Hotărârea nr. 64/2018

HOTARAREnr. 64 din 2018-02-22 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2018HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/ sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2018

(    Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și

raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 1816/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 25/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 61/21.02.2018 din; cadru) Consiliului General al Municipiului București; '    :

Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București nr. 3306/15.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 6 alin. (4) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 2/2018 a .bugetului de stat pe 2018;

-    art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ÎNlCIPIULULBUCUREȘTI Ș T E:


CONSI|LIUL GENERAL AL MU HOTĂRĂ

Art.1 Suma de 52.654 Municipiului București (arț. 6


mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consi


alin. (4) lit. b) din


iului


Legea nr. 2/2018 a bugetului


General a! Ie stat), se


repartizează în anul 2018 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de


funcționare și/sau de capital


sau pentru


în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și/i susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de dezvoltare locală ce necesită cofinanțare locală, pe fiecare sector astfel:


Sectorul 1 Sectorul 2 Sectorul 3 Sectorul 4 Sectorul 5 Sectorul 6


0 lei 9.168 mii lei 12.206 mii lei 14.202 mii lei 7.415 mii lei 9.663 mii leiArt.2 Suma de 170.28&mii lei, reprezentând sume rămase nerepartizate din cota de 5% după asigurarea bugetului minim de funcționare, cu care se majorează fondul la dispoziția Consiliului General al Municipiului București (art. 6 alin. (4) lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat), se repartizează în anul 2018 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și/sau pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de dezvoltare locală ce necesită cofinanțare locală, pe fiecare sector astfel:


Sectorul 1 Sectorul 2 Sectorul 3 Sectorul 4 Sectorul 5 Sectorul 6 Art.3 Repartizarea arieratelor provenite din


0 lei

29.650 mii lei 39.475 mii lei 45.932 mii lei 23.981 mii lei 31.251 mii lei

sumelor aprobate la articolul 1 și articolul 2 pentru achitarea neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și/sau pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de dezvoltare locală ce necesită cofinanțare locală se stabilește la nivelul fiecărui sector în parte.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice , »

a municipiului București, Instituției Prefectului Municipiului București și sectoarelor municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data ade 22.02.2018.

ședința ordinară a Consiliului General al


■T-