Hotărârea nr. 58/2018

HOTARAREnr. 58 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII DENUMIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI-ILFOV IN ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BUCURESTI, PRECUM SI COMPLETAREA SCOPULUI SI OBIECTIVELOR ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BUCURESTIConsiliul General al Municipii- HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, precum și completarea scopului și obiectivelor Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Zona Metropolitană București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția înzestrare Materială si Voluntariat nr. 362/21.02.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 9/22.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 121/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de?

»

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 86/2008 privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov (ADIBI) în vederea realizării în comun a unor proiecte ce vizează dezvoltarea regiunii finanțate din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 332/2007 și Hotărârii C.G.M.B. nr.

3/2008;

-Hotărârea Adunării Generale

Intercomunitară București - Ilfov nr. 1/20.03.20 »

-Adresa Asociației de Dezvoltare 51/20.02.2018;

în temeiul prevederilor art. 11, art. 12


Asociației Generale de Dezvoltare 8;

In


ercomunitară București - Ilfov nr.

art

13, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) privind administrația publica locală,


și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ț001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:Art.2 Se aprobă completarea scopului și obiectivelor Asocîa^godei^ezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București - Ilfov (ADIBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,/,

/    - n

f Marian Orlando Cpteâ -\ Zț SECRETAR GENERAL )AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, / si Georgiana Zamfir


București, 22.02.2018 Nr. 58


EWul Regina Eiisabeta nr.47, cod poștal 50013, sector 5, București, Ron

Tel. 021205.55.00


ânia


. http:www.pmb.ro


Pag 2


UKAS

001Anexa 1Art. 1.,.Denumirea asociației este „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București”, numită în continuare Asociația, conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Ministerul Justiției

Art. 4. ”a) Asociația are scopul de a pregăti, promova și implementa la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun pentru unitățile administrativ teritoriale asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora, inclusiv pentru achiziționarea in comun a echipamentelor pentru intervenții in situații de urgenta”.

Art. 5. „Obiectivele asociației sunt următoarele:

(1) a)- furnizarea în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgență,

b)- întocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes

comun, la nivelul Zonei Metropolitane București precum și în afara arealului, pentru:

-    îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, socială,educațională.;-- managementul deșeurilor;

-    îmbunătățirea sistei nului integrat pentru situații de urgență; â ii cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții

- îmbunătățirea dotă


in situații de


urgență;

-    prevenirea dezastrelor;

-sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local;

-    sprijinirea dezvoltării durabile a asociaților;

-îmbunătățirea infrastructurii de transport regional și local;

-    sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale;

-    creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a serviciilor sociale;

• sprijinirea și dezvoltarea activitățlor-deformare profesionale;

-îmbunătățirea infrastructurii ^eryiciildr'd^âăpătate și a infrastructurii sociale, educaționale^-^-... -dezvoltarea durabilă și pro mo varea!. . uifia1pin4 i, București, România/tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-pri


-dezvoltare urbană integrată;

-managementul dezvoltării;

-proiecte de amenajarea teritoriului;

CONFORM CU ORIGINALUL

//«• direcția .

12 asistența tehnica 50

V*. ?l JURIDICA

-ctratpnii rlp ampnaiarpa tpritnrii iii ii-

-planificarea spațială;

-managementul proiectelor;

/i


- dezvoltare urbanistica integrata a zonei;

-dezvoltarea infrastructurii in zona metropolitana;

-amenajarea teritoriului;

-dezvoltarea de proiecte de investiții de interes zonal.

c)    culegerea propunerilor de proiecte, identificarea posibilităților de finanțare a acestora din domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;

d)    facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții”.


MODIFICĂRI STATUT A.D.I.B.I.


Art. 1. „Asociația


de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Bucureșt Asociația, se organizează și funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv și prezentului statut, cu respectarea prevederilor articolelor 11 - 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.”


”, numită în continuare


Art. 7. ”(1) Asociația are denumirea de .Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana București” conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Ministerul Justiției.


Art. 10 „Asociația are scopul.-de    pregăti,. pronQjdcva și implementa la toate nivelurile proiecte pentru


dezvoltarea regională de interes precum și dezvoltarea serviciilor sociale, educaționale, management al Paginai! din 4


deșeurilor, mediu, mediu de afaceri, turism și de a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora, inclusiv pentru achiziționarea în comun a diverselor echipamente incțygjgSgffl^interventn in

situații de urgenta”.    • I”

. -jzz CU ORIGINALUL

Art. 11. ”(1) Obiectivele asociației sunt următoarele:

a)    - furnizarea in comun a serviciului public de4«enzentîeTn situații de urgenlăȚ

b)    - întocmirea de studii, realizarea și implementarea de proiecte în domenii prioritare și de interes comun, la nivelul Zonei Metropolitane București precum și în afara arealului, pentru:

-    îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, socială, educațională.;

-    managementul deșeurilor

-    îmbunătățirea sistemului integrat pentru situații de urgență;

-    îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de

urgență;

-    prevenirea dezastrelor;

-sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local;

-    sprijinirea dezvoltării durabile a asociaților;

-îmbunătățirea infrastructurii de transport regional și local;

-    sprijinirea cercetării, inovării tehnologice și crearea societății informaționale;

-    creșterea ocupării și dezvoltării resurselor umane și a sen ii

-    sprijinireași dezvoltarea activitățlor de formare profesionale

-îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate și a infrastructurii sociale, educaționale; -dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, valorificarea potențialului turistic;

-dezvoltare urbană integrată;

-managementul dezvoltării;

-proiecte de amenajarea teritoriului;

-strategii de amenajarea teritoriului;

-planificarea spațială;    ț '"7 viciilor sociale;


-managementul proiecfgldr;

* infegrata a zpnfy;    y,

U ' ' i )    j

f ■ P^gjnă'â din 4 B-dul Regina Elis    Sector 5, București, Romănia; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prim,


dezvoltare urbanis|ca ir


* Y\


-dezvoltarea infrastructurii in zona metropoli -amenajarea teritoriului;

-dezvoltarea de proiecte de investiții de interes zonal,


c) culegerea propunerilor de proiecte, identificarea posibi domeniile de interes comun, precum și sistematizarea lor în concepția dezvoltării regionale și a susținerii inițiativei locale;

d) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea și finanțarea unor proiecte comune de investiții. ■

(2) în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate și pentru realizarea activităților specifice, Asociația colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice, putând participa la înființarea unor organizații în acest domeniu.

în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate în Statut și pentru realizarea activităților specifice, Asociația poate adera la instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat. în acest caz, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana București își păstrează autonomia, patrimoniul și organele de conducere, astfel cum a fost prevăzut și aprobat prin Statutul inițial."

Intocmit:21.02.2018 Șef Serviciu Răzvan GRW3ORASPagină 4 dii

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-6rimaria.ro