Hotărârea nr. 61/2018

HOTARAREnr. 61 din 2018-02-22 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 SI ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B NR. 623/19.12.2017 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA INCHEIERII CONVENTIEI PRIVIND FINANTAREA PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI", INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI MINISTERUL MEDIULUIHOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind finanțarea

proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București", între Municipiul București și Ministerul Mediului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de ^Specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 710/21.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 37/22.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 124/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:..    .    .

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii convenției privind finanțarea proiectului "implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București", între Municipiul București și Ministerul Mediului;

-    art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 . -privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Pct. 5 lit. a) din anexa nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nrj 623/19.12.2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind .finanțarea proiectului “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București", între Munic piui București și Ministerul Mediului, se modifice și va avea următorul conținut:

"Ut a) descrierea succintă a amplasamen ului/ amplasamentelor propus/ propuse (localizare, supralața terenului, dimensiuni în plan)

Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing -- Str.Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - Str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piața 3resei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan;

Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu;

Traseu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Bd. Națiunile Unite;

Traseu 4 - Bd. Libertății - Piața Constituției - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia - Stadionul Național.

Din punct de vedere constructiv pista de cicliști se realizează, în principal, pe platforma comună cu partea carosabilă, urmărindu-se existența a cel puțin următoarelor cerințe:

•    sistem rutier pistă : - 4 cm strat de uzură BA8;

-10 cm strat de piatră spartă;    • *-

- 20 cm strat de balast;

•    încadrarea, la nivelul trotuarelor, cu jordur[de beton de ciment 10x15 cm, pe fundații din beton^de ciment de C8/10


•    marcaje, orizontale-longitudinale și transversale realizate cu vopsea ecologică, albă, diluabilă cu . apă, tip masă plastică, care asigură vizibilitate în condiții de ceață, ploaie atât pe timp de zi cât și de noapte

•    semnalizarea verticală cu table metalice acoperite cu folie reflectorizantă montate pe stâlpi gata confecționați din țeavă de 1,5 țoii

Art. II Pct. 2.2. lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea.C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 privind acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind finanțarea proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București", între Municipiul bucurești și Ministerul Mediului, se modifică și va avea următorul conținut:

"Lit? a) descrierea succintă a amplasamentului/ amplasamentelor propus/ propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str.Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - Str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN1 - Piața Presei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan;

Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan cel Mare - Șos. Mihai Bravu;

Traseu 3 - Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - Bd. Națiunile Unite;

Traseu 4 - Bd. Libertății - Piața Constituției - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia - Stadionul Național.

.Din punct de vedere constructive pista de cicliști se realizează, în principal, pe platforma comună cu ^•-partea carosabilă, urmărindu-se existența a cel puțin următoarelor cerințe:

•    sistem rutier pista : - 4 cm strat de uzură BA8;

?    -    -10 cm strat de piatră spartă;

î    - 20 cm strat de balast;

•    încadrarea, la nivelul trotuarelor, cu borduri de beton de ciment 10x15 cm, pe fundații din beton de

ciment de C8/10    '    *    ' ’    .

•    marcaje, orizontale-longitudinale și transversale realizate cu vopsea ecologică, albă, diluabilă cu apă, tip masă plastică, care asigură vizibilitate în condiții de ceață, ploaie atât pe timp de zi cât și de noapte

•    semnalizarea verticală cu table metalice acoperite cu folie reflectorizantă montate pe stâlpi gata confecționați din țeavă de 1,5 țoii

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 623/19.12.2017 rămân neschimbate;

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.□i irM irnpH OO flO O Ai Q LJUUUlUijlUj    U/£-.£-VS IU

Nr. 61


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2