Hotărârea nr. 51/2018

HOTARAREnr. 51 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI", APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 532/2017HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb -

Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în vederea asigurării continuității proiectului "Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din Municipiul București”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Dezvoltare și Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București nr. 947/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri nr. 01/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 07/21.02.2018 și Comisia juridică și de disciplină nr. 56/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94 - 99, art. 116 din Legea nr. ' ‘    292/20.11.2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 din. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică loc/ală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb - Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în vederea asigurării continuității proiectului "Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de trei luni de la expirarea duratei inițiale a acestuia.

Art.2 Municipiul București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, asigură decontarea costurilor proiectului "Centrul pilot de

coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, conform Anexei la Actul adițional la Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 532/2017.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


5, București, România


Pag 2B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013,

Tel. 021205.55.00

httpsvww.pnib.io

Anexa 19


ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA

ACORDUL DE ASOCIERE APROBAT PRIN HCGMB NR. 532/2017

Părțile semnatare:    •    - -

1. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în București, strada Academiei nr. 3-5, sector 3, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU,

2. Fundația Crucea Alb-Galbenă din România, cu sediul în București, strada Splaiul Independenței, nr. 169, sector 5, cod fiscal 11805405, furnizor acreditat de servicii sociale, reprezentată prin Director General, Marioara IVAN și

3. Asociația de Ajutor Mutual București, cu sediul în București, B-dul Mărășești, nr. 17, sector 1, cod fiscal 14591780, furnizor acreditat de servicii sociale, reprezentată prin Vicepreședinte, Yifgil ION,


denumite în continuare “părți”,

I. în conformitate cu prevederile Cap. 4, Art. 11 din Acordul de ^ociere 532/2017, acesta se completează astfel:

II. Se completează la Cap. 2, Art. 3, cu Art. 3.1., având următorul conținut:

„Art. 3.1. Acordul se prelungește prin prezentul Act adițional, cu acordul părților, de la expirarea duratei inițiale a acestuia, respectiv 28.02.2018, cu o perioadă de trei luni calendaristice”.

III. Cap. 3, Art. 5, se completează cu Art. 5 lit. C, având următorul conținut:

,C. în perioada prevăzută la


)GASMB va asigura decontarea costurilor necesare funcționării

Centrului pilot de coord^ra^e^userviciîlo^de îngrijire la domiciliu din Municipiul București” conform

diĂ


bugetului prevăzut în /Anexa /Actului ildrl

532/2017”.    <mal la Acordul de Asociqj pfeaț-priu HCGMB nr.
IV. Celelalte prevederi ale Acordului de asociere aprobat prin HCGMB nr. 532/2017 rămân neschimbate.

PrezentulAct adițional a fost redactat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B.)

Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU DIRECTOR GENERAL

Fundația Crucea Alb-Galbenă din România Mărioara IVAN DIRECTOR GENERAL

Asociația de Ajutor Mutual București


Virgil ION VICEPREȘEDINTE


Anexa Actului adițional nr. 1


Buget proiect "Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București"-2018

Linii bugetare

DGASM B / luna/ unitate / lei

3 luni (mart-mai 2018)

1. Resursele umane

1. A Resursele umane CAG

1.1. Coordonator centru (sef serviciu gradația 1) -1 persoana 3/4 norma

CAG

4542

13626

1.2. Asistent proiect -1 persoana norma intreaga CAG

3489

10467

1.4. Asistent social principal gradația 3-1 persoana norma intreaga CAG

4469

13407

1.4.1 Asistent social principal gradația 3-1 persoana norma intreaga CAG

4469

13407

1.5. Asistent medical principal gradația 5-1 persoana norma intreaga CAG

3311

9933

1.5.1. Asistent medical principal gradația 5 :1 persoana norma intreaga CAG

-33-H^

1,5.2.Asistent medical principal gradația 3 -1 persoana norma intreaga CAG

3151 /

1.5.3.Asistent medical debutant gradația 4-1 persoana norma intreaga CAG

247X'

7^31

1.6. FizioKinetoterapeut gradația 5 :1 persoana norma intreaga CAG

/3409

>0227

1.6.1 Kinetoterapeut debutant gradația 1 -1 persoana norma intreaga CAG

2471

7413

1.7.1. Dispecer asistent medical principal gradația 2 :1 persoana norma intreaga CAG

3002

9006

1.8. Medic gradația 5 -1 persoana norma intreaga CAG

4060

12ț^

1.9. îngrijitor la domiciliu, gradația 4-1 persoana norma intreaga CAG

2697

mi/

1.10 Șofer gradația 4 -1 persoana norma intreaga CAG

2715

1. B Resursele umane ADAM

I TU \

1.3 Administrator - gradația 2-1 persoana 1/2 norma ADAM

1781

\5343\ \

1.4.2. Asistent social specialist gradația 2-1 persoana 1/2 norma ADAM

1416

\> > \ '

V r

424^7

1.7.1.1 Dispecer asistent medical principal gradația 3:1 persoana norma intreaga ADAM

3151

9453

1.7.2 Dispecer gradația 1-1 persoana norma intreaga ADAM

2545

7635

Subtotal salarii

56466

169398/

2. Cheltuieli operaționale transport auto CAG

2.1. Reparații, achiziții piese auto

4900

14700

2.2. Combustibil, lubrefianți

3000

9000

3. Cheltuieli cu abonamente telefonice pentru beneficiari si pentru personal medical destinate serviciilor speciale de teleasistenta ADAM

2500

7500

4. Cheltuieli cu consumabile birotică - Articole papetărie și consumabile birotică CAG

450

1350

5. Cheltuieli cu RCA Auto CAG

3000

6. Cheltuieli cu prestări servicii extemalizate: consultanta / dezvoltare

IT,contabilitate, etc. CAG

10500

7. Cheltuieli cu utilitățile de asistență socială (consum gaze, apă, canal, plată chirie, parcare, salubrizare, incinerare, telefonie fixa, etc.) CAG

6000

8. Cheltuieli cu asigurările auto (CASCO)

0

9. Cheltuieli cu vizibilitatea instituției (cheltuială unică - pliante, broșuri, mape, calendare, afișe, banner, agende, flyere, genți de promovare, etc) CAG

/'

7000 | :

10. Cheltuieli medico -sanitare (comprese, feșe, sonde, scutece, etc.)

CAG

v

15000

3. Cheltuieli dotare/ updatare call-center

6

Total General lei

243448

O