasta, executantul va stabili de comun acord cu beneficiarul locul și modul de realizare a organizării de șantier. Ca practică curentă, pentru activitățile zilnice de execuție, depozitare materiale și pentru activitățile sociale și administrative, executantul își va amplasa organizarea de șantier la obiect pe terenurile libere stabilite de beneficiar.

.......

Organizarea de șantier va fi marcată cu bariere, pentru a nu afecta și alte suprafețe în afara celor necesare, stabilite prin proiect.

Lucrările prevăzute de proiect în vederea modernizării sistemului de producere a energiei termice la CTZ Casa Presei vor consta în:

eliberarea


lucrări pregătitoare pentru începerea executiei—terganh amplasamentului, etc.);

•    lucrări de montaj a noilor echipamente;

•    lucrări pentru încadrarea noilor echipamente în sistemul tehnologiprel^&tric și în instalația de automatizare;

•    lucrări de revizii tehnice, controale, verificări și probe de punerâ îpjdhcțiune.

Executantul va trebui să organizeze în așa fel activitatea încât să evite și poluările accidentale.

Materialele de construcții necesare lucrărilor de construcții - montaj vor fi stocate în depozitele executantului, transportul la zona de lucru realizându-se cu mijloace auto pe drumurile existente în incintă.

Formular cod: FPM-03.01-01-02


Ca măsuri practice de protecție a solului și subsolului, des utilizate pe șantiere, vor fi cele de întrinere corespunzătoare a echipamentelor și mijloacelor de transport pentru a se evita situațiile de posibile poluări accidentale ale^otalnbșLșubsolului.Accesul auto în incinta centralei se face direct din strada Băiculești.

Centrala termică aparține în prezent de PMB - Primăria Sectorului 1, conform CF nr.259428 (înscriere provizorie).

Executantul va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014, modificat de Hotărârea nr. 741/2016, pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Incinta CTZ Casa Presei are asigurată paza pentru evitarea oricăror incidente. Executantul va asigura serviciul de pază pentru supravegherea non-stop (24 h) a șantierului. în incintă sunt asigurate măsuri de securitate la incendiu corespunzătoare, toate obiectele fiind prevăzute cu posibilități de acces a mijloacelor de intervenție pentru stingerea incendiilor.

întrucât lucrările aferente investiției se realizează în incinta CTZ Casa Presei nu se pune „ problema afectării așezărilor umane sau a altor obiective de interes public. Pentru accesul auto și pietonal la noul obiectiv energetic se vor folosi drumurile existente in incinta CTZ . Pe latura sudică și estică a clădirii principale nou proiectate se va amenaja un racord rutier nou de cca 3,5 respectiv 6 m lățime. Organizarea lucrărilor de construcții - montaj, rămân ca o obligație a executantului și se va face astfel încât să nu fie perturbate celelalte activități care se desfășoară

în zonă.

Componentele organizării de șantier vor fi construcții provizorii tip baracă pentru birouri, ateliere, vestiare, spații de depozitare, spații/ platforme tehnologice, etc., și vor funcționa numai pe perioada de execuție a investiției, urmând a fi dezafectate la terminarea lucrărilor.

La sfârșitul lucrărilor de construcție - montaj, toate zonele de lucru reprezentând organizarea de șantier, vor fi curățate și eliberate de materiale și echipamente redându-li-se funcționalitatea anterioară.

în plus, respectarea reglementărilor în vigoare privind modul de desfășurare a activității pe șantier și respectarea reglementărilor de mediu, vor conduce la obținerea unui impact mult diminuat asupra mediului în ansamblul său.

Distanța față de obiectivele de interes public (CTZ Casa Presei se află la circa 1,2 km de Lacul Herăstrău, pe direcția sud-est și la circa 800 m de Casa Presei Libere București) coroborată cu măsurile de protecție a factorilor de mediu prezentate în acest capitol va conduce la un impact neglijabil al lucrărilor aferente investiției asupra obiectivelor menționate.

în vecinătatea amplasamentului nu se identifică specii sau habitate protejate.

Formular cod: FPM-03.01-01-02;|®sDenumlredeșeu

Cod deșeu

v    < ,    Gestionare deșeu    i

Materiale de construcții și deșeuri din demolări

17.01.07

Colectat separat și valorificat/ eliminat prin firme specializate la depozit de deșeuri nepericuloase

Deșeu menajer

20.03.01

Depozitare temporară și eliminare prin firme specializate

Hârtie și carton

20.01.01

Colectat separat și valorificat prin firme specializate


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 70


Faza de exploatare

în timpul exploatării instalațiilor se va ține evidența deșeurilor produse, conform H.G. 856/2002, avându-se în vedere tipul deșeului, codul acestuia, cantitatea produsă, irige colectare, stocare, valorificare/transport și eliminare finală.

4.4.3.7    Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase_

Nu este cazul.

CONFORM CU ORIGINALUL

4.4.3.8    Lucrări de refacere/restaurare amplasamc nt

Lucrările de construcții - montaj necesare modernizării sistemului de pmdUcere a energiei termice la CTZ Casa Presei, vor fi realizate în incintă, ca urmare nu vor fi afectate alte spații decât cele din incintă.

Lucrările de construire a noului obiectiv energetic se vor desfășura pe latura nord-vestică a incintei centralei respectiv pe amplasamentul actual al rezervoarelor de combustibil (păcură) 2x2000m3 și a clădirii stației de pompe (construcții ce se vor desființa).

Organizarea de șantier se va amplasa numai pe spațiile indicate de beneficiar, spații care vor fi precizate și în convenția ce va fi încheiată pentru perioada de execuție.

în timpul execuției lucrărilor se va prevedea supravegherea acestora de către executant, care va asigura prin personalul propriu, pază pe timpul nopții a lucrărilor executate și materialelor existente, pentru a nu fi sustrase materiale nepuse în operă.

Materialele necesare executării lucrărilor menționate, procurate de executant, se vor depozita în depozitul temporar de materiale din baza sa proprie de pe șantier.

Asigurarea de măsuri minime igienico-sanitare pentru șantier, se vor realiza astfel:

•    organizările de șantier vor fi dotate cu spații care să servească drept vestiare;

•    șantierul va fi dotat la punctele de lucru cu trusă de prim ajutor completă;


Formular cod: FPM-03.01-01-


Obiectele cu care va numai pe perioada e

Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 72

4.6 ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Analiza financiară se desfășoară pentru fiecare din cele două scenarii descrise la subcapitolul

3.2.2 și anume:

-    Scenariul 1 - Motoare termice (MT)

-    Scenariul 2 - Instalație de turbine cu gaze și cazan recuperator (ITG+CRaf)

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanță financiară ai proiectului (profitabilitatea sa). Analiza se efectuează din punctul de vedere al beneficiarului proiectului, prin metoda cost-beneficiu, cu luarea în considerare a tehnicii actualizării. în cadrul analizei financiare sunt determinate venituri și cheltuieli pe întreaga perioadă de analiză.

Metodologie

Analiza financiară se realizează pe conturul investiției (în fiecare din scenariile analizate) prin metoda cost-beneficiu.

Metodologia utilizată în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”, astfel:

-    vor fi luate în considerare numai fluxurile de numerar, fiecare flux fiind înregistrat în anul în care este generat;

-    agregarea fluxurilor generate pe parcursul perioadei de referință, necesită utilizarea unei rate de actualizare potrivită pentru a calcula valoarea netă actualizată a proiectului.

Analiza financiară cuprinde următoarele etape:

1) Determinarea producțiilor de energie electrică si termică, a consumului anual de combustibil și a cheltuielilor anuale de exploatare;

2)    Determinarea Fluxului de Venituri și Cheltuieli (FVC) și stabilirea    ORIGINALJ


FVC este calculat pe baza următoarelor elemente:

-    Venituri anuale, determinate pe baza cantităților de energie electrică vândut

-    Cheltuieli anuale de exploatare (fără amortismentele aferente investiției noi);

-    Impozit pe-profit

3)    Determinarea Fluxului Financiar al investiției pe perioada de anattz indicatorilor de eficiență:

Formular cod: FPM-03.01-01-02


- Valoarea Netă Actualizată a Investiției (VNAF/C); exprimă excedentul cumulatactualizat al fluxului financiar pi Veniturile totale actualizate


jrqțș (^analiză. VNAF/C reprezj. tuielile4otâle^,ctualizate.»

■0*

Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 74

Lr..........1

•    Finanțarea investițiilor se consideră a se realiza din fonduri proprii ale beneficiarului

•    In cadrul analizei, nu s-a luat in considerare bonusul de cogenerare. Acest lucru este justificat de prevederile HG 925/2016 de modificare și completare a HG 1215/2009 privind stabilirea condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență. Astfel, art I alin 4) prevede faptul că „schema de sprijin se aplică numai producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care solicită ANRE acordarea acestui sprijin pentru capacitățile de cogenerare înscrise In lista capacităților de producere cu acreditare finală, până la data de 31.12.2016’. Investiția .Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei” nu respectă acestă condiție legală.

Prețuri utilizate In analiză

Prețurile luate în considerare în elaborarea analizei sunt:

•    Prețul combustibilului (gaze naturale): 26,20 Euro/MWh, valoare pusă la dispoziție de beneficiar.

•    Prețul energiei electrice livrate: 65,64 Euro/MWh, valoare in conformitate cu înregistrările OPCOM PZU din luna iulie 2017.

•    Prețul energiei termice livrate: 38,69 Euro/Gcal, valoarea aferentă ultimului preț in vigoare pentru apa fierbinte livrată consumatorilor racordați la sursă (176,4 lei/Gcal). Acest preț, aferent funcționării unei centrale termice, este valabil și in cadrul analizei noii investiții „Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei” pentru că valorile actuale ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare au la baza sisteme bazate pe centrale termice de referință

•    Prețul unui certificat CO2: 5,29 Euro/tCO2

•    Salarii: s-a avut in vedere un salariu de 4484 lei/om/lună, corespunzător unui salariu de 11800 Euro/om/an, valoare pusă la dispoziție de beneficiar.

-> Cheltuielile anuale de exploatare


•    Cheltuieli variabile

-    Combustibil tehnologic (gaze naturale)

-    Certificate CO2

-    Alte cheltuieli variabile

•    Cheltuieli fixe Amortismente

Reparații Mentenanță

>>^■0


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 76Din graficul prezentat rezultă următoarele:


1) in condițiile utilizării unui preț la energia electrică vândută de 65,64 Euro/MWh, investiția derulată în Scenariul 1 - MT, duce la obținerea unor valori pozitive ale Fluxului de Venituri și Cheltuieli și la înregistrarea de profit in fiecare an al perioadei deaxploatare comercială; așadar in aceste condiții proiectul este sustenabil in abșgnțșj3onusului de cogenerare.

Notă:

CONFORM CU ORIGINALUL ului net, a unei valori med i a


In cazul utilizării, la calculul profi PZU in primele 7 luni ale anului 2017, lespeuilv 49,'41.lui înregistrat pe Wh (conform anuale de exploatare


rapoartelor Opcom), se ajunge in situația in care cheltuieH nu sunt acoperite de valoarea veniturilor; in aceste condiții valoarea indicatorilor financiari este sub limita de rentabilitate. Aceste aspecte sunt detaliate in cadrul Cap.4.8 Analiza de senzitivitate


2) in aceleași condiții de preț (65,64 Euro/MWh), investiția derulată în Scenariul 2 -ITG+CR, duce la obținerea unor valoci-negative ale Fluxului de Venituri și Cheltuieli și la înregistrarea de pierdere in fiecafeQn â^pejrfoadei de exploatare comercială.


Evoluția profitului net previzionat es;
»[^S


Cod document: 8502/2017-1-S0097661-B1

Revizie: 0

Pag. 78CONFORM CU ORIGINALUL

Din graficele prezentate se observa următoarele aspecte^

> In cazul Scenariului 1 - MT

-    Fluxul financiar al Investiției este pozitiv pe toată perioada de ^xjolgTâtațe, valorile obținute permițând recuperarea investiției.

-    Fluxul financiar al Investiției cumulat este pozitiv începând/bu^arlul 6 de exploatare. Acesta înseamnă că recuperarea investiției din sursele rezultate ain activitatea comercială a centralei (profit net și amortismente) se face după primii 5 ani de exploatare.

Aspectele menționate se înregistrează numai în condițiile utilizării unui preț la energia electrică vândută de 65,64 Euro/MWh; astfel proiectul este sustenabil in absența bonusului de cogenerare    '

> In cazul Scenariului 2 - ITG+CR

Formular cod: FPM-03.01-01


Fluxul financiar al Investiției este pozitiv pe toată perioada de exploatare dar valorile înregistrate sunt mici si nu permit recuperarea investiției

Fluxul financiar al Investiției cumulat este negativ pe toată perioada de exploatare ceea ce înseamnă că, in cadrul acestui scenariu, recuperarea investiției din resursele rezultate din activitatea comerciala a centralei (profit net și amortismente) nu este posibilă pe durata


Fluxurile Financiare aferente celor <2    tezentate în Anexa E,»[^S


®

Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 80

CONFORM cu ORIGiNALUL

, performanță


în scenariul 1, influența variației valorii de investiție asupra incficarofflflr financiară este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 4-6 Influența variației valorii de Investiție - Scenariu)-


I

I

!•


wOiația investiției/

- -10% ,

?V-5% /

’t

.0%

lT'"5% M

EA g^VW

VNAF/C (mii Euro)

6967,73

6353,69

5862,46

5739,65

5616,84

5125,61

4511,57

RIRF/C (%)

17,91%

16,65%

15,72%

15,49%

15,28%

14,44%

13,46%

în baza rezultatelor obținute, se pot spune următoarele:-    la reducerea valorii de investiție cu 1%, parametrii de eficiență financiară se îmbunătățesc. Astfel, VNAF/C crește comparativ cu situația de bază cu 2,14% și RIRF/C crește comparativ situația de bază cu 1,44%;

-    la creșterea valorii de investiție cu 1% parametrii de eficiență financiară se înrăutățesc. Astfel, VNAF/C scade, comparativ cu situația de bază, cu 2,14% și RIRF/C scade comparativ cu situația de bază cu 1,41%;

Așadar parametrul “valoarea de investiție" este un parametru critic (VNAF/C și RIRF/C variază cu peste 1% la o variație a valorii de investiție cu ±1%).

Pragul de rentabilitate, respectiv valoarea de investiție care asigură un nivel minim de rentabilitate a indicatorilor de eficiență (VNAF/C=0 și RIRF/C = rata de actualizare de 8%) este de 16 821 mii Euro (o creștere cu 47% față de valoarea de bază)

în scenariul 2, influența variației valorii de investiție asupra indicatorilor de performanță financiară este prezentată în tabelul de mai jos:


Tabel 4-7 Influența variației valorii de Investiție - Scenariul 2

>10% f’

5%

, & <?1%

issfâi

î: m 5% V

/10% l'

VNAF/C (mii Euro)

- -7242,18

-7997,18

-8601,18

-8752,18

-8903,18

-9507,18

-10262,18

RIRF/C (%)

-

-

-

--

-

-

-

în baza rezultatelor obținute, se pot spune următoarele:


-    la reducerea valorii de investiție cu 1%, parametrii de eficiență financiară se îmbunătățesc. Astfel, VNAF/C crește comparativ cu situația de bază cu 1,73%; indicatorul RIRF/C nu poate fi calculat;
Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 82


- pragul de rentabilitate, respectiv prețurile la energia electrică și termică care asigură un nivel minim de rentabilitate a indicatorilor de eficiență (VNAF/C=0 și RIRF/C = rata de actualizare de 8%) se prezintă astfel:

■    in condițiile păstrării prețului la energia termică, pragul de rentabilitate se atinge la o scădere cu 13% a prețului la energia electrică

■    in condițiile păstrării prețului la energia electrică, pragul de rentabilitate se atinge la o scădere cu 25% a prețului la energia termică

Situația descrisă se prezintă și in tabelul de mai jos:

Tabel 4-10 Prețurile la energie electrică și termică pentru care se atinge pragul de rentabilitate

Preț energie electrica

Preț energie termica

Indicatori financiari

56.94 Euro/MWh

38.69 Euro/Gcal (valoare de bază)

VNAF/C = 0

RIRF/C = 8%

65.45 Euro/MWh (valoare de bază)

29.02 Euro/Gcal

VNAF/C = 0 RIR^X^^

CONFORM C!J ORIGINALUL

Rezultatele analizei de senzitivitate pentru scenartnH^ui^-îft-evidsntăJgpțufcă parametrul critic "valoarea de investiție” este un parametru care ar putea influența inelicatorjkdeî eficiență ai proiectului. Astfel, o creștere a valorii de investiție cu peste 47% față ae-vdloarea ae investiție estimată, determină indicatori de eficiență a proiectului sub limitele admisibile, în condițiile și premisele considerate.

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui ca în etapele următoare de realizare a proiectului, valoarea de investiție estimată la faza de studiu de fezabilitate să fie considerată o valoare maximală.

în ceea ce privește parametrii critici "prețul energiei electrice” respectiv "prețul energiei termice”, rezultatele analizei de sensitivitate arată faptul că aceștia pot influența major indicatorii de eficiență ai proiectului.

Astfel, scăderea prețului de vânzare a energiei electrice cu mai mult de 13% față de situația de bază, în condițiile și premisele considerate și în lipsa bonusului de cogenerare, ar conduce la obținerea unor indicatori de eficiență a proiectului sub limitele admisibile.

Formular cod: FPM-03.01-01-B2


Scăderea prețului de vânzare a energiei termice cu mai mult de 25% față de situația de bază ar conduce de asemenea, la obținerea unor indicatori de eficiență a proiectului sub limitele admisibile. Acest lucru este însă puțin probabil dacă se are în vedere faptul că în prezent la

energie termică din municipiul București prețul de rtabilitate definită conform reglementărilor înnivelul sistemului centralizat de alimentari vânzare a energiei termice este su vigoare.


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 84

•    realizarea unei liste a riscurilor posibile și a unui profil de risc;

•    stabilirea riscurilor pe baza experienței acumulate;

•    compararea riscurilor cu cele din alte proiecte similare, derulate anterior;

•    stabilirea riscurilor ce pot să apară pe parcursul derulării activităților și care pot afecta bugetul planificat al proiectului.

Identificarea riscurilor poate fi condusă în sensul „cauză - efect” (la ce conduce apariția unui eveniment identificat) sau „efect - cauză” (ce rezultate sunt încurajate sau evitate și cum încercăm să le prevenim).

Pentru determinarea adecvată a riscurilor posibile aferente proiectului, s-au luat în calcul o serie de variabile, precum:

-    sursele riscului (evenimente, circumstanțe);

-    faza proiectului în care acesta poate surveni (construcție, punere în funcțiune, operare);

-    consecințele apariției riscului supra proiectului și implicit asupra investitorului;

-    alocarea riscului.    "

Astfel, s-au determinat următoarele riscuri ale proiectului:

Riscuri tehnice:

Riscurile tehnice ar putea consta în obținerea unor performanțe ale echipamentelor inferioare celor considerate în analiză, ca urmare a unor deficiențe ascunse de fabricație sau a exploatării necorespunzătoare. Datorită utilizării de tehnologii moderne, calitative, care au dovedit performanțe bune în exploatare, precum și datorită instruirii adecvate a personalului, se poate reduce considerabil impactul riscului.

Riscuri comerciale

Riscurile comerciale apar odată cu capacitatea firmei de a crește cifra de afaceri, de a schit poziția concurențială a produselor și de a crește rentabilitatea:—

Riscul comercial poate fi:

-    Risc pe perioada de pregătire & dezvoltare a proiectului:

■    Definirea & dimensionarea tehnică; îl poate genera: consultantul (inginep

■    Capabilitatea partenerilor; îl poate genera: Compania de Proiect

-    Risc pe perioada de construcții:

■    depășirea costurilor de construcții - montaj; îl pot genera: contractorii

Formular cod: FPM-03.01-01

Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 86


-    Evitarea riscului;

-    Menținerea riscului la un nivel minim, sau transformarea unui risc de nivel mare / mediu, într-unul de nivel mai redus;

-    Reducerea frecvenței de manifestare;

-    Reducerea impactului asupra organizației;

-    Partajarea riscului;

-    Reținerea riscului.

în funcție de diferitele tipuri de riscuri care pot surveni în cadrul proiectului și de nivelul pe care se situează acestea, se pot alege diferite metode de reducere a riscurilor.

în cazul proiectului de față, se vor aplica cu precădere tehnicile de reținere și de control ale riscului. Prin tehnicile de reținere ale riscului, organizația acceptă eventuala pierdere cauzată de un anumit risc. Se aplică mai ales în cazul riscurilor cu un nivel mic, care pot fi acceptate, dar care trebuie constant monitorizate pentru a evita creșterea impactului.

Tehnicile de control cuprind următoarele elemente:

-    Tehnici care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor

-    Evitarea riscului

-    Prevenirea pierderilor

-    Tehnici care reduc impactul riscurilor

-    Reducerea riscurilor

-    Transferul contractual al riscurilor

Formular cod: FPM-03.01-01-D2Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 88

Tabel 5-2 Rezultatele analizei economlco-financiare

i    -    **    1

Scenariul 1 - mT ~~

Scenariul 2 - ITG+CR \ /

If    h    f >    )    -ti    t

Valoare de investiție

11 442,51 mii Euro

13 621,21 mii Euro

Cheltuieli anule de operare

164 650,33 mii Euro

(valoare totala pe durata de exploatare de 20 de ani)

147 477,78 mii Euro

(valoare totala pe durata de exploatare de 20 de ani)

Venituri anuale

193 983,93 mii Euro

(valoare totala pe durata de exploatare de 20 de ani)

138 220,66 mii Euro

(valoare totala pe durata de exploatare de 20 de ani)

Indicatori financiari:

-    VNAF/C

-    RIRF/C

5 739,65 mii Euro

15,49%

-8 939,58 mii Euro

-7,88%

Analiza performanțelor și rezultatelor obținute, ev\den\\az^jsPperlearitatearScenârlului 1, pentru

care, următoarele aspecte sunt edificatoare:    f    «...    UL

CONFORM CU ORlGiKALU^

•    Din punct de vedere tehnic    |

-    Energia electrică produsă și livrată ânuaFSunt mal mari

-    Eficiența globală a centralei este mai mare

•    Din punct de vedere economlco-financiar

-    Valoarea de investiție este mai mică

-    Veniturile anuale sunt mai mari, deși cheltuielile de operare sunt și ele, mai mari

-    Indicatorii financiari sunt mai buni (VNA pozitiv și RIR, mai mare decât rata de actualizare)

Având în vedere rezultatele prezentate este evident că Scenariul 1 - Motoare termice, este scenariul optim de dezvoltare pentru CTZ Casa Presei.

5.2 SELECTAREA Șl JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT

Scenariul optim este determinat pe baza valorii maxime a indicatorilor de eficiență (criteriului


Formular cod: FPM-03.01-01«2


a asigura recuperarea investiției

mai mică decât perioada de exploatare/frabiectivului.

»[^JS


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 90


Caracteristici generator

-    tensiune

-    turație

-    frecvență

-    factor de putere

-    randament:

6kV

1500 rot / min

50Hz

0,8

97,3 %


Sistemele auxiliare ale motorului termic

-    sistemul de alimentare cu gaze naturale (inclusiv instalația de filtrare)

-    sistemul de detectare și aprindere flacără

-    sistemul de oprire a motorului și pornire de la rece

-    sistemul de ungere cu ulei

-    sistemul de răcire cu aer

-    sistemul de răcire a generatorului

-    sistemul de detectare a scăpărilor de gaze (protecție IP65)

• Caracteristici tehnice ale Instalației de recuperare a căldurii

Se menționează că instalația de recuperare este constituită două componente, respectiv:

-    instalația de recuperare a căldurii din răcirile motoarelor

-    instalația de recuperare a căldurii din gazele de ardere Caracteristicile principale ale acestei instalații sunt următoarele:

tip    schimbătoare de căldură

sarcina termică    3,5 Gcal/h

apa alimentare    apă dedurizată și degazată termic

o debit    150 t/h

o temperatura    70°C

parametrii apei la ieșirea din instalația de recuperare"

o presiune    9,5 bafCONFOR?j| CU ORlGiKALUn

90°C


o temperatură

5.3.2 Asigurarea utilităților

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului de investiții se desfășoară în in^rfta centralei existente. Asigurarea utilităților pentru noile echipamente se va realiza prin prelungirea circuitelor existente, după cum urmează:

Formular cod: FPM-O3.O1-O1«2


• Alimentarea cu gaze naturale a echipamentelor energetice se va realiza din SRMG situată în vecinătatea sudică a amplasamentului. Conducta de gaz va fi montată pe traseul


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 92


I

I

I

!•

I

I

I

I

u

I

I

I

I


5.4.3 Indicatori tehnico-economici

Alți indicatori tehnico-economici aferenți scenariului optim recomandat (Scenariul 1) sunt prezentață în tabelul de mai jos:

Tabel 5-5 Alți indicatori economlco-financlarl - Scenariul optim recomandat


SpSwteațle’^:^

Scenariul 1 - MT <* -

Valoare de investiție

11 442,51 mii Euro

Cheltuieli anuale de exploatare

164 650,33 mii Euro

(valoare totala pe durata de exploatare de 20 de ani)

Venituri anuale

193 983,93 mii Euro

(valoare totala pe durata de exploatare de 20 de ani)

Indicatori financiari

.    - VNAF/C

- RIRF/C

5 739,65 mii Euro 15,49%


CONFORM CU ORSG

5.4.4 Durata estimată de execuție

Eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții este prezentată în Graficul (cap.3.5). Graficul de realizare a investiției este întocmit în ipotezaînare și coordonare *optime a lucrărilor

de construcții - montaj (aprovizionare, dotări, forță de muncă, tehnologele execuție, etc.).

Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 de luni, din care, durata de execuție efectivă este de 10 luni.


5.5 PREZENTAREA MODULUI ÎN REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE

CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU

Studiul de fezabilitate privind adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei, a apărut din necesitatea eficientizării procesului de producere a energiei termice pentru asigurarea preparării apei calde de consum pentru consumatorii din zona racordată la această sursă de energie. Tehnologiile utilizate pentru modernizarea centralei sunt tehnologii la nivel BAT care vor asigura următoarele avantaje față de situația existentă^

ornice prin utilizarea tehnologiei de-


Creșterea eficienței de produce

cogenerare cu motoare termi Reducerea emisiilor specifice de
»[^B


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 94


6 URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME
6.1 CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

în conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, trebuie obținut Certificatul de Urbanism în vederea implementării în cadrul CTZ Casa Presei, a noilor instalații de cogenerare.

în acest sens, prezenta lucrare va include și documentația necesară obținerii acestui Certificat de Urbanism.

Menționăm că, noua investiție, va fi realizată pe amplasamentul gospodăriei de păcură existente, care va fi eliberat și pus la dispoziție de către beneficiar.

6.2 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

în conformitate cu încheierea nr.80683/24.08.2016, referitor la dosar nr.80683/19.08.2016, Centrala termică - CTZ Casa Presei, este înscrisă în Cartea Funciară a Municipiului București, la nr.269428, conform Extrasului de Carte Funciară prezentat în Anexa F.

6.3 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

CTZ Casa Presei funcționează în baza Autorizației Integrate de Mediu nr.55, emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului și transmisă cu adresa nr.3534/2007.

în vederea realizării investiției a fost elaborată documentația pentru obținerea Acordului de Mediu.

După implementarea noilor instalații de cogenerare va trebui solicitată și obținută o noi. Autorizație Integrată de Mediu, care să permită funcționarea tuturor echipamentelor și instaWfor din cadrul CTZ Casa Presei.


CONFORM CU QRiGiNALUL

6.4 AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILltĂțlLOR—

Formular cod: FPM-03.01-01«2


Noua investiție va fi realizată în incinta sursei de energie existente și, pentru asigurarea utilităților (combustibil, energie electrică, apă, canalizare), va fi conectată la circuitele existente, prin prelungirea acestora. Noile echipamente de cogenerare nu vor furniza o cantitate suplimentară de energie termică față de situația existș^rtăT^fv^pțelua din necesarul actual, cantitatea care reprezintă apa caldă de consum. în <w§tecondițu, n^sesarul de utilități va putea fi acoperit de contractele existente între CTZ Cas^Pres/i^f^Lfo^ii^rii4e»[^IT


Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 96


7 IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI
7.1    INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Regina Elisabeta nr.41, sector 5, cod poștal 030167.

7.2    STRATEGIA DE IMPLEMENTARE
7.2.1    Durata de implementare a obiectivului de investiții

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 24 luni.

7.2.2    Durata de execuție

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de circa 10 luni.

7.2.3    Graficul de implementare a investiției

Graficul de implementare a investiției este întocmit în ipoteza organizării optime a lucrărilor de construcții - montaj (aprovizionare, dotări, forță de muncă, tehnologie de execuție, etc.).

Graficul de realizare a investiției este prezentat în fig.7-1

7.2.4    Eșalonarea investiției pe ani. Resurse necesare

Eșalonarea investiției pe ani se prezintă în tabelul de mai jos


Cod document:    8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 98

Mentenanta reprezintă ansamblul activităților tehnice, administrative și de management desfășurate pe durata ciclului de viață a unui sistem, destinate să-l mențină sau să-l restabilească într-o stare în care să îndeplinească funcția cerută. Evoluția în timp a fiabilității operaționale și a ratei de defectare a echipamentului constituie unul din principalele criterii de selectare a strategiei de mentenanță.

Mentenanța periodică, planificată și efectuată corect este esențială pentru menținerea siguranței și fiabilității echipamentelor, utilajelor și mediului de lucru contribuind la eliminarea pericolelor de la locul de muncă și putând preveni defectarea subită și neașteptată.

Mentenantă preventivă se realizează în următoarele etape:

■    Elaborarea planului de mentenanță preventivă și de verificare a echipamentului;

■    Executarea verificării echipamentului;

■    Identificarea și diagnosticarea funcțiilor, pieselor sau subansamblurilor la care este anticipată defectarea. La baza acestor previziuni stau rezultatele fazei de testare a echipamentului;

■    Repararea pieselor/subansamblurilor detectabile sau înlocuirea pieselor uzate.

Planul de mentenanță se întocmește în conformitate cu recomandările producătorului echipamentelor și include:

■    reparațiilor planificate

-    revizii tehnice

-    reparații curente

-    reparații capitale

-    revizii parțiale

-    revizii generale

■    verificărilor periodice

■    stabilirea frecvenței intervențiilor pe grupe de utilaje Etapele implementării planului de mentenanță sunt următoarele:

Formular cod: FPM-03.01-01■    repartizarea pe grupe de echipamente, ansamble și subansamble ale tufuri echipamentelor din cadrul centralei termice;

■    cunoașterea mecanismelor de defectare ale echipamentelor;

" cunoașterea stării inițiale fără defect a tuturor echipamentelor cu ajutorul unor indexuri de stare tehnică ;

« supravegherea diverșilor parametri (presiune, temperatură, etc.) ai echipamentelor și diagnosticarea stării activelor. Sistemul de diagnosticare selectează datele oferite de sistemele de monitorizare și compară valorile măsurate cu valorile de prag (atenționare, alarmare). Sistemele de monitorizare și diagnosticare permit astfel aflarea treptei fiecărui criteriu din scara de evaluare pe care se află elementul la momentul dorit si cestuia, în procente, plecând de la starea rhădmNpr supravegheate; Monitorizarea

sta informații suficiente în vederea estimării
Cod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1

Revizie: 0

Pag. 100


8 CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

Prezenta documentație a avut drept scop analiza tehnică și financiară a proiectului de modernizare a sursei de energie CTZ Casa Presei. în cadrul analizei tehnico-economice comparative, au fost avute în vedere două scenarii de echipare a CTZ Casa Presei pentru eficientizarea activității centralei. Cele două scenarii propun implementarea în cadrul sursei de energie, a unor Instalații de cogenerare care să asigure necesarul de energie termică pentru apă caldă de consum, al consumatorilor racordați.

Principalele obiective urmărite prin implementarea unor instalații de cogenerare în cadrul CTZ Casa Presei, constau în:

asigurarea cu energie termică a consumatorilor racordați la centrală, în condiții de siguranță și continuitate pe toată durata anului; reducerea costurilor de producție la nivelul centralei;

reducerea cantității de emisii poluante și încadrarea în normele de protecția mediului în vigoare;


eficientizarea funcționării centralei;    CONFORM CU ORIGIN

• încadrarea în criteriile pentru promovarea cogenerării de

Scenariile analizate sunt următoarele:

i Scenariul 1 - MT- Modernizarea sursei de energie, prin implementarea


înaltă eficienți

termice cu funcționare cu gaze naturale, pentru producerea energiei ter:


Scenariul 2-ITG+CRaf- Modernizarea sursei de energie, prin implementa Instalații de turbină cu gaze (ITG) și cazan recuperator de apă fierbinte funcționare cu gaze naturale, pentru producerea energiei termice și electrice

în ambele scenarii analizate, noile echipamente de cogenerare sunt dimensionate după graficul termic, pentru acoperirea necesarului de apă caldă de consum de circa 10,5 Gcal/h, energia electrică produsă fiind o rezultantă a tipului de echipament utilizat.

Cele două scenarii au fost comparate din punct de vedere al performanțelor tehnico-funcționale și economico-financiare pe care le realizează pe perioada de funcționare comercială. Aceste performanțe sunt prezentate în tabelele următoare.

Tabel 8-1 Performanțe tehnice în scenariile analizate

-Specificație

UM

Scenariul 1 - MT

.Scenariul 2 - ITG+CRafCod document: 8502/2017-1-S0097661 -B1


Revizie: 0


Pag. 102


4I Analiza financiara derulată în fiecare din cele doua scenarii a relevat următoarele:

•    In cazul Scenariului 1 - MT

-    investiția derulată în Scenariul 1 - MT, duce la obținerea unor valori pozitive ale Fluxului de Venituri și Cheltuieli și la înregistrarea de profit in fiecare an al perioadei de exploatare comercială;

-    Fluxul financiar al Investiției este pozitiv pe toată perioada de exploatare, valorile obținute permițând recuperarea investiției.

-    Fluxul financiar al Investiției cumulat este pozitiv începând cu anul 6 de exploatare. Acesta înseamnă că recuperarea investiției din sursele rezultate din activitatea comercială a centralei (profit net și amortismente) se face după primii 5 ani de exploatare.

Aspectele menționate se înregistrează numai în condițiile utilizării unui preț la energia electrică vândută de 65,64 Euro/MWh; astfel proiectul este sustenabil In absența bonusului de cogenerare

•    In cazul Scenariului 2 - ITG+CR

-    investiția derulată în Scenariul 2 - ITG+CR, duce la obținerea unor valori negative ale Fluxului de Venituri și Cheltuieli și la înregistrarea de pierdere in fiecare an al perioadei de exploatare comercială

-    Fluxul financiar al Investiției este pozitiv pe toată perioada de exploatare dar valorile înregistrate sunt mici si nu permit recuperarea investiției

-    Fluxul financiar al Investiției cumulat este negativ pe toată perioada de exploatare ceea ce înseamnă că, in cadrul acestui scenariu, recuperarea investiției din resursele rezultate din activitatea comerciala a centralei (profit net și amortismente) nu este posibilă pe durata analizată


Anexa A

_pag 1/3

Isectiuneai)

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se-elaborează oferta. Toate cerințele sunt minimale și obligatorii.

I. OBIECTUL ANALIZEI

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect elaborarea Studiului de Fezabilitate.Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei".

II. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

CTZ Casa Presei este amplasată în zona de nord a Municipiului București și este una dintre sursele de energie din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a consumatorilor racordați la sistem.

Profilul actual al centralei este în prezent constituit din următoarele echipamente principale:

Toate cazanele utilizează drept combustibil de bază gazele naturale, iar cazanele 1-4 pot funcționa și pe combustibil lichid ușor (combustibil de rezervă). Agentul termic produs este apa fierbinte, ai cărei parametri maximi de furnizare în sistemul de termoficare, sunt:

In ultimii peste 10 ani, în CTZ Casa Presei au funcționat doar cazanele 5 și 6, de câte 30Gcal/h, celelalte cazane, cu un grad avansat de uzură fizică și morală fiind oprite din funcționare. în perioada de vară, datorită consumurilor actuale reduse de energie termică livrată, cazanele de apă caldă au funcționat sub nivelul de eficiență proiectat

în aceste condiții, este necesară găsirea unei soluții tehnico-economice în vederea eficientizării funcționării sursei de energie, respectiv, utilizarea, unor echipamente care să producă în cogenerare necesarul de apă caldă de consum pentru consumatorii racordați la centrală

Analiza tehnico-economică pentru determinarea soluției fezabile de realizare proiectului, va fi

Necesarul orar de energie termică sub formă de apă fierbinte, care va fi asigurat de noile echipamente si care va fi determinat la elaborarea studiului de comun acord cu beneficiarul

circa 8000 h/an, la o încărcare cât mai apropiată de sarcina nominală urmărind încadrarea acestora în baza curbei de sarcină

Se vor avea în vedere echipamente de cogenerare de înaltă eficiență de ultimă generație, aflate în

fabricație curentă

- ■’

-

în euro pentru a oferi o imagine nedistorsionată de fluctuațiile cursului monedei

naționale

...

Durata de analiză va acoperi durata de execuție a investițiilor pentru capacitățile noi și încă perioada de exploatare    Ifâr

In cadrul analizei vor fi considerate prețuri prognozațe pentru combustibil șl eueigia leimudțșfjjrectric^

furnizate    |    /\\*    7

III. OBIECTIVELE URMĂRITE ȘI CONȚINUTUL STUDIULUI __

Principatele obiective urmărite prin iinplemgntarea-upor instalații de cogenerare Presei, constau în:Q


Anexa A

pag 3/3

B. PIESE DESENATE

plan de amplasare în zonă

planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz

IV.    LIVRABILELE PROIECTULUI

Studiul de Fezabilitate va fi elaborat în conformitate cu „Hotărârea nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice”, inclusiv cerințele din prezentul Caiet de sarcini.

V.    CONDIȚII DE LUCRU CU BENEFICIARUL

Beneficiarul va sprijini elaboratorul documentației în obținerea tuturor datelor tehnice și economice necesare realizării documentației, va facilita accesul în incintă pentru culegerea datelor necesare elaborării studiului, va pune la dispoziție în timp util documentațiile existente solicitate de elaborator. Elaboratorul va respecta reglementările și legislația în vigoare și va colabora cu beneficiarul la elaborarea documentației. Datele de intrare utilizate în cadrul analizei tehnico-economice vor fi convenite cu beneficiarul.

Elaboratorul documentației nu va utiliza datele obținute de la beneficiar decât în scopul elaborării documentației. Datele nu vor fi divulgate unor terțe persoane fără acordul scris al Beneficiarului.

VI.    ALTE CERINȚE IMPUSE DE BENEFICIAR

Studiul de Fezabilitate va fi elaborat în regim de asigurarea managementului integrat calitate, mediu, sănătate în muncă, cu respectarea standardelor aplicabile.

Având in vedere cele prezentate, se propune achiziționarea unor servicii de consultanta in vederea elaborării unui studiu de fezabilitate privind Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei".

Suma necesara realizării studiului va fi suportata din Bugetul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP).ISPE-ENG

SFPAnexa B pag.2/4


Performanțe tehnice estimate Scenariul 1 (MT)Performanțetehniceies

imafa^i

ww

Slllll

(IBll

91111!

fțffgs

SiSi!

1KIIS

URSI

w

Energie electrică produse

MWh/an

104549

104444

104340

104235

104131

104027

103923

103819

103715

103612

Energie electrică livrată

MWh/an

98205

98106

98008

97910

97812

97714

97617

97519

97422

97324

Energie termică livrată

MWh/an

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

Consum anual de combu

îtibil

MWh/an

232646

233112

233578

234045

234513

234982

235452

235923

236395

236868

aferent energiei elect

ice

MWh/an

93966

94098

94230

94362

94494

94627

94759

94892

95025

95158

aferent energiei termi

;e

MWh/an

138680

139014

139348

139683

140019

140355

140693

141031

141370

141710

Eficienta globala

%

86.93%

86.71%

86.49%

86.28%

86.06%

85.84%

85.63%

85.41%

85.20%

84.99%

Emisii totale de CO2

tCOg/an

46985

47079

47173

47268

47362

47457

47552

47647

47742

47838

aferente EE

tCOa/an

18977

19004

19031

19057

19084

19111

19138

19164

19191

19218

aferente Q

28008

28075

28143

28210

28278

28346

28414

28483

28551

28620
ISPE-ENG

SFP


"1


Studiu de fezabilitate privind "Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei”


pag.4/4


Scenariul 2 (ITG-CRaf)


Performanțetehniceesl

imatețlg

’sîuSO

BBRSB

MM

ww

ssyasB

fjSSSB

Energie electrică produsă

MWh/an

62777

62714

62651

62589

62526

62463

62401

62339

62276

62214

Energie electrică livrată

MWh/an

55712

55656

55601

55545

55490

55434

55379

55323

55268

55213

Energie termică livrată

MWh/an

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

97692

Consu/feanuaLd® combu

itibil

MWh/an

192877

193263

193650

194037

194425

194814

195203

195594

195985

196377

/fjăf^sgțenergi^^jectr

ice

MWh/an

55748

55820

55892

55964

56036

56108

56180

56252

56324

56397

^<ăeKt^enȘrgiei^i^ii

;e

MWh/an

137129

137443

137758

138073

138389

138706

139024

139342

139661

139980

Eficjefntă gîobâta^X OA

%

83.24%

83.04%

82.84%

82.64%

82.45%

82.25%

82.05%

81.86%

81.66%

81.47%

BrȚirs.ii toțale cȚ^0C^2 §*)

tCOa/an

38953

39031

39109

39188

39266

39345

39423

39502

39581

39660

/<Xfer6hte^E/    /

tCOa/an

11259

11273

11288

11302

11317

11331

11346

11361

11375

11390

afereWCf

tCOg/an

27695

27758

27822

27885

27949

28013

28077

28141

282d6

28270
BS


CONFORi


3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

-

367.381,00

---U-»-

69.802,39'

r*    //

£    'bll

-- 437.183,39

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

1.459.526,00

277.309,94

1.736.835,94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

40.719,00

7.736,61

48.455,61

3.7

Consultantă

600.522,00

114.099,18

714.621,18

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

590.522,00

112.199,18

702.721,18

3.7.2. Auditul financiar

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8

Asistentă tehnică

590.522,00

112.199,18

702.721,18

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

207.522,00

39.429,18

246.951,18

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

166.018,00

31.543,42

197.561,42

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

41.504,00

7.885,76

49.389,76

3.8.2. Dirigentie de șantier

383.000,00

72.770,00

455.770,00

TOTAL CAPITOL 3

3.427.551,00

651.234,69

4.078.785,69

CAP

ȚOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția c

e bază

4.1

Construcții și instalații

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

4.727.082,00

898.145,58

5.625.227,58

Tota

subcapitol 4.1

4.727.082,00

898.145,58

5.625.227,58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

17.440.815,00

3.313.754,85

20.754.569,85

Tota

subcapitol 4.2

17.440.815,00

3.313.754,85

20.754.569,85

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

01

Motoare termice inclusiv instalații anexe

17.195.270,00

3.267.101,30

20.462.371,30

Tota

subcapitol 4.3

17.195.270,00

3.267.101,30

20.462.371,30

Utilaje, echipamente tehnologice și

4.4

funcționale care nu necesită moptaj^j echipamente de transport


& l .6*?/ I *
I

I

I

I


Cap.1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului Subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului

în preturi la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei
Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.2

Construcții și instalații

1.2.1

Lucrări de amenajare teren

47.668,00

9.056,92

56.724,92

TOTAL 1

47.668,00

9.056,92

56.724,92

II. - MONTAJ

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

TOTAL II

III. - PROCURARE

Utilaje șl echipamente tehnologice

Total

Utilaje și echipamente de transport

Total

Dotări

Total

TOTAL III

Total subcapitol 1.2

47.668,00

9.056,92

56.724,92Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei


i

I

I

p

I

I

I

I

L

i

i

i

i


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.1

Subcapitolul 3.1 Studii

148.713,00

28.255,47

176.968,47

3.1.1

Studii de teren

11.919,00

2.264,61

14.183,61

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

136.794,00

25.990,86

162.784,86

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

78.668,00

14.946,92

93.614,92

3.3

Expertizare tehnică

. ...S

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

CONFo

RM CU ORIGtN/

3

/    o

3.5

Proiectare

1.968.407,00

373.997,33

/ 2.â4Z404133

3.5.1 Temă de proiectare

/

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

/    M    \

r    JfȘj    cn    *3 ►

SltȘ    Zf.

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

131.500,00

(

24.985,00

-

-**• rrj    (

11 > c\    O    i,

k    e

V4E$485Mi*

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

367.381,00

69.802,39

437.183,39

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție    4

1.459.526,00

277.309,94

1.736.835,94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

40.719,00

7.736,61

48.455,61

3.7

Consultanță

600.522,00

114.099,18

714.621,18

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții    L

Al «15^0,522,00

112.199,18

702.721,18
Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de bază Devizul obiectului 01: Motoare termice inclusiv instalații anexe

în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4. - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Lucrări de construcții și arhitectură

4.509.789,00

856.859,91

5.366.648,91

4.1.3

Instalații sanitare

24.828,00

4.717,32

29.545,32

4.1.4

Instalații HVAC

32.872,00

6.245,68

39.117,68

4.1.5

Instalații de alimentare cu gaze naturale

45.598,00

8.663,62

54.261,62

4.1.6

Instalații electrice

113.995,00

21.659,05

135.654,05

TOTAL I - subcapitol 4.1

4.727.082,00

898.145,58

5.625.227,58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.2.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice

17.440.815,00

3.313.754,85

20.754.569,85

TOTAL II - subcapitol 4.2

17.440.815,00

3.313.754,85

20.754.569,85

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.3.1

Utilaje, echipamente tehnologice

17.195.270,00

3.267.101,30

20.462.371,30

Total - subcapitol 4.3

17.195.270,00

3.267.101,30

20.462.371,30

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

£ %

CONFIRMC

u

/    ss &

//£

Total - subcapitol 4.4

I"5    4" s?

4.5

Dotări

X ( *

V

Dotații

4.966,00

/ ^943,54

Total - subcapitol 4.5

4.966,00

943,54

5J0C54

4.6

Active necorporale

Total - subcapitol 4.6

TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

17.200.236,00

3.268.044,84

20.468.280,84

TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL II +TOTAL-

HO

368.133,00

7.479.945,27

46.848.078,27

Cap.5. Alte cheltuieli

Subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.3.1

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4.586.188,00

871.375,72

5.457.563,72

Total subcapitol 5.3

4.586.188,00

871.375,72

5.457.563,72

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Subcapitolul 6.1 Pregătirea personalului de exploatare

în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei

Nr.

crt.


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fără TVA)


TVA


Valoare cu TVA


lei


lei


lei


6.1.1


Pregătirea personalului de exploatare


25.977,00


4.935,63


30.912,63


Total subcapitol 6.1


T93S;63


30.91Z6&


CONFORM CU ORlGiNALU

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Subcapitolul 6.2 Probe tehnologice și teste

în prețuri la data de 31.07.2017,1euro = 4,5598 lei


|> $ 6?

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoah^ȚyA^

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6.2.1

Probe tehnologice și teste

146.707,00

27.874,33

174.581,33

Total subcapitol 6.2

146.707,00

27.874,33

174.581,33H3


Anexa D pag.2/4


Cheltuieli anuale de exploatare Scenariul 1 (Ml)


CHELTUIELI ANUALE1    ■

: {

iSB

ilBllI

oss

R2îe«|îj®“SiSRiKSj

«V

-••22 '

Cheltuieli matenale vanabile

mii Euro

6414.32

6426.98

6439.65

6452.35

6465.08

6477.83

6490.61

6503.41

651624

6529.10

Combustibil (gaze natur

de)

mii Euro

6094.99

6107.18

6119.39

6131.63

6143.90

6156.18

6168.50

6180.83

6193.19

6205.58

Alte cheltuieli variabile

mii Euro

70.78

70.75

70.71

70.67

70.64

70.60

70.57

70.53

70.49

70.46

Certificate CO2

mii Euro

248.55

249.05

249.55

250.05

250.55

251.05

251.55

252.05

252.56

253.06

Cheltuieli materiale constan

e

mii Euro

1833.77

1833.44

1833.12

1832.80

1832.47

1832.15

1831.83

1831.51

1831.18

1830.86

Amortismente noi

mii Euro

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

Reparații

mii Euro

308.95

308.95

308.95

308.95

308.95

308.95

308.95

308.95

308.95

308.95

Mentenanta

mii Euro

626.95

626.62

626.30

625.97

625.65

625.33

625.01

624.68

624.36

624.04

Salarii și asimilate

mii Euro

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

Alte cheltuieli fixe

mii Euro

148.75

148.75

148.75

148.75

148.75

148.75

148.75

148.75

148.75

148.75

Total cheltuieli anuale de (inclusiv amortismente im

iroductie estitie noua)

mii Euro

8248.09

8260.42

8272.77

8285.15

J

8297.55

8309.98

8322.44

8334.92

8347.43

8359.96

Total cheltuieli anuale de j (exclusiv amortismente in

iroductie restiție nouă)

mii Euro

7675.97

7688.29

7700.65

7713.02

7725.43

7737.86

7750.31

7762.79

7775.30

7787.83

Anexa D pag .4/4


Cheltuieli anuale de exploatare Scenariul 2 (ITG-CRaf)

CHELTUIELI ANUALE" <

'■'UM

’&ÎS''.,

-

* *

19    '

«SMWRNMBi

20^

’21 -

22

Cheltuieli materiale variabile

mii Euro

5323.38

5333.87

5344.39

5354.92

5365.48

5376.06

5386.66

5397.28

5407.92

5418.58

Combustibil (gaze naturi

de)

mii Euro

5053.10

5063.20

5073.33

5083.48

5093.64

5103.83

5114.04

5124.27

5134.52

5144.79

Alte cheltuieli variabile

mii Euro

64.22

64.19

64.17

64.14

64i12

64.09

64.07

64.04

64.02

63.99

Certificate CO2

mii Euro

206.06

206.48

206.89

207.30

207.72

208.13

208.55

208.97

209.38

209.80

Cheltuieli materiale constan

e

mii Euro

2065.03

2064.79

2064.56

2064.33

2064.10

2063.87

2063.64

2063.40

2063.17

2062.94

Amortismente noi

mii Euro

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

Reparații

mii Euro

435.88

435.88

435.88

435.88

435.88

435.88

435.88

435.88

435.88

435.88

Mentenanta

mii Euro

594.02

593.78

593.55

593.32

593.09

592.86

592.63

592.39

592.16

591.93

Salarii și asimilate

mii Euro

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

176.99

Alte cheltuieli fixe

mii Euro

177.08

177.08

177.08

177.08

177.08

177.08

177.08

177.08

177.08

177.08

Total cheltuieli anuale de | (inclusiv amortismente inv

iroductie

estitienoua)

mii Euro

7388.41

7398.67

7408.95

7419.25

7429.58

7439.92

7450.29

7460.68

7471.09

7481.52

Total cheltuieli anuale de | (exclusiv amortismente in'

iroductie restiție nouă)

mii Euro

6707.34

6717.61

6727.89

6738.19

6748.52

6758.86

6769.23

6779.62

6790.03

6800.46

®^ț-ENG^

SFR


Studn^p fezabilitate privind “Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei"'


Anexa E Pag.2/4


B0

Scenariul 1 - Motor Termic


Fluxul de venituri sl cheltuieli

|g|||||

MH

H

HM

M1SB

3S9B

MB

ilM

H9R

NO

Energie electrica produsa

MWh/an

104549

104444

104340

104235

104131

104027

103923

103819

103715

103612

2092056

882663

Energie electrica livrata

MWh/an

98205

98106

98008

97910

97812

97714

97617

97519

97422

97324

1965106

829101

Energie termica livrata

Gcal/ân

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

84000

1680000

707068

Preț energie electrica

Euro/MWh

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

Preț energie termica

Euro/Gcal

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

Bonus cogenerare

Euro/MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri total, din care:

mii Euro

9695.86

9689.42

9682.98

9676.54

9670.12

9663.70

9657.28

9650.87

9644.47

9638.08

193983.93

81776.63

1 .Venituri din energia electric!

livrata

mii Euro

6446.25

6439.80

6433.36

6426.93

6420.50

6414.08

6407.67

6401.26

6394.86

6388.46

128991.60

54423.06

2.Venituri din bonus de cogen

arare

mii Euro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.Venituri din energia termica

ivrata

mii Euro •

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

3249.62

64992.32

27353.58

Cheltuieli de exploatare totale

mii Euro

8248.09

8260.42

8272.77

8285.15

8297.55

8309.98

8322.44

8334.92

8347.43

8359.96

164650.33

68992.22

1 .Cheltuieli anuale de exploat

e, din care:

mii Euro

7427.41

7439.24

7451.10

7462.98

7474.88

7486.81

7498.76

7510.74

7522.74

7534.77

148438.39

62229.35

combustibil

mii Euro

6094.99

6107.18

6119.39

6131.63

6143.90

6156.18

6168.50

6180.83

6193.19

6205.58

121786.14

51004.63

2.Amortismente inv.noua

mii Euro

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

572.13

11442.51

4815.85

3.Cheltuieli cu certificatele CC

2

mii Euro

248.55

249.05

249.55

250.05

250.55

251.05

251.55

252.05

252.56

253.06

4769.43

1947.01

Profit brut

mii Euro

1447.77

1429.00

1410.21

1391.40

1372.56

1353.71

1334.85

1315.96

1297.05

1278.12

29333.59

12784.42

Impozit pe profit

mii Euro

231.64

228.64

225.63

222.62

219.61

216.59

213.58

210.55

207.53

204.50

4693.38

2045.51

Profltnet    > ț<

mii Euro

1216.13

1200.36

1184.57

1168.77

1152.95

1137.12

1121.27

1105.40

1089.52

i 1073.62

24640.22

10738.91

iiireB fezabilitate privind “Adoptarea cot


StudiireB fezabilitate privind “Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei'


"1


Bl

Pag.4/4


Scenariul 2 - ITG+CR

Fluxul de venituri sl cheltuieli

Ml

BBB

numi

Hi

■H

BH

Mi

B3B

Energie electrica produsa

MWh/an

62776.72

62713.94

62651.23

62588.57

62525.99

62463.46

62401.00

62338.60

62276.26

62213.98

1256183

529998

Energie electrica livrata

MWh/an

55712.07

55656.36

55600.70

55545.10

55489.55

55434.07

55378.63

55323.25

55267.93

55212.66

1114817

470354

Energie termica livrata

Gcal/ân1

8400Q.00

84000.00

84000.00

84000.00

84OOO.00

84000.00

84000.00

84000.00

84000.00

84000.00

1680000

707068

Preț energie electrica

Euro/MWh

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

65.64

Preț energie termica

Euro/Gcal

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

38.69

Bonus cogenerare

Euro/MWh

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri total, din care:

mii Euro

6909.14

6905.49

6901.83

6898.18

6894.54

6890.89

6887.26

6883.62

6679.99

687636

138220.66

58249.41

1.Venituri din energia electrica

livrata

mii Euro

3657.00

3653.34

3649.69

3646.04

3642.39

3638.75

3635.11

3631.48

3627.84

3624.22

73177.77

30874.55

2. Venituri din bonus de cogen

irare

mii Euro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.Venituri din energia termica

ivrata

mii Euro

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

3252.14

65042.89

27374.86

Cheltuieli de exploatare totale

mii Euro

7388.41

7398.67

7408.95

741935

7429.58

7439.92

7450.29

7460.68

7471.09

748132

147477.78

61807.93

1 .Cheltuieli anuale de exploatr

3, din care:

mii Euro

6501.28

6511.13

6521.00

6530.89

6540.80

6550.73

6560.68

6570.65

6580.65

6590.66

129934.07

54482.30

combustibil

mii Euro

5053.10

5063.20

5073.33

5083.48

5093.64

5103.83

5114.04

5124.27

5134.52

5144.79

100967.76

42285.79

2.Amortismente inv.noua

mii Euro

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

681.06

1362131

5732.81

3.Cheltuieli cu certificatele CO

mii Euro

206.06

206.48

206.89

207.30

207.72

208.13

208.55

208.97

209.38

209.80

3922.50

1592.82

Profit brut

mii Euro

-479.26

-493.18

-507.12

-521.07

-535.04

-549.03

-563.04

-577.06

-591.10

-605.16

-9257.12

-3558.52

Impozit pe profit

mii Euro

-76.68

-78.91

-81.14

-83.37

-85.61

-87.84

-90.09

-92.33

-94.58

-96.83

-1481.14

-569.36

Profit net    -

mll Euro

-402.58

-414.27

-425.98

-437.70

-449.43

-461.19

-472.95

-484.73

-496.53

-508.34

-7775.98

-2989.16


AnexaF pag 2/4rr HJ'i'JI.ARA NR. 2$9''f2i\ CombtM/WrditfNuniyipiu:    S-.'CC;ku/ l


H X ' & A S A t • C A XT ' H * 3 W CS A XX    .-

?.'?!;•' ....MÂ'"./    j

Oficiul ele Cudastru și Publicitate Imobiliara BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Sectorul 1


A. Partea I. OgSCRîcREA IMOBILULUI

TEREN tntrd'/iur,

Adresa: bucurești SvctoruMl, Strada aeiicutesti, nr.

Nr.l


rrt


Observații / Referințe


rlO6<T>


Zn.*

4.TJI


?.59')2ÎI    !

SONSȚRUCTn_

. 1 Mr.CjJjsCi al r. | Nr.couofirafic


Mr.

Crr.


Ai

«d. i


Adresa


2b9'U& u i > București .Sectorul l,

' Slnicto OaKuJpscl. ru. 2 •<: i : București Secto-ui 1, Srrula Baiculesti, nr. 2 } bijt .’iiisd 5«dorul 1. j    b.DCUiSSO, pr. >

•hh.jrnst- Sectorul 1, ijt'ad.i Q^icu’esri nr. 2 UuujreJti Sectorul I, ___, Strada Qa^cuiestu nr. ?

25-2520'Cn    [ București Sectorul l,

* Struf.a V-alcutoti. nr. >


I "\ j .>MMÎ3-C5


București Sectorul I, I

Strada ihnculeșh,, nr. 2 _j

Bucureui Sectorul t. J

Slru'la SatCnlest». nr. 2 j


Observații / Referințe


Centrala Tenn«ca • *•+1 - Sup. conat. desfa. 2HSO «no

Anexa - P - Sup. const. desfa. 159 mp


Anexa • P - Sup. const. desfa. 95 mp

Oenazor - P - Sud. canat. Uesfa. 10/ mp

Anecd - P - Sup. const. dusfa. 53 mp


Statie incendii - P - Sup. consc. desfn. 31 mp


Cabina Paza - P - Sup. con-st. dssfa. 3 mp


Cabina Paza • R - Sup. tonst. deși». 5 mp


B. Partea II. PROPRIETAR si ACTS


£    înscrieri privitoare la draptul dc proprietate si alte drepturi reale

aOGSl f 19.08.2016


Observații / Referințe


( Act administrativ nr. 18b. Jin OU.05.2008, pus de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, act normativ nr ill3/V/-lt-l99a emis du Guvernul Romn/ci;_    _    __    _


1 3l , înscrierea provizorie, drept Pe PRQPRItTAiIi, dobândit prin Leqe. cota actuala 1 / I


’ tj municipiul oucUKf: X'i iii • azu/it/, (domeniul publici


C. Partea Hî. SARCINI


Al, Al.l, Al.2,3 Al.3, Al.4,    |

Al.5, AL.5, Al./, Al.3    î
Anexa F pag.4/4


I

I

I

r

i

i

i

i

i

i

i

i

i


.V    :ti

.a j /p-M/p-Ci} i comrrucîM


CAftri: IWICJAHA flit J6WS Com.ttu/X>ras/Munidl!iu' ducurcst/ S-.x’C-.«11! i 1    I t-u arț;< 1    i flbn i i’.i’p ■ P - Sup, const. desf.i J 1113    1


Cu acta


C‘HIH.1 Hilîa P ’ 5up, CIJI1SC. dl!a("|!. S inp


Limijinie Segmente

I) Vjlorllo lungimilor șeqnumcelor sunt obținute din proinctle in plan.

- • Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite ia milimetru. Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea rJe către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a aefutat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Dat a soluționării,

24/08/2016


4 sisten t-reg/stra tor, DANIEL ALIMAN


Referent,


Dutd eliberării,

f    cod da înregistrare fiscală: RO8630885

bdul. L2cul Tai nr. 1-3, C.P.30-33, București 020371, România , tal.-. 037 282 1076, fax 021 210 2334 i;


Obiectiv: Beneff


generare CTZ Casa Presei

SG Autoritatea Municip.de Reglementare a Serv. Publice

Comandă/Contract/Poziție: 26918/20/8502/2017/1


Denumire Contract:


Denumire lucrare:


Denumire document:


Cod Document:


Studiu de fezabilitate privind "Adoptarea cogenerarii pentru CTZ Casa Presei"

Studiu de fezabilitate privind "Adoptarea cogenerarii pentru CTZ Casa Presei"

Documentație pentru obținerea certificatului de urbanism

85Q2/2017-1-3QQ98785-RQ
Cod document: 8502/2017-1-S0098785-R0

Revizie: 0

Pag.1


Denumire document: Documentație pentru obținerea certificatului de urbanismData elaborării:    August 2017


ORDINUL ARHIIECIIIOR DIH ROMÂNIA


3148


Nicolae-Marlan


«>m» <» <n>i o/i»»nm

Specialitate (cod - denumire)

Capitol

Responsabilitate - Nume / Semnătură

întocmit

Verificat

Aprobat

Arhitectura

Arh. NîcoIaeTibran

..... / —

Arh. Mihaela Pistolea

Arh. Mihaela Pistolea

nr


Evidența modificărilor documentului:

Rev.

Nr.

Cod fi$â de modificare

Data    [Rev.

Nr.

Cod fișă de modificare

Data

ICod document: 8502/2017-1-S0098785-R0

Revizie: 0

Pag. 3

MEMORIU DE PREZENTARE
1 DATE GENERALE

Prezenta documentație, întocmită în conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, are ca scop obținerea CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru realizarea lucrărilor de eficientizare a funcționării sursei de energie CTZ Casa Presei, Municipiul București, str. Băiculești, nr. 2.

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

Eficientizarea funcționării sursei de energie CTZ Casa Presei în cadrul obiectivului de investiții “Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei”.

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Ordonatorul principal de credite este Primăria Municipiului București, cu sediul în municipiul București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

1.3 Beneficiarul investiției

Beneficiarul investiției este Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), cu sediul în municipiul București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 41, Sector 5.

1.4 Elaboratorul documentației

SC Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A.

Adresa: București, B-dul. Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, C.P. 30 - 33, cod. 02371 înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului nr. J40/5731/1996 Cod înregistrare fiscală RO8630885


Formular cod1. FPM-03.01-01W2Cod document: 8502/2017-1-S0098785-R0

Revizie: 0

Pag. 5


5 DESCRIEREA LUCRĂRILOR
5.1 Instalații tehnologice termomecanice

Echipamentele noi, prevăzute a fi instalate în cadrul centralei sunt următoarele:

• 3 motoare termice (MT) cu putere unitară de 4,4 MW, cu funcționare pe gaze naturale, dotate cu sisteme de recuperare a căldurii (de la răcirile motoarelor și din gazele de ardere) cu o capacitate termică unitară de 3,5 Gcal/h.

Fiecare unitate are în componență: un motor termic, schimbătoare de căldură necesare pentru răcirea motorului, schimbător de căldură pentru recuperarea căldurii din gazele de ardere, instalația de alimentare cu gaz, generatorul electric. Generatorul electric este amplasat pe batiul antivibrații împreună cu motorul termic.

Motoarele termice vor funcționa în baza curbei de sarcină, pentru asigurarea necesarului de agent termic cerut de consumatori pentru prepararea apei calde menajere. Motoarele termice utilizează drept combustibil, gazele naturale. CTZ Casa Presei este racordată la rețeaua ENGIE România SA, alimentarea făcându-se la medie-joasă presiune, printr-o stație de reglare.

Pentru evacuarea în atmosferă a gazelor de ardere motoarele termice vor avea coșuri de fum individuale, amplasate în exteriorul clădirii, pe fundații. Racordul motoarelor termice la coșul de fum se va face prin intermediul unor canale metalice de gaze arse.

Motorul va fi prevăzut cu amortizoare de zgomot pentru a se normativele în vigoare.


5.2 Instalații tehnologice electrice

Instalația de cogenerare cuprinde 3 generatoare cu puterea unitară de 4,4 de câte unul dintre noile motoare termice instalate în cadrul CTZ Casa Presei.

Instalația tehnologică electrică prevăzută în lucrare asigură evacuarea puterii produsă de unitățile de cogenerare în sistem, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor de servicii proprii ai unităților de cogenerare și a altor consumatori existenți, care sunt în funcțiune.

• Energia electrică produsă de echipamentele de cogenerare la tensiunea de 6kV, va fi evacuată în SEN, prin intermediul unui transformator de putere ridicător, cu puterea de 16 MVA.

Formular cod: FPM-03.01-0lH)2


•    Bornele de 110 kV ale noului transformator vor fi racordate la stația 110/MT Pajura, printr-un cablu subteran de circa 0,5 km.

•    în stația 110/MT Pajura, va fi amenajată și echipată o nouă celulă de 110 kV. Având în vedere lungimea relativ mică a cablului de 110kV (cca 0.5km), se propune să se prevadă

un întreruptor de 110kV numai în stația Pajura. în această situație, defectele apărute pe racordul noilor grupuri, pe cablu ș^t^Grăfîșfo'rrciator, vor fi eliminate de către o protecție diferențială longitudinală, prin ^lan^s^a-îqțr^n^torului de 110kV din stația Pajura și a celui de 6 kV de pe partea de @kV aTr^hsfdfmâtoruJAi.

is«
Cod document: 8502/2017-1-S0098785-R0

Revizie: 0

Pag. 7


Sistemul va îndeplini următoarele cerințe funcționale de bază:

o Achiziție și procesare date; o Interfața om - proces

o Stocare date pentru arhivare și determinarea evoluției în timp o Comunicația în sistem o Inginerie

Conducerea instalațiilor tehnologice va fi centralizată într-o cameră de comandă, amenajată corespunzător, astfel încât să asigure funcționalitatea instalațiilor tehnologice în condiții optime.

5.4 Instalații pentru curenți slabi

CTZ Casa Presei va fi prevăzută cu un sistem de detecție și semnalizare incendiu (SDSI) care corespunde standardelor naționale și internaționale.

în acest sens, în camera de comandă va fi montată o centrală de detecție și semnalizare incendiu care va asigura supravegherea zonelor cu pericol de incendiu aferente noilor obiective/instalații.

5.5 Construcții sl rezistență

Pentru implementarea investiției propuse, se propun următoarele lucrările de construcții și rezistență aferente:

• Sala motoare

Dimensiunile aproximative în plan ale Sălii motoare sunt de 31 x 21 m și înălțimea la coamă de cca. 10,5 m. Structura de rezistență a acesteia va fi metalică.

• Corp auxiliar

Dimensiunile aproximative în plan ale Corpului auxiliar sunt de 15,5 x 11 m și înălțimea maximă de cca. 5 m. Structura de rezistență a acesteia va fi din cadre de beton armat.

• Fundații echipamente, Instalații și coșuri de fum


adaptarea/extinderea fundațiilor existente ale rezervoareh acestea.

5.6 Arhitectură


în incinta CTZ Casa Presei se propune realizarea urfsTcIădirî cogenerare. Noua construcție va fi formată din dquă corpuri de clădire alipite, una cu funcțiunea de Sală motoare, cealaltă adăpostind șp^^ixiljgre^întregul ansamblu având dimensiunile aproximative în plan de 42 x 21 m. Regirnul dșânăltirpe^alAmbelor corpuri este P - parter.


L { £ "


Cod document: 8502/2017-1-S0098785-R0

Revizie: 0

Pag. 9

-    Pardoseala va fi de tip ciment elicopterizat în spațiile tehnice; în spațiile sanitare și hol se va prevedea placaj de gresie antiderapantă

-    Tâmplăria exterioară va fi din profile de aluminiu prevăzute cu barieră rupere a punții termice și geamuri termoizolante;

-    învelitoarea va fi de tip termo-hidroizolantă, în sistem terasă necirculabilă;

-    Perimetral se va executa un trotuar de gardă în jurul clădirilor.

5.7 Instalații aferente construcțiilor

Pentru clădirea motoarelor termice au fost tratate următoarele categorii de instalații:

-    instalații electrice

-    instalații sanitare

-    instalații de ventilare

-    instalații de încălzire

5.7.1 Instalații electrice

Această categorie de instalații va asigura:

-    iluminatul normal, iluminatul de siguranță, instalația pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor aparținând instalațiilor de ventilare/climatizare și încălzire la:

-    clădirea motoarelor termice

-    stația electrică și camera de comandă

-    instalația de legare la pământ a coșurilor metalice de fum aparținând motoarelor termice


5.7.2 Instalații sanitare

Această categorie de instalații va asigura:

-    stingerea incendiilor prin instalațiile cu hidranți interiori la clădiri

-    evacuarea prin curgere liberă a apelor ajunse accidentafLpe-pa motoarelor termice


Au fost prevăzute și dotâțiile P.S.I. pentru prima intervenție.

5.7.3 Instalații de ventilare

Această categorie de instalații va asigura atât condițiile cerute de echipamentele instalate și procesele tehnologice care se desfășoară în încăperi cât și condițiile-normale de lucru pentru

personalul de exploatare.

0 X

Astfel va fi asigurată:    ,/    \    f!


Cod document: 8502/2017-1-S0098785-R0

Revizie: 0

Pag. 11


I

I

R

I

I

I

I

I


Rețele tehnologice șl de utilități se vor prelungi din circuitele existente la ora actuală în incinta CTZ Casa Presei până la noile instalații energetice.

Alimentarea cu apă brută, potabilă și incendiu se va realiza prin branșamente racordate la rețelele existente.

Evacuarea apelor tehnologice, menajere și pluviale se va face de asemenea în rețeaua de canalizare unitară existentă in incintă.


Alimentarea cu gaze naturale a echipamentelor energetice se va realiza din SRMG situată în vecinătatea sudică a amplasamentului. Conducta de gaz va fi montată pe traseul estacadei de conducte tehnologice existente pe latura vestică a incintei CTZ.

Evacuarea puterii electrice în sistem se va realiza prin LES 110 KV la Stația electrică Pajura, situată în partea de nord-vest a incintei CTZ Casa Presei, la cca 500 m distanță.


Traseul exterior incintei va fi paralel cu Strada Băiculești.

Pentru accesul auto și pietonal la noul obiectiv energetic se vor folosi drumurile existente in incinta CTZ. Pe latura sudică și estică a clădirii principale nou proiectate se va amenaja un record rutier nou de cca 3,5 respectiv 6 m lățime.

în interiorul incintei CTZ amplasarea clădirilor, a instalațiilor în aer liber, a rețelelor tehnologice și de utilități, precum și a acceselor rutiere și pietonale este pr^zentată4n-plarujJ-de-situ^ție scara 1:500 anexat la prezenta documentație.

Organizarea execuției lucrărilorPentru implementarea investiției, urmează a se executa următoarelor I

•    lucrări pregătitoare pentru începerea execuției (organizare de șantier, amplasamentului unde este cazul, etc);

•    lucrări de construcții pentru executarea fundațiilor pentru noile^ebhipanjs

•    lucrări de echipamente, componente, materiale;

•    lucrări de montaj a noilor echipamente;I

I

I

i


•    lucrări pentru încadrarea noilor echipamente în sistemul tehnologic electric și în instalația de automatizare;

•    lucrări de revizii tehnice, controale, verificări și probe de punere în funcțiune.

Pentru activitățile zilnice de execuție, depozitare -materiale și pentru activitățile sociale și administrative, executantul își va amplasa organizarea de șantier la obiect pe terenurile libere stabilite de beneficiar. Ocuparea acestor terenuri se va face de către executant conform convenției ce va fi încheiată cu beneficiarul lucrării pentru perioada de execuție.

Obiectele cu care va fi mobilată organizarea de șantier la obiect au caracter de provizorat și vor funcționa numai pe perioada execuției,-fiind-dezafectate la terminarea lucrărilor.-


La terminarea lucrărilor executantul va eliberajuptațețele de teren folosite pentru organizarea de șantier la obiect și va asigura curățirea a^j^ca.Qed’ându-le funcționalitatea anterioară. —

' ANCEL Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1

Dosarul nr. 80683/19-08-2016 ÎNCHEIERE Nr. 80633

REGISTRATOR Vasilolu Viviana

ASISTENT registrator Ălitnan Daniel

Asupra cererii Introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat In Remania, Jud. BUCUREȘTI, Loc. București Sectarul 6, Sta Independentei, Nr. Postai 291-293 privind prima înregistrare a imobilelor/ unităților individuale (u.i.) In cartea funciara , In baza;

- act administrativ nr. 186/08-05-2008 omis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, oct normativ nr. 21.3/17-11-1998 emis de Guvernul României;

fiind îndeplinita condițiile prevăzute la art, 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/19S6, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat In suma de 0 lai, pentru serviciul avand codul 211,

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la insenere fata de prevederile art. 155 alin. 2 din Ordinul 700/2014. fata de art.41 alin. 7, art. 28 alin. 1 sl art. 29 alin.

1 din Legea 7/1996, modificata și completata, se inscrie provizoriu dreptul de proprietate

DISPUNE

Admiterea cererii cu priviră la : -

- Imobilul cu nr. cadastral 259428, inscris in cartea funciara 269428 UAT București Sectorul I avand proprietarii:;

• sa înscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al, Al.l, A 1,2, Al.3, A 1.4, Al.5, Al.6, Al.7, Al. 8 in favoarea : MUNICIPIUL BUCUREȘTI (domeniul public), sub B,1 din cartea funciara 269428 UAT București Sectorul 1;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Strooscu Oragoș Ion,

Municipiul București.

*) Cu drept de reexaminare in termen de ÎS Zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară Sectorul l, se inscrie in cartea funciara si sa soluționează de către registratarul-sef.    f'~yAnexa Nr. l ia Partea J

TER5IM intravilan

Adresat București Sectorul 1, Strada Baicutotl, nr. i


I

I

h

I

i

I

I

I

f

I

I

I


! Nr. cadastral <

Suprafața 1 «ușurata 1

(mp)‘    1

269478

7,654    1

’ Suprafața este iMtermmaM în planul de proiecție stereo 70.


Observații / Iteferlnte


........fcxi,oi; plan cadc<i-vt'ftiUAto <..:niam r mcp. • l i


14.-—-U


20GS33


-.1


U<iNr,

crt

Categorie

folosința

Xntra vil an

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații ț Referințe    //

i

rurtl

Cpnsțructil

DA

7.654

-

-

/ 21-

Dato referitoare la construcții


Nr.

Crt.

M.t


mj

j ai.'j


Număr


Destinația

;onstructle


Supraf. (mp)


Situatic

Juridica


JiVW2ttCl

2.60r.ta-Cî


construcții Industriale Si edilitare construcții »«ewi_ ț construcții | anexa i


; At.s    ;    ji;.’.W28-'.*e    i    construcții j

'    ■    I    industriale    ș

(    ;    ,n edilitare i

i ai. 5    i    XMilis    i.'.i    '    construcții    I

anexa


1,470

'i59~ . -...

ia/'


Cu act» : Canttala fermlra - p+t - Sup. canst. pesta. 4950 mp


Cu acte

Cu arte

Cu ac'n


Anexa - P - Sup, corist, desfa. 159 mp

Anexa - P - Sup. const. PesF.i. 95 mpOsțacor - P • Sup. ronst. dacia. ! 07 mp
Obiectiv:

Benaficlar/ctlent:


CTZ Casa Presei


ȘC Autoritatea Municip.de Reglementare a Serv.PubliceComanda/contract/poziție: 26918/20/8502/2017/1

Denumire contract    Studiu de fezabilitate privind "Adoptarea cogenerarii pentru CTZ)

Presei"


Denumire lucrare:


Denumire document:


Cod document:

Cod ST:


Studiu de fezabilitate privind "Adoptarea cogenerarii pentru CTZ Presei"

Notificare in vederea obținerii Acordului de MediuCod document: 8502/2017-1-S0098464'N2

Revizie: 0

Pag, 1

Denumire document: Notificare in vederea obținerii Acordului de Mediu

Data elaborării: august 2017

Specialitate (cod - denumire)

Capitol

Responsabilitate - Nume / Semnătură

întocmit

Verificat

Aprobat

Mediu - Aer

Ing. Falup Oana

X>r. Ing. Rusu Valentin

/ing. Samoila Irene

Z/ăW'''

/

Formular cod FPM-03.01-01-02 Att 0
Rev.

Nr.

Cod fișă de modificare

Dată n    1

Rev.X

Nr.

Cod fișă de modificare

Data

fa-

ii

*' / r

1

-

PERMISĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE STIPULATE ÎN COI^RAȘT\. UOT.IZAREA EXTRACOI^TRACTUALĂ NECESITĂ AC)
Cod document: 8502/2017-1-S0098464-N2


Revizie: 0


Pag. 3


Prezenta Notificare a fost întocmită conform cerințelor O.M. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, Anexa 1, și se referă la implementarea unei unități de cogenerare, lucrări care vor fi executate în cadrul proiectului "Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei”.

Cuprinsul cerut prin anexa mai sus amintită a fost adaptat la particularitățile specifice proiectului. Au fost utilizate date din Studiul de fezabilitate.1. DATE GENERALE Șl LOCALIZAREA PROIECTULUI
1.1    Denumirea proiectului

Adoptarea cogenerării pentru CTZ Casa Presei

1.2    Amplasamentul proiectului

Lucrările aferente acestei investiții se vor realiza în incinta CTZ Casa Presei, amplasată activității în str. Băiculești, nr. 1, București, sector 1.

Vecinătățile obiectivului analizat sunt:

>    nord - cu proprietăți private (întreprinderea MECAPOL),

>    vest - cu terenul de sport al Combinatului Fondului Plastic,

>    sud - cu strada Băiculești și stația CF Băneasa

>    est - cu proprietăți private (întreprinderea MECAPOL și întreprinderea Mecanică Poligrafică).

Accesul auto în incinta centralei se face direct din strada Băiculești.


1.3 Date de identificare a titularului/ beneficiarului proiectului/ elaboratorului proiectului: Beneficiar: Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP)

Director general ing. Adrian CRISTEA

Tel    021 311 21 18/021 311 20 63

Fax    021 311 21 18/021 311 20 63Proiectant: Autorul atestat al Notificări. este iftsjpTOTUL DE STUDÎTȘI PROIEC


ENERGETICE, S.C. ISPE SA .Bucure


Adresa poștală: București, Bd. Lacufeunn


Telefon: 021/2061328 Fax: 021 21018 85

2. DESCRIEREA SUMARĂ A PROIECTULUI

CTZ Casa Presei este amplasată în zona de nord a Municipiului București și este una dintre sursele de energie din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a consumatorilor racordați la sistem.


Profilul actual al centralei este în prezent constituit din următoarele echipamente principale:


I

I

I

I

I

I

I


cazane de apă fierbinte tip CAF cazane de apă fierbinte tip C5D cazane de apă fierbinte tip CCT


2x5 Gcal/h (CAF 1 și CAF 2); 2x5 Gcal/h (CAF 3 și CAF 4); 2 x 30 Gcal/h (CAF 5 și CAF 6).


Toate cazanele utilizează drept combustibil de bază gazele naturale, iar cazanele 1-4 pot funcționa și pe combustibil lichid ușor (combustibil de rezervă). Agentul termic produs este apa fierbinte, ai cărei parametri maximi de furnizare în sistemul de termoficare, sunt:•    temperatură    150/70 grd.C;

•    presiune    16 bar.

în ultimii peste 10 ani, în CTZ Casa Presei au funcționat doar cazanele 5 și 6, de câte 30 Gcal/h, celelalte cazane, cu un grad avansat de uzură fizică și morală fiind oprite din funcționare. în    i

perioada de vară, datorită consumurilor actuale reduse de energie termică livrată, cazanele de ; apă caldă au funcționat sub nivelul de eficiență proiectat.    ;

în aceste condiții, este necesară găsirea unei soluții tehnico-economice în vederea eficientizării funcționării sursei de energie, respectiv, utilizarea, unor echipamente care să producă în cogenerare necesarul de apă caldă de consum pentru consumatorii racordați la centrală.

Investiția care se va realiza în cadrul CTZ Casa Presei constă în modernizarea sursei de energie, prin implementarea unor motoare termice care vor funcționa în baza curbei de sarcină, pentru asigurarea necesarului de agent termic cerut de consumatori.

i

I

Echipamentele noi, prevăzute a fi instalate în cadrul centralei sunt 3 motoare termice (MT) cu j putere unitară de 4,4 MW, cu funcționare pe gaze naturale, dotate cu sisteme de recuperare a căldurii (schimbătoare de căldură necesare pentru răcirea motorului, schimbător de căldură pentru recuperarea căldurii din gazele de ardere) cu o capacitate termică unitară de 3,5 Gcal/h.


Pentru evacuarea gazelor de ardere rezultate prin funcționarea motoarelor, fiecare dintre acestea va fi conectat la un coș de fum individual, autoportant, dimensionat astfel încât să asigure dispersia gazelor de ardere evacuate, cu următoarele caracteristicCco,


•    înălțime

•    diametru interior la bază

•    diametru interior la vârfMotoarele termice vor fi racordate la coșurile de fum metalice prin intermediul unor canal!

metalice de gaze de ardere, canale realizate din tablă, rigidizată cu profite laminate.


Scara de acces va fi protejată prin grundu^eș^ve^&ire.

Atât coșurile de fum (pe toată înălțiraea)’câ exterior.    i f/l
Cod document: 8502/2017-1-S0098464-N2

Revizie: 0

Pag. 7


I

I

I

I

I

I

I

I

I


3. MODUL DE ASIGURARE AL UTILITĂȚILOR

Proiectul va cuprinde lucrări de construire, pentru care trebuie asigurate utilitățile necesare. Acestea vor fi stabilite de către executant și beneficiar, care va putea dispune conectarea la rețelele existente în centrală.

Instalația de cogenerare propusă constă în trei motoare termice de circa 4,4 MW fiecare, dotate cu sisteme de recuperare a căldurii (schimbătoare de căldură necesare pentru răcirea motorului, schimbător de căldură pentru recuperarea căldurii din gazele de ardere) cu o capacitate termică unitară de 3,5 Gcal/h, instalația de alimentare cu gaz, generatorul electric.

i

Construcțiile ce se vor amplasa în perimetrul alocat, sunt reprezentate de clădirea principală a j obiectivului energetic și de o serie de rețele sub și supraterane ( rețeaua de alimentare cu gaz > natural, conducte tehnologice necesare funcționării motoarelor termice, rețele de utilități, cabluri electrice pentru servicii proprii și de evacuare putere etc.).    I

Pentru perioada de funcționare, toate utilitățile necesare vor fi prevăzute prin proiect.    j

3.1 Alimentarea cu apă

în cadrul organizării de șantier, executantul lucrărilor va asigura necesarul de apă potabilă pentru personalul de execuție destinat lucrărilor de construcții montaj, conform celor stabilite cu beneficiarul (în mod obișnuit, apă din comerț în recipiente de plastic, sau prin racord la sursa existentă în centrală).

Alimentarea cu apă potabilă și incendiu a noii instalații de cogenerare se va realiza prin branșamente racordate la rețelele existente.3.2 Evacuarea apelor uzate

în urma efectuării lucrărilor de construcții/ montaj nu vor rezulta praf necesite tratarea și evacuarea lor din șantier.

în timpul lucrărilor, pentru personalul executant din zonele din șantier care nu va avea grupurile sanitare din incinta centralei, vor fi prevăzute toalete ecologice, toalete ce curățate și salubrizate de firma cu care executantul lucrărilor va realiza un contract.

Principalele categorii de ape uzate care se vor avea în vedere în cadrul proiectului vor fi cele tehnologice, menajere, pluviale. Toate aceste tipuri de ape uzate vor fi dirijate prin rețelele ce urmează a fi realizate către canalizarea orășenească, ca principal receptor.

Debitele și volumele de ape uzate evacuate în canalizarea orășenească sunt urmărite din punct de vedere calitativ și cantitativ cu ajutorul instalațiilor de măsură din centrală.

Calitatea apelor uzate evacuate va respecta indicatorii prevăzuți în HG nr. 188/2002 - Anexa

nr.2 - NTPA 002/2002, cu completările și modificările din KG 352/2005.


CERTIFICAT VT ÎNREGISTRARE


în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind condițiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanțurilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate și studiilor de evaluare adecvată.

în urma evaluării din data de 09.10.2014 a solicitării de reînnoire depuse în procedura de înregistrare de:

INSTITUTUL DE STUDII □ I PROIECTĂRI ENERGETICE - S.C. ISPE S.A.

cu sediul în: București, B^dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2,

Tel. 021.210.70.80 Fax. 021.210.36.20, Email: office@ispe.ro

CF R.O 8630885 înregistrată îh Registrul Comerțului la J43/5731/1996 "A

persoana juridică este înscrisă în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 38 pentru

RM

RIM

BM

RA

RS

EA


S

x

X

CONFORM CU ORIG.KAUk

m


Evaluat la data de: Reînnoit cu data de : Valabil până la data de :PREȘEDINTELE COMISIEI Wl^RBGISTRARE

Mih;


t