Hotărârea nr. 615/2018

HOTARAREnr. 615 din 2018-09-26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/04.05.2018 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUL POD CF BUCURESTI - CONSTANTA KM 4+327 DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI•J:


CONFORM CU ORIGINALUL


C-'-'oiRECȚIA

ASISTENȚA > SJ|| TEHNICĂ Șl '~™lț , JURIDICĂr Consiliul General al Municipiului București


ROMĂWIX;


nis tai b i s*»bAtowm (MPpRjroĂ


-aWBMgMagMaBMMgMMMSaMMB HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/04.05.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 975/04.09.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 16940/04.09.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 154/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 616/25.09.2018 din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/04.05.2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF București Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea executării lucrărilor de reparații și reabilitare, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local. După finalizarea lucrărilor de reparații și reabilitare, obiectivul sus menționat va fi dat în administrarea Ministerului Transpgcu ari. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.il Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului


București nr. 250/04.05.2018, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.


București, 26.09.2018

Nr. 615’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

2.