Hotărârea nr. 598/2018

HOTARAREnr. 598 din 2018-09-26 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ACTORULUL GHEORGHE MIHAITA:! c» .‘IA. /«•HOTĂRÂRE-

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5397/31.08.2018;


Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 60/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 599/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 213/19.04.2018;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei cinematografice și a spectacolului.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.


București, 26.09.2018

Nr. 598

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro