Hotărârea nr. 616/2018

HOTARAREnr. 616 din 2018-09-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVEMUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUL SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE "APELE ROMANE" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN IMOBILUL SITUAT IN SOSEAUA VIRTUTII NR. 69, SECTORUL 6, BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL - AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI$
=-----H o-T-Â-R-Â R E ----

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române" In domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, București în vederea realizării obiectivului de investiții "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 1022/19.09.2018 și al Direcției Patrimoniu nr. 18209/19.09.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 155/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 616/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

i

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române", în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București în vederea realizării obiectivului de Investiții "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești”, precum și declararea din bun de interes public național în bun de Interes public local, a unei suprafețe de 692 mp, din imobilul - teren în suprafață totală de 2.567.804 mp, situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sector 6, București, înscris în Cartea Funciară nr. 208171 a Municipiului București.

Art.2 Terenul menționat la art 1 se solicită în vederea realizării obiectivului de investiții Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești.

Art.3 Imobilul prevăzut la art 1 se identifică potrivit anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Anexa 1ale imobilului din care face parte suprafața de teren pentru care se solicită transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale, Apele Române”, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București și declararea din bun de interes public național în bun de interes public local
Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Caracteristici tehnice

Municipiul

București

Domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale, Apele Române”

Domeniul public al Municipiului

București

Municipiul București, Șoseaua Virtuții nr. 69, sector 6

Teren în suprafață de 692 mp., parte din imobilul cu

nr. cadastral 208171

-Bd. Regina EBsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tet 021.305.55.00

httprfwww.ptnb.roPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată.

Adresa imobilului:

208171

2567804 mp

Șoseaua Virtuții nr 69, București, sector 6

Cartea Funciară nr.

208171

U.A.T.        Sector 6
582713.6 «4 582761.( 97 582763.140 582761.379 582767.(10 58276 5.836 58276 5J0 57 58276 5J76 582761? 91 582761.705 58276 2.518 582702.131 5827(11 j 44 5827303 S9 5B27&1 78

  • 582755.1 99 582758J 25 5827S7.456 5827(^5^50 5827tp.dR5 582707.422 582736.186 582740-746 5827' 5.677 5827'7.751 5827’6^65 582739.497 582768.411 582772411 582712 J20 582717J 76 58275 9.( 59 582810. 28 5828(2.' 68 582813121 5828(8.164 5828(52 82 582&q5.405 58281 5821. 582.9d4.814 58281 4.! 96 58281 4^69 582814. 58251 3.S86 58281 3.< 31 582813. 67 582813.Q95 5828(2,1 5828(2.1 5823(2332 5828( M 30 5828(1.121 58281 12I

  • 582810.1 85 582810.1 59 58281OJ 27 5827? 9.^91 5827! 9.1 5827! 9.i06 5827! 8,i 59 5827! 8.607 5827! 8_ț55 5827! 5827'744! 5827!' 5827! 6.! 5827! 6.462 5827! 6. 582711 5827!: 5827' 5. 5827! 4.

328003.196 5827! 4J14 3280032.75 j5827!


328011.411 328011.657 328011.880 328012.076 328012.246 328012391 328012510 328012.603 328012.669 328012.709 328012.722 328012.709 328012.671

  • 328012.606 328012314 328012396 328012352 328012.083 327999.715 327993271 327993301 328000.703 328002337 328005.132

  • 328005.607 328006.013 328005.643 328003346 328000.090 327997361

  • 327997.965 327994.725 327999-555 328001.024 328003.020 328016370 328008.471 328008.156


328007.849 328007.547 328007.253

  • 328006.965 328006.685

  • 328006.414 328006.151 328005.897 328005.651

  • 328005.415 328005.189 328004.971 328004.765 328004.568 328004383 328004207 328004.044 328003.891 328003.750 328003.620 328003.501 328003396 328003301 328003218 328003.149 328003.091 328003.046 328003.012 328002.992 328002.984 328002.988 328003.005 328003.034 328003.076 328003.130


328000


Legenda


Limita culoar de expropriere - nr cadastral 229159 ( asa cum a fost avizat de OCPI București)


Limita nr cadastral 208171 (asa cum a fost avizat de OCPI București)


Statul Roman

prin Adm. Naționala Apele Romane RA Nr. Cad.: 208171


Suprafața ramasa in proprietate S-2567112 mp ( rest de suprafața din suprafața înscrisa in CF )Suprafața afectata din nr cad 208171 S = 692 mp


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobilSituație actuala

(înainte de dezlipire )

Situație viitoare                                   '

( după dezlipire )

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria

folosința

Descrierea imobilului

208171

2567804

CC

LOT 1 ( S= 692 )

CC

Suprafața afectata de culoarul de expropriere

LOT 2 (S= 2567112)

CC

Rest proprietate

TOTAL:

2567804

2567804

----(X----Ț~1.......


smn si stampila^/

ata: septem5rie~2018


no»1