Hotărârea nr. 60/2018

HOTARAREnr. 60 din 2018-02-22 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 19/17.01.2018 PRIVIND PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CONSTANTIN MILLE NR. 10, SECTOR 1, CU DESTINATIA DE SEDII PENTRU INSTITUTII PUBLICEprivind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 privind preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, cu destinația de sedii pentru instituții publice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate ai Direcției Patrimoniu nr. 2962/21.02.2018 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 8714/21.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 23/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 115/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2018 privind preluarea în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, cu destinația de sedii pentru instituții publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Ari. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 se ițnodifică și va avea următorul cuprins:

neral al Municipiului str. Constantin Miile


“Art.1 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Ge București prin Administrația Fondului Imobiliar a imobilului situat în nr. 10, sector 1, și folosința gratuită de către Autoritatea pentru Supravegherea și

Protecția Animalelor, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Centrul pentru Seniori al Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București.”

Art.ll Art. 6 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.6 Predarea - primirea imobilului situat în str. Constantin Miile nr. 10, sector 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 5 și reprezentanți ai Administrației Fondului Imobiliar în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/17.01.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Consiliul Local al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

B-dul Regiia ESsabata nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

httpnvww.pnib.ro

O

$

o

£

UKAS

UKAS

Pag 2

M4i>n

rsWKMHINM

001

001