Hotărârea nr. 619/2018

HOTARAREnr. 619 din 2018-09-26 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN IMOBILUL DIN SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 38, SECTOR 2
HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 38, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Relații cu Publicul și Registratură nr. 10560/18.09.2018, al Direcției Patrimoniu și al Centrului pentru Tineret al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 157/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 620/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București nr, 840/31.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București a spațiului cu altă destinație în suprafață de 46,59 mp situat în imobilul din Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 38, sector 2, în vederea desfășurării activităților specifice.

Art.2 Predarea - primirea bunului precizat la art. 1 se va face pe bază de proces verbal de predare - primire, încheiat între Direcția Relații cu Publicul și Registratură, din cadrul Primăriei Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Plata tuturor utilităților, precum și a tuturor taxelor aferente spațiului rămân în sarcina utilizatorului, respectiv Centrul pentru Tineret al Municipiului București.

Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2015 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Tineret al Municipiului București vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu DaniekCamna
București, 26.09.2018

Nr. 619

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro