Hotărârea nr. 604/2018

HOTARAREnr. 604 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SI CONSOLIDARE PASAJ DENIVELAT SUPRATERAN POD GRANT"HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 16456/19.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 226/25.09.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 84/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 605/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 100/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice_locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.București, 26.09.2018

Nr. 604

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1„Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Granf*

*

 • 1. Valoarea totală (inclusiv T.V.A.): din care

Lucrări de construcții montaj: (inclusiv cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților)

Studii

Documentații-support și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

ExpertizareTehnică

Proiectare

Asistența tehnică

Alte cheltuieli

 • 2. Eșalonarea investiției:

Anul I

Anul II

Suprafața totală pasaj:

Lucrări rampe:

Trotuar pietonal

 • 3. Durata de realizare a investiției:

  52.253.246,00 lei

  44.009.145,00 lei

  151.012.00 lei

  43.146,00 lei

  2.975,00 lei

  1.294.387,00 lei

  647.193,00 lei

  6.299.545,00 lei

  total inv:     26.126.623.00

  C+M:       22.004.572,50

  total inv:     26.126.623.00

  C+M:       22.004.572,50