Hotărârea nr. 59/2018

HOTARAREnr. 59 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARUL TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN.2 SI ALIN.2.1 SI ANEXELOR 4A SI 4B ALE HCGMB NR. 305/2013Consiliul General al Municipiu^uj/București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărul total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1577/1/16.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 38/22.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 119/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 304/2017, cu completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.


(2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct.

10 și pct. 19 și art. 45 alin. (1) din Legea ir. 215/2001 privind administrația publică

locală, republicată, cu modificările și corr

pletările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 366 posturi, din care 27 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si

1    J    7    ’    I

nr. 3 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

Art.2 Prevederile art. 2 alin. 2 și alin. 2.1 precum și anexa 4a și 4b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare, își

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specțalitatp^al PrimaruWG^faj/și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane vor aduce la împlinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București, 22.02.2018 Nr. 59 ’9-dul Regina Eltsabeta nr. 47. cod postai 0OC13 sector 5 București. România

Tei. 021.205 55 00

l-ttp w%vw.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1w

■i

g

>

O

i

5

m

r

O

50

w

o

50

m

3

>

O

r

O

50

c

>

Z

m

O

7)

O

>

z

5

z

3:


Anexa nr. --Z La H.C.G.M.B NR.    /-3-Z i-Z -V*'

STAT DE FUNCȚII AL ADMINISTRAȚIEI CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE


Nr.

crt.

Compartimentul

Funcția

Nivel

studii

Grad/

Treaptă

prof.

Nr.

post

Anexa la Legea-cadru nr.153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

1

2

3

4

6

7

CONDUCERE    3

1

Director

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.a

2

Director adjunct

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.a

3

Director adj.(dezv, strategie, programe)

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.a \


COMPARTIMENTUL JURIDIC


4

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

5

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b


SERVICIUL RESURSE UMANE
6

Șef serviciu

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.a

7

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

6

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

,9

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

: -io ,

Inspector de specialitate

S

1

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

ji

Inspector de specialitate

S

1

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

. 12

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

13

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

14

Referent

M

1

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b


SERVICIUL ACTE DE CONCESIUNE, EVIDENȚĂ LOCURI DE VECI


15    | Șef serviciu


ix/


11


Anexa VIII Cap.II lit.A pct IV lit.a
16

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

17

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

18

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

19

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

20

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

21

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

22

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

23

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

24

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

25

Muncitor calificat

M;G

1

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b


BIROUL COMUNICARE, INFORMARE, ARHIVARE26

Șef birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.a

27

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

28

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

29

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit A pct.IV lit.b


COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN


30 |Auditor


IA


ZZI


COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ


31    ]Inspector de specialitate


BIROUL FINANCIAR


32

Șef birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.a

33

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    x

34

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

35 ;

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

.    36

Referent

M

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    1! |

37

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    u

' 38

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V »

39

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b


BIROUL CONTABILITATE


40

Șef birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.a

41

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.btrs».


42

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

43

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

44

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

45

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b


BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE_5

46

Șef birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.a

47

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

48

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

49

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

50

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b


BIROUL ADMINISTRATIV


1551

Șef birou

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.a

52

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

53

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

54

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

55

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

56

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b ț

57

Referent

M

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \    \

58

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \    \

59

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \

60

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    ’ .

61

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

62

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

.63

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

64

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

65

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    ,


COMPARTIMENTUL TEHNIC


66

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \v

67

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    '

, 68

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

69

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b
105

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

106

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

107

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

108

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

109

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

110

Inspector de specialitate

S

I

1.

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

111

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

112

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

113

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

114

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

115

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

116

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

117

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

118

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

119

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

120

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

121

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

122

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b ț\

123

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \ \

124

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \    \

125

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \

126

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V

127

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

128

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

129

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    C

130

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

131

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

132

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

'133

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    ffș

134 '

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    I ?

135

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V

136

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

137

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

138

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

139

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

140

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b4


141

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

142

Referent

M

IA

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

143

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

144

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

145

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

146

Casier

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

147

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

148

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

149

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

150

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

151

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

152

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

153

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

154

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

155

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

156

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

157

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

158

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

159

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.h^

160

Muncitor calificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit \

161

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \    \

162

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \

163

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

164

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

165

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

166

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

167

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

168

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

169

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

! 7170-

Muncitor calificat

M;G

I,

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

' ' 171

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    >    ;

,172'

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V*

173

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

174

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

175

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

176

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b177

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

178

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

179

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

180

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

181

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

182

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

183

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

184

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

185

Muncitor calificat ■

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

186

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b    r—

187

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b    I

188

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

189

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

190

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct. IV lit.b

191

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

192

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b *

193

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \\

194

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \ \

195

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \    \    '

196

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \    ~

197

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

198

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

199

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

200

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \

201

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

202

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    ■

203

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    x

204

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    șȘ

205

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    ((*■

,'206

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V

. 207

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct. IV lit.b

208

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct IV lit.b

' 209

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

210

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

211

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

212

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

4 '


o
213

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

214

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

215

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

216

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

217

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

218

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

219

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

220

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

221

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

222

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

223

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

224

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

225

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

226

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

227

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

228

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

229

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

230

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    C\

231

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \    \

232

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \x—

233

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    '

234

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    e

235

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \

236

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

237

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    *

238

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    /[§’    5?

239

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    tiz    Ș

240

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V    S

241

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.Apct.IV lit.b    V. /

,242

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

243

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

244

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

245

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

246

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

247

Muncitor calificat

M;G

IV

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

248

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b
249

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

250

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

251

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

252

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

253

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

254

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

255

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

256

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

257

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

258

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

259

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

260

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

O

o

o

A

261

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

262

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

263

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

264

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

265

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

266

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

267

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

268

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

x

269

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

l\

270

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll litA pct.IV lit.b

V

271

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

\ \

272

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    x

273

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

274

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

275

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

276

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

* X

277

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

278

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    Iii

279

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    jlj

* 1’

-x .

280

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    \\,    £

281

Muncitor necalificat

M;G

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    £>

282

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

283

Muncitor necalificat

M;G

1

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

284

Muncitor necalificat

M;G

1

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b285

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

286

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

287

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

288

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

289

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

290

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

291

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

292

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

293

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

294

Muncitor necalificat

M,G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

295

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

296

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

297

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

298

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

299

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

300

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

301

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

302

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.bT\

303

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit b\ \

304

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b\    \

305

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \

306

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    '''>

307

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

308

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    >

309

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

310

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

311

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    ffe

312

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    /k

313

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    £

314

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    

315

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

’ 316

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

317

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

'    318

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

319

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

320

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b


321

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

322

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

323

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

324

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

325

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct IV lit.b

326

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

327

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

328

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

329

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

330

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

331

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

332

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

333

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

334

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

335

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.

336

Muncitor necalificat

M,G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit

3

337

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.

338

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b\    \

339

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b \    \

340

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct IV lit.b

341

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

342

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

343

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

344

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

345

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

346

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    J?

347

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    //<?

348

Muncitor necalificat

M;G

I

1

VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    II

349

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    II >

350

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b    V

351

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

352

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

, 353

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

'354    '

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

355

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

; 356

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b
357

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

358

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.II lit.A pct.IV lit.b

359

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

360

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

361

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

362

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

363

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

364

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

365

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

366

Muncitor necalificat

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll lit.A pct.IV lit.b

TOTAL    366

din care de conducere    27■»\


Notă:

-    Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției

la Titlul I "Cheltuieli de personal”, subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile”.

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.


DIRECTOR,

BOGDAN PETER TĂNASEȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, PANCU MOMICA
Anexă la HCGMB nr.
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI

FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI

9    9

CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE


CAPITOLUL I

Dispoziții generale


* n;

^s/srSfc^ ?ț mane este șerviciu <gf


Art.l. Administrația Cimitirelor și CfemătoFnI public de interes local, cu personalitate juridică, înființată prin Hota Consiliului Local nr.72/1992, 66/1993 și 83/1993, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București.

Art.2. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr.71/2002 aprobată prin Legea nr.3/2003, OG nr.21/2002, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare.

Art.3. Sediul central al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane este în București, Calea Șerban Vodă, nr.249, sector 4, iar adresa de corespondență în Intrarea Serelor, nr.l, sector 4, București. Administrația are un cod fiscal 9791650.

Art.4. Personalul din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane este angajat cu contract individual de muncă și i se aplică legislația muncii.

Art.5. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de legislația specifică și sunt obligatorii pentru toți salariații administrației.


Crematoriilor Umane.


Umane constă în: administrarea, întreținerea, igienizarea și salubrizarea cimitirelor și crematoriilor umane; efectuarea prestațiilor de servicii către cetățeni, pentru înhumări, deshumări, reînhumări, incinerări și lucrări funerare; asigurarea de servicii religioase specifice, gratuite, în spații special amenajate, precum și evidența și concesionarea locurilor de înhumare și a locurilor de veci. în calitatea sa de membru în Asociația Cimitirelor Semnificative din Europa, organizează în colaborare cu alte instituții publice și organisme neguvemamentale, expoziții, spectacole, concerte și alte manifestări pentru promovarea patrimoniului cultural. Participă la toate evenimentele organizate de Asociația Cimitirelor Semnificative din Europa. Produce, editează și difuzează, în colaborare cu alte instituții/organisme, cărți și reviste, material audio-vizual, precum și alte asemenea produse culturale în vederea conștientizării cetățenilor europeni cu privire la valorile culturale și istorice pe care cimitirele reprezentative le adăpostesc, precum și a modului în care aceste valori sunt protejate împotriva oricărui tip de agresiune.

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

Art.8. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane cuprinde în structura sa organizatorică servicii, birouri, compartimente funcționale,

Compartimentul juridic;


5'


Serviciul resurse umane;

Serviciul acte de concesiune, evidență locuri diseci


-    Biroul comunicare, informare, arhivare;

-    Compartimentul audit intern;

-    Compartimentul sănătate și securitate în muncă;

-    Servicii teritoriale: Bellu, Berceni, Bucureștii Noi, Colentina, Domnești, Dămăroaia, Ghencea, Iancu Nou, Izvorul Nou, Metalurgiei, Pantelimon II, Străulești II, Sfânta Vineri, T.Vladimirescu, Vest, Crematoriul Cenușa, Crematoriul Vitan Bârzești.

A

In subordinea directorului adjunct:

-    Biroul financiar;    >

-    Biroul contabilitate;

-    Biroul achiziții publice;

-    Biroul administrativ;

-    Compartimentul tehnic.

CAPITOLUL IV

Atribuții și responsabilități

Secțiunea I. Atribuții generale ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Art.9. în vederea realizării obiectului de activitate, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane are următoarele atribuții generale:

a)    organizează, administrează și ține evidența tuturor locurilor concesionate;

b)    organizează și realizează prestațiile de servicii specifice în serviciile teritoriale (cimitire și crematorii umane) aflate în

d)    asigură comunicarea de date și informații de interes public cu privire la activitatea instituției;

e)    asigură salubrizarea și igienizarea cimitirelor. întreținerea spațiilor

verzi și a spațiilor administrative, a instalațiilor, împrejmuirilor, etc.( inclusiv a cimitirelor de eroi) pentru crearea unui cadru cât mai civilizat la dispoziția concesionarilor;    '

f)    eliberează autorizații de lucrări funerare în limita competențelor legale;

g)    execută în limita capacității, lucrări de construcții funerare și reparații, precum și transport funerar;

h)    Consiliul General al Municipiului București mandatează titularul dreptului de administrare să încheie, contracte de închiriere pentru spațiile comerciale deținute, în vederea obținerii de venituri suplimentare, contracte de concesiune, contracte de asociere în participațiune, contracte de parteneriat public-privat pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

i)    Consiliul General al Municipiului București aprobă titularului dreptului de administrare să încaseze cota parte de 50% sin contractele de închiriere, restul fiind venit la bugetul Primăriei Municipiului București;

j)    tarifele aferente contractelor de închiriere vor fi stabilite conform normelor legale în vigoare și/sau pe baza expertizelor efectuate de experți autorizați ANEVAR;


k) face propuneri cu privire la extinderea sr

cimitire, precum și de noi prestații de ser’ntrrTpentru popu

vederea supunerii aprobării Consiliului General al Municipiului București;

l)    asigură conservarea și întreținerea patrimoniului, paza și accesul în serviciile teritoriale;

m)    asigură păstrarea integrității, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat;

n)    stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și

financiare de care dispune;    .

o)    creează, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București, noi bunuri proprietate publică din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal și, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, în condițiile legii;

p)    urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere, dotări și reparații, din patrimoniul public și cel privat aflat în administrare;

q)    examinează și propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii surselor de finanțare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

r)    asigură elaborarea normelor metodologice tehnice și financiare în domeniul activității specifice, serviciilor, valorificării bunurilor din patrimoniu, precum și în celelalte domenii care fac obiectul său de activitate;

s)    realizează achizițiile de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea activităților și serviciilor prestate, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București;


administrația Cimitirelor .și Crematoriilor -Umane-Regulament de organizare și funcționare.    6

.    'A - y Kvo, H


t)    întocmește și înaintează compartimentului cadrul Primăriei Municipiului București yprmxmerea i' privind proiectul bugetului anual de venituri și

vederea supunerii spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, conform legii;

u)    analizează și propune spre aprobare Primarului General/ Consiliului General al Municipiului București listele obiectivelor de investiții, înaintează compartimentelor de specialitate din cadrul PMB, documentația tehnico-economică în vederea avizării, urmărește modul de realizare al lucrărilor și punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții aprobate;

v)    stabilește și urmărește aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția civilă, securitatea și sănătatea muncii, P.S.I.;

w)    raportează periodic, compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București datele operative, indicatorii specifici de activitate și alte date solicitate de acestea în conformitate cu prevederile legale;

x)    asigură la cerere, gratuit, serviciile religioase specifice și spațiul necesar desfășurării acestora.

Secțiunea II. Atribuțiile directorului și ale compartimentelor funcționale ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Art.10. Managementul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane este asigurat de către un director, un director adjunct și un director adjunct dezvoltare, strategie, programe, numiți în condițiile legii.

<■: f i ig


Art.ll. în exercitarea atribuțiilor-; salg{d decizii.

Art.12. Directorul Administrației Cim

Umane își desfășoară activitatea în baza acte

(hotărâri ale Consiliului General al MunicipiulufBucurești, dispoziții ale Primarului General, legi, hotărâri, etc).

Art.13. Directorul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane conduce activitatea curentă a instituției, reprezintă instituția în relațiile cu autoritățile publice, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.

Art.14. Directorul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane are următoarele atribuții și responsabilități principale:

a)    conduce și coordonează întreaga activitate a Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane ;

b)    stabilește prin fișa postului și ordine de serviciu atribuțiile personalului din subordine și le poate modifica în funcție de necesitățile bunei funcționări a administrației;

c)    coordonează activitatea personalului, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

d)    asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din subordine;

e)    coordonează și conduce administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al instituției;

f)    are competențe depline cu privire la încheierea, modificarea,

executarea, suspendarea, încetarea contractelor de muncă în care instituția are calitate de parte:    _JLL

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Vmane-îțeguldmenl de organizare ți funcționare    8

g) are calitatea de ordonator terțiar de ere personalul Administrației Cimitirelor și

h)    fundamentează și propune planul de venituri și cheltuieli pentru

administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului, pe care îl supune spre aprobare Primarului General/ Consiliului General al Municipiului București cu avizul compartimentelor    de specialitate din Primăria

Municipiului București;

i)    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terțe persoane;

j)    înaintează Primarului General proiectul de organigramă, stat de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor teritoriale (cimitire și crematorii umane), conform legii;

k)    aprobă regulamentul intern al instituției;

l)    verifică și urmărește modul de aplicare a normelor de sănătate și securitate a muncii, de pază și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;

m)    coordonează activitatea privind auditul intern și controlul financiar preventiv;

n)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

o)    verifică modul de întrebuințare a fondurilor bănești, materialelor, stocurilor și a tuturor valorilor bănești;

p)    exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care

se centralizează veniturile și cheltuielile;    /
q) asigură încheierea contractelor privind


persoanele fizice sau juridice (clădiri ssni-^erenuri și dotanfe aferente: instalații de apă. canal, electricitate sau alte facilități), contractelor de concesiune, contractelor de asociere în participațiune, contractelor de parteneriat public-privat, precum și de modul de derulare și respectare a clauzelor contractuale, având dreptul de a asigura prin delegare, luarea măsurilor operative în situația nerespectării acestora, de apărare a intereselor administrației și recuperare a pagubelor aduse acesteia, inclusiv prin instanțele judecătorești, în situația când acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă;

r)    controlează și ia măsuri pentru buna conservare și securitate a bunurilor materiale și bănești în scopul prevenirii degradării, distrugerilor, pierderilor și risipei;

s)    urmărește creșterea calității prestațiilor către cetățeni;

t)    verifică organizarea locurilor concesionate în fiecare serviciu teritorial în funcție de număr, rând și figura;

u)    urmărește și aprobă activitățile de achiziții publice pentru: lucrări de construcții, dotări (aparatura, mijloace de transport etc) și reparații, necesare bunei funcționări a administrației, conform aprobărilor anuale date de către CGMB;

v)    ia măsuri pentru întocmirea și îndeplinirea dispozițiilor, regulamentelor, ordinelor și instrucțiunilor, precum și a oricăror acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

vv)propune în condițiile prevăzute de legislația în vigoare modificarea categoriilor serviciilor teritoriale existente, precum și proiecte pentru înființarea de servicii teritoriale noi:x)îndeplinește și alte atribuții cu caracter s


actele normative în vigoare;

y)Directorul poate delega atribuțiile funcției, unor alte persoane cu funcție de conducere din cadrul instituției, în condițiile legii, cu aprobarea Primarului General.

z)în situația vacantării postului de director atribuțiile sunt preluate

de persoana desemnată, pe baza dispoziției Primarului General, până la ocuparea postului prin concurs, conform legii.

Art.15. Directorul adjunct dezvoltare, strategie, programe are

următoarele atribuții:

a)    identifică oportunități de dezvoltare a cimitirelor și crematoriilor umane;

b)    asigură existența rezervei de 12000 de locuri libere în caz dc calamități;

c)    identifică și propune direcțiile strategice de dezvoltare a cimitirelor și crematoriilor umane;

d)    asigură informarea compartimentelor de la nivelul instituției despre liniile de finanțare active (naționale și internaționale) aplicabile în domeniul de activitate al instituției;

e)    asigură centralizarea și evidența tuturor surselor de finanțare interne și externe, analizând criteriile și condițiile de eligibilitate, precum și posibilitatea de accesare a acestora;

f)    centralizează și ține evidența proiectelor/programelor propuse spre finanțare și a celor în implementare la nivelul instituției și a propunerilor de parteneriate din partea altor instituții publice sau private;

g)    întocmește documentațiile solicitate pentru obținerea de finanțări externe pentru programe de dezvoltare și reabilitarea a cimitirelor - .
h) în vederea identificării, promovării, implementării proiectelor necesare cimiti

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului

• București și împreună cu acestea, gestionează relațiile cu agențiile și organismele internaționale care oferă programe de finanțare externă pentru proiectele administrației publice;

i)    realizează rapoarte anuale, trimestriale, periodice și/sau în funcție de solicitări cu privire la rezultatele obținute prin implementarea planului anual de acțiune al instituției;

j)    îndeplinește și alte atribuții dispuse de directorul instituției, conform legii și domeniului său de activitate.

Art.16. Compartimentul juridic are armatoarele atribuții'.

a)    ia măsuri de respectare a dispozițiilor legale cu privire la apărarea și conservarea patrimoniului din administrare, a drepturilor și intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care generează infracțiuni sau litigii;

b)    reprezintă interesele administrației în fața instanțelor judecătorești în cauzele civile, comerciale și în cele de contencios administrativ, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penală, notariatelor, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice, pe baza delegației dată de conducere;

c)    ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente: întocmiri de întâmpinări, formulări de apeluri, recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea căilor extraordinare de atac, răspunsuri la adrese și la interogatorii, răspunsuri la petițiile și memoriile repartizate spre soluționare;

d)    asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru

buna conducere a proceselor în care administrația este parte:    ,,A

K'i i h *

- -    V

/Icfministrația Cimitirelor și Crematoriilor Vmane-Rșgulametit de organizare șifuneționare    12

e) avizează asupra legalității contractelo

muncă, încetarea raporturilor de munc

proiecte de acte cu efect juridic, precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt în măsură să angajeze răspunderea patrimonială a administrației, ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

f)    avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum și orice alte acte care produc efecte juridice;

g)    avizează deciziile directorului instituției;

h)    participă la negocierea și încheierea contractelor;

i)    redactează cererile de chemare în judecată, de exercitarea a căilor de atac, modifică, renunță la pretenții și căi de atac, cu aprobarea conducerii;

j)    se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează directorul instituției în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanță;

k)    urmărește, semnalează și transmite tuturor compartimentelor noile acte normative apărute și atribuțiile ce le revin din acestea;

l)    semnalează directorului instituției cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative și când este cazul face propuneri corespunzătoare;

m)    întocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a oricăror altor abateri;

n)    asigură consultanța juridică tuturor compartimentelor instituției;

o)    îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic;

p)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea

Aifininist rația Cimitiretor și Crematonifor L'mane-ltyjufament ^'organizare și funcționare    13


asigurării unui management ( de calitate organizatorică;    !........ “ ' " 1 1


q)    asigură măsurile și răspunde de organizarea sănyătjzși secuBitățîî^/c muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere^^IA incendiilor în cadrul compartimentului ;

r)    pregătește pentru arhivare, documentele din activitatea compartimentului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire;

s)    păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

t)    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate,

u)    îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate.

Art.17. Serviciul resurse umane are următoarele atribuții:

a)    organizează, coordonează, verifică, îndrumă, controlează și răspunde de buna desfășurare a activităților, conform atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în prezentul regulament, din actele normative în vigoare sau dispuse de conducătorul instituției și administrează resursele materiale, financiare și umane pe structura organizatorică condusă;

b)    asigură și răspunde de aplicarea unitară a prevederilor actelor normative, emise în vederea gestionării resurselor umane (selecții, angajări, reîncadrări, detașări, salarizări, promovări, etc.);

c)    colaborează cu compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului București și cu alte instituții ale <

administrația Cimitirelor si Crematoriilor Vmane--SegulamCnt de organizare și funcționare    14

'    '    ' f a

administrației publice centrale și locale, în vederea punerii în aplicare a actelor normative care reglementează resurse umane;

d) la solicitarea conducerii


Crematoriilor Umane realizează studii, prognoze, analize, precum și situații statistice în domeniul său de activitate;

e)    întocmește, completează, păstrează dosarele personalului'

contractual din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal a angajaților;

f)    asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin operarea tuturor modificărilor conform dispozițiilor primite;

g)    răspunde de completarea și actualizarea Registrului General de Evidență a Salariaților conform legislației în vigoare;

h)    răspunde de completarea, evidențierea, conservarea și eliberarea documentelor care să ateste activitatea desfășurată de fiecare angajat, conform datelor înscrise în Registrul General de Evidență a Salariaților;

i)    solicită de Ia șefii structurilor organizatorice și centralizează, conform prevederilor legale, fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

j)    gestioneză fișele de post (evidență, actualizare, arhivare, înregistrare, transmitere la salariați) pentru toți angajații Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

k)    întocmește lucrările privind programarea, reprogramarea și efectuarea concediilor de odihnă cuvenite angajaților, conform legislației în vigoare;

dldministrația Cimitirelor ți Crematoriilor Vinane- Regulament de organizare ți funcționare

UI!

l)    asigură introducerea în baza de date a concediilor de odj salariaților, conform cererilor acestora;

m)    calculează vechimea în munEă la încadrare;

gradația;    U"

n)    ține evidența salariaților, pe case de asiguraTTde sănătat carnetelor de sănătate eliberate pe baza contractelor tip;

o)    întocmește actele necesare în vederea pensionării salariaților din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

p)    verifică și avizează foile de prezență colectivă(pontajele);

q)    ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără plată aprobate, absențelor nemotivate, concediilor medicale, concediilor de studii;

r)    asigură întocmirea formalităților necesare privind plata/recuperarea orelor suplimentare efectuate de salariați;

s)    întocmește deciziile în baza referatelor aprobate de conducerea instituției;

t)    asigură, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, elaborarea tematicilor necesare susținerii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

u)    organizează concursurile, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane și supune spre aprobare conducerii Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane componența comisiilor de concurs și de contestații potrivit legii;

v)    asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

\v)întocmește și gestionează contractele individuale de munca si actele adiționale la contractele individuale de munca pentru

administrația Cimitirelor și Crematoriilor Cmanc-Regulamcnt de organisareșijuneționare"UK ■

personalul din cadrul Umane;


x)    efectuează lucrări privind încheierea. mo‘dîfîcâreâ'"suspendări

încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

y)    colaborează la elaborarea programelor privind cursurile și stagiile de pregătire profesională a personalului pe nivele de pregătire, specialități și funcții. în raport de cerințele actuale și de perspectivă ale instituției, pe care, după aprobare, le administrează, conform legislației în vigoare ;

z)    eliberează legitimațiile de serviciu, ecusoanele și adeverințele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat:

aa) întocmește, în colaborare cu compartimentul de specialitate, documentația necesară personalului care solicită concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului, cu respectarea legislației în vigoare;

bb) eliberează la cerere adeverințe privind vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, sporuri de vechime);

cc) redactează și prezintă spre aprobare directorului instituției, în condițiile legii, propunerea privind organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare al instituției. în baza concluziilor analizei conducătorului instituției și/sau propunerilor primite de la compartimentele din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

dd) colaborează la întocmirea Regulamentului Intern și participă la negocierile privind Contractul Colectiv de Muncă;

ee) la solicitarea justificată a compartimentelor din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane întocmește

documentația necesară supunerii spre aprobare a/fan^forrnă^ii unor

posturi vacante, prevăzute în statul de funcții, conform legii;----

ff) asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de comisia de cercetare disciplinară prealabilă și aprobate de conducerea

Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, conform prevederilor legale in vigoare;

gg) întocmește formalitățile referitoare la rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și conflictelor de muncă și le transmite spre rezolvare organismelor competente, conform legii:

hh) solicită personalului, conform legii, întocmirea și/sau actualizarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese și asigură gestiunea acestor documente;

ii) asigură corespondența cu organele îndreptățite de lege și transmite datele solicitate de către acestea;

jj) participă împreună cu compartimentele de specialitate, la fundamentarea propunerilor privind "Cheltuieli de personal"-“Cheltuieli cu salariile” în cadrul bugetului anual al instituției;

kk) asigură întocmirea formalităților pentru efectuarea practicii de către studenții care solicită acest lucru și eliberează adeverințe în acest sens;

11) selecționează și predă la arhivă dosarele personalului ale căror contracte individuale de muncă au încetat, carnetele de muncă neridicate, care au termen de păstrare permanent, conform Legii arhivelor;

mm) răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern. în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă:

oo) pregătește documentele din activitatea serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire;

pp) asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din subordine;

qq) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001. cu modificările și completările ulterioare;

rr) asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul serviciului ;

ss)răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate; tt) îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției,

conform legii și domeniului său de activitate.

Art.18. Serviciul acte de concesiune, evidență locuri de veci

are armatoarele atribuții:

a)    organizează și asigură: primirea, înregistrarea și verificarea documentelor și actelor de concesiune pentru locurile de veci;

b)    întocmește, verifică, semnează și eliberează acte de concesiune în conformitate cu prevederile legale, răspunzând de corectitudinea datelor înscrise:

c)    verifică, semnează și răspunde de legalitatea întocmirii actelor de concesiune:


d) verifică și răspunde de încadrarea în actele autenti persoanei care solicită actul de epnpesiune, Jțrecu deținute;

e)    verifică în arhiva instituției dosarul locului efe< între actele prezentate de concesionar de la tribunal, notai judecătorie, etc și actele existente în arhivă pentru figura și locul respectiv:

f)    întocmește adeverințe de valoare, autorizații de deshumare și transport oseminte pe baza actelor existente la dosarul locului aflat în arhiva instituției și a referatelor serviciilor teritoriale;

g)    întocmește și eliberează actele în caz de transformare a locului concesionat;

h)    răspunde de respectarea termenului de întocmire al documentelor;

i)    efectuează și răspunde de plasarea și arhivarea documentelor care stau la baza actelor de concesiune în condiții de siguranță respectând prevederile legale în vigoare;

j)    întocmește și actualizează inventarul arhivei locurilor de veci cu documente;

k)    clasifică dosarele cu actele de concesiune pe servicii teritoriale, figură, rând și loc;

l)    pune la dispoziție persoanelor interesate din cadrul instituției, sub semnătură, documentele de arhivă solicitate și urmărește restituirea

‘ acestora;

m)    verifică și răspunde de evidența locurilor de înhumare și de veci din cadrul cimitirelor ACCU;

n)    verifică și răspunde de evidența capelelor și monumentelor istorice din cadrul cimitirelor ACCU;

o)    participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de evidență a ocupării cimitirelor și de monitorizare a activităților conexe;

p) ține evidența locurilor dd~™î!TÎTtnirare™4-ife^F^municipalității;    ‘ 11    " iY&r

q) ține evidența locurilor de veci'Ți“duTnîmm'are“dmJHzfate

teritoriale ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor

r)    ține evidența cererilor pentru atribuirea de locuri de veci pentru beneficiarii legilor speciale ;

s)    centralizează repartizarea locurilor de înhumare asigurată prin secretariatul instituției;

t)    identifică și verifică, împreună cu șeful fiecărui serviciu teritorial, poziționarea în teren a locurilor de veci (mormintelor) și construcțiilor funerare semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală pentru stabilirea regimului juridic al acestora în vederea clasării ca monumente istorice;

u)    redactează și prezintă spre aprobare directorului instituției, regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor și crematoriilor umane;

v)    ține evidența creanțelor rezultate ca urmare a neachitării de către concesionari a tarifelor anuale de întreținere;

w)    transmite înștiințări concesionarilor pe baza documentelor primite de la serviciile teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001;

x)    ia măsurile necesare și răspunde pentru recuperarea creanțelor;

y)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern. în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

z)    păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare:

aa) răspunde de întocmirea fișei postuTurȚi aTișetOJ^^erfornttanțeJaî?^^ S. profesionale individuale pentru salariații din subordine;

bb) asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din subordine;

cc) asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul serviciului;

dd) pregătește pentru arhivare, documentele din activitatea serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire;

ee) răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

ff) îndeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției. în domeniul său de activitate.

Art.19. Biroul comunicare, informare, arhivare are următoarele atribuții:

a)    gestionează relația instituției cu cetățenii și reprezentanții mass-media, participă la asigurarea comunicării interne și externe a instituției;

b)    oferă informații de interes public privind activitatea instituției. în mod direct sau indirect, prin intermediul serviciilor telefonice, serviciilor poștale sau poștei electronice;

c)    asigură accesul la informațiile de interes public, la cerere, scriptic și/sau telefonic sau din oficiu, prin afișarea acestora pe site-ul instituției și/sau la avizierele serviciilor teritoriale;

d) primește și înregistrează în Registrul Tel Verde petițiile telefo

și întreprinde toate măsurilormeeeșafe;-soluțj, acestora:    *---------


e)    înregistrează toate documentele adresate ACCU Brin/email, pș&țL curierat sau direct de la cetățeni în Registru£jie intrare-ieșire a corespondenței ACCU, cronologic, în ordinea primirii. începând cu 01 ianuarie și terminând cu 31 decembrie ale fiecărui an;

f)    transmite compartimentelor de specialitate, sub semnătură de primire, corespondența repartizată conform rezoluției directorului, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de comunicare a răspunsului;

g)    urmărește soluționarea și redactarea răspunsurilor la petiții, în termenul legal;

h)    centralizează situațiile privind modul de soluționare a petițiilor și înaintează directorului, un raport semestrial, conform legii;

i)    primește de la compartimentele de specialitate răspunsurile elaborate la petiții și expediază, prin intermediul serviciilor poștale, răspunsurile către petenți;

j)    inițiază proceduri de achiziție, de materiale informative, de prezentare si promovare cu însemnele ACCU în vederea promovării imaginii instituției, destinate reprezentanților mass-media;

k)    informează, ori de câte ori este necesar, directorul instituției asupra aspectelor referitoare la imaginea instituției și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor ce pot afecta imaginea instituției și/sau a directorului;

l)    initiaza proceduri de achiziție de servicii de monitorizare si analiza a presei:r----71


L

m)    contribuie Ia organizarea și lănsTreă pr^ieîtej^

participa reprezentanții mass-media;    '/ J

n)    elaborează și difuzează comunicate și informă/i de presă;

o)    protejează imaginea instituției, scop în cafe colaborează cu toate structurile din ACCU. precum și cu instituțiile și serviciile publice de interes local ale Municipiului București.

p)    furnizează informații folosind bazele de date. cărțile de referință; asigură circulația informațiilor cerute de directorul instituției;

q)    asigură activitățile de protocol;

r)    asigură publicarea informațiilor furnizate de compartimentele de lucru ale ACCU și actualizarea informațiilor pe site-ul administrației;

s)    elaborează și actualizează strategia de comunicare a instituției;

t)    analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor coordonate de director, în scopul realizării de rapoarte și statistici;

u)    colectează și prelucrează datele în vederea informării eficiente a directorului;

v)    gestionează programul de audiențe al instituției și urmărește soluționarea problemelor ridicate de petenți;

w)    asigură serviciile de secretariat ale instituției;

x)    asigură, prin secretariatul instituției și răspunde de repartizarea locurilor de înhumare în caz de deces în funcție de locurile disponibile din cimitire, în baza vizei directorului Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane București, urmând ca centralizarea acestora să o transmită Serviciului acte de concesiune, evidență locuri de veci:


cu cetățenii, primăriile de sec or, instituțiile și servlcile,~ .S    t - , y    k

interes local, administratorii de rețele edilita^:

z) elaborează, în conformitate cu prevederile leali arjnvelor, norme și metodologii de lucru pentru organizarea și desfășurarea întregii activități arhivistice;

aa) verifică și preia pe bază de inventar și proces-verbal, documentele constituite de compartimentele din cadrul ACCU. în vederea arhivării acestora;

bb) asigură integrarea documentelor preluate, în fondurile de arhivă existente și urmărirea concomitent atât a documentelor care nu au termen de păstrare permanent, cât și a documentelor cu termen de păstrare expirat;

cc) eliberează către terți (persoane fizice sau persoane juridice) extrase și copii ale documentelor aflate în arhiva ACCU, ca urmare a solicitărilor avizate de directorul instituției;

dd) asigură punerea la dispoziție tuturor compartimentelor din aparatul propriu, ori de câte ori se solicită, spre consultare, documente din arhiva ACCU, pe bază de semnătură;

ee) pregătește documentele și inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale;

ffjpune la dispoziția Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control;

gg) comunică în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naționale modificările survenite în activitatea instituției cu implicații asupra activității de arhivare:hh) organizează, ordonează ^ș+-p4s-Uează....în...dep.Qkipezina^ei^|il’e'i^'/70// documentare și supraveghează activitatea priyiWxscoaWe^^f


V ^ID,

ii) întocmește liste de inventariere pentru documentele fără eviaeta^ aflate în arhivă;

jj) asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidență curentă, după restituire verifică integritatea documentelor împrumutate;

kk) asigură arhivarea corespondenței proprii în bibliorafturi;

11) efectuează operațiuni de scanare și validare a documentelor din

arhivă, în vederea constituirii arhivei electronice; mm) are obligația să păstreze documentele create sau deținute în

condiții corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării ;

nn) respectă indicativul termenelor de păstrare a documentelor, precum și nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor și celorlalte documente conform prevederilor legale;

oo) răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

pp) asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din cadrul biroului;

qq) asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul biroului:

rr) pregătește documentele din activitatea proprie și a conducerii în vederea arhivării:Administrația Cimitire [or și Crematoriikr Cmane-^egu[ament de organizare și funcționare    26
ss)păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

ite de domeniul său de activjț i dispuse de contt) răspunde petițiilor care sunt lege uu) îndeplinește și alte atribuți conform legii și domeniului său

Art.20. Compartimentul audit ii

a)    elaborează norme metodologice specifice instituției și le supune avizării Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București;

b)    elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c)    face propuneri pentru actualizarea planului de audit public intern, atunci când apar indicii și circumstanțe ce impun acest lucru;

d)    efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

e)    informează Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de către directorul instituției, precum și despre consecințele acestora:

f)    raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;

g)    elaborează raportul anual al activității de audit public intern pentru a evalua și îmbunătății eficiența și eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern șih)    în cazul identificării unor ~î r egu 1 arirăți-satr-f raportează imediat directorului instituției ș/ș>fucturii intern abilitate;

i)    verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern și poate iniția măsurile corective necesare. în cooperare cu directorul instituției;

j)    stabilește obiectivele și procesele necesare obținerii rezultatelor în concordanță cu cerințele cetățeanului și cu politicile instituției;

k)    implementează procesele;

l)    monitorizează și măsoară procesele și produsul față de politicile, obiectivele și cerințele pentru servicii și raportează rezultatele;

m)    monitorizează și evaluează fiecare audit efectuat;

n)    întreprinde acțiuni pentru îmbunătățirea continuă    a

performanțelor proceselor;

o)    împreună cu compartimentele specializate elaborează și implementează documentația sistemului de management integrat al calității, mediului, sănătate și securitate în muncă, inclusiv responsabilitatea socială, care trebuie să includă: declarații documentate ale politiciilor referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, inclusiv responsabilitatea socială și ale obiectivelor; un manual integrat; proceduri documentate cerute de standardele internaționale; documente necesare instituției pentru a se asigura de eficacitatea planificării, operării și controlului proceselor sale; înregistrări cerute de standardele internaționale;

'. A îl


p) planifică, organizează, efectuează și coordonează asmmrii^e.

interne ale Sistemul de Management In^egzăt și auditurile de calitate de secundă parte la furnizorii de servicii ai Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

q)    stabilește o procedură care să definească controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, durata de păstrare și eliminarea înregistrărilor;

r)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern:

s)    asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual al compartimentului;

t)    asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul compartimentului ;

u)    pregătește pentru arhivare documentele din activitatea compartimentului în vederea predării acestora la Biroului comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire:

v)    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

w)    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției.

Art.21. Compartimentul securitate și sănătate în muncă are

următoarele atribuții'.

a) identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor V maltFdtîyiL
de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucr

b)    elaborează și actualizează planul de prevenire și protecțiep^MAN^

c)    elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale instituției, precum și ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;

d)    propune atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin salariaților, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

e)    verifică cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului și fișa individuală de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă;

f)    întocmește un necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

g)    elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către salariați a informațiilor primite;

h)    elaborează programul de instruire-testare la nivelul instituției;

i)    asigură și răspunde de întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și se asigură că toți salariații să fie

instruiți pentru aplicarea lui:j) ține evidența zonelor cu risc

k) stabilește zonele care necesită semnalizare securitate și

sănătate în muncă, stabilește tipul de semnalizare necesarȘT' amplasarea acestora, conform legislației în vigoare ;

l)    ține evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

m)    ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

n)    ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

o)    monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

p)    verifică și răspunde de starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;

q)    informează angajatorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;

r)    ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și. dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă, să fie efectuate de persoane competente;

s)    identifică echipamentele individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din instituție și întocmește necesarul de dotare a salariaților cu echipament individual de protecție;--_-I S^StSfENȚAtehnică ’

Șl JURIDICA 2> I jr S\tl/ \\0*    jt

   vî r>    t<y

t)    urmărește întreținerea, manipularea și depdzita/ea adecv&gă^J^^ echipamentelor individuale de protecție șL/fl înlocuirii lor la termenele stabilite;

u)    participă la cercetarea evenimentelor, conform competențelor;

v)    elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de salariații instituției;

\v)urmăreștea realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

x)    colaborează cu salariații și/sau reprezentanții salariaților, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

y)    urmărește actualizarea planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

z)    întreprinde toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare pentru toate serviciile teritoriale;

aa) propune sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

bb) asigură îndeplinirea formalităților necesare acordării sporurilor prevăzute de lege;

cc) participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

dd) propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
ee) asigură comunicarea cu celelalte autorități și/sau economici din punct de vpdere al sănătățij muncă;

ff) răspunde de elaborarea, implementarea,

dezvoltarea Sistemului de Control Manageria ;rn;

gg) asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul compartimentului ;

hh) pregătește pentru arhivare, documentele din activitatea compartimentului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire;

ii) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

jj) răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate,

kk) îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea instituției, conform legii și domeniului său de activitate.

Art.22. Directorul adjunct are următoarele atribuții'.

a) organizează, verifică, coordonează, controlează și răspunde de buna

desfășurarea a activităților, conform atribuțiilor și responsabilităților prevăzute în prezentul regulament, din actele normative în vigoare sau dispuse de conducătorul instituției și de administrare a resurselor materiale, financiare și umane pe structura organizatorică condusă-biroul financiar, biroul contabilitate, biroul achiziții, biroul administrativ, compartimentul tehnic;


Administrația Cimitirelor șt Crematoriilor Vmane-Regulament de organizarț șifuncționare /

b)    verifică și avizează planul anual al achizițiilor publice;

c)    asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare în coijf&jștltâtex


cu actele normative în vigoare a activității instituției:

d)    asigură și răspunde de buna organizare și desfaci financiare și contabile a administrației. în con&frrrutd'te cu dispozițiile legale în vigoare;

e)    participă cu structurile organizatorice din cadrul administrației la întocmirea și fundamentarea proiectului de buget anual al instituției pe articole bugetare conform clasificației în vigoare;

f)    răspunde după aprobare de îndeplinirea prevederilor bugetului anual al administrației, analizează și propune măsuri eficiente pentru o mai bună administrare și gestionare a acestuia:

g)    fundamentează și propune măsuri de rectificare a bugetului anual al administrației pe care le supune atenției conducătorului instituției;

h)    analizează și evaluează bilanțul contabil, eficiența indicatorilor specifici și propune măsuri de remeiere, după caz;

i)    prezintă spre aprobare directorului bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin;

j)    angajează administrația prin semnătură, alături de directorul administrației, în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

k)    asigură îndeplinirea. în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor administrației către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat. trezorerie si terți:


1) asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănesU^uvettits,


personalului încadrat al administrației și plata angajat cât și de angajator;

m)    organizează evidența tuturor creanțelor și obj patrimonial care revin administrației din, programe și alte acte similare, urmărind realizarea la timp a acestora;

n)    ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

o)    asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale, bunurilor de inventar și valorilor bănești de către structurile din subordine;

p)    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de către persoanele împuternicite cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

q)    întocmește și prezintă analize privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență a elementelor patrimoniale ale instituției;

r)    urmărește realizarea veniturilor din activitățile desfășurate;

s)    verifică și urmărește aprovizionarea administrației cu materiale și asigurarea utilităților prin structura organizatorică din subordine;

t)    avizează exactitatea și realitatea prestațiilor efectuate de terți privind utilitățile și alte cheltuieli administrativ-gospodărești;

u)    răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite de lege pentru organizarea pazei obiectivelor din cadrul administrației;

v)    avizează programul anual privind perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din structurile organizatorice conduse;

w)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern. în vederea

.leninistrația Cimitirelorși Crematoriilor Vmane-Regulament de organizaregifuncționare    3

'_______ i, r


asigurării unui manage organizatorică condusă;


x) coordonează, verifică și răspunde de modul resurselor umane, materiale și financiare aflata drepturile și obligațiile contractuale, modului de realizare a atribuțiilor și responsabilităților raportate la fișele posturilor, respectarea disciplinei în muncă și soluționarea operativă a eventualelor stări conflictuale, respectarea prevederilor Regulamentului Intern și Codului de conduită a personalului contractual, regulilor de sănătate și securitate în muncă și PSI și aplicarea procedurilor privind evaluarea performanțelor profesionale individuale și valorificarea procesului de evaluare.

Art.23. Biroul financiar are următoarele atribuții:

a)    participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

b)    întocmește propunerile de necesar de fonduri;

c)    avizează programele anuale de achiziții publice;

d)    asigură măsurile necesare ca administrația să-și desfășoare activitatea, astfel încât cheltuielile să nu depășească prevederile anuale de la buget;

e)    asigură și răspunde de respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

f)    răspunde de imobilizările financiare și ia măsurile necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;

g)    urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare și ia măsuri pentru diminuarea lor;h)    mobilizează rezervele exiî rezultatelor financiare ale instituției;

i)    asigură în baza documentelor prezentate de

umane efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale;

j)    întocmește și depune, lunar, declarațiile și raportările din domeniul său de activitate;

k)    întocmește angajamente de plată în cazul salariaților care au încasat sume necuvenite;

l)    face propuneri de taxe și tarife în colaborare cu compartimentele de specialitate ale Administrației Cimitirelor si Crematoriilor Umane, pentru diverse servicii și prestații;

m)    asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atât cantitativ cât și valoric, pe obiective de investiții;

n)    asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă și investiții;

o)    ia măsurile corespunzătoare pentru încasarea în termenul legal a contravalorii lucrărilor executate sau a serviciilor prestate, a chiriilor, taxelor debitorilor, etc.;

p)    exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate din casierie, verifică întocmirea de către casieri a tuturor documentelor contabile stabilite prin Legea nr. 82/1991. republicată și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, propunând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul:

q)    răspunde de aplicarea întocmai a prețurilor, tarifelor și taxelor, stabilite în condițiile legii:

|f a vV'


r)    întocmește documentația necesară deschi

investițiilor la Trezoreria Statului;    '    '

s)    răspunde de elaborarea, implementar/ay/monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

t)    răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

u)    asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din subordine;

v)    asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul biroului ;

\v)pregătește pentru arhivare documentele din activitatea biroului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează listele de inventariere și procese verbale de predare primire;

x) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

v) răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

z) îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul adjunct în domeniul său de activitate.

Art.24. Biroul contabilitate are următoarele atribuții:

a) asigură și răspunde de înregistrarea actelor justificative și întocmirea documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor

Administrația Cimitirelor ți Crematoriilor Vmatte-l^gubament de organizare și funcționare    33.

r-
legale, precum și efectuarea


contabile;


b) organizează și exercită c( gestiunilor administrației;

c)    întocmește lunar balanța de verificare pentnu conturile sintetice și cele analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

d)    întocmește lunar execuția bugetară;

e)    întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ al acestora;

f)    întocmește și prezintă spre verificare directorului adjunct bilanțul contabil și raportul explicativ, participă la analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț și urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin;

g)    asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe și circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii și alte fonduri, debitori, creditori și alte decontări, investiții, cheltuielile bugetare și veniturile;

h)    răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

i)    organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale ale administrației și urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii:

j)    înregistrează în evidențele contabile sumele privind obiectivele de investiții;

k)    înregistrează zilnic în evidențele contabile mișcările de valori materiale și informează conducerea instituției cu privire la existența stocurilor supranormative. fără mișcare și disponibile:


Administrația CnnitireCor și Cematondor L mane-S^guCament de organizare șt funcționare    39

; j "    Va
DIRECȚIA

Iș ASISTENȚA tehnică te. ȘIJUR/O/CA 6,/.

kiiYde venituri. '>z sfârșitul fur


l)    ține evidența veniturilor~tirCH5Kte p-e—cate conform clasificației bugetare și raportează, veniturile încasate și virate la bugetul de stat și local;

m)    analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanț și propune măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea continuă a activității economico-financiare;

n)    implementează și execută sistemul informatic de gestiune și evidență a furnizorilor și clienților Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

o)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

p)    răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

q)    asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din subordine;

r)    asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul biroului ;

s)    pregătește pentru arhivare documentele din activitatea biroului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează listele de inventariere și procese verbale de predare primire;

t)    păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001. cu modificările și completările ulterioare;

u)    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

Administrația Cimitirelor ți Crematoriilor Umane-Regulament de organizare si funcționare 40

1î.


f.l


v) îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul domeniul său de activitate.    , ,,    , r-


IA

TENTĂ TEHN.'CĂ /'B $1 JURIDICA '*//


Art.25. Biroul achiziții publice are următoarele atribuții# \

a)    întocmește planul anual de achiziții și face zfropup

achiziționarea de bunuri, servicii, lucrări, îrTconformitate cu necesitățile instituției;

b)    asigură și răspunde de organizarea achiziției publice pentru bunuri, servicii și lucrări conform legii;

c)    întocmește caiete de sarcini și documentele necesare pentru demararea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, conform legii;

d)    propune directorului adjunct spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor;

e)    avizează notele și documentele elaborate pentru demararea achizițiilor publice;

f)    asigură și răspunde de întocmirea documentației de atribuire/documentației discriptivă pentru prezentarea ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza necesităților primite de la compartimentele din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane care solicită demararea acestora;

g)    asigură și răspunde    de    întocmirea formalităților    de

publicitate/comunicare    pentru procedurile organizate    și

vânzarea/transmiterea documentației atribuire/documentației discriptivă:

h)    asigură și răspunde de păstrarea ofertelor, precum și dosarul achiziției publice pentru procedurile organizate:

i)    asigură și răspunde de întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză și atribuire a contractelor de achiziție publică:

administrația Cimitire for și Crematoriifor Vmjne-:ltfgufjment de organizare și funcționare

DIRECȚIA '‘SA'i Eîitâ tehnica 2 i

j)    asigură și răspunde de comunicarea către ofenamfi parwipanți rezultatelor procedurilor de achiziție publiga;

k)    asigură și răspunde de înregistrarea cortttstațiilor și comunicarea acestora către ofertanții implicați în procedură și comisia de analiză și soluționare a contestațiilor;

l)    asigură și răspunde de transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept;

m)    asigură și răspunde de încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

n)    asigură și răspunde de gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante și rezultatele acestora;

o)    asigură și răspunde de transmiterea periodică a situației procedurilor de licitație organizate către instituțiile abilitate ale statului;

p)    participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

q)    ține evidența tuturor achizițiilor, derulate la nivel de ACCU;

r)    asigură încheierea contractelor de închiriere pentru spațiile comerciale deținute, contractelor de concesiune, contractelor de asociere în participațiune, contractelor de parteneriat public-privat pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul instituției, în vederea obținerii de venituri suplimentare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

s)    ține evidența tuturor contractelor în care ACCU este parte;

t)    distribuie compartimentelor de specialitate copii ale contractelor încheiate, în vederea urmăririi derulării acestora:

u)    asigură și răspunde de elaborarea, comunicarea și actualizarea codului etic privind achizițiile publice;v) răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în v'e.S^EU asigurării unui management^ de, „ calitate,,. ,pg, struj organizatorică;


w)    pregătește pentru arhivare, documentele din activitaj vederea predării acestora la Biroul comundcare^informare. arhivare, pentru care întocmește și redactează lîste de inventariere și procese verbale de predare primire;

x)    păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

v) răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate; z) îndeplinește și alte atribuții dispuse de directorul adjunct, conform

legii și domeniului său de activitate.

Art.26. Biroul administrativ are următoarele atribuții:

a)    gestionează și repartizează în funcție de cerințele celorlalte compartimente și de aprobările existente, bunuri materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în gestiunea Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

b)    solicită compartimentelor din cadrul Administrației Cimitirelor și

Crematoriilor Umane necesarul anual de bunuri și servicii și întocmește propunerea pentru programul anual al achizițiilor publice;    .

c)    urmărește derularea contractelor pe care le gestionează;

d)    derulează contracte de furnizare a utilităților pentru locațiile Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și urmărește

consumurile/costurile/întreținerea/repararea instalațiilor aferente în condiții funcționale;


e)    urmărește și răspunde de materiale, combustibili, etc;

f)    elaborează programul de Administrației Cimitirelor s de efectuare a acestora, prec

și mijloace tehnice de pază și alarmare;

g)    urmărește împreună cu serviciile teritoriale activitatea desfășurată de firmele de pază care prestează servicii de specialitate în cadrul cimitirelor și crematoriilor umane;

h)    asigură și răspunde de tăierea arborilor, cositul vegetației din cimitire, strângerea și depozitarea acestora, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

i)    urmărește și răspunde de activitățile de ridicare a deșeurilor din cadrul serviciilor teritoriale, verificând respectarea graficului de răspândire al mașinilor;

j)    întocmește documentațiile necesare • pentru obținerea de: autorizații, avize și acorduri privind consumul de energie electrică, combustibil, apă, rețele electrice, instalații termice și electrice care condiționează bunul mers al instituției;

k)    asigură și răspunde de administrarea și funcționarea în condiții da. siguranță, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI a tuturor bunurilor instituției:

l)    întocmește programul anual și programele lunare privind reparațiile utilajelor tip BOBCAT și a autovehicule din dotarea instituției, cu încadrarea în resursele bugetare alocate în acest sens, pe care le supune spre aprobare conducerii instituției;


n) organizează și răspunde de depozitarea și conservarea în bune condiții a materialelor, combustibililor, etc primite de la servicii teritoriale, evitând degradarea sau deteriorarea acestora, având evidența termenului de garanție (folosință);

o)    întocmește documentele de primire și gestionează materialefe^dd'^^ construcții și alte materiale, în în domeniu:


p)    răspunde de aprovizionarea instituției cu materia) rechizite etc, conform cerințelor legale;

q)    răspunde de verificările tehnice obliga&Tn/periodice pentru

mașinile din parcul auto al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și întocmește graficul de reparații și întreținere, în funcție de numărul de km efectuați;

r)    urmărește încadrarea în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți a autoturismelor din parcul auto al ACCU, răspunde de echiparea autoturismelor și de starea lor tehnică;

s)    participă la întocmirea programului de aprovizionare tehnico-materială și răspunde de utilizarea de materiale, combustibil, piese de schimb, lubrefianți, anvelope, etc;

t)    verifică starea tehnică a tuturor mijloacelor auto și utilajelor tip

BOBCAT;

u)    asigura permanent avizarea ISCIR a personalului încadrat pentru manevrarea utilajelor de tip BOBCAT și a utilajelor/autovehicolelor care au în dotare platformă de ridicare;

v)    asigură înregistrarea în gestiune a produselor achiziționate, cu respectarea prevederilor legale;

w)    asigură și răspunde de eliberarea bunurilor din gestiune pe bază de bonuri de consum sau de transfer;

x)    răspunde de conservarea corespunzătoare a bunurilor din gestiune:

Cinntirebr și Crcniateriifor Umaiie-ițegul'aineiit de organizare și funcție narey) organizează și răspunde de activitatea de rectmțkrfare

materiale intrate în unitate, atât cantitativ cât și calitativ;


z) elaborează analiza preliminară de mediu în colaborare cu celelalte compartimente ;

aa) identifică și monitorizează aspectele de mediu caracteristice fiecărei activități desfășurate și cerințele legate de respectarea legislației în vigoare;

bb) asigură conștientizarea personalului, privind protecția mediului;

cc) aduce la cunoștința factorilor de decizie din cadrul instituției, eventualele probleme ce pot să apară pe linie de protecție a mediului și participă la rezolvarea acestora;

dd) verifică și răspunde de încadrarea în limite admisibile a noxelor produse în cadrul activităților;

ee) întocmește raportările statistice privind protecția mediului; ff) întocmește și actualizează banca de date referitoare la gestiunea

deșeurilor urbane și întocmește periodic (lunar, anual) situații cu privire la deșeurile depozitate la rampele serviciilor teritoriale;

gg) întocmește și actualizează banca de date privind gestionarea deșeurilor reciclabile în Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

hh) răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă:

ii) răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

jj) asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de

conduită de către personalul contractual din subordine:

luminist rația Cimitirelor ți Crematoriilor L'mane-:Rggufaiaent de organizare ți funcționare

kk) asigură măsurile și răspunde- de orgafti-

securitâții muncii, precum și de măsurile de prevenire și stinger*^ incendiilor în cadrul biroului ;

11) pregătește pentru arhivare documentele din activitatea biroului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează listele de inventariere și procese verbale de predare primire;

mm) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

nn) răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

oo) îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul adjunct în domeniul său de activitate.

Art.27. Compartimentul tehnic are următoarele atribuții:

a)    întocmește documentațiile necesare în vederea organizării procedurilor de achiziții publice privind reparațiile și investițiile aprobate de PMB/CGMB;

b)    verifică documentațiile privind executarea lucrărilor de reparații și investiții în cadrul serviciilor teritoriale și răspunde de derularea în bune condiții a contractelor încheiate de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane cu firmele executante, atunci cînd nu există un diriginte de șantier desemnat să urmărească execuția lucrărilor :

c)    verifică și semnează situațiile de lucrări ce privesc investițiile și reparațiile curente și capitale, atunci când nu există un diriginte de șantier :

.Idininist rația Cumtirehrși Crcmatoruhr L'mane-ttyjutaineiit de organizare șifuneționare 47


d)    verifică cartea tehnică a construcției; Întocmită ~3e~co proiectantul și dirigintele de șantier, conform K vigoare ;

e)    execută controlul ierarhic operativ curent privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor înscrise pe facturile emise de firmele care execută lucrările de investiții, reparații curente și capitale ;

f)    face propuneri privind repararea, consolidarea, păstrarea și conservarea bunurilor care sunt într-o stare avansată de degradare ;

g)    supraveghează activitatea dirigintelui de șantier, de urmărire a execuției lucrărilor de construcții și/'sau reparații ;

h)    participă la recepția lucrărilor și semnează procesele-verbale întocmite;

i)    verifica notele de renunțare (NR-urile). notele de lucrări suplimentare (NCS-urile), precum și facturile de procurare materiale;

j)    verifică modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, actelor normative tehnico-economice, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrare în plafoanele de decontare și respectarea termenelor contractuale;

k)    stabilește modul de întocmire și ținere a evidențelor, stadiilor fizice, decontării producției, termenelor contractuale și centralizarea acestor date;

l)    propune măsuri de regularizare financiară, sistarea plăților, sau după caz, aplicarea de penalizări, în cazul când se constată abateri neconforme cu realitatea;

mjverifică și vizează facturile de decontare a situațiilor de lucrări lunare realizate:
talon de lucrări - centralizator al lucrărilor executate cumulai^^ .

o)    verifică și avizează documentele pentru eliberarea parțiala sau totală a garanțiilor de bună execuție sau alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc.;

p)    verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din ofertă, în vederea decontării;

q)    propune măsuri de îmbunătățire a activității de urmărire, evidentă decontări, reglementare financiară și conlucrare cu celelalte compartimente ale instituției;

r)    propune repararea și consolidarea bunurilor care sunt într-o stare avansată de degradare, păstrarea și conservarea acestora;

s)    primește, verifică și avizează cererile pentru execuția de lucrări și eliberează autorizațiile de lucrări funerare;

t)    întocmește și reactualizează documentația (devize) pentru stabilirea tarifelor prestațiilor de servicii și construcții funerare în funcție de modificările apărute în structura acestora (indexări și modificări salariale, creșterea prețurilor la diverse materiale și utilități, etc)

u)    urmărește punerea în aplicare a tarifelor la data intrării în vigoare a acestora ;

v)    întocmește contracte și devize de lucrări pentru construcțiile funerare, pe baza listei de lucrări funerare ce a fost aprobată de Consiliul General al Municipiului București și a tarifelor ce sunt aprobate prin decizia directorului ACCU:

w)    urmărește încadrarea în consumurile normate de materiale, a prestațiilor de servicii, verificând deconturile de materiale ale serviciilor teritoriale și întocmind decontul final;

. Uministrația Cimitirelor și Crematoriilor Vmane-^egulament de organizare și funcționare    49
autorizate și asociațiile familiale, pentru executarea dMSX^pâri funerare de către acestea în cimitire și crematorii:

y)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

z)    pregătește pentru arhivare, documentele din activitatea compartimentului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire;

aa) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;

bb)    răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de

activitate,

cc)    îndeplinește și alte atribuții dispuse de directorul adjunct,

conform legii și domeniului său de activitate.

Art.28. Serviciile teritoriale au următoarele atribuții'.

A) Cimitirele'.

a)    urmărește și răspunde ca înhumările să se realizeze doar în baza actelor prezentate de concesionari și a aprobărilor date de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

b)    organizează și ține evidența tuturor înhumărilor și deshumărilor:

c)    răspunde de evidența gestionară a bunurilor unității;

d)    coordonează, supraveghează, îndrumă și răspunde de întreaga activitate ce se desfășoară în cadrul cimitirului:

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Vinarie-Regulament de organizare și funcționare    -50.

i v

:ă. cot


e)    coordonează, supraveghează, controlează" personal din subordine;

f)    controlează și răspunde de modul cum sunt executate prestările de servicii achitate la casieria fiecărui serviciu tsrftorial:

g)    urmărește și răspunde de executarea construcțiilor funerare în cimitir, verificând dacă se execută lucrările prevăzute în autorizații și pe suprafața concesionată;

h)    verifică și răspunde de respectarea regulilor de sistematizare în construcții funerare, precum și de modul cum sunt executate potrivit autorizațiilor de construcții emise;

i)    verifică legalitatea și dimensiunile lucrărilor de construcții funerare, montări de grilaje conform autorizațiilor emise;

j)    urmărește finalizarea lucrărilor de construcții în cimitire la termen;

k)    ține evidența analitică și grafică a figurilor, rândurilor și locurilor concesionate;

l)    asigură operațiile de deschidere a mormintelor și reînhumare în prezența concesionarului, unui membru al familiei decedatului sau al unui împuternicit al acestuia, după caz. sub supravegherea șefului de serviciu cu consemnarea obligatorie a operațiunilor executate în registrul de înhumări;

m)    asigură prestațiile necesare înhumării și deshumării, răspunzând de realizarea în condiții optime a acestora;

n)    asigură și răspunde de curățenia în incinta cimitirului exceptând locurile de înhumare ale concesionarilor, solicitând biroului administrativ mijloace de transport pentru evacuarea gunoaielor și a pământului rezultat de la locurile de înhumare;

o)    urmărește executarea în bune condiții a pazei cimitirului, informând biroul administrativ despre desfășurarea acestei activități:
p)    ține evidența tuturor încasărilor rezultate din vederea justificării acestora;

q)    actualizează permanent datele din fișa de evidență tarifelor anuale aferente fiecărui loc concesionat;

r)    încasează de la concesionari taxele, tarifele de prestări servicii și tarifele de întreținere anuală;

s)    întocmește documentele de primire și gestionează materialele de construcții și alte materiale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

t)    asigură înregistrarea în gestiune a produselor achiziționate, cu respectarea prevederilor legale;

u)    asigură și răspunde de eliberarea bunurilor din gestiune pe bază de bonuri de consum sau de transfer;

v)    organizează și răspunde de activitatea de recepționare a valorilor materiale intrate în unitate, atât cantitativ cât și calitativ;

\v)ține evidența consumurilor de materiale de construcții pe baza facturilor încasate pentru prestațiile de servicii ce necesită consum de materiale, sau în baza executării de plăci pentru gropile de înhumare sau cripte.

x)    întocmește decontul de materiale pe baza evidențelor din fișele de materiale și răspunde de încadrarea în consumurile normate de materiale, a prestațiilor de servicii.

y)    răspunde de îngrijirea patrimoniului serviciilor teritoriale;

z)    asigură și răspunde de întreținerea în bună stare a spațiilor destinate desfășurării serviciilor religioase, a împrejmuirilor, a căilor de acces, spațiilor verzi, instalațiilor de alimentare cu apă. energie electrică, canalizare și a altor dotări specifice;

aa) asigură la cerere. în mod gratuit, cu personal specializat, serviciile și slujbele religioase aferente înhumărilor, deshumărilorși reînhumărilor efectuate pe

către Administrația Cimitirelor si Crematoriilor UmaneMj,^,,»

bb) asigură și răspunde de respectarea protocolului încheiat cu Arhiepiscopia Bucureștilor în ceea ce privește statutul serviciilor religioase, statutul preoților și al lăcașelor de cult din cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

cc) verifică calitatea serviciilor prestate de terțe persoane în relațiile contractuale cu Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane (pază. curățenie etc.);

dd) răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

ee) întocmește puncte de vedere cu privire la sesizările concesionarilor, pe care le înaintează compartimentelor abilitate: ff) primește și soluționează sesizările adresate de concesionari

împreună cu Biroul comunicare, informare, arhivare, după caz; gg) asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de

conduită de către personalul contractual din subordine; hh) asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și

securității muncii, precum și de măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul serviciului ;

ii) pregătește pentru arhivare documentele din activitatea serviciului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste inventariere și procese verbale de predare primire;

jj) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677,2001. cu modificările și completările ulterioare:

„Administrația Cimitirelor și Crematoriilor t'iiiane-^s’gufament de organizare și funcționare 53
kk) îndeplinește și alte sare în domeniul său de activitate.

B) Crematoriile Umane'.


a) urmărește și răspunde ca inci

actelor prezentate de concesionari și a aprobărilor date de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane;

b)    organizează și ține evidența tuturor incinerărilor;

c)    răspunde de evidența gestionară a bunurilor unității;

d)    coordonează, supraveghează. îndrumă și răspunde de întreaga activitate ce se desfășoară în cadrul crematoriului;

e)    coordonează, supraveghează, controlează și răspunde de întregul personal din subordine;

f)    urmărește și răspunde de executarea construcțiilor funerare, verificând dacă lucrările respectă datele înscrise în autorizație;

g)    verifică legalitatea și dimensiunile lucrărilor de construcții funerare;

h)    urmărește finalizarea lucrărilor de construcții funerare în cadrul crematoriilor;

i)    ține evidența analitică și grafică a nișelor din columbare;

j)    urmărește executarea în bune condiții a pazei crematoriului;

k)    asigură prestațiile necesare incinerărilor, răpunzând de executarea în condiții optime a acestora;

l)    asigură și răspunde de întreținerea aleilor, clădirilor, împrejmuirilor solicitând biroului administrativ Omijloace de transport pentru evacuarea gunoaielor în vederea protejării vegetației;

mjrăspunde de întreținerea în bună stare a camerelor de depunere a decedaților:
r~n)    actualizează permanent datele tarifelor anuale aferente fiecărei nișe;

o)    încasează de la concesionari taxele, tarifele dt tarifele de întreținere anuală;

p)    întocmește documentele de primire și gestionează materialele de construcții și alte materiale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

q)    asigură înregistrarea în gestiune a produselor achiziționate, cu respectarea prevederilor legale;

r)    asigură și răspunde de eliberarea bunurilor din gestiune pe bază de bonuri de consum sau de transfer;

s)    organizează și răspunde de activitatea de recepționare a valorilor materiale intrate în unitate, atât cantitativ cât și calitativ;

t)    întocmește puncte de vedere cu privire la sesizările concesionarilor, pe care le înaintează compartimentele abilitate;

u)    răspunde de elaborarea, implementarea, monitorizarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern, în vederea asigurării unui management de calitate pe structura organizatorică condusă;

v)    asigură aplicarea prevederilor Codului etic și a regulilor de conduită de către personalul contractual din subordine;

w)    asigură măsurile și răspunde de organizarea sănătății și securității muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul serviciului ;

x)    pregătește pentru arhivare documentele din. activitatea crematoriului în vederea predării acestora la Biroul comunicare, informare, arhivare, pentru care întocmește și redactează liste de inventariere și procese verbale de predare primire:


y) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001. cu modificările și completările ulterioare:


dispuse de conducerea ins uției în


z) îndeplinește și alte sarcini domeniul său de activitate.

Art.29. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București administrează și asigură funcționarea următoarelor servicii teritoriale (cimitire și crematorii umane):

a) cimitire: Bellu; Berceni; Bucureștii Noi; Colentina; Dămăroaia; Domnești; Ghencea; Iancu Nou; Izvorul Nou; Metalurgiei; Pantelimon; Sfânta Vineri; Străulești; Tudor Vladimirescu; Vest.

b) crematorii umane: Vitan Bârzești; Cenușa.

Asigură întreținerea următoarelor cimitire: cimitirul Eroilor

Herăstrău; cimitirul Eroilor Pro Patria, cimitirul Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 1989.

CAPITOLUL VI

BUGETUL ȘI ADMINISTRAREA ACESTUIA

Art.30. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane întocmește propunerea de buget anual, de venituri și cheltuieli, trimestrial și anual bilanțul contabil, contul de execuție și alte anexe la bilanț, conform dispozițiilor legale.

r~Art.31. Bugetul de venituri și cheltuieli al și Crematoriilor Umane asigură acoperirea che acesteia.

Art.32. Operațiunile de încasări și plăți în

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane prin conturi deschise la Trezoreria Statului și prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.

Art.33.Constituirea veniturilor financiare ale Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane se bazează pe venituri obținute din: venituri proprii și subvenții de la bugetul local, venituri extrabugetare și alte fonduri legal constituite.

Art.34. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane gestionează valorile materiale și mijloacele bănești, a deconturilor cu debitorii și creditorii și exercită controlul periodic al gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Art.35. Litigiile de orice fel în care Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane este parte, sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

Art.36. Prezentul regulament se completează cu reglementările legale în vigoare, se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane București sau modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterior aprobării acestuia.