Hotărârea nr. 608/2018

HOTARAREnr. 608 din 2018-09-26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMPREJMUIREA, IGIENIZAREA, SALUBRIZAREA SI DOTAREA CU CAMERE VIDEO A TERENULUI DIN STR. CHITILA, F.N., TARLAUA A912, SECTORUL1 , IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 323/31.10.2016"HOTARARE

privind aprobarea StudiuluiWîezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții "împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/31.10.2016"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice -Direcția Utilități Publice nr. 3018/18.09.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 229/25.09.2018, raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 10/25.09.2018 și raportul . Comisiei juridice și de disciplină nr. 609/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 68/14.08.2018 al Consiliului Tehnico -Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) liySj șțatt.

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Io modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pehtru obiectivul "împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotai=ea-cu camere video aterenufar din str. Chitila, f. n.,Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/31.10.2016”, conform anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți Studiului de

— -fezabilitate.pentru pbiectivuLde investiții-’ împrejmuirea^igienizarea, salubrizarea-și dotarea-cu camere-video-a terenului-din-strr-ehitilar-t-rrrTarlaua-A912r sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/31.10.2016", conform anexei nr. 2.

Art.3 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul local ăl Municipiului Bucureștrși/sau dirralte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH608_18.pdf