Hotărârea nr. 601/2018

HOTARAREnr. 601 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE LNVESTITII "CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI LNTECTIOASE SI TROPICALE VICTOR BABES"
HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Planificare Investiții nr. 992/19.09.2018 și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 21813/19.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 223/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 602/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 96/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

București, 26,09.2018

Nr. 601
SECRETAR GEN

,^AL MUNICIPIULUI EB-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România-, tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Principalii indicatori tehnico-economici

Valoarea totală a investiției:


9.760,69 mii Lei fara TVA

11.585,94 mii Lei cu TVA


Din care C+M:


  • 7.336.83 mii Lei fara TVA

  • 8.730.83 mii Lei cu TVA

Durata de execuție: 9 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

B-dul Regina Ellsabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2