Hotărârea nr. 62/2018

HOTARAREnr. 62 din 2018-02-22 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE ACTIONARUL MUNICIPIUL BUCURESTI, LA CUMPARAREA CELOR 12 ACTIUNI OFERITE SPRE VANZARE DE ACTIONARUL SERVICE CICLOP S.A., CU VALOAREA NOMINALA, TOTALA DE 120 LEI, CE REPREZINTA 0,0004% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA S.A., PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI, SECTORUL 1, STRADA ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, ETAJUL 2, BIROUL NR. 3, NUMARUL DE INREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI: J40/9172/2017 SI C.U.I.: 37752029HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală, totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0004% din capitalul social al societății Compania Municipală Energetica S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului București: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice si al Direcției Juridic nr. 4123/20.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 35/22.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 123/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 11.2-11.5 din Actul constitutiv actualizat al societății Compania Municipală Energetica S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului București: J40/9172/2017 și C.U.I.: 37752029;

în temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările.ulterioare;    -

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune de către acționarul Municipiul București, la cumpărarea celor 12 acțiuni oferite spre vânzare de acționarul Service Ciclop S.A., cu valoarea nominală, totală de 120 lei, ce reprezintă 0,0004% din capitalul social al societății Compania Municipală Energetica S.A., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Aristide'^pmeWade nr. 2, etajul 2, Biroul nr. 3, numărul de

înregistrare la Ofic.: 37752029.


B-dul Regina Bisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București,I Romi Tel. 021505.55.00    ți

http:www.pmb.ro    (

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Service Ciclop S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România


Pag 2
B-dul Regina EBsat

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.nl