Hotărârea nr. 49/2018

HOTARAREnr. 49 din 2018-02-22 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU ACHIZITIONAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 26, SECTOR 3, CU DESTINATIA DE SPATIU CULTURALConsiliul General al Municipiului București

. HO TÂRÂRE    /    .

privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr.

26, sector 3, cu destinația de spațiu cultural

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 936/09.02.2018;

raportul Comisiei cultură și culte nr. .02.2018 din cadrul Consiliului General


Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 17/21.02.2018,

4/21.02 2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 54/21. al Municipiului București;

' 'inând cont de Nota de. Fundamentare a Comisiei de a laliză a solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune nr. 382/16.012018;    ' j

Cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct.1O și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului monument istoric situat în str. Lipscani nr. 26, sector 3, cod LMI B-ll-m-B-19024, grupa B, având datele de identificare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația de spațiu cultural. ’

Art.2 Primarul General al Municipiului București va numi o comisie’de negociere a valorii de achiziție a imobilului.

Art.3 Sumele necesare pen ru realizarea achiziției vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului z București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiuijui București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.    '    '

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^f*'


Secretar general


Marian Orlando Culea


București, 22.02.2018 Nr. 49 ’
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România Tel. 021205.55.00    '

http:www.pmb.roAnexa 12018


Datele de identificare ale imobilului situat în str. LIPSCANI NR. 26, sectorul 3

Str. LIPSC


\NI 26, sectorul 3, Municipiul București


Teren m suprafață 456 mp și construcții:C1 -clădire Ș+P+2E+M cu o suprafață construită la sol de 432 mp, identificată cu număr cadastral 214062-C1: subsol + suprafața utilă de 283 mp, parter - suprafața utilă de 368 mp, etaj 1 -suprafața utilă de 112 mp, etaj 2 - suprafața utilă de 363 mp și mansardă - suprafața utilă de 52; înscrisă în cartea funciară cu nr.

214062, București sectorul 3, monument istoric Cod LMI B-ll-m-B-1f024