Hotărârea nr. 603/2018

HOTARAREnr. 603 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STR. BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41"HOTĂ RARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 1015/18.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 225/25.09.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 83/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 604/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 99/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publicejocale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Se abrogă anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2007.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

București, 26.09.2018

Nr. 603
SECRETAR GENE UNICIPIULUI BL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

fara TVA

cu TVA

Valoare totala a investiției

465.800.572 lei

558.668.962

lei

Din care C+M:

355.911.051 lei

423.534.151

lei

Durata de execuție estimata - 24 luni

Eșalonarea investiției:

Anul I:

232 900 286 lei

279 334 481

tei

Din care C+M:

177 955 525 tei

211 767 075

lei

Anul II

232 900 286 lei

279 334 481

tei

Din care C+M:

177 955 525 lei

211 767 075

tei

Capacilati

Lungime Traseu

Lățime Platforma

Viteza de Proiectare

Categoria Străzii

Număr benzi:

Lungime Cale Dubla Tramvai;

Lungime Cale Simpla Tramvai

Lungime Pista biciclete cale dubla (latime=2 50m) cale simpla (latime=1.50m)

Pasaje Pietonale

Statii BUS

Peroane Tramvai

Park&Ride

Suprafața totala ocupata


  • 5 70 km

variabil 34 00-35 OOm

60 km/h

Strada Categoria I, conf. o G 49 I99S

  • 6 benzi

5900.00m

260 OOm

1600 OOm

8200 OOm

3 bucăți

24 bucali