Hotărârea nr. 57/2018

HOTARAREnr. 57 din 2018-02-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI IN SCOPUL INCHEIERII UNUI ACORD CU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DIN MUNICIPIUL CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA IN VEDEREA TRANSMITERII A 2 AUTOBUZECONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

»CW ur-: • -;r>    i 'JJ» *> .r

H OT A R Â R E

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București £ și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Ținând cont de prevederile:

-    Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare^ale^plubului Sportiv Municipal București, cu un număr total de 63 de posturi,


confotnTanexelor\r. 1,

Art.2 Anexele ?ya

ilicabilitatea, precum și Art.3 Direcțlle dU

Municipiului Bucmfești >si


|și nr. 3 care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

>i 9b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 își încetează fice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire

prevederile prevenitei hotărâri.

Această biotă/âre a fost adoptată /in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului puqZire/ti din 0^ta de 31.03.^0^^^

PREȘEDItyTE/DE/ȘED/ MariaÂ/ltfela/Dinu


St


SECRETAR GENERAL iL MUNteSmJtBLJCUREȘTI,

Adrian lordache

București, 31.03.201 Nr. 57

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro