Hotărârea nr. 63/2018

HOTARAREnr. 63 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI PE ANUL 2018Consiliul General al Municipiului București

HOTAR ARE privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice șj al Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 3136/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 24/21.02.2018, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 11/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 60/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

-    art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică modificările î i completările ulterioare.

(3) lit. c) și art. 45 alin. locală, republicată, cu


JCUREȘTI


< CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B.) pe anul 2018, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. -

Art.2 Se aprobă extras din bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018, coloana "Propuneri an curent" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre pentru publicare, conform Ordinului

Art3 Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor.aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

9

UKAS

HMMtScNr

i

coi

0C1

B-dul Reguna Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tei. 021 Jp5.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1o ->

’i \V!


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

București, sector i, bd. dinicu golescu, nr.i

unic de înregistrare RO 1589886bugetul de venituri

pe ani


ANEXA Nr. 1

«■

S'i


/V/a ,

tui'EeF


\V/


■i'ii    ,;ț£


mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

2017

Propuneri an curent

2018

%

Estimări an

2019

Estimări an 2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

’ 10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

826,021

996,686

120.66

1,036,705

1,058,019

104.02

102.06

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

824,071

994,286

120.66

1,034,252

1,055,517

104.02

102.06

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

573,000

693,890

121.10

710,893

725,111

102.45

102.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

1,950

2,400

123.08

2,453

2,502

102.20

102.01

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

825,708

996,686

120.71

1,036,705

1,058,019

104.02

102.06

1

Cheltuieli de exploatare, din oare:

8

823,892

994,386

’    120.69

1,034,354

1,055,621

104.02

102.06

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

190,047

2 ÎS,777

115.12

219,959

227,358

100.54

103.36

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

12,851

19,200

149.40

19,622

20,015

102.20

102.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

570,950

710,193.

124.39

723,773

738,249

101.91

102.00

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

455,437

673,750

147.93

688,573

702,344

102.20

102.00

CI

ch. cu salariile 1

13

424,909

641,250

150.91

655,358

668,465

102.20

102.00

C2

bonusuri

14

30,528

32,500

106.46

33,215

33,879

102.20

102.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

82

2,000

2,439.02

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00C4


Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete


C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


17


18


482


3,320


688.80


3,393


3,461


102.18


102.02


14,949


31,123


27.08


31,808


32,444


102.20


102.00


D.


alte cheltuieli de exploatare


Cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare


19


20


21


50,044


46,216


92.35


71,000


70,000


153.63


98.59


1,816


2,300


126.65


2,351


2,398


102.22


102.00


0.00


0.00


0.00


(-l r.-

t .■


REZULTATUL BRUT (profit/picrtlere)


IMPOZIT PE PROFIT


22


23


313


313


0.00


0.00


-66.67


0.00PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Rezerve legale


Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți


24


25


26


27


0.00


0.00


100.00


1,070


1,070


100.00


0.00


0.00


,070


1,070


100.00


100.00


0.00


0.00


0.00


0.00Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și puutiu uunstiuiiica surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 2b, 27, 28, 29


2S


29


30


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00a)


b)


c)


VI


VII


a)


b)


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință


Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:


- dividende cuvenite bugetului de stat


- dividende cuvenite bugetului local


dividende cuvenite altor acționari


Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie d


VENITURI DIN FONDURI EUROPENE


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROP


cheltuieli materiale


cheltuieli cu salariile
31


32


33


33a


34


148


250


55


45


200


50


120


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


168.92


363.64


0.00


266.67


250


250


250


500


50


50


150


150


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


100.00


125.00


100.00


125.00


0.00


0.00


0.00


0.00


100.00


200.00


100.00


G •1e '/•>:

DIRECȚIA TRANSPORTURI & DRUMURI Șlt o- SISTEMATIZARE. \ CIRCULAȚIE!c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

10

30

300.00

50

50

166.67

100.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

31,630

231,784

732.80

252,478

2,093

108.93

0.83

\c

i

Alocații de la buget

44

27,765

225,874

813.52

252,478

2,093

111.78

0.83

i

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

18,917

0.00

0.00

0.00

M

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

31,630

231,784

732.80

252,478

2,093

108.93

0.83

/

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

0.00

y

y

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

10,300

10,625

103.16

10,625

10,625

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

10,206

10,625

104.11

10,625

10,625

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

3,718.70

5,284.31

142.10

5,400.57

5,508.58

102.20

102.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

80.74

93.58

115.90

97.34

99.34

104.02

102.06

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl()00

55

999.62

l.OOO.OQ

100.04

1,000.00

1,000.00

100.00

100.00

9

Plăți restante

56

0

f 0

\ 0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

266,500

256, oțoo

\    96.06

58,000

57,300

22.66

98.79


*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2G ■ 1 • u A

DIRECpA^ Si J‘3 TRANSPOSJUfirS


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    /./

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.I Cod unic de înregistrare RO 15S9S86


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

din care:

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

240,970

497,140

752,010

996,686

Venituri totale din exploatare (rd. 3 +

1

rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd.

2

240,345

495,840

749,885

994,286

14), din care:

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

49,581

110,162

174,843

236,959

al)

din vânzarea produselor

4

200

400

600

888

a2)

din servicii prestate

5

48,000

107,000

170,000

230,382

*) incasari din titluri de călătorie

47,000

103,500

165,200

224,600

a3)

din redevențe și chirii

6

1,331

2,662

3,993

5,324

a4)

alte venituri

7

50

100

250

365

b)

din vânzarea mărfurilor

8

225

450

675

900

«jlin subvenții și transferuri de

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri lete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

173,900

347/

50

520,000

693,890

el

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

173,900

347/

50

520,000

693,890

<:2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

5,400

10,800

16,200

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

5,500

10,000

10,000

1,500

alte venituri din exploatare (rd. 15 +

f)

rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

11,139

22,378

33,567

44,837

care:

fl)

din amenzi și penalități

15

100

200

250

350

din vânzarea activelor și alte

operații, de capital (rd. 17 + rd.

0

0

0

z

'0

18), din care:    XT

<    / / s'" C-S

'’Ut /

--


a)


b)


c)


d)


e)


f3)


f4)

f5)


active necorporale


din subvenții pentru investiții


din valorificarea certificatelor CO2


alte venituri


Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:


din imobilizări financiare


din investiții financiare


din diferente de curs


din dobânzi


alte venituri financiare


Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)


Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:


A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:


Al


Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:


a)


cheltuieli cu materiile prime


b)


cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


bl)


cheltuieli cu piesele de schimb


c)


d)


e)


A2


a)


b)


18


19


20


21


23


24


25


26


27


28


29


30


31


33


34


35


b2)


cheltuieli cu combustibilii


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


cheltuieli privind energia și apa


cheltuieli privind mărfurile


Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:


cheltuieli cu întreținerea și reparațiile


bl)


36


37


38


39


40


41


10,239


800


625


75


50


500


240,970


240,370


45,971


42,450


34,(00


7,(00


24,(00


250


8,000


200


2,053


500


20,478


1,700


1,300


150


100


1,050


497,140


495,890


105,737


95,404


76,354


16,000


51,500


500


18,150


400


5,600


1,000


30,717


2,600


2,125


225


150


1,750


752,010


749,960


165,410


151,657


123,007


26,258


79,500


750


27,300


600


7,400


1,500


41,249


3,238


2,400


300


200


1,900


996,686


994,386


218,777


201,777


160,877


35,475


109,000


1,000


39,100


800


9,466


2,000b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

c

0

0

c)

prime de asigurare

45

1,253

4,000

5,000

6,186

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

1,468

4,733

6,353

7,534

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

150

300

400

508

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

25

50

75

100

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

25

50

75

100

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

- ch. de promovare a produselor

5

0

0

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

5

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

0

0

C)z

cheltuielt-su transportul de bunuri și be/sibarte'

Jf

0

0

0

cheltuielide deplasare, detașare,

transfer,'din care: \    y

â

50

69

&2(,


- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

3

7

10

'V' 1?“

-interna

65

0

1

1

2

-externa

66

3

6

9

11

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

110

220

350

454

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

25

50

75

100

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,143

4,083

5,403

6,303

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

700

1,500

2,000

2,288

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

20

40

• 60

75

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.

109/2011

76

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1

2

3

4

j)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

B Cheltuieli cu impozite, taxe vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd.

82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), di;

și

il + rd.

care:

79

4,603

10,737

14,259

19,200

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minert

e

80

0

0

0

C

b)

ch. cu redevența pentru conce bunurilor publice și resursele minerale

ionarea

81

0

0

0

C

c)

ch. cu taxa de licență

82

100

180

250

394

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

3

6

9

12

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

4,500

10,551

14,000

18,794

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd, 113), din care:

86

177,896

355,916

535,291

710,193

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

169,320

338,565

507,797

673,750

CI

Cheltuieli cu salariile (rd, 89 + rd. 90 +jdF9'tXdincare:

88

161,120

322,240

483,397

641,250

'/

a) Șatarîi de btză,:    I

89

100,700

201,400

302,123

400,78}

6pporuri,prirne‘șralte bonift

șterente safâriului de bază (co CC ta)    z ț    -i

cații

nform

90

<^2^841}

181,274

-

1

240,469

-W/iyi■<x. ’o.i «,rt\


c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0

c

c

--R

w

\V

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99). din care:

92

8,200

16,325

24,400

32,500

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.

25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

8,200

16,325

24,400

32,500

c) vouchere de vacanță;

97

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

500

1,000

1,500

2,000

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

500

1,000

1,500

2,000

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferet mandat și a alto și control, corni' + rd. 108+ rd. 1

care:

te contractului de organe de conducere i și comitete (rd. 105

1 + rd. 112). din

104

451

901

2,118

3,320

a) pentru directe

i/directorat

105

99

198

1,063

1,913

- compone

ta fixă

106

60

120

615

1,099

- compone:

ta variabilă

107

39

78

448

814

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

352

703

1,055

1,407

- componenta fixă

109

122

243

365

486

- componenta variabilă

110

230

460

690

921

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

7,625

15,450

23,876

31,123

D. Alte jcheftuieli.dd rd.,J48 Ctd?119 ft

^ -^22), di

exploatare (rd. 115 + f. 120 + rd. 121 + rd.

/ ’ 'A

ftcare:

114

W

35,00(|

46,216' Io. ' G*


G< ”” f' • 9 ! v ,..    „ '. li.......

G\;

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

116 + rd. 117), din care:

115

0

0

0

V

- către bugetul general consolidat

116

0

0

0

0

- către alți creditori

117

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

120

0

0

0

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

11,900

23,500

35,000

46,216

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

0

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

0

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128+rd. 129 + rd. 1 30), din

care:

127

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 + rd. 138), din care:

131

600

1,250

2,050

2,300

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

500

1,050

1,750

1,900

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

500

1,050

1,750

1,900

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

100

200

300

400

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

100

200

300

400

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

3

Chelțuj$fextraț)£dmare

139

0

0

0

0

111

'i.Kif:

K

’V'

BRLT '

tprofit/ppSraere) (rd..l-rd: 29)

140

0

0

0

0

3rT.

/

/jXenifrfri neimpozabile-'' '

141

0

0

0

0

%


V


a)


b)


a)


b)


c)


a)


b)


a)


b)


cl)


cheltuieli nedeductibile fiscal


IMPOZIT PE PROFIT


DATE DE FUNDAMENTARE


Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)


- venituri din subvenții și transferuri


- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat


Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)


Cheltuieli cu salariile (rd. 88)


Nr. de personal prognozat la finele anului


Nr. mediu de salari ați


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a buaetului de stat


Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) = QPF/rd. 153


Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care


- cantitatea de produse finite (QPF)


preț mediu (p)


- valoare = QPF x p


- pondere in venituri totale de exnjpatare^ rd. 159 / rd. 2


Ite


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


240,345


173,900


169,320


161,120


10,625


10,625


495,840


347,450


338,565


322,240


10,625


10,625


749,885


520,000


507,797


483,397


10,625


10,625


994,286


693,890


673,750


641,250


10,625


10,625


5,284.31


93.58restanțe, din care:


165


266,000    262,000    260,000    256,000

in:    *

f! o. „ tfo,,'fo.s.? ■

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

V,,

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

i In limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.