Hotărârea nr. 605/2018

HOTARAREnr. 605 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE CORP C1 LICEUL TEORETIC STEFAN ODOBLEJA, CU UN CORP AVAND REGIMUL DE INALTIME P+3E" STRADA DORNEASCA NR. 7A, SECTOR 5, BUCURESTI
ROMÂNIAAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 977/18.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 227/25.09.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 50/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 606/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 92/18.09.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de înălțime P+3E” Strada Dorneasca nr. 7A, sector 5, București, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.


Anexa 1"Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de înălțime P+3E" Strada Dorneasca nr. 7A, sector 5, București

1 Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

5.931.006,60 lei


4.320.231,77lei2. Durată de execuție


14 luni
B-ctul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2