Hotărârea nr. 600/2018

HOTARAREnr. 600 din 2018-09-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ATERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE CORP A SI B MATERNITATEA BUCUR" - STRADA BUCUR NR. 10 (CORP A) NR. 19 (CORP B), SECTOR 4HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur” - Strada Bucur nr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 976/18.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 222/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 601/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 95/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur" - Strada Bucur nr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4, incluși în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 32/22.02.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 32/22.02.2018 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1
Indicatori tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur" -Strada Bucur nr.1O (Corp A) și nr.19 (Corp B), sector 4

VALOAREA TOTALA { exclusiv T.V.A):      130.310.217,41 lei

din care:

lucrări de construcții montaj

48.578.505,40 lei


Durata execuției : 24 luni calendaristice (de la data transmiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante)
B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2