Hotărârea nr. 52/2018

HOTARAREnr. 52 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2018 LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOVAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 1549/07.02.2018 și al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 930/07.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 22/21.02.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 10/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 57/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând procesul verbal al ședinței Asociației de Devoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov fADITPB ) depus la Primăria Mun cipiului București sub nr. 1591056/16.01.2018;

în aplicarea prevederile:

- Regulamentului (CE) n \ 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului cin 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/7 0 ale Consiliului;

-    art. 7 alin. (3) lit. a) din anexa 1 - Actul constitutiv al ADITPBI și art. 8 alin. (2) >i art. 9 alin. (2) lit. a) din anexa 2 - Statutul ADITPBI, anexe ale H.C.G M.B. nr. 140/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-llfov;

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    -

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:A


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al PrimaruluMBenerai aț/Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    .    A'

Această hotărâre â fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.    -----


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ;

f Marian Orlando Culeâ i _j/’

- L'W-Y


Mul Regina Elfeabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2