Hotărârea nr. 5/2018

HOTARAREnr. 5 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilităti Publice nr. 255/10.01.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 2/16.01.2018, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 1/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 5/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/206;

-    Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 103 alin. (1) și alin. (7) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a

localităților;

A 1 '

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Or/anolo CuleaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


Pag 2
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 11

Nr.


OBIECTIVE


10


II


12


13


14


15


16


17


La H.C.G.M.B. nr............


Nr. tratamente Combatere Șobolani


.2018


Nr. tratamente Combatere Țânțari


Imobile cu spații destinate locuințelor, asociații de locatari/proprietari, cămine studențești, cămine de elevi, locuințe sociale, etc.


Locuințe individuale (case)


Maluri de lacuri


Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale autorităților locale și entităților subordonate PMB subsol aferent


Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale autorităților locale și entităților subordonate PMB teren aferent


Piețe agroalimentare


Rețeaua metropolitană de transport subteran Metrorex - suprafață spații tehnice și destinate publicului


Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale altqr autorități decât cele locale (ministere, etc, inclusiv cele profil nealimentar)

subsol eferent


CONFORM CU ORIGINALUL


Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale altor autorități decât cele locale (ministere, etc, inclusiv cele cu profil nealimentar)

teren aferent


Societăți comerciale cu profil agroalimentar subsol aferent


Societăți comerciale cu profil agroalimentar teren aferentSocietăți de producție, transport distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat rețea


Societăți de producție, transport distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat gură de vizitare cămin și canal


Societăți de producție, transport distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat ___punct termic_


APA NOVA București rețea


APA NOVA București

guri de vizitare cămin canalizare și ape pluviale


APA NOVA București guri de vizitare cămin apă potabilă


Parcuri, grădini publice, cimitire, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, suprafața exterioară inclusiv zona Văcărești, Grădina Botanică, Grădina Zoologică

Rețele edilitare de telefonie, internet (TELEKOM) guri de vizitare cămine (rețea)

Sistemul de monitorizare a traficului în București (camerete/dulapuri echipam.22

* Parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire, aliniamente stradale,malul iazurilor, malul lacurilor, lunci etc. Tratamente de la sol în sistem ULV, inclusiv zona Văcărești, Gradina Zoologică și Grădina Botanică

-

12

* Se tratează doar țânțarii adulți

Observație : La obiectivele din aria protejată, zona Văcărești, Gradina Zoologică și Grădina Botanică, tratamentele se vor efectua numai cu acceptul administratorilor respectivelor obiective