Hotărârea nr. 53/2018

HOTARAREnr. 53 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BUST ELISABETA RIZEA" IN PARCUL DRUMUL TABEREI, SECTOR 6, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Bust Elisabeta Rizea" în parcul Drumul Taberei, sector 6, București

Având în vedere expunerea de motive consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcția Cultură, Sport, Turism nr. 1038/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 5/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 3558/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Bust Elisabeta Rizea” în parcul Drumul Taberei, sector 6, București.

Art.2 Amplasarea monumentului de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public emis de Ministerul Culturii, în baza analizei realizate de către Comisia națională pentru monumentele de for public, respectiv ,de Comisia zonală pentru monumentele de for public.

Art.3 Finanțarea realizării obiectivului de investiții, aprobată la art.1 din prezenta hotărâre va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al Municipiului.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire pre /ederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018

8-dul Regina Elisabeta nr. 47 cod postai 50013 sector 5. București. România'--.

Tel 021 205.55.00

http wa pmb ro