Hotărârea nr. 621/2018

HOTARAREnr. 621 din 2018-09-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 586/22.11.2017 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "PARCUL CENTENARULUI" SPATIULUI VERDE SITUAT IN SECTORUL 5 LA INTERSECTIA ARTERELOR DE CIRCULATIE STR. DR. DUMITRU BAGDASAR, STR. NICOLAE PAULESCU SI STR. DR. GHEORGHE MARINESCU SI DAREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
HO


'Consiliul General al Municipiului București        ...

ROMAN IAHOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 586/22.11.2017 privind atribuirea denumirii de “Parcul Centenarului" spațiului verde situat în sectorul 5 la intersecția arterelor de circulație str. Dr. Dumitru Bagdasar, str.

Nicolae Paulescu și str. Dr. Gheorghe Marinescu și darea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 17978/18.09.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 159/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 622/25.09.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

  • -   art. 41 alin. (4) și alin (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.! Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 586/22.11.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului, sc. 1:500, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

Art.ll Art. 6 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 586/22.11.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.6 Se modifică poziția nr. 6377 din anexa la Hotărârea Consiliului General al

Municipiului București nr. 186/2008, conform anexei nr. 2. care face parte integrantă

-J!—                             R                                                  ______


Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii București nr. 586/22.11.2017 rămân neschi


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.
București, 26.09.2018

Nr. 621


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

Anexa 1MiiiLAA i'iK. i.js ta regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului *

Scara 1:500                               4. 0Z-fl


L.J3 ta regulament j

wkG^fh


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

V

11496 mp

Str. Profesor Dr. Ghcorghe Marinescu ar. 14B -Pare Centenarului


Unitstra Administrativ Teritoriala (UAT)-----+—

--- --Sector 5, Duawcțtr---*-*—A. Date referitoare la teren

Nr. Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

11496

Terenul este împrejmuit astfel: cu gard de plasa între punctele 20-21,24-27, cu gard de beton între punctele 21-24,27-37,75-76-1 și limită convențională între punctele 1-20,37-75.

Total

11496

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 11496 mp

Suprafața din act=8591 mp

Executant:

SC THEOTOP SRL^

Z P Q^^fS^utar^țOiătofS^ eren, /jorcctit             fiiriâ»       tațiSfffâ^traic

| 1

\k        Dtta&ilieWs        J/

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral.

Semnătura si parafă Data..................

Ștampila BCPI

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Elemente de identfficar

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr. Postai

Sector

Parcul Centenaru lui

S=11496 mp

Intersecție

Dr.

Bagdazar X

Dr.N.Paul eseu

5

NrJdata


586/22.11

2017


Emitent


CGMB