Hotărârea nr. 613/2018

HOTARAREnr. 613 din 2018-09-26 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPLUL BUCURESTI SI MINISTERUL CULTURII IN VEDEREA REALIZARII UNOR PROGRAME/PROIECTE, LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CARE AU CA SCOP PROMOVAREA VALORILOR NATIONALE SI FACILITAREA UNEI MAI BUNE CUNOASTERI CULTURALE ATAT LA NIVEL NATIONAL CAT SI IN PLAN LOCALCONFORM CU ORIGfNAi UL

Consiliul Generl


Ch* » «

-e:!

unicipiului București


HOTĂRÂRE privind cooperarea între Municipiul București și Ministerul Culturii în vederea realizării unor programe/proiecte, la nivelul municipiului București, care au ca scop promovarea valorilor naționale și facilitarea unei mai bune cunoașteri culturale atât la nivel național cât și în plan local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București £ și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5893/19.09.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 62/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 614/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Ministerul Culturii, în vederea realizării unor programe/proiecte, la nivelul Municipiului București, care au ca scop promovarea valorilor naționale și facilitarea unei mai bune cunoașteri culturale atât la nivel național cât șiînplan local, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile publice/serviciile publice de interes local menționate în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.


Anexa 1Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, PRIMAR GENERAL

MINISTERUL CULTURII Șl IDENTITĂȚII NAȚIONALE, cu sediul în Bulevardul Unirii nr.

22, Sector 3, București, reprezentat prin George IVAȘCU, MINISTRU

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI

 • a) Obiectul acordului îl constituie susținerea reciprocă în vederea derulării la nivelul municipiului București a unor programe/proiecte care au ca scop promovarea valorilor naționale și facilitarea unei mai bune cunoașteri culturale atât la nivel național cât și în plan local;

 • b) Asigurarea, cu titlu gratuit, a infrastructurii aflate în administrarea celor două autorități (săli de spectacol, spații expoziționale, utilizarea domeniului public conform prevederilor legale etc), infrastructură necesară derulării unor programe și proiecte de interes public comun, aprobate printr-un calendar cultural comun;

 • c) Realizarea și derularea unor evenimente culturale privind:


 • -  celebrarea celor de 100 de ani de la Marea Unire și/sau diversificarea ofertei culturale a orașului, printr-o colaborare amplă a autorităților publice, instituțiilor publice și serviciilor publice de interes local și central care au responsabilități în domeniul cultural la nivelul Muncipiului București, aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau a Ministerului Culturii șl Identității Naționale și a căror activitate are tangență cu aceste demersuri;

 • -  Valorile naționale în contextul intern și internațional în care ne aflăm.

ART. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a) Reprezentanții MINISTERUL CULTURII Șl IDENTITĂȚII NAȚIONALE, în colaborare cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General, cirul PMB, Comisia pentru icipiul București

Direcția Cultură, învățământ, Turism^di realizarea Centenarului Marii U.

nsiiiuțit i e/serv iciti p ijuitecai tMVtI fit—oflei'i'a—o

10 allalua


autoritatea Ministerului Culturii vor colabora în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului acord.__-------

b) Părțile vor realiza, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, activitățile stabilite de comun acord în vederea derulării prezentului acord.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

 • a) Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și are valabilitate în perioada septembrie 2018 - decembrie 2020.

 • b) Protocolul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

 • a) Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • b) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

 • a) Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și Ordin al Ministrului Culturii și Identității Naționale.

 • b) Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi, ______________________________ la

________________________, în două exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PARTENER,

MINISTERUL CULTURII Șl IDENTITĂȚII NAȚIONALE

PRIMAR GENERAL

MINISTRU