Hotărârea nr. 65/2018

HOTARAREnr. 65 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL INTRAREA GLIEI NR. 9-11, SECTOR 1, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Intrarea Gliei nr. 9-11, Sector 1, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 4/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 62/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la-elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr: 915/47/G/11873/19.04.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism; aviz de oportunitate nr.


54/31.08.2016; -----------------

-    Primăria Municipiului București - Direcția U

-    Agenția pentru Protecția Mediului Buci 9/06.06.2017;


- Comisia de coordonare a


Primări


1528585/24.07.2017;

Comisia Tehnică de Circulație - Avizul de principiu în conformitate cu prevederile:    I


rbanism: aviz preliminar nr. 5/07.04.2017; irești: decizia etapei de încadrare nr. si Municipiului București: aviz nr.


nr. 1497114/4564/12.06.2017;


-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și


224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr, administrația publică, republicată;

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, sector 5, București, www.bucuresti-primaria.roîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;    -

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

.........    ........ - HOTĂHAȘI b:    -..........

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Intrarea Gliei nr. 9 - 11, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 25/26.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.    .

Art.2 Planul Urbanistic ZoriaT ce-facel obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică.și: nu: dă-dreptul Iar construire- până la emiterea autorizației de construire. .    .

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.    .

Art,4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General .al Municipiului București din data de 22.02.2018.

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    |    /

Direcția Generală Dezvoltare Urbană    rfCGHQ    £.£

Direcția Urbanism    '

Serviciul Urbanism

Ca urmare a cererii adresate de Dl. Roland ROVENTA în calitate de reprezentant al S.C. RO S.R.L. cu sediul în Municipiul Pitești, str. Depozitelor nr. 41-43, jud. Argeș, telefon/fax. -, e--mall -, înregistrată la nr. 1552191 din 31.08.2017, Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

nr. l


ecîiroau cj o:.:so

2017PENTRU

PUZ- INTRAREA GLIEI NR. 9-11, SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: cu adresa în Intrarea Gliei nr. 9-11, Sector 1 format din teren în de 831,80mp (777mp din măsurători cadastrale) și construcție-existentă corp C1 -(Sc=173mp), proprietate privată a persoanelor fizice și juridice conform Certificatului de urb 915/47/G/11873 din 19.04.2016 eliberat de Primăria Sectorului 1 București și a Extrasului Funciară nr. cerere 70508/17.08:2017.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

SC RO SRL

SC DMBI ARHITECTURA SRL Arh. Dragoș C. MIHAIL (D, E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 și este delimitată astfel: Nord - imobilele cu numere pare din str. Școala Herăstrău până în intersecția cu str. Nicolae Caranfil, Sud - imobilele cu numere pare din str. Intrarea Nisipari, Est - frontul clădirilor cu numerele 13-17 al str. Nisipari, Vest - strada Nicolae Caranfil.    -

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. ZP.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

1. Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012) imobilul este situat în subzona funcțională L1a - Subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu sau discontinuu.

Indicatori urbanistici reglementați:

-    Regim de construire: continuu sau discontinuu;

-    Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat); echipamente publice specifice zonei rezidențiale; scuaruri publice;

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor P+2 (1 Om);

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim « 45%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim = 0,9 mp.ADC/mp.teren pentru regimul de înălțime P+1; 1,3 mpADC/mp.teren pentru regimul de înălțime P+2;

-    Retragerea minimă față de aliniament: clădirile se dispun Tn funcție de caracterul străzii; pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile;

-    Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri.

9 Zona in nare se afla imnhilplp «;.a rnnetitnit iirhanlstin în hayn reglementarilor PUZ str. Nlenlaa— Caranfil-Șos. Nordului-str.Nicolae Gafencu^aprobaț^u HCLS1 nr. 317/11.12.2003, cu termen de


Bd. Regina EBsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector Tel: 021.305.55.00 Int 3045 httP'J/www.pmb.ro

©

UKAS

•XBT


/f


valabilitate expirat dar care a produs efecte asupra zonei, ca subzona funcțională M3-subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri (5 retras). Indicatori urbanistici reglementați:

-    Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 60%;

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim = 2,5 mp.ADC/mp.teren;__

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: distanța dintre aliniamente.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U, PROPUSE;

FUNCȚIUNI: IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE (actualizare 1^6^ stks W:Carânfiî->6sUNorc Gafencu - subzona funcțională M3).


INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAT!;

- Procent de ocupare a terenului (POT): maxim 56%;.

-    Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 2,5 mp.ADC/mp.teren;

-    înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 2S+P+4E, respectiv 17m;

-    Retragerea minimă față de aliniament: 3,Om - conform caracterului străzii Intrarea i

-    Retrageri minime față de limitele laterale: 3,5m față de imobilul din intrarp0Ji$îpail de imobilul existent pe teren;

-    Retrageri minime față de limitele posterioare: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

-    Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta .Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație* aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

-    Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordăfea cdnstracțiilor/la.Tețelele publice-de'-iafimentâre xticiâpâ,canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru- exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-UI care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 915/47/G/11873 din 19.04.2016, eliberat de Primăria Sectorului 1 București.'LA/51 T ?

~i'. M    I L ■* *    ■• s -r •, ^ >»i tf> ‘v—V    i

'^MaL_ _ |?7: -: :> •:< :^,^ș i

■K--'-'r-ip:n;' wî Pii f    ■*■- C4^- ?»;• A#.v.y,v.*, V.fcd ■•■ •

.• x-. ■ . ,    $sa--§ H>- <5*.’ 4* •*> - --. *•    l

-;*w< •-« k


/«» ‘v'V .    I

X V r.^.    ^4) ££-    ,

? «'-> x x X V.tf ;i ■ V    ,•/    <’.. 1, ♦

f.-<4.*.v,^.*.*,b£l'

3

X. -»,\l : , i' X J»,.4± « !


s>

7-^i£â


. ^.■.••-?â'î’?y-'-^ -Sg Iha

:4w


[FA —/^x- / Af, fi-'?- X.'r


PUZ LOCUINȚE COLEC INTRAREA GLIEI

Reactualizare PUZ Str. N. Caramfil - Sos. aprobat cu HCLS1 317/11.12.2003 cu


S teren S construita jS desfasurata iRH max. ÎP.O.T. iC.U.T.

Spatii verzi


A/fs*# ttu. ■&. hani &-/„

TIVE 2S+P+4E NR. 9-11

Nordului - Str. Gr. Gafencu valabilitate expirata


BILANȚ TERITORIAL existent ; propus


î$31.80mp 173mp : 635mp : P+2E (10m)

; 21%

| 0.76

■ 250mp (30%)


831.8mp 461.0 rup 2079.0 rup 2S+P+4E (17m) 56%

2.5 250mp


30%)

Circulații, platforme: 406.8mp (49%) \ 116.8 mj> (14%)
1    ,<5.y


t^g. < r - 'V •'••< •:' .

X-.V. < V J


Corp C1

173 mp "ț835 mp

P+2E(10m)


Corp C2

288 mp 1444 mp 2S+P+4 (17m)


Corp C1: Locuința (S>100mp) + birouri (S=60mp), P+aș'Hm^J’^i Corp C2: Locuințe colective, 2S+P+4E, Hmax=17m, 111șp. (5^ț(K)r Parcarea in incinta cf. HCGMB 66/2006:3 locuri suprataran.pgîhtni Corp C1 si 12 locuri subteran pentru corpul C2.DENUMIRE PROIECT:PROIECTANT:

DMBI-ARHITECTURA

DATA

Kir-tle 2017

DESENAT

ARH, RDQICA UMMN

PROIECTAT

ARH. WDICA LWAH

SEF PROECT

NW KAH1S UHUL

FAJA PRDIECTi    ’ P.UZ

TfrLU PLANȘA

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE SI DE CIRCULAȚIE

SCARA

lfiOO

PROIECT Ml

11/2016 | PLANȘA K


ARHITECTURA

dresa: str. Johann strauss, nr. 2A. Sector 2, București Tel/Fax: +40 - 0371.179.362

E*AAall:'dmbkarhiteclura<Șgmail.com Cod fiscal: 34291397REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL INTRAREA GLIEI NR. 9 - 11

ANISM


DiREC REGUL


.AMENi    J-URBAMSM ,

'VIZAT SP? /Avz'.--\jvj?ȚARSPRESCRIPȚII GENERALE

Prezentul Regulament local de urbanism explicitează si detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal “Intrarea Gliei nr.9-11, Sector 1, București” si se aplica terenului in suprafața de 831.8 mp delimitat astfel: la sud Intrarea Nisipari.la vest strada Nisipari, la nord Intrarea Gliei, iar la est imobilul P+1

cu funcțiunea gradinita/after school (Intr. Gliei nr.7) si imobilul de birouri S» PH5C+E6

retras(lntr. Nisipari nr.21).

Reglementările au caracter obligatoriu pentru parcela care a generat PUZ - terenul din Intrarea Gliei nr. 9-11. Pentru celelalte terenuri din limita de studiu reglementările au caracter orientativ, pentru configurarea edificabilului in condițiile respectării parametrilor urbanistici stabiliți prin prezentul P.U.Z., in funcție de conformarea parcelelor, se va solicita elaborarea, avizarea si aprobarea unei documentații de urbanism conform Legii 350/2001 cu modificările si completările ulterioare.

CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale aprobate conform Legii 350/2001 impreuna cu modificările ulterioare care nu au fost abrogate prin Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Consiliului Local al Sectorului 1.

Prezenta documentație, ce propune re-actualizarea PUZ Str. N. Caramfll -Sos. Nordului-Str. Gr. Gafencu, servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor, de amplasare a construcțiilor si a amenajărilor aferente acestora, de circulație pietonala si auto, pe teritoriul in suprafața de 831.8mp.

Au fost incadrate in subzona M3 terenurile care au fost reglementate anterior in aceasta zona funcționala. S-a tinut cont in cadrul reglementarii deTurbariism de amplasare, de dimensiunile loturilor si de vecinătăți.    ! - - :    j Oî^’ALL»,


PRESCRIPȚII SPECIFICE PENTRU SUBZONA FUNCȚIONALA M3

M3 - SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI AVAND REGIM DE CONS CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI

GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI

Având la baza prevedrile PUZ Str. N. Caramfil -Sos. Nordului-Str. Gr. Gafen fost incadrate in subzona M3 terenurile care au fost reglementate anterior in ao zona funcționala. S-a tinut cont in cadrul reglementarii de urbanism de amplasare, dimensiunile loturilor si de vecinătăți.

UTILIZĂRI ADMISE;

Funcțiunile propuse pentru terenul reglementat: Corp C1 (existent) - Locinta + birouri si Corp C2 (propus) - Locuințe colective, se incadreaza in utilizările admise in subzona M3.

Sunt admise următoarele utilizări, ce respecta prevederile PUG^pentru subzona

mixta M3:

-locuințe colective si locuințe cu partiu special care in liberale

-centru cultural (spatii expozitionâl,showroom-uri etc); " * 2
-birouri

-construcții aferente echipării edilitare; -parcaje la sol;

-spații libere pietonale;

-spații plantate -


-activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-depozitare en-gros;    ......_____ .

. -curățătorii chimice;.    '    ,    --r--:.,—;

at . -depozitări de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile/ toxice; -activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile

publice sau din instituțiile publice;

-lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR (CLĂDIRII)

: AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Amplasarea se poate face în fronturi continue sau discontinue, retrase față de

aliniamentul propus cu minim 3,0 metri, conform planșei de Reglementari Urbanistice.

AMPLASAREACLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-In situația in care pe una din limitele laterale parcela se invecineaza cu o construcție ce prezintă calcan, noua construcție se va alipi la calcanul existent, in celelalte situații se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere față de limitele laterale ale parcelei de cel puțin 3.00 metri; retragerea fata de limita posterioare va fi de minim 5m. In cazul parcelei in ce face obiectul prezentului PUZ nu se poate defini o limita posterioare, lotul fiind invecinat cu 3 străzi.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ.

Clădirile vor fi amplasate la o distanta în conformitate cu tema beneficiarului si în limita prevederilor legale, dar nu la mai puțin de 6.00 metri una fată de cealaltă; se va asigura respectarea normelor sanitare - însorire, ventilație;
- se vor asigura circulații necesare mașinilor de intervenție in situații de urgenta.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

- Accesele carosabile, parcajele la sol sau in subsolul terenului vor fi dimensionate in conformitate cu reglementările stabilite prin actele normative in vigoare: H:C:G:M:B: nr. 66/2006, s.a.


Staționarea autovehiculelor necesare fanctionarii diferitelor activități se admite = numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice si comunitare;

- Pentru terenul reglementat se asigura Nr. locuri parcare: 3 auto suprateran pt corp C1 + 12 auto subteran) pt corp C2. Accesul auto pe teren se va menține pe latura nordica, din Intrarea Gliei pentru cele 3 locuri de parcare din incinta aferente construcției existente (funcțiune locuința cu S>100mp si birouri, S=60mp) si se propune un acces suplimentar pe latura sudica (din Intrarea Nisipari) pentru o rampa de acces la subsolul * noii clădiri; unde serva organiza parcajul pt. noua construcție, in conformitate cu

- prevederile acestuLP.U.Z.^-v:

-Parcarea autovehiculelor pentru noul. corp; șe va realiza; in subsol, cu acces pe o rampa cu pantade maxim18% si se vor- respecta prevederile HCGMB- nr.66 din 06.04.2006. Noua clădire va avea 10 apartamente, fiecare cu, suprafața construita mai mica de 100 mp. Se propun 12 locuri de parcare in slibsol.    I

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.


înălțimea maximă admisibilă a clădirilor este de_1/,om cu 2S+P+4E.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul exterior al clădirii va exprima funcțiunea propusa s general; al zonei,: inscriindu-se in scara definita de clădirile exis clădirilor din vecinătate. Se interzice realizarea unor mansarde .false.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

-Clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

-Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare, conform legislatei în vigoare;

-în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

-Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele modeme de telecomunicații;

-Este admisibila utilizarea energiei geotermale pentru încălzire, cu condiția ca instalațiile sa fie realizate, in condițiile legii, in interiorul parcelei, funcționarea acestora nu trebuie sa afecteze terenurile învecinate;

-Se va asigura colectarea si evacuarea apelor meteorice din tot terenul - clădiri, amenajări pietonale, străzi platforme de parcare, spatii verzi, prin rețele subterane către rețeaua publica de canalizare.

-Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor tv-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă precum și dispunerea aeriană a cablurilor tv si telecomunicații;

-Se admite realizarea unor instalații de telecomunicații, pe terasele clădirilor, cu condiția respectării normelor sanitare. Amplasamentul detaliat-precum si conformarea acestora - piloni de susținere, antene - se va integra in arhjt^ira^clâd^r, va fi avizata de către autorii proiectului (arhitectura, structura de rezistfeîhta^srinstalatinnterioare ale


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

NR.


V;Z*,Ț SPRENESCH»^

clădirii). Se vor respecta normelelegaleprivind-siguranța in exploatare a clădirii si a instalației.

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

-Se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul sr-himh alți 10 arbori in perimetrul unor spații plantate


publice din apropiere;

-Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

-Se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi, pentru ameliorarea microclimatului și aimaginiroferitecătreclădirileînvecinate; : ~    -

: -Se va respecta H.C.G;M.Șrnr. 347/2008 pentru spatiile verzi; n . .

ÎMPREJMUIRI;; --    - ~    ;

-    Se recomandă separarea spre stradă a terenurilor cu garduri,din profiie metalice cu o înălțime totala de maxim 2,Om., din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor putea fi opace și vor^, avea înălțimea de maxim 2,50 metri;


POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENU

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

-    POT=56%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

-    C.U.T. maxim = 2.5 mp. ADC / mp.teren. F

BILANȚ TERITORIAL; CONCLUZII

BILANȚ TERITORIAL

Existent

mp

%

Propus

mp

%

Suprafața teren

831.83

100%

Suprafața teren

831.83

100%

Suprafața construita

173

21%

Suprafața construita

461

56%

Suprafața desfasurata

635

0.76

Suprafața desfasurata

2079

2.5

Suprafața circulații

408.8

49%

Suprafața circulații

116.8

14%

Suprafața spatii verzi/Teren neamenajat

250

30%

Suprafața spatii verzi/Teren neamenajat

250

30%