Hotărârea nr. 6/2018

HOTARAREnr. 6 din 2018-01-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A HOTARI IN VEDEREA ADERARII SECTORULUI 2 LA "CONVENTIA PRIMARILOR PRIVIND CLIMA SI ENERGIA"
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî în vederea aderării Sectorului 2 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu nr. 185/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 1/15.01.2018, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 1/15.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 6/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 2 București nr. 4530 din 22.12.2017, transmisă și înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1587650 din 03.01.2018, la Cabinet Secretar General cu nr. 19/6 din 04.01.2018 si la Direcția Asistență Tehnică si Juridică cu nr. 113 din 05.01.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 216/20.12.2017; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2)

lit. p), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în vederea aderării Sectorului 2 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia”.

Ărt.2 Consiliul Local al Sectorului 2 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GfțN 1UNICIPIULUI B Georgiana ZafrfifiMarian Ori Jo Culea


București, 17.01.2018 Nr. 6


''.A

11' . ■


B-dul Regina EKsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

O

$

ob.

V

UKA5

QUUltt

UMMUKTII

UKAS

mwMMmM

MAMCiMOT

001

001