Hotărârea nr. 55/2018

HOTARAREnr. 55 din 2018-02-22 PRIVIND REORGANIZARII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI-R.A. PRIN SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE DIN REGIE AUTONOMA IN SOCIETATE PE ACTIUNI CU DENUMIREA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A. ICETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 250/1997 MODIFICA HCGMB NR. 186/2008HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 1754/14.02.2018, Direcției Juridic și al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației nr. 3137/15.02.2017;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 7/21.02.2018, raportul Comisiei Patrimoniu nr. 24/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 43/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului CE 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului European;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 107/2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B.) prin transformare în societate comercială, elaborat de către Au oritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile comercisle, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.30/1î 97 privind reorganizarea regiilor aulonome, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-    Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

-    Ordinului Ministerului Internelor și Reformei în Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;

-Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru ai serviciilor de transport public local;

Ținând cont de prevederile art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;

8-dul Regina EBsabeta nr. 47, cod poștal 5001 Tel. 021205.55.00 hHptwww.pmb.io

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2jHit, a), alin, (fl) lit (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, r și completările ulterioare;

-----------GQNSfUUL6ENSRAL-AL-MUNICIFIULUI-BUGUREȘT+


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni, în următoarele condiții:

•    Acționari:

-    Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117 și

-    Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. Mânu nr. 18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545

•    Denumirea societății pe acțiuni rezultată prin reorganizarea regiei autonome va fi “SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI S.T.B. S.A. ”

•    Sediul Societății de Transport București S.T.B. S.A. este în România,

Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 1.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv al Societății de Transport București S.T.B. S.A. conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Societatea de Transport București S.T.B. S.A. are ca domeniu principal de activitate COD CAEN 493 - alte transporturi terestre de călători, și obiect principal de activitate COD CAEN 4931- transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. Obiectele secundare de activitate Sunt cele prevăzute în actul constitutiv.

Art,4 Se aprobă preluarea de către Societatea de Transport București S.T.B. S.A. a activului și pasivului Regiei Autonome de Transport București R.A., existent la data înregistrării Societății de Transport București Ș.T.B. S.A. la Oficiul National al Registrului Comerțului.

Art.5 Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului București a imobilului si sector 1, compus din teren în suprafață de înălțime S+P+8 cu o suprafața-, totala de 6.E

amplasament anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Imobilul teren și construcție situat în București Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1 va fi adus ca aport în natură la capitalul social al Societății de Transport București S.T.B. S.A. de către acționarul majoritar Consiliul General al Municipiului București.

Art.6 (1) Capitalul social inițial al Societății de Transport București S.T.B. S.A. este de 129.200.000 lei, din care: 29.079.351,55 lei aport în natură și 100.120.648,45 lei aport în numerar, împărțit in 1.292.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.

(2) Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:

1. Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București -129.070.800 lei, din care:

public al municipiului București în domeniul uat în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, 1.518 mp. și construcție având regim de 65,22 mp., identificat conform planului de


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00 http:www.pmb.ro


- aport in numerar 99.991.448,45 lei -aport in natura29.079.351,55 lei, compus din:

•    teren în suprafață de 1518 mp cu o valoare de 8.063.300 lei stabilită conform raportului de evaluare active corporale bunuri mobile si imobile ale R.A.T.B.

— =...    — - întocmit laridata de 1(^11.2017-de către expert evaluator A.N.E.V.A.R77-

Anexa nr.3 care face pa'rte integrantă din prezenta hotărâre;

•    construcție având regim de înălțime S+P+8 cu o suprafață totală de 6865,22 mp. cu o valoare de 21.016.051,55 lei stabilita conform raportului de evaluare active corporale bunuri mobile si imobile ale R.A.T.B. întocmit la data de 16.11.2017 de către expert evaluator A.N.E.V.A.R.

Aportul în numerar si natură adus de către Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București în valoare de 129.070.800 lei este împărțit în 1.290.708 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei; reprezentând 99,90 % dincapitalul social și participarea la profit și pierderi; '

2. Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov -129.200 lei, aport în numerar, împărțit în 1292 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi.

Art.7 (1) Personalul din cadrul Regiei Autonome de Transport București R.A. se preia și vâ fi reîncadrat pe aceleași funcții de către Societatea de Transport București S.T.B. S.A., cu menținerea tuturor drepturilor și obligațiilor avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. București, sub nr. 129/31.03.2016, cu modificările ulterioare, aplicabil la nivelul Regiei Autonome de Transport București R.A. rămâne în vigoare și va fi aplicabil la nivelul Societății de Transport București S.T.B. S.A., până la încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.

Art.8 Se aprobă -■ reprezentanții- Municipiul București prin’Consiliul -General al Municipiului București în Adunarea Generală â Societății de Transport București S.T.B. SA:.


-    Catana CÎaudiu Daniel

-    Ardelean Mircea

-    Artimon Marian

-    Circa Honorius Eward Adrian Membri supleanți:

-    Pavel Marius

-    Sebeșan Mircea Radu

-    Neacșu Lazăr -Chirică Petre

-    Eremia Cristian

Alt. 10 Societatea de Transport București S.T.B. S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 7 persoane, respectiv:

-    Cliseru Speranța

• Mihaii-Adrian Sorin - —■    -......... —    -—    - - ——7

-    Cieocoiu lonuț Nicolae

-    Trifan Bogdan Alexandru

-    Petcu Mihai

-    Boiță Petrina

-    reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Art.11 Se aprobă mandatarea domnului Adrian Sorin Mihail, în calitate de director general al Regiei Autonome Transport București R.A., pentru:

• îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R.A. în Societatea de Transport București S.T.B. S.A. și efectuarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art. 12 Hotărârea C.G.M.B. nr. 250/1997 privind aprobarea Programului de reorganizare și restructurare ai Regiei Autonome Transport București R.A. își încetează aplicabilitatea.

Hotărârea C.G.M.B. nr.186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, se modifică în mod corespunzător.

Art. 13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. .

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al ’ Municipiului București din data de 22.02.2018    - -Anexa 1ACT CONSTITUTIV

RA0?.M


SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA. SOCIETATE PE ACȚIUNI

încheiat între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector

5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier:................................

Și

JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, str. Gh. Mânu nr. 18, sector 1, având Cod de identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin consilier:................................

care se angajeaza ca prin repreprentantii sai legali sa constituie Societatea pe acțiuni ce va purta numele de „SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.”, rezultata din reorganizarea Regiei Autonome de Transport București - R.A. cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public.

Art 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA„ denumire înregistrată Ia Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr._din data de__.

1.2. în toate actele și scrisorile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie comerciale.

Art 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII


2.1. Societatea SOCIETATEA DE TRANSPORTBUCUREȘ acțiuni.


2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum simt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligațiile .sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1.    Sediul societății este în România, Municipiul București, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr.l.

3.2.    Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte

acționarilor.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare

Art 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

A} ’i i.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1.    Domeniul principal" de activitate al societății este:

Alte transporturi terestre de călători - cod CAEN 493.

Activitatea principală a societății:

“Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători" - cod CAEN 4931.

5.2.    Activități secundare ale societății- cod CAEN:

2529 - Producțiade rezervoare, cisterne și containeremetalice

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci 2932-Fabricarea altor pieseși accesorii pentruauto vehicule și pentru motoare deauto vehicule 3020 - Fabricarea materialului rulant


3091 - Fabricarea de motociclete 3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și ma 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și ins 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere

3311    - Repararea articolelor fabricate din metal

3312    - Repararea mașinilor

3313    - Repararea echipamentelor electronice și

3314    - Repararea echipamentelor electrice


3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319    - Repararea altor echipamente

3320    - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale3512    - Transportul energiei electrice

3513    - Distribuția energiei electrice

3514    - Comercializarea energiei electrice 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase 3 812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase


-3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase    _    —

3831    - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832    - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 - Activități și servicii de decontaminare

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211    - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212    - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213    - Construcția de poduri și tuneluri    -

4221    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222    - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

4321    - Lucrări de instalații electrice

4322    - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519    - Comerț cu alte autovehicule

4520    - întreținerea și repararea autovehiculelor

4531    - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532    - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor deradio; televizoarelor

4646    - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4647    - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4741    - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate

4742    - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4752    - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753    - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761    - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762    - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 4764 - Comerț cu^ăriunțu^af echipamentelor sportive, în magazine specializat)

J /    ........    f

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4776    - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777    - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778    - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4779- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781    - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat

“prin standuri, chioșcuri și piețe-—-

4782    - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941    - Transporturi rutiere de mărfuri

4942    - Servicii de mutare

5210-Depozitări

5221 -Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre


5224 - Manipulări

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5811    - Activități de editare a cărților

5812    - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813    - Activități de editare a ziarelor

5814    - Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819-Alte activități de editare 5829 - Activități de editare a altor produse software

5911    - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5912    - Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio


6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6130 - Activități de telecomunicații prin satelit 6190 - Alte activități de telecomunicații

1 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ctivități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul elucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe itivități ale portalurilor webIhirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate strarea imobilelor pe bază de comision sau contract ctivități de arhitectură

1^2* Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 20 - Activități de testări și analize tehnice 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie


19 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

A

7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311    - Activități ale agențiilor de publicitate

7312    - Servicii de reprezentare media

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică 8010-Activități de protecție și gardă

8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare

8030 - Activități de investigații

8110 - Activități de servicii suport combinate

8129 - Alte activități de curățenie

8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551    - învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552    - învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8553    - Școli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8610 - Activități de asistență spitalicească

8621    - Activități de asistență medicală generală

8622    - Activități de asistență medicală specializată

8623    - Activități de asistență stomatologică

8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a

se îngriji singure

9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9311 - Activități ale bazelor sportive 9312- Activități ale cluburilor sportive 9319 - Alte activități sportive 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.


9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

5.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de reclamă, p obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

5.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății de Transport București STB S.A. este de 129.200.000 lei, din care 29.079351,55 lei aport în natură și 100.120.648,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.292.000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.


1.    Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București -129.070.800 lei, din care 29.079351,55 lei aport în natură și 99.991.448,45 lei aport în numerar, împărțit în 1.290.708 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 99,90 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;

2.    Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov -129.200 lei, aport în numerar, împărțit în 1292 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei, reprezentând 0,10 % din capitalul social și participarea la profit și pierderi;


Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1.    Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitâtexu-prSvederile! dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai. alea cu respectarea obligației de a a\ integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luate cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii sau reprezentați.

7.2.    Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a)    emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;

b)    încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;

c)    încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d)    pnn compensareaunor creanțe"lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

7.3.    Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală acapitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din‘ emisiunea precedentă

7.4.    în situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al societății.

7.5.    în situația în care un acționar hotărăște să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească , —

acțiunile suplimentare în termenul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți    “

acționari vor fi automat îndreptățiți să subscrie acțiunile nesubscriăe pfoporțional cu acțiunile deținute din capitalul subscris.

7.6.    Acțiunile nesubscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7.    Adunarea Generală a Acționarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea canitâlpțup|deial pentru toate acțiunile subscrise.


.___

ial prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

a)micșorarea numărului de acțiuni; bjreducerea valorii nominale a acțiunilor; -

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

8.2.    Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a)    scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;

b)    restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;

c)    alte procedee prevăzute de lege.

8.3.    Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.4.    Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5.    Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care? să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregitsau-redus înainte de a se putea facevreo repartizare sau distribuiredeprofifc-------j


Art. 9 ACȚIUNILE

9.1.    Acțiunile societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

9.2.    Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numi Consiliului de Administrație care se păstrează la sediul societății,

9.3. Fiecare acțiune subscrisă, și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

Art 10 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

10.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribi^r^pifefitâjui conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor Actul Constitutiv.10.2.    Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

10.3.    Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

10.4.    Drepturile șfobiigatiile legate de acțiuni le urmează peacesteaîncazulffecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5.    Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le dețin în societate.

10.6.    Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

11.1.    Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

11.2.    Dacă legislația în vigoare la data transferului acțiunilor societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste acțiuni, acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial („Acționarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii £ Ne-Vânzători"), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în societate.

11.3.    în termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acționarul vânzător a înștiințării de acceptare, acționarul vânzător și acționarul cumpărător vor finaliza transferul acțiunilor vândute, iar acționarul cumpărător va plăti prețul prescris pentru acțiuni în acest termen, în caz contrar acționarul cumpărător are

spre vânzare

prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția acționarului vânzător.

11.4.    în termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de acceptare, acționarii cărora li s-a făcut

oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acțiunilor oferite prin comunicare în scris către acționarul ofertant

11.5.    în sitnatia în care rămân acțiuni nevândute, acționarul vânzător va fi liber să ofere aceste acțiuni oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o acțiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți acționari.

11.6.    Orice transfer- al acțiunilor societății va fi aprobat de-Adunarea Generală^Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social.

11.7.    Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR12.1. Adunarea activității reprezent

12.2.    Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare și se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

12.3.    Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului Act Constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre acționari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

12.4.    Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12.5.    Prin excepție de la art. 12.4., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

12.6.    Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu un procent de 99,9 % și respectiv JUDEȚUL ILFOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV cu un procent de reprezentare de. 0,1 %, aceștia fiind reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin mandatari.

12.7.    Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație. Acționarii

care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară președintelui Consiliului de Administrație convocarea unei Adunări Generale. :    !    ;;    ■

12.8. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

12.9. în convocarea pentru prima Adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

12.10. Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare generală a acționarilor și să adopte orice hotărâre care tipe de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocare^unei astfel de adunări.


A) Adunarea Generală Ordinară

12.11. Adunarea generală ordinară se întruneștecelpuținodată închiderea exercițiului financiar, și are următoarele atribuții:

a) discută, aprobă sau modifică situj Administrație și a raportului Aj
c anuale, pe baza raportului Consiliului de ii fixeaza dividendele;b)    solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;

c)    numește și revocă membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută din lista de persoane propusă de acționari, în baza legislației în vigoare;

- d)—aprobă- șvîncheie- contractele- de-administrare- ale- administratoriloi^ societății și- stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, în baza

-legislațierîrrvigoare;----

e)    aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

f)    aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor,

g)    se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

h)    deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării GeneraleExtraordinare;

i)    stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele

consultative, în conformitate cu prevederile legii;.....    - f

j)    stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;

k)    hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

l)    analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, niveluLtehnic,-calitatea,- forța, de muncă, protecțiamediului, relații cu clienții;

m)    hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație, a . directorului general și a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate

n)

o)


P)


hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.12.    Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de- drepturi de-vot Hotărârile-Adunării Generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

12.13.    Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a ului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să

e asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de cial reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.


Centru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu ța/ea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul Consiliului de Administrație, jprțul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

B) Adunarea Generală Extraordinară Adunarea generală extraordinară a acționarilor are


a)

b)

c)

d)

e)


f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)


aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; aprobă mutarea sediului societății;

aprobă schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acestuia, reducerea sau întregirea lui; înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri; aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii; P ~~~~ aprobă dizolvarea anticipată a societății;    ] ''H’ ■ n,pj o< 5 •««

aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; aprobă emisiunea de obligațiuni;


aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, imobile,    •_

schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;

oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hot^    ru care este cerută

aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.16 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocală de către Președintele Consiliului de Administrație al societății, saii de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea‘desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare

12.17.    Exercițiul atribuțiilor prevăzule la art. 12.15. lit. b) c) și f) poate fi delegat Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile.

12.18.    în cadrul Adunării Generale Extraordinare, acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștință acestora de către Consiliul de Administrație și vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

12.19. Adunarea generală se va convoca ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea indică ordinea de zi și problemele sunt de competența adunării.

12.20. Adunarea Generală va fi convocată în termen de 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii

plicită a tuturor problemelor care vor face12.21.    în cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la

sediul societății, cu citarea Consiliului de Administrație, va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida;--------

12.22.    înștiințarea p«n+nr prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

12.23. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând,, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

12.24. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generală fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocareaunei astfel de adunări și să decidă asupra

oricăror probleme care sunt de competența Adunării Generale.

12.25. Reprezentanții acționarilor în Adunările Generale sunt în număr de.

,, din care:


.............pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Consiliul General al Municipiului București:

.............pentru JUDEȚUL ILFOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV.

Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE

13.1.    Adunarea Generală a Âc^onarilor, ordnKuă sau extraordinară,. va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, acționarii pot, în orice moment pe parrairsiii adimării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori'sau Acționari care să

prezideze adunarea.    .

13.2.    Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării Secretarul Adunării Generale a Acționarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și acționarii care * sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

13.3.    Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către președintele și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

13.4.    Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie sa conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuțiă și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dac^ este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.


13.5. Hotărârile Adunăriloj publică în Monitorul executate înainte de revăzute de lege.


Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Corn

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a acestor formalități și, dui13.6. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art 14 EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a)    la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime din numărul total de drepturi de vot,

iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;

b)    la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poale să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate.

14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în Care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel:

a)    la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b)    la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la

răspunderea.administratorilor.

- • •    '    co*—ev-??*!?• •*’«-• *?


14.4.    Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Genen reprezentant autorizat.

14.5.    Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, acțiunilor pe care le posedă.

14.6. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. în caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în proce^^^W^Șec^nței.


ADMINISTRAREA SOCIET


Art 15 NUMIREA

15.1.    Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

15.2.    Consiliul de Administrație este format din 7 persoane, ce își desfășoară puterile împreună,

• respectiv:--------:---;-------------------

-PREȘEDINTE - cetățean român, născuHa data de................ în............................

domiciliat în......... str................identificat cu CI seria ....... nr..............

eliberată la data de ...........de........,CNP....................................

-MEMBRU - cetățean român, născut la data de....................în ...........................

domiciliat în........... .str............, identificat cu CI seria......nr....

eliberată la dată de.....:..;..;.de... r.. .., CNP....................................

-MEMBRU - cetățean român, născut la dată de....................în..........................

d o mi ci 1 iat în............str............, identificat cu CI seria.... ..nr....

eliberată la data de.............de......... CNP.........................

-MEMBRU - cetățean român, născut la data de....................în........................

domiciliat în............str............. identificat cu CI seria......nr.

eliberată la data de.............de......... CNP ........................


-MEMBRU - cetățean român, născut la data de....................în


domiciliat în............ str, identificat cu CI sena.

/eliberată la data de.............de........., CNP,.-.............

-MEMBRU - cetățean român, născut la datafi^L;UJL7LL/ULÎns;.^<r/

domiciliat în............str............, identificat9

eliberată la data de.............de......... CNP

15.3.    La înființare, Consiliul de Administrație este mandatat pentru o perioadă de 2 (doi) ani. Ulterior, mandatul administratorilor este de 4 ani.

15.4.    Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiri oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

^15.5. Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, Adunarea Generală

Abhrinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata eqmr care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a

flpână la expirarea mandatului predecesorului său.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori ^^^Un^tneexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiți directori.

15.7. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul dispozițiilor15.8. Consiliul de Administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.9. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv

independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori

neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.10. Administratorii pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un admmstrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.


15.11. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație și Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz dc încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

15.12.    Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

15.13.    Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte.

15.14.    în relațiile cu terții, societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

15.15 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și comisiei dc cenzori, la cererea acestora, toate documentele SOCietățil.    bb.ii'i/i-,:.! V<J

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE AD


16.1.    Consiliul de Administrație se întrunește lunar, la convocarea Președintelui.

16.2.    Consiliul de Administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

16.3.    Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.


16.4. Președintele stabilește ordinea de zi și veghează Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe


16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. în caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține

—ordineadezr a reuniunii;-------—-

16.6. Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea_

formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

16.7. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciți și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți:' în cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

16.8. Consiliul de Administrațiepoate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin W jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

16.9. Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și șunț consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat de Președinte.

16.10. La fiecare ședință se. va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile

este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

16.11. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.


16.12. Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.


7 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

iliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu a limitelor stabilite prin Actul Constitutiv și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind”de sa.


Buct^^Coinsiliul de Administrație are următoarele atribuții:


a)    stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

b)    aprobă Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare șfCodul de'Eti


c)    stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;

d)    stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

e)    aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;

f)    aprobă organigrama societății;

g)    numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în

vigoare;    ■—    —    -■

i)    aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;

j)    conferă procuri de reprezentare a societății;

k)    decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

l)    prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precumși proiectul programului de activitate; al strategiei și al bugetului pc anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anulunnător,

m)    avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării

Generale a Acționarilor,

n)    analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;

o)    convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;

p)    propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în

străinătate; ,    ,    .    ,    ?

r)    avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii;

s)    reprezintă societatea în raporturile cu terții și cu directorul general al societății prin președintele Consiliului de Administrație;

ș) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

t)    avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

ț) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;

u)    supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potriwleg^

v)    decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța-lor-pot influența poziția

comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adu

acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.    ‘    » 4


17.3. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund indivjjdual și solidar după caz fată de societate, pentru prejudiciile rezultate din administrarea societății. în astfel de situații ei vor putea fi Acționarilor.
17.4. Admh^stratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Auditorului Financiar.

17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17 6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru .au interese într-o anumită operațiune. în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

17.7. Administratorii pierd aceasta calitate și prin.'

a)    demisie notificată în scris șiluată la cunoștință de Adunarea Generală a Acționarilor,

b)    declararea ca incapabili;

c)    lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

18.1.    Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

18.2.    Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiettoluideactivifate alsocietățiișicurespectareacompetențelor exclusive rezervatedelegesau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

18.3. Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în "

vedere.

18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, ind pe unul dintre ei director general, în condițiile legii.


rii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de iție, hi condițiile legii.

cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații


dc auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 15 ^£2? . // obligatorie.

18.7. în înțelesul prezentului Act Constitutiv, director al societății pe acțiuni estș jană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății în confor


18.8. Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin Actul Constitutiv sau prin decizie a Consiliului de Administrație.^ .

18.9 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.10.    Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

18.11.    Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

a.    reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;

b.    propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a

societății^ ;    ’*

c.    propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

d.    negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;

e.    rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al societății.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

19.1    Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și vaînainta fiecărei părți un raport ai reviziei lâ încheierea acesteia. Societatea vă înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

19.2    Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de câte ori aceștia le cer pentru verificare.

Art 20 Cenzorii

20.1.    Gestiunea societății este controlată de trei cenzori.

20.2.    Prima comisie de cenzori a societății este formată din:


-...........................cetățean român, născut la data de..............cu domiciliul

str....................identificat cu CI seria........nr................eliberată la data d

...................,CNP.............................


-..........................cetățean romi

în........................ str

de.......................de către


de.......................cu domiciliul

CI seria.........nr. ...............-..........................cetățean român, născut la data de.......................cu domiciliul

în........................ str....................... identificat cu CI seria.........nr.................eliberată la data

de.......................de către................... CNP...................

Cenzor supleant:________________

cetățean român, născut la data de .................... cu domiciliul în...................

str...............................identificat cu CI seria.........nr...................eliberată la datarde......................de

către.................. CNP......................

20.3.    Primii cenzori sunt numiți pe o perioadă de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin hotărârea Adunării Generale.

20.4.    Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

b)    să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în

concordanță cu registrele;    a

c)    să verifice dacă registrele societății simt corect ținute;    “

d)    să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

e)    să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinărilor;

f)    face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea- Actului Constitutiv, al obiectului, de. activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

:: g) sa fnr^- în-fiRC3re1ună.și pe neașteptate. uispecțiLcasei și să verifice existența titlurilor sau . valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

h)    prin decizia a cel puțin doi cenzori să convoace Adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă și când aceasta nu a fost convocată de către administrator;

i)    să ia parte la Adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi ” propunerile pe care le vor crede necesare;

k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale Actului Constitutiv să fie îndeplinite de administrator ori.

orii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările r legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constate, iar în cazurile te le vor aduce la cunoștință Adunării Generale.


zorii au dreptul să obțină în fiecare lună de laradministrator-o-situație-despre mersul

\ J Oî.i <!.

20.7. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, farădr eptde vot
20.8.    Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

20.9.    Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute in exercițiul mandatului lor.

20.10.    Cenzorii simt remunerați ou o indemnizație fixă determinată de Adunarea nunni-aia    —

20.11.    Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a)    rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;

b)    persoanele care primesc, sub orice formă; pentru alte funcții decât cea de censor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

c)    persoanele cărora le este interzisă fiincția de administrator.

20.12.    Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la Adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII Art. 21 EXERCIȚIUL ECONOMIC FINANCIAR

21.1.    Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui

an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an. •    —'

21.2.    în fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

21.3.    Bilanțul anual și contul de profit și piefderi vor fi publicate în Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generală a Acționarilor.

21.4.    Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cât și în valută.


21.5.    în vederea desfășurării activității, societatea trebuie'Sățiiră'unnătoarele regis

Registrele contabile prevăzute de lege;    ‘

Registrul acționarilor;

Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrai Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

Registrul deliberărilor și constațărfloreffectuate de către Auditorul Financi e^mkiime d£\obligațiuni;21.6. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație. Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de

- 24-.7^-Soeietatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cil prevederile_

legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

Art. 22 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

22.1.    Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

22.2.    Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

22.3.    Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

22.4.    Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate; în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a acționarilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANȚAREA

23.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și acționarii au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le detine’fiebare în societate.


4 PERSONALUL SOCIETĂȚII


brii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei ea Generală a Acționarilor.

Analul de execuție este numit de către Directorul GenerafaT societății.

VY/

^Vt20M'ereonalul estp angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.


Art 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚn

Art 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚn

26.1 Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚn

27.1    Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a)    imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

b)    declararea nulității societății;

c)    hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

d)    falimentul societății;

e)    hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

27.2    Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

27.3    Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.

27.4    Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

27.5    Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

27.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

27.7 Lichidatorii obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.


27.8    Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătoreștijtipotface tranzacții sau creditorii societății.

27.9    Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

27.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii special solidtându-se precizarea pretențiilor.

27.11    Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

27.12    După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvin fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului,

LITIGII, ÎNȘTIINȚĂRI, FORȚĂ MAJORĂ^

Art28LITIGn    r

28.1.    litigiile dintre acționari în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor.fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art 29 DISPOZIȚII FINALE

29.1.    Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv, ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

29.2.    Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la

societățile comerciale și alte prevederi< legale în vigoare..    ........, ; .

29.3.    Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

29.4.    Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

29.5.    Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi la sediul societății, în 5(cinci) exemplare.

ACȚIONARII:___________________

L MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

r —• . ..    « i    i uu. miu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


< (Intravilan) ' F 1 S(|ARA1;W f

' ’ A Numele si prenumele proprietarului:


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA: SECTOR 1 A    1    -----K

: 179141    T    JI REGIA AUTONOMA DE TRANSPO FIT


COD SIRUTA;

ADRESA'CORPULUI DE PROPRIETATE: BD.DINICU GOLESCU NR.1 Nr.cadastral al corpului de proprietate


■)/ BUCUREȘTI

Adresa : BUCUREȘTI, BD. DINICU GOLESCU ,Nr.1, SECTOF1


33S

450


-----p-ortde evatoe

active corporale bunurjimobilesi mahile__

l REzumatulTucrĂrii    ---

Prezentul raport estimează valoarea justă a activelor corporale de natura terenurilor, construcțiilor șl bunuri mobile că aflate în patrimoniu, ș, administrarea REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREȘTI.


Data evaluării: 16.11.2017

Curs valutar de referință BNR la data evaluării: 4,6306 LEI/ EURO.VALORILE ESTIMATE NU INCLUD TVA.

Valorile juste estimate sunt:


Activa corporala

Teren domeniu public    >

9S0.022.700 tel

Teren domeniu privat

5.332.100 lei

Construcții civile sl industriale

I4I.022.SI4 lei

Construcții speciale infrastructura Ilara terenj

-—......    313.288.283 lei

TOTAL B UNUIU IMOBILE    ————    -„---

1.409,665.597 lai
Valorile pe fiecare activ sunt prezentate în anexele nr. 4.1., 4.2., 4.3 cu alocarea valorilor. Anexa 4.4. cuprinde - INVENTARUL BUNu£lc^ceĂlcăTUIESc' DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI APLATE IN

AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Expert Evaluator

Membru Titular A.N.E.V.A ec. Androniu lullan-Cos

r CONFORM CU 1^. ORIGINALUL


50,    .o./ry)


. Anexa 4.1. -Atoocsre - Teren


<0


Denumii»


Adresa


Suprafața


Valoare Justa propusa de evaluatorStr. Pitar Mas nr. 2-4, sector I


TS

T6

77

78

79 TIO

Tll

T12

T13723

724

725

726

727

728

729


StA -rsubstafle Electrica Atelierului

Depou Victoria + Secția Unii - Baza 1

Depou Bucureștii Noi, Substațle electrica + Secția Unii - Baza 4

S.I.R. - I.T.P. Service tltulescu

Substatie Electrica GrMta

Substatie Electrica Mobila Averescu

terminal Multlmodal P-ta PresefUbere sl Substațle Electrica '

Cabina Cap Linie

Autobaza Nordului Sl Substațle Electrica

Substațle Electrica Colențlnd ’ ' "'

Substațle Electrica Pipera

Substațle Electrica Republicii

Autobaza Pipera

Depou Colentlna SI Substațle Electrica

Depou Vatra Luminoasa sl Substatie Electrica

Sediu Capete Unt

CentrulDe Calcul

Autobaza Floreasca

Uzina De Reparații,Serviciul Managementul Calltatll. Serviciul

Aprovizionare Depozite

Centrul de Sanatate

Substațle Bectrica titan

Substatie ElectricaTralan

Substațle Electrica N. Grigorescu

Substațle Electrica Dristor

Asociația SportivaT39

T40

T41

T42

T43

744

745

746

747

748

749

750

751 T52


Complex titan (Autobaza. Depou, formare Profesionala, Poligon Auto. Aprovizionare Depozite, Revizie Tehnico, Substațle Electrica. Secția UnB - Baza 2!

Substatie Electrica Șerban Vodâ Substațle Electrica Progresul Secția Unii + Serviciu/ Control Serviciul Vanzare teren Serban Vodă

Platforma Giurgiului, Depou, Substațle Electrica, Secția RES (Atelier întreținere Rețele de Contact)

Autobaza Obregla Depou Bercenl

Substațle Electrica 13 Septembrie Autobaza Ferentari

Complex Alexandrie / (autobaza. depou+ Secflg. terminal Multlmodal 4SI Substațle Electrica Ațp^i ■ Substațle Electrica C/niriglu

Substațle Bectrica Dr-umul Taberei Substațle Electrica Cotrocenl Substațle Electrica G /uleftt Substațle Electrica M /lltari Platforma Valea Ollt-r Iul Autobaza Militari Sl S cubstațle Electrica Depou Troleibuze Buf orenl


CalDornhnntl nr 135. seator-l--

Str. Atelierului nr. 23»25, sector I Str. Mexic nr. 19. sector 1 Bd. Bucureștii No) nr. 42, sector)

Bd. Nicolae Tltulescu nr. 177, sector I Str. Barbu Lâutaru nr. 5, sectar I Str. Aviator Stâlpeanu nr. 6. sector I Bd. Mârâștl nr. 50, sectar 1 Șos. Bucureștl-Ploleștl nr. 41. sector I Str. Câpriorllor nr. 2-4, sector I ■

Bd. Electronicii nr. 1-3, sector 2 Bd. Dlmitrie Pompei nr. 3, sector 2 Bd. Carolnr. 29, sector 2 Jos. Pipera nr. 55. sector 2 Șos. Colentlna nr. 378. sector 2 Str. Tony Bulondro nr. 2, sector 2 Bd. Lacul tel nr. 123, sector 2

Str. Ramuri tel nr. 22. sector 2 Str. Donlzettt nr. 8-10, sector 2

Str. Dr. Grozăviei nr. 2-8, sector 2

Str. Dr. Grazovfcl nr. 2-8. sector 2 Intr. Muncii nr. 15. sector 3 Str. MaxImiBan Popper nr. 2-6, sector 3 Str. Camll Ressu nr. 57E, Sector 3 Bd. Cam# Ressu nr. 7, sector 3 Str. trapezului nr. 4, sector 3 Cal. Dubești nr. 184, sector3

Bd. Theodor PaUady nr. 64, sector 3

Cal. Șerban Vodâ nr. 226, sector 4 Șos. Giurgiului nr. 113-115. sector 4 Șos. Giurgiului nr. 164, sector 4 Cal. Serban Vodâ nr. ÎI44I68, sector 4 Cal. Serban Vodă nr. Iț&eștotaț'ț* •»« ’• Str. Acțiunii nr. 52-54, sector^Bd. Alexandru Obregla nr. 2-10. si Str. Em# Racovlțâ nr. 7, sectar 4 Cale 13 Septembrie nr. 229, sector 5 Str. locob Andrei nr. 30, sector 5


Ale<^'Compozitorilor nr. 8, sector 6 Șos. jțotrocenl nr. 28. sector 6 Sșș.iGlulestl nr. 147, sector 6

r^Vagonetului nr. I, sector 6 Valea Oltului nr. 15 a sector 6 Bd. Preciziei nr. 2, sector 6 Bd. Timișoara nr. 62, sector 6


CONFORM CU - ORIGINALUL71:818,06-"^

8.060^00^014^

1.219,00

mo

....    6.475.000-RON--

2,369,00

mp

8.704.100 RON

1.619,00

mp

8.600.000 RON

35.450,00

mp

188.306.100 RON

30.373.00

mp

2S.930.900 RON

498,00

mp

802.000 RON

87S.00

mp

1.409.600 RON

292,45

mp

470.900 RON

9.344.40

mp

15.052.200 RON

331,00

mp

325.100 RON

_ 10.775.00

mp

9.199.100 RON

602.00

mp

969.600 RON

942,00

mp

804.300 RON

308.00

mp

1.636.000 RON

S3.470.00

mp

45.650.300 RON

33.122,00

mp

24.036.500 RON

13.177,00

mp

21.225.700 RON

686,00

mp

1.104.900 RON

1.850.00

mp

2.980.300 RON

19.580.00

mp

20.622.400 RON

93.585.00

mp

98.567.000 RON

4.015,00

mp

4.228.700 RON

658,00

mp

815.400 RON

1.823.00

mp

6.698200 RON

1.738.00

mp-

1.483.600 RON

1.837,40

mp

2274900 RON

11.036,00

mp

242L9QQ-fiON-

18.934,04

mp

23.460.900 RON

165.348,00

mp

119.991.300 RON

983,40

mp

1.221. IOO RON

812,00

mp

797.400 RON1.713.300 RON 2.114200 RON

854.800 RON

44695.900    RON

14.734.600 RON

29.346.900    RON 2.584.800 RON

26.386.500    RON

62.251.500    RON 4.053.600 RON

239.400 RON 544.600 RONT53 Depoul Militari

T54 Substaffe Electrica Grozâvețtf

TJj terminal Mulflmodal Ghencea si Substaffe Electrica TJâ Substafie Electrica Râzoore T57 Substafie Electrica Ciurel T58 Substafie Electrica Brașov

TOTAL DOMENIUL PUBLIC

Bd. Preciziei nr. 19-21, sector 6 Bd. Vasile Milea nr. 2 M. sector 6 Bd. Ghencea nr. 43. sector i Str. Gheorghe Caranda nr. 3A. sector 6 Șos. Virtufll nr. 80. sector &

Str. Brașov nr. 16 A, sector 6


32.878,00

231.30

11.305,08

219,55

144,00

160.00

mp

mp

mp-- -

mp

mp

mp

2S.059.B00 RON

285.600 RON

9.551.500 RON

313.000 RON

141.200 RON

157.000 RON

904.857.54

9S0.022.700 RON


DOMENIUL PRIVAT

str VlrglKu nr., sectar 1

848.15

mp

4.505.100 RON

T58 Sediul Central RA1B

mp

458.500 RON

sos Alexandriei nr. 152 F, sector 5

4/ f,JU

T59 Arhiva Alexandria

sos Alexandriei nr. 152, sector 5

336.0S

mp

358.400 RON

T60 Teren

1.551.70

5.332.100 RON

TOTAL DOMENIUL PRIVAT

904.529,24

955.354.800 RON

Total Teren

' -£ I.

- 393

1.5.5.

394

395

1.5.7.

396

1.5.7.

397

1.5.7.

398

1.5.7,

- ’ " 400^7J

j-sTz’’

'"Z‘^D2’>>J.6.I\

7. 403

7": , 404 77 1/405.....

iXk?

1.6^./

, '406    ,'1l.«l. i

' \407 M<Ăj:4!j/ ...... 4GB—«.1.

14.1.T

411

1.6.1.

412

1.6.1.


10795

24374

20293

'21283

21365

22874

7 J 2084 7j;19Ț7 .

10726

JQ374

11522

"li 115 "10023 10656 ’ 10094 10094205

10089

205

10089

102

10858

102

10905

100

-.7’^

LHZQL

ȘfelQQj

jgH

SșSWȘ

” itfe'

115$“^

102

10857

102

10895

203

12079

305

10794

307

10764

307

10780

211

11046

222

10177

303

10674

303

10675

305

10765

306

10677

307

10967

308

10678

308

10679

209

10826

203

10106

109

11569

100

,1286

100

11384

208

20553

221

21425

201

21449

502

20834

502

20835

502

21308

502

21295

502

21309

205

20865

301

20,20

222

20010

208

24339

224

24365

209

22785MAGAZIE CARAMIDJȚtMaT. INFLAMABILE GOSPODĂRIA DE COMBUSTIBIL UCHIDCO^SIR 'rHERVOR ULEI “ /

'rezervor 10 mc"

REZERVOARE BETON ACOPERITE SEMIINGRCfATE

"rezervor ""    “    7

jîEZERVOR RETENȚIE APE PLUVIALE GO^DARgCOMBUȘTIBILUCHID GARAJ AUTO; SERBAN VODĂ CLĂURE-CMffU PORTAR UN ZIDĂRIE CLĂDIRE TIPOGRAFIE j 25M AD-ÎIV ClApJRE ĂD=726I2.39NP GIURGIU 1^4 BL 4 BIROURȚȘINDÎCAȚ 2    7 7

GHERETA PORTAR SI PAZNIC GHERETA PORTAR SI PAZNIC GHERETĂ PRIMIRE SI PAZA

CLADIREMAG. VICTORIA.DEP.CENTRAL si AT.^CTORIA CLĂDIRE BIROURI Șl ARHIVA BLOC GALAȚI CORP F+B

CAMERA CĂMIN NR.100 IN BLOC BUJORB^C&BEJ..

cM^coRp:Nou(eD.piNicy golescu M*tfpsț,RBDEAi. 7 . . "7

BLOC GALAȚI CORP Ă"

CAMERA CĂMIN NR.9 IN BLOC BUJORENI COR STAȚIE MIȘCARE DEPOU -CLĂDIRE NOUA .CĂMIN NEFAMILISȚI (VESTIAR)

CĂMIN PT. NEFAMIUSTI

CĂMIN PT. NEFAMILISȚI CABINAPOĂRTA

CLĂDIRE ADM. BUFET MUNCITORI CĂMINE PT. NEFAMILISȚI

CAMlNE PT. NEFAMIUSTI.....

CĂMIN NEFAMIUSTI (DEPOZIT)

CĂMIN NEFAMIUSTI ~

REMIZA PCI'

CĂMIN NEFAMIUSTI .    ........... .

CĂMIN NEFAMIUSTI "    ........ '..... _7

CABINAPOĂRT/T 7    1. ... .. ,

STAHĂ DUDeSi-^CLĂDIRE DEȘC ..... '    _    ,

'clădirepredeăî." ~    ......

COWC34SB jșPITALRATB]

CORP CLĂDIRE DE LEGĂTURĂ LI 2

GARD PREFABRICAT '    ",    .....

'MPREJMUREM^UiCA.. ...    .... _    ...

J^ROțSlRE_ZlDĂRȚE+pALE-ȘIRMA

Împrejmuia memuca 204^ _ 7777. 7777 7 _

PORJ MEȚĂUCE M3M '__________ _ _ _.

^APREJȚMIIREpTBL PROFIlĂTj_._ 77...-.

7j^Sejmuire.bețon7țo87^ m7 77 77.7 7 7KtP.REÎMyiRE_ziD 3ĂMM.. 77777. . 777 77 77 .77

JMPREJMUIRE CĂRĂMIDĂ*    ,...... 7

ÎMPREJMUIRE BETON -F REȚELE ALIM 51 iLUMINAT

JMPREJ..Mn7Jl BCTpjîĂRMAȚ PREF. 7 77 777 «ĂPREJMUIRESIRMĂ... 7 . 777 77 7 7 PAFAVAN L^IN jȘr BIROU" 7 .7 77

GARD PLASABUZĂU........


01.12.1975

.....Z _    . OI.Î 1.1996

jbl.izi968_

Z    2Z     .....-P’-i2-’’56!

....... .    __01.121963~

Z.    "    „    ”    Z0186-1978

L    ZZ.    ~    ZZ    ZZ01-122008

. Z..... ...Z. ZZZ.'ZZ    „    ZZPR22008)

~    01.1219742

'    2    Z01 121910

ZZ    Z.Z    ZZ    Z.2    ..ZZ    ZZ.oipiJ59Z

Z ZZ    ZZ    ZZ    ZZ    ZZ    Zpi '2-”S62

......... ' 2    01.121944 ”

ZZ    ZZ    Z    Z    .Z°ll2l947Z.

Z'oi.121948

Z P'12.1’48" ZZ    Z 0>'2-'’44_2

01.121944"

ZZ . zp'P.'-1933 ZZ Z 01.07.1979

" .«Pi "Aii«-'"(".ji.-Ji -v - , 03,09.2007

"31.122005"

Z ZZ Z P'P1-1933

Z........ Z. ZZ ZZ. ZZ ZZ ZZ01-121978,

01.122008

....    .. . ... ...    ■ p, ,2 )975-

...........01.03.1975 Z

01.08.1975 "

Z 01.121982 _

Z 01.12.1959Z’ 01.11.1973" 01.11.1973 01.03.1975 01.1L1973 01.021981 ” 01.11.1973

2 ZZZP'-DP’^ZZZ

2b,Zl1-,974_ 2Z ;zpi:i2i?382 2 Z 31.122005"” 2 2p,p649?8ZZ

01062000 Z

0187.1966)

ZZ Z01-.12!?89^

2 .Zp'dP-ipwZ Z ZZZP1-12!?89..

2 Z.„o,-.’^’?89ZZZ 2 ZZ_°’Zî^’?^„ 2Zoi.l2Î9«_’

2 _OI.,2I944_

2 . ZZ°b1Z2:!?.‘MZ™.

2 j’>-Z'Py47_Z ~ _0l.i2.i’944 2 2 01.07.1992 _

2 "01.1219952 ~01.121975

Page 851


1X15

25.052,16

1-51239 2 278.60

ZZ ZZ12

86.13 "16-394,02 95.506.78

~    395.57

2 îio.9oî ~ 25.49'

ZZ Zy>.?5

2    13.96

“l.24

2. ZZ0-®?

39784 Z 0.00

939.79 1.533.71

97243 2821 61(181 24366360^

'"’o.OO 58.445.47 290-521.25 66784633 15184130 248.015.41 249.763.57 Z 116)73.71 39.146.26


13

tiz

*[


170821.97 148.903.52 766.646.7 î

ZZ 281.510.05

ZZ2?»-’!

Z 307397.02 ZZ. 260.4063?

:Z ZZ?4 ?308?

Z 701.65180 1.663835.43 ) 4.978.82250 1.549.954.48 Z _ 7848.62 Z ~ 2 2956.65 Z ZZ56828ZM Z. . ZZZ?3-îl? ZZ?5?8

87,42

_____47180

"22 22538 '

ZZ_Zjz45. Z ...2.ZZZ?8-88

_25.0l

Z ZZZ17287 Z

' 15539 628.02


Ș

S

ș

s

s

B

B

S

s

ș

s

s

s

s

5

S

S

s

s

.5:5/

b~~

s~"

5


............ 1.26

30848.08

____1813799

JW4

Z ZZ.ZZ’ÎÎ5

........ZÎP331

2 12903.21 Zj 1485282

Z. ZZ. ZZ*7<45 ZZ ZZi3382

Z ZZ Z-Z3®»

217036 _>4-74

Z ZZ _ >-49 ZZ "" 0.00

477,18

' Z °-°o

1.127,20

Z Z 1839.56 215852,00

23384?298^ 5236*983p7 2 ~Z S-00 2ro.Zioq.7i )) 19.04080 80182880 2I81J620B 29247485 Z299871.63 ) 13881,75 Z 46.95284 Z 204887.43 178397.98 Z? 19)532.04 Z337.64?Zp2 ZZ 3-513.24 Z368Z698’39 “31233685 . _ 4189684 JM1.57483 L99537986-3971.703.45 185984270 "" &4Ș434

..ZZZ3^827

Z_6780228

11211

Z_ J Î408 IO4?85

ZZZZZZ5858? Z_ ..27083 

„ZZ_h?? ZZ.438* Z.Z.3080

206274


COS^ORM CU ORIGINALUL


507

1.6.4.

998

10031

508

1.6.4.

100

10002

509

1.6.4.

100

1100011

510

1.6.4.

10b

1008506

511

1.6.4.

100

10855

512

1.6.4.

100

-11673

100

101792 -


ȘTAHE PILOT SI INSTALATORI CLĂDIRE" y '

^cuSi^ÂMUNșnMîîyA... . £LĂD3POGRĂFÎE Ș.CONȘȚ -VoMP'

” 2 2 2' CIADIRE P+~ĂRHivĂ"DEP.ALEX.

A S15‘

SfOK

PT3179T-.

516" ana .6.4.

Mfl£r

-^ii-oo?’-

517

1.6.4.

100

1014608

518

1.6.4.

998

10021

519

1.6.4.

998

10017

520

1.6.4.

998

10040,0

521

1.6.4.

998

104,5

522

1.63.

500

,1527

523

1.6.5.

224

101091

524

1.63.

305

12077

525

1.6.5.

304

11396

526

1.6.5.

209

11817

527

1.6.5.

223

10921

528

1.6-6.

998

24356

529

1.63.

998

20043

530

1.63.

100

11570

531

1.6.8.

203

20044

532

1.6.8.

109

11570

533

1.72.

100

21171

534

1.7.2.

502

21959

535

1.7.2.

502

30756

536

1.7.2

306

20890

537

1.7.2.

306

20949

538

1,72^.

502

21279

532»*

5Q2

30760CLADIRE-ipi79|DIF.VAL|CORP VECHI

^ClÂSfeSEDIU CENTRAL RATBlMODER

jCLADIREClApiREADM __    _

2vSdhîniȘ're cÎâdTre ""

CLĂDIRE serv' CIRCULAȚIE    '

' CLĂDIRE CENTRALA TELEFONICA

r'ech’tie'ețe'. ~ 2" ' ... ~

JȚ1ADIRE CONDUCERE    " “

j^ărtăt 22.2.2 22    ...........22

CENTRALĂ TERMICA 22    2    2- 22

' REGULAȚORPROCESȚERMIC 2    '" 2”

CDuȘiRECENTRÂLA TERMICA-HALA 22 CENTRALA TERMICA 22    . 22

clădire cbț’țrălă termica si posttrafo CENTRALĂ TERMICA 2 2    22

MODULE PREFABRIC AȚE-BARACI ASIMILATE ADĂPOST AIA

AMENAJARE EXTERIOARA(ZID.PARCARE.GARp ALEIȚ. ADAPOȘT APĂRARE CIVILA    . i .2

AMENAJARE EXTERIOARAIZID.PARCARIțGĂRpALEiî ÎnSîĂLATIE ELECTRICĂ DE FORȚA    î

INSTALAȚIE ELECTRICĂ FORȚA GIULESTÎ S I SULEĂ DULAP SERV AUX

ȚNSTELECȚRICĂ DE FORȚA LA STAȚIA DE LUBREFIANTI REZERVOR ÎNGROPAT2    22

IMPREIMUIREĂEȚON 186112 M SI SULEĂ DULAP TELBMECANICA 21395    ÎNSTĂLAȚIE ELECTRICA DE PORTA

21437    INSTALAȚIE ELECTRICADEPORTA '

21440    INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA

21416    iNSTĂLAȚIEELECTRICA DE FORȚA

22755    INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚA

220947 2 REZERVOR PȚINCENOÎU SI CASA VANELOR DIN BETON 20906 ' Instalație bectmca forța

‘20907 . JNSȚĂ'LAÎȚE ELECTRICA FORȚA S.PIPERA~

2220908 " JNSȚĂLAJȚE ELECTRICĂ' FORȚA SUB COLENTINA

20909    INSTALAȚIE ELECTRICA FORȚA

20910    INSTALAȚIE ELECTRICĂ FORȚA

20911    INSTALAȚIE ELECTRICA FORȚA

.'.30750    .SI SULEĂ INSTALAȚIE DISTRIB I0KV

20908 INSTALAȚIE ELECTRICĂ FORTA SUB COLENTINA 220910    iNSTALAje ELECȚRICA FORȚA    “ "

21170    INSTALAȚIE BECTRICA DE FORȚA

"21952 2    INSTALAȚIE ELECTRICA FORȚA PT.CELULE 10KV

22907    INSTALAȚIE ELECTRICA FORȚA SUB DR TABEREI

223150    INSTALAȚIE ELECȚRICA FORȚA S.POLICOLOR

“30753 "    S I SULEĂ INSTALAȚIE DISTRIB 0.8KV

22394203    INST.ELECTRICA DE FORȚA-

220863    JNSTALATIE DEFORȚA 389ML

“21025 INSȚĂiATIE HJECȚ1CA DE FORȚA A CENTRALEI TERMICE 21026 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚA HALA Ml ’


o*.


Srt*WPage 853


01063915 01.12.1952 01.11.1921' ""61063959” "01.121938” '30J1.2006"


24.4£

fl2.642p

263.304.6Î

ji.5»5

2Ț3.79Î.J3

72202038


01.122001    ;    4.742743.67

" •»»»ii>i.iii'.'iwiii'miai

_ ' J75 Z Zb?jȘ65 .Z •■âwssjg

_ 4.97953

Z Z. 924-7?

6J 6360.62 ~ 2279.17

Z Z 7.'Z9° Z. Z î?5j?

402.545,44

Z ’ 124^9.3 259.635.32

Z ”54315.47 "2.930.20 2851.73 0.00! 19.971.99 278.664.13 " 333.24 1.738.29 53.56

Z 7'2-80

Z Z Z5-40

Z . 7 410.78 216.67 13.ÎI

z Z z75

7    55.54

7    21.36

Z 428.69

_Z Z ,774Ș “ 666

Z Z Z°-q?

7. Z „0.66 ”066 0.00 879.26 7 ??736 951.46 Z 1.057,48 ' 104330

Z Z

64634

77 Z 73456

77 7 771,44

Z'4.3

Z _i8.97io.69

......"0.57

165.04


<101.121927

01.121981

Z’ohfiÎMs ZblX)7.1957 01063942 770137.1960 Zoi 37.1927 Zpi.l 1.2004 76102.1984 776l.qa.26lO 77oi .122001 761.122008

01.121979 01.021995 01321963 30.12.2005 7 01.121942 730.122005 7701Ol.1952 0104.1973 01.08.1968 01313970 ' 6l.08.197l Zoi. 12.1952 *01083968 01.121944 7 0107.1966 7*01.121963 01.12.1960 01.10.1975 77qiO8.1971 776l.12.197O 761.1219707 7 61.1219707

01321970 01321970 01321970 01083968 01.121970 01.121970 01.121956' 01.12.1972 01303976 Zoi.123978 7_Ql.Q839687 013219637 01063970 7 01321993 013239581

[.672071.41 7Z7 5.97253

_ Ti 0221

739075.48 2733.68 1547 7234.09 [48202139 j 493 71.59

7731177412.61

Z 653 477îl

351434

~ 3.420.42 0.00

23.954,82

73347i?34~”s

' 39970

Z 2.084,94

Z 77. h24

Z 77 6.36 Z Z 4^8

7"    49270

259.88

77 7.1572

Z 77

66,62

7 Z 2^2

514.18

7 7 Z2,z?7

6.60

Z7 Z 060

~ OOQ 6.00

77 . 000 1054.60 107631

77 i J4lăo

77 I 268,36 f.251.36

~ 614.48 7773.23

Z 7qa,Ț°’ 9252a

Z 71635 Z2268108

“'6.68


197.95


CONFORM CU ORIGINALUL z
ÎMPREJMUIRE PLAȘA SIRMA 121M Ș.NITU VASILE ,

"iMPREJMUlRE ȘTILfil HER 174.4OM '.........

ÎMPREJMUIRE PLȚOA ȘIRMA..............

MrâjMUÎRE"1 2

ÎMPREJMUIRE^' J . '    ...............

ÎMPREJMUIRE METALICA POARTA METALICĂ

Împrejmuire plasa 14 mșub cotrocenȚ ______

Împrejmuire ZIO87.Î7M.....    '

ÎMPREJMUIRE PANOURI PLASĂ J. /..... „

JMPREJOETONARMATITR.GRO2.-iTR .VAG .(INTR.PI

JMPREJ^Dirî MlAWE CĂRĂMIDĂ 171 M~' .7 .1 7.

ÎMPREJMUIRE De’bETON ARMAT PREFABRICAT «OM JMPREiMUIREMgȚAL^TALni ” '' J, 2 -ÎMPREJMUÎREnțCARAMOA 40.17M

GARD PREFABRICAT '    ............

împrejmuireprefabricate    '


487

1.63.

211

48?

1.6.3.

207

4M

1.63.

207

490

1.60.

207

1.63.

224

ȘAJ

492

133.

502

\ 1

493

1.60.

222

f

...

494

1.60.

502

495

1.60.

302

496

1.63.

201

497

1.60.

502

•Ț

498

1.60.

502

499

1.63.

210

.......r

500

1.60.

305

501

1.63.

210

T

502

1.6.3.

100

503

1.63.

308

f

504

1.63.

221

î

505

1.63.

221

506

. IA4-

’9°


......împrejmuire [.....

Împrejmuireplasa șîrmă 121M șjjitu vasilîș Împrejmuire 1*' ~

'împrejmuire lacul tei    7

ÎMPREJMUIRE Pt}ÎȘA SIRMA Împrejmuire din plasa sirma ÎMPREJMUIRE PljASA CĂMIN TRAPEZULUI '

GARDURI ' "

ÎMPREJMUIRE PljAȘA ȘIRMA GARD TITAN DALE'

ÎMPREIMUIRE DALE BETON IMPRECIMUIREPțĂȘA SIRMA ÎMPREJMUIRE DALE BETON ÎMPREJMUIRE PLACI ÎMPREJMUIRE DjIN PREFABRICATE ÎMPREJMUIRE |'"

Împrejmuire’mețalica plasa sirma

ÎMPREJMUIRE I.....

Împrejmuire sjjB progresul Împrejmuireprefabricate poartaîbom militari Împrejmuire jTORii metalice 49 m ‘ împrejmuireat piese cale-g.p.l GARD PLASA RE SARMA    '

GARD METALIC FAȚADA 'GARD OALE BETON '

ÎMPREJMUIRE fLKJTROCOMPRESOARE ÎMPREJMUIRE ST1LPI BETON PLASA SIRMA 99 M 2 PORI PANOU DESPARTITORHAIETV.TB. < 7)MPREJMUIR£Ș.GRIVIȚA.

Împrejmuirejncinta ~CLADIRE POST LUCRU STRUNG BANDAJE ÎMPREJMUIREA4CTALICA PLASA SIRMA ÎMPREJMUIREMETAJJCA 102M    "

GARDURI (ȘEF DEPOU)

ÎMPREDJAUlREjpbÎNDERE IMPREJMUIR^ DALE |ȘEF DEPOU) "

Împrejmuire    ' '

jmprejmuirEgoșpodaria combustibil lichid

JMPR^MUIREMEȚALICA    2    '

ÎMPREJMUIR^JiAETAliCA CLĂDIRE CORP NQUBP.'PIMCU GOLESCui
0109.1967

01.121968

0107.1966

_01.12.1989

0I.Î2.1989

• "Ol .12.1970 ' 01.121971 ""01.121952 Tpi-04.1973 Țol.12.1954 7o1Î2.1954' 7oi .12.1984'

01062009 "bl .12.1954 Dl.07.1966 01.06.1968 01.121959 0109.1967 01.11.1981 ~ 01.12.2010 01.12.1979’ 01.08.1973 01.11.1980 01.12.2008 01.12.1982 01.12.1979 01.12.1982 01.121975 01.11.1976 01.12.1982 01.121971 0Î.12.1979 01.11.1973 01.12.1973

70109.1971 01.12.1971 01.12.1987 0109.1983 01.112006 01-11.2006 01.11.2006 01.11.1994 01.10.1976 0105.1998 01032001 01.112002 0105.1998 01.121970

J 01.121970

01.122008

'0104.1981 01.121981 01.03.1981 01.11.1996 pl.12.1959' 01.12.1959' 01.122002


0O0

1OÎ 9.42 793,91

0.00

1.447.15 7 7Ș4.74 7 542.78 '7 661.28 66202

7.999,13

7' 97607 7 1-15021

4-560,00

15200

".OOO

88292

7 950.67 7 145,53

7 510.22

8384.88

3.29805

223.60 810.54

225.460.12

950.29

! 024.82 4543.36

167.70

11.785.42

649.05

1.57139

' 1.50307 ’ 391.29

107606

8305

6Î4O9

6.78244 7 1093.14 31834.60 69.911.27 201.41104 7    6708

276.70 579.49

8249.79 '77.47600 102.437.77 ......S5.90

’ 285,09

81.985.50

1.91299 "2459.56 7 245956 7 201237 0.00

70.00

"OOO


0.00

1222.71

7 . 95223

....

7 1.73574

7 7’°%?s

765102 7 _793?15

"79404

1079.63 “ UPIJ2

137939 7 5.46936 18231

....." 0.00

î 058.99 1.14025 174.55

7    6IL97

7' 1005200

3.955.75 \ 268.19 97218

270.421.57

1.139.80

1.229.19

5.449.40

201.14

14.135.68 778.48

1884,76

1802.81

46902

1290.65

.....100.57

7737.51 8.135,00 1011.13 38.18308 ' 8385303 241.576.60 7'    80.46

'33188

69505 9894.97 92926,69 122866.00 .......67.05

341.94 98035. Î2 7 2294.48 ' 2950.05 295005 7 2413.68

7 0-°°

" OOO .....0.00