Hotărârea nr. 596/2018

HOTARAREnr. 596 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE IMOBILE CU DESTINATIE SOCIALA
===========================

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, de către Consiliul General al Municipiului București, pentru demararea procedurii de achiziție imobile cu destinație socială

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1951/20.09.2018 și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 67/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 597/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinului nr. 2126/2014, emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Sjaț&j Municipiului București, pentru ca în numel


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucujgțti, R


Art.2 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București să întreprindă măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu DaneiBucurești, 26.09.2018

Nr. 596

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2