Hotărârea nr. 56/2018

HOTARAREnr. 56 din 2018-02-22 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate nr. 1076/21.02.2018 al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

Văzând raportul raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 117/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia domnului lonescu Andrei George din funcția de membru în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 683/6/20.02.2018 și la- Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 1021/20.02.2018;.

în conformitate cu prevederile:

n Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/28.02.2017 privind aprobarea, de principiu, a nființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate - servicii de coordonai e/cons jltanță pentru proiectele de nfrastructură mare ale Municipiului Bicurești

■    Hotărârii C.G.M.B nr. 93/29.03.20T1 pivind aprobarea înființării societății ?e acțiuni Compania Municipală Dezv^re Eurabilă București S.A.;

■    Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III -Cap IV din Legea nr. 3171990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 3^ațffh=4?) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 și art. <45 alin. (2), alin. (5) din LegeârR\215/2pQ1 privind administrația publică [locală, republicată, cu modificarile/<ț®îTTpțetarile ulterioare;


Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, BucuremJ.F

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Florescu Adrian Constantin ca reprezentant al Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., în locul domnului lonescu Andrei George.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018,

-------ș

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro"

Pag 2