Hotărârea nr. 595/2018

HOTARAREnr. 595 din 2018-09-26 PRIVIND INTRODUCEREA SPITALULUI CLINIC "COLTEA" IN RETEAUA METROPOLITANA "STANTA AGATHA" DE CENTRE PENTRU SCREENINGUL CANCERULUI DE SAN SI AL CANCERULUI DE COL UTERIN
HOTĂRÂRE

privind introducerea Spitalului Clinic "Colțea” în rețeaua metropolitană "Sfânta Agatha” de centre pentru screeningul cancerului de sân și al cancerului de col uterin

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1940/19.09.2018 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 66/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 596/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă introducerea Spitalului Clinic Colțea în Rețeaua Metropolitană de centre și clinici Sfânta Agatha pentru screeningul cancerului de sân și de col uterin.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 26.09.2018

Nr. 595

B-duJ Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro