Hotărârea nr. 612/2018

HOTARAREnr. 612 din 2018-09-26 PRIVLND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE - PROEDUS SI ASOCIATIA CULTURALA LUDMILA VIDRASCU IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTENARUL MARII UNIRI EXPLICAT TINERILOR"HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive - PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Centenarul Marii Uniri Explicat Ținerilor”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism și al Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive nr. 5897/19.09.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 61/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 54/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 12/25.09.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 613/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive - PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor",prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS să semneze Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Claudiu Daniel Catana

SECRETAR GENERAL ^MUNICIPIULUI BUC Georgiana Zamfi


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1•Ț. * 0


Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI


__________________ __

Municipiul București prin Centrul de Proiecte Educaționale șl Sportiv© București - PROEDUS, Splaiul Independentei, nr 2, sector 6, București, reprezentat prin doamna Ruxandra SIMION - Director, denumit în continuare PROEDUS;

Și

Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu, B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, clădirea Hermes, etaj 8, București, reprezentată prin Dan Vidrașcu, Președinte, denumită în continuare ASOCIAȚIA;


Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Finanțarea și realizarea în comun a proiectului "Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor".

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 Centrul de Proiecte Educaționali și Sportive București - PROEDUS:

 • a) să susțină financiar proiectul „Centenarul Marii Uniri explicat tinerilor", conform specificațiilor prezentate în Anexa 1- Buget estimativ proiect, în limita sumei de 2.562.000 lei, sumele necesare proiectului vor fi incluse în bugetul anual al PROEDUS prin rectificare bugetară;

 • b) să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale ASOCIAȚIEI;

 • c)  are dreptul de a efectua vizite de monitorizare a activităților din calendarul proiectului;

 • d) drepturile PROEDUS se constituie în obligații ale ASOCIAȚIEI, respectiv obligațiile PROEDUS se constituie în drepturi ale ASOCIAȚIEI.

3.2 Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu:

 • a) să asigure managementul proiectului, să deruleze toate activitățile proiectului așa cum au fost propuse șl aprobate, respectând, totodată, specificațiile tehnice privind editarea volumelor, și să asigure cheltuielile asumate și descrise în Anexa 1 - Buget estimativ proiect, în cuantum de 100.000 lei;

 • b) să promoveze PROEDUS și Municipiului București prin toate mijloacele de care dispune;

 • c) să asigure bugetul necesar pentru realizarea proiectului menționat la art. 2, mai puțin cheltuielile care, conform Anexei 1 revin PROEDUS;

 • d) să pună la dispoziția PROEDUS programul de desfășurare al proiectului;

 • e) să ofere reprezentanților PROEDUS acces gratuit la activitățile organizate în cadrul proiectului și să-i informeze ori de câte ori apar modificări;

 • f) să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale Municipiului București și PROEDUS;

 • g) să transmită către PROEDUS estimarea cheltuielilor aferente activităților lunare ale proiectului;

 • h) ASOCIAȚIA va pune la dispoziția PROEDUS materialele audio, foto și video ce decurg din implementarea proiectului și cesionează în regim de neexclusivitate folosința acestora;

 • i) să notifice PROEDUS pentru orice modificare a calendarului propus în maximum 24 de ore de la modificare, dar nu mai târziu de 48 de ore până la data implementării/desfășurării activității;

j} drepturile ASOCIAȚIEI se constituie în obligații ale PROEDUS, respectiv obligațiille ASOCIAȚIEI se constituie în drepturi ale PROEDUS.ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de cătțje5ar decembrie 2018;

 • b) Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART.5 MODALITĂȚI DE DECONT

 • a) ASOCIAȚIA va angaja toate cheltuielile menționate în Anexa 1, ebrfâi.

 • b) Procedura de decont va impune urAătdârele etape:             *Z/

  Punerea la dispoziția Comisiei PROEDUS de verj


  documente: contract, proces verbal de recepție; factura ASOCIAȚIEI;  are și certificare


  presl torului,


  \, C \\

  i ț.p'A As>srENM ?C 5$ ^HNlCAț, *»

  itoarelor ctivitate și


  • -  Verificarea, și certificarea decontului de către Comisia PROEDUS de verificare și certificare a

  ----decontatei;--------------------------------—                             ' 1 '       '     -----

  • -  Aprobarea acestuia de către directorul PROEDUS;


  • -  Decontare cheltuielilor aprobate de către Comisia PROEDUS de verificare și certificare a decontului;

  • -   Punerea la dispoziție a extraselor de cont doveditoare efectuării plăților aprobate de către directorul PROEDUS;

  • -   Punerea la dispoziția Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului a oricăror alte documente justificative, în baza solicitării scrise a acesteia.

  c) Decontarea se face lunar și doar după transmiterea extraselor de cont doveditoare efectuării plăților aprobate de către directorul PROEDUS pentru decontul precedent.


ART. 6 FORȚA MAJORĂ

 • a)  Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege;

 • b) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 7 CLAUZE FINALE

 • a) Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • b) Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul acord a fost încheiat astazi_______________________la București, în trei exemplare originale

in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

PARTENER,

PROEDUS

Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu

DIRECTOR

PREȘEDINTEAnexa 1 - Buget estimat pentru proiectul ,Centen

CONFORM CU ORîGir. MJJ, jrnt’Marii-tinfTf-ejgîHcat-tlReriloti'^j

«c (? -       ru ■»

S-£*?'s re"rii--r-c l

\\* ”U'V4

Buget estimativ PROEDțlSK / i ><<• Z     „ -w

S C"

X>7X'U ti

°*4n

VHtTOt

Nr.

Crt

Călegorfe/danumlre cheltuieli’

U.M.

Nr. U.M

(Lei)

Cheltuieli specifice

1

Tipărire cartea Istoria Ilustrată a rumânilor pentru elevi cu cesionare neexclusiva drepturi de autor In favoarea PROEDUS

Proiect

58 000

1.218.000

2

Tipărire cartea Istoria Ilustrată a românilor pentru tineri cu cesionare neexclusiva drepturi de autor In favoarea PROEDUS

Proiect

62 000

1.304.000

3

Distribuire cârti

Proiect

1

40000

Total

2.562.000


Buget estimativ Asociația Culturală Ludmlla Vldrașcu

■  —- - - -

Nr. Crt

Categorie/denumlre cheltuieli

U.M.

Nr. U.M

Val.Tot. (Lei)

Cheltuieli specifice

1

Onorarii: manager proiect, coordonator de marketing șl PR, 4 agent) de teren

Proiect

1

9000

2

Remunerații colaboratori: (speakeri evenimente)

Proiect

1

34 900

3

Sonorizare (Închiriere echipament tehnic)

Proiect

1

7 000

4

Transport local (colaboratori, echipamente)

Proiect

1

5 000

5

Acțiuni promoționale șl de publicitate

Proiect

1

30 000

6

Organizare unui concura pentru elevii din unitățile de învățământ cu oferirea de premii (ebook reader, tablete ș.a)

Proiect

1

14100

Total

100 000


PARTENER, PROEDUS

DIRECTOR

PARTENER,

Asociația Culturală Ludmlla Vldrașcu

PREȘEDINTE