Hotărârea nr. 66/2018

HOTARAREnr. 66 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TITU MAIORESCU NR. 13-17 LOT 1, STR. TITU MAIORESCU NR. 17B, NR. 13-17 SI VASELOR NR. 47-49, SECTOR 2, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, str. Titu Maiorescu nr. 17B, nr. 13-17 și Vaselor nr. 47-49, Sector 2, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 5/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 63/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 2 - Certificat de urbanism nr. 1525/128 „M729.12.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.


18/25.28.2016;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar 24/19.07.2017;

Aqenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 17/28.08.2017;

Comisia de coordonare 1546080/04.08.2017;


a Primăriei Municipiului București: aviz


nr.


nr.


nr.


Comisia Tehnică de Circulație - Avizul de principiu nr. 1513933/8389/13.07.2017; Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 337234/323416/11.09.2017;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului=General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;    —,

Planului Urbanistic General al MunicipiuluiBucurești aprobat prin .Hotărâr C.G.M.B. nr. 269/21.12.20(j)0, cu vajabîKtatte^ret^ngită prin Hotărârea C.GjM^


// , / |

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.i


/

J5^5OC


www.bucuresti-Drimaria.ro


nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, str. Titu Maiorescu nr. 17B, nr. 13-17 și Vaselor nr. 47-49, Sector 2, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 26/01.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

2

Anexa 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism


Ca urmare a cererii adresate de S.C. ZEEN DESIGN STUDIO SRL, prin reprezentant legal Dodi Natalia, urb. Mihai • Andrei Suărășan - RUR D,E, în calitate de elaborator, cu sediul în Municipiul București, Sector 2, Cod poștal -, Str. Jean Louis Calderon nr. 6, bl. 1-3, sc.1, et. 7, apt. 35, telefon/ fax -, S.C. VICTORIA LIMITED SRL, cu sediul în Str. Clopotarii Vechi nr. 18, et. 3, cam. 6, sector 1, București; Ștefănescu Comeliu, cu domiciliul în Str. Plevnei nr. 7, bl. 109B, sc. A, et. 2, apt. 6, sector 2, București și Preda Romeo Valentin, cu domiciliul în Intr. Sg. Constantin Ghercu nr. 9, apt. 1, sectorul 6, București, telefon/ fax -, înregistrată la nr.1557531/18.09.2017, nr. 1561174/27.09.2017, nr. 1565943/11.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. <56/ *36// pentru


• Ai-- v.v »> d

<3    j v- j V. Jtei '

2017___


PUZ - Str. Tltu Maiorescu nr. 13-17, lot 1 Str. Titu Maiorescu nr. 17B, 13-17 și

Str. Vaselor nr. 47- 49, sector 2, București

GENERAT DE IMOBILUL: Str. Titu Maiorescu nr. 13-17, lot 1 și Str. Titu Maiorescu nr.Vaselor nr. 47-49, sector 2, București, în suprafață totală de 7789,0 din acte (7678,Omp diri^ti^utătjgjj^și construcții - Studiu privind comasarea terenurilor întocmit de Expert autorizat ing. PetrufTcafiT este proprietate privată a persoanelor juridice și fizice pentru care a fost emis Certificatul de urbanism nr. 1525/128 „M” din 29.12.2015 emis de Primăria Sectorului 2 (termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii).

INIȚIATOR: PREDA ROMEO VALENTIN

PROIECTANT: S.C. ZEEN DESIGN STUDIO SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Mihai - Andrei Suărășan - RUR D.E

AMPLASARE DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona „L1a" - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în afara perimetrelor de protecție; clădirile noi sau modificările/reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45% ; CUT maxim pentru înălțimi P+1» 0,9 mp. ADC / mp. teren; CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC / mp. teren; se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

- Ansamblu de locuințe colective; RHmax.» S+P+3E-E4r;

POTmax.propus» 45%; CUTmax.=1,56 mpADC/mpteren pentru S+P+3E, iar pentru etajul 4 retras, se admite depășirea CUT max. proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu max. 60 % din aria construită; POT și CUT calculați la suprafața totală rezultată din comasarea celor 3 parcele.CIRCULAT» SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor reSpecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și“ amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexă.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (OTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1525/128 „M" din 29.12.2015 emis de Primăria Sectorului 2 (termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii). '


UI BUCUREȘTI U


ARH. DIAN

' I ft

\ »

JjTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL |ll COMERCIALE)

' INDUSTRIALE / DEPOZITARE

DARIE COMUNALA

I PROPUSE

E COLECTIVE CU REGIM DE E MEDIU (S+P+3E-E4retras) 45%

RZI PE SOL (30%)

Tll PIETONALE, AUTO DE INCINTA ORME (25%)

ALE SOLULUI

RUCTII EXISTENTE


„P" - regim de inaltime


RUCTII PROPUSE


AȚII CAROSABILE - ARTERA EXISTENTA 'ura - îmbrăcăminte bituminoasa)

(ATII PIETONALE - TROTUAR - EXISTENT

i

cu funcțiune mixtă: locuințe colective S+P+3E-E4R", în seu nr. 13-17 lot 1, strada Titu Maiorescu nr. 17B, 13-r nr. 47-49.

e echipat edilitar. Asigurarea echipării edilitare se va a rețelelor de alimentare cu energie electrica, gaze cum si canalizare, aflate la limita terenului sau pe

onal a fost realizat pe suport topografic actualizat a obținerii avizului Oficiului de Cadastru si Publicitate Lti.

.studiat se face prin intermediul străzii Titu Maiorescu și |i Maiorescu și Vaselor sunt artere de circulație de • categoria a 11l-a cu profil corespunzător (7 metri).


tsare - propunere de alipire


Proiectant de specialitate

S.C. ZEEN DESIGN STUDIO S.R.L

Sediul: București, sector 2, str. Jean Louis Calderon nr.6 bl.1-3, sc.l, et.7, ap. 35

tel/fax 0217960659, mobil 0724012970    . 2.

CUI 29546516,J40/361/2012    &

Proiectant general

S.C. SIMETRIC STUDIO S.R.L.

Sediul: București, sector 1, str. Clopotarii Vechi, nr. 18


Sef de proiect    arh. Bob Horatiu

Proiectat    drd.arh.urb, Mihai    Suarasan

Desenat    drd.arh.urb. Mihai    SuarasanTitlu proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E-E4R .

Strada Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, strada Titu Maiorescu nr. 17B, 13-17 și strada Vaselor nr. 47-49, sector 2, municipiul București

Cod proiect PUZTM    Faza P.U.Z. propriu-zis

Titlu planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


Versiune V8 Revizie R1


10.2017


Este interzisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentației sau a pârtilor componente ale acesteia, fara acordul in scris a S.C. ZEEN DESIGN STUDIO S.R.L.


rțnwn

V

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL "ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E-E4R"

STRADA TITU MAIORESCU NR. 13-17 LOT 1, STRADA TITU MAIORESCU NR. 17BȘI 13-17, STRADA VASELOR NR. 47-49, SECTORUL 2, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CUPRINS

1. DISPOZIȚII GENERALE_________________

1.1    ROLUL R.L.U...........................

1.2    BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

1.3    DOMENIUL DE APLICARE......


iiaaii**ai*aaiiiaaa***Mtiiiaiiiaiiaiaaiiiiaituiaiiaiiai«iiiii(.i


2

2

2

3


2.    REGUU DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR.......................................................4

2.1    REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI

NATURAL Șl CONSTRUIT............................................................................................................................................4

2.2    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI    PUBLIC..........4

2.3    REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.................................................................4

2.4    REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESLOR OBLIGATORII.................................................;............5

2.5    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDIUTARĂ..........................................................................5

2.6    REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII....................5

2.7    REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI................................................5

3.    ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ..............................................................................................................6

3.1.    UNITATE FUNCȚIONALĂ.....................................................................................................................................6

4.    PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE...............................................7

4.1.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ..................... 7

4.2.    CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRII.............................................................8

4.3.    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI............................................................ 10S.c. ZEBN DBSION STUDIO S.R.L.

Sediul: București, sector 2, str. Jean Louls Calderon nr.6, bl.1-3, sol, et.7, ap. 35 Telefon: 0724012970

CUI 29546516, J40/361/2012

---<    //c N

)eșu

1. DISPOZIȚII GENERALE

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. aplică regulile și principiile generale de urbanism pe o suprafață de teren bine determinată, asigurând concilierea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apararea interesului public.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z., constituie act de autoritate al administrației publice locale, instituit ca urmare a avizării conform legii de către organismele teritoriale interesate și a aprobării sale prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului București.

Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru părți componente ale zonei studiate se schimbă concepția care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal aprobat și implicit a R.L.U. aferent, este necesară actualizarea P.U.Z..

Aprobarea unor modificări ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. aprobat se poate face cu respectarea filierei de avizare-aprobare inițială.

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea P.U.Z. sau P.U.D. va conține descrierea explicită a modificărilor aduse documentației de urbanism aprobate inițial și intercondiționările generate de aceasta.

Elaborarea Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. s-a bazat pe legi și acte normative care cuprind reguli privind modul de ocupare a terenurilor și de realizare a construcțiilor, norme și standarde tehnice care fundamentează amplasarea și conformarea construcțiilor în acord cu exigențele de realizare a stabilității, securității și a siguranței în exploatare ale acestora, reguli proprii domeniului urbanismului și amenajării teritoriului privind ocuparea terenului în acord cu principiile dezvoltării durabile - configurația parcelelor, natura proprietăților, amplasarea și conformarea construcțiilor, din care cele mai importante sunt:

-    Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările ulterioare;

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

-    Legea nr. 137/1995 privind protecția rnșșditl^T^

-    Legea nr. 7/1996 - a cadastrului și pybfțcftatiLi '

-    HGR nr. 525/1996 pentru aprobare^ feștila


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT I


1ENT L0CAL DE URBANISM „

££/fi/. //.


M\L NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE,


Legea nr. 82/1996 pentru aprobardâ,‘O.0. nr.

V


'fi


STR. T. MAIOR&Cl/NțL


luU
-    Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1996 privind normele de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

-    Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

-    Legea nr. 213/1994 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Ordinul MLPAT nr. 13/N/1999 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic General;

-    Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal;

-    Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementărilor tehnice - Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-    Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 privin elaborarea și aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism;

-    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismuljil;

-    Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001


-    HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;    [_

-    Codul civil.

Prescripțiile cuprinse în R.L.U. (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întn obiectul "P.U.Z. ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E-E4R".

In conținutul P.U.Z. se tratează următoarele categorii generale de probleme:

-    organizarea accesului pe parcelă;

-    schimbarea zonificării funcționale;    \

-    indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, edificabil, regim de înălțime, P.O.T., C.l

-    dezvoltarea infrastructurii edilitare;

-    statutul juridic al terenurilor;

-    măsuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice;

-    măsuri de protecție a mediului;

-    asigurarea parcării și garării în interiorul parcelei.

-    reglementari specifice detaliate - permisiuni și restricții - incluse în Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z.

■l3’Z>/DOMira

Teritoriul asupra căruia se aplică Regulamentul Local de Urbanism și P.U.Z. aferent, pentru: "P.U.Z. ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E-E4R", este terenul în suprafață totală de 7789 mp in acte (7678 mp din măsurători) amplasat pe strada Titu Maiorescu nr. 13-17 lot 1, strada Titu Maiorescu nr. 17B, 13-17 și strada Vaselor nr. 47-49, sectorul 2, municipiului București.

Regulamentul Local de Urbanism constituie parte descriptivă operațională a P.U.Z. -ului care detaliază reglementări concrete privind construibilitatea teritoriului.

Condiționările stabilite prin Re^b^nentJFLOcM de Urbanism sunt direct corelate cu prevederile Planului Urbanistic Gen^ral/rCT^rrtoâre^X ^«f^parea tehnico-edilitară, căile de comunicații, zonificarea teritoriului ,șf regleijfte,REGULAMENT

OT1, STR. T. MAIOREstsrtgJS^P, ©Pf

' Pagina 3 din 10


Odată aprobat, împreună cu P.U.Z. "ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E-E4R", R.L.U. aferent acestuia constituie act deautoritate al administrației publice locale pe teritoriul acestuia.

Regulamentul Local de Urbanism este corelat cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București.

Proiectul care va fi întocmit va respecta prevederile legale în vigoare, precum și cerințele suplimentare ale investitorului conform standardelor de calitate dorite. Ulterior P.U.Z.jJădjrile vor intra în categoria construcțiilor permanente. ______________


2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

Urbanistic Zonal, întocmit pentru terenul studiat în "P.U.Z. LOCUINȚE COLECTIVE S+P+3E-E4R", reglementează următoarele obiective:

2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal este permisă pentru funcțiunile și cu condiția respectării prezentului Regulament Local de Urbanism, respectând integritatea mediului și a patrimoniului natural și construit.

2.2 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

=> Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcția determinantă a zonei stabilită în prezenta documentației de urbanism.

•=> Pentru parcelele de teren studiate în prezentul P.U.Z. valorile maxime stabilte pentru procentul de ocupare a terenului sunt: P.O.T. maxim = 45% și coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. maxim = 1,56 ADC/mp teren. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca P.O.T.-ul să nu depășească limita superioară stabilită prin P.U.Z.. Se permite o depășire a C.U.T. maxim proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0,60 din aria construită.

=> Autorizarea executării altor construcții pe terenurile care au fost rezervate în planurile de amenajare pentru spații verzi este interzisă.

=> Autorizarea condiționată pentru tipurile de construcții propuse în P.U.Z. cu respectarea exigentelor Legii nr.10/1995 privind rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare, rezistența la foc, protecția împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor și protecția mediului.
DÎRECÎiĂURBĂNÎi^ J |REGULAM^.

!•: f- 6 U I. A M f. N f i. 0 C Ai D F U R B z\ R/i 5 fvi . T. MAIORESCU NR. 17B, 13-17 SI STR. VASELOR NR. 47-49 4 din 10


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare vor fi conform Planșei de Reglementări și tabelului nr. 1.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se resge^sk distanțele minime obligatorii față de limitele anteriâareT'lăferaîe ^ 'ppsteTiQtf^^Ie^ace^erisîsbilite prin prezentul regulament.


*=> Autorizarea executării construcțiilor este permisă numaiQJaeerexistă posibKftateă.____

la drumurile publice direct sau prin servitute conform destinației construcțieP^-gg^^

=> Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accesurile pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație necesită parcaje se emite numai dacă există posibilitatea executării acestora în afara domeniului public.

=> Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea construcției.

=> Toate parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura în afara spațiului aferent domeniului public în conformitate cu normele pentru echiparea cu locuri de parcare valabile în momentul cererii autorizației de construire.

=> Beneficiarul se obligă să racordeze construcția, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.


=> Autorizarea executării construcțiilor, care prin conformare, volumetrie și aspect intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile acceptate ale urbanismului și arhitecturii este interzisă.

Pentru construcțiile propuse se vor prevedea spații verzi pe sol, conform Planșei de Reglementări.

Se recomandă ca în spațiile neocupate cu clădiri, circulație, platforme pentru diverse funcțiuni, să se asigure plantarea unui arbore la fiecare 100 mp.

Se va solicita în mod obligatoriu indicarșa-îs-piatiul care însoțește cererea de autorizație de construire, modul de tratare al spațiitâiisVă Aa^ Ijtfcge, în special a celor vizibile de pe căile


de circulație publice.

împrejmuiri: împrejmuiri opace, viu, nețdsareVleiimităni parcelelorl<r


«=> Este permisă autorizarea următoarelor

transparente, semitransparente,' ‘


aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se suxuine_aeelQEa$i exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției. .....


3. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA


Reglementările urbanistice pentru această zonă sunt concepute în spiritul cerințelor actuafed3,0< dotare pentru spațiile de locuire. Parcela are o suprafață de 7789,00 mp și se preteză amplasariT construcțiilor aferente funcțiunii propuse.

Pentru evitarea unor disfuncționalități în propunerile făcute în P.U.Z., este necesară urmărirea următoarelor principii promovate în regulamentul zonei:

-    se propun indici urbanistici P.O.T. și C.U.T. adecvați ocupării judicioase a terenului; se va respecta codul civil privind vecinătățile; colectarea apelor meteorice se va face strict în interiorul proprietății;

-    se vor asigura locuri de parcare și spații verzi în interiorul proprietății conforme cu funcțiunea propusă;

-    asigurarea unei rețele edilitare, conformă cu funcțiunea propusă;

-    amplasarea decalată a imobilelor pentru a permite o bună însorire a spațiilor nou create;

-    conformarea în plan și pe verticală a construcției va asigura însorirea minimă a clădirilor învecinate, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 536/1997;

-    în interiorul incintei terenului proprietate se va amenaja corespunzător o zonă de colectare și depozitare temporară a deșeurilor menajere în europubele. Beneficiarul va încheia un contract cu o firma de salubritate pentru degajarea periodică a deșeurilor menajere rezultate după darea în folosință a ansamblului urbanistic;

Conform P.U.G. Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu valabilitatea prelungită prin HCGMB nr.324/17.11.2010, terenul studiat se află încadrat în subzona Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E situate în afara perimetrelor de protecție. Parametri urbanistici: POT: 45%, CUT: 1,3 ADC/mp teren. Se permite o depășire a C.U.T. maxim proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0,60 din aria construită.

Terenul studiat își păstrează zonificarea funcțională stabilită prin P.U.G. Municipiul București:

Lla - LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE

Se propun indicatori urbanistici P.O.T. și C.U.Ț^adeGV^d ocupării judicioase a terenului, precum și dotările aferente investiției propuse (parcaje, sVkțfiV/eWb'^a.):

□esfgpStudiOk

BILANȚ COMPARATIV

.......................... - - -

EXISTENT

PROPUS

ARIE TEREN

7789,00 mp (din acte) 7678,00 mp (din măsurători)

7789,00 mp (din acte)

7678,00 mp (din măsurători)

ARIE CONSTRUITĂ

2124,00 mp

3455,10 mp

ARIE DESFĂȘURATĂ

2364,00 mp

3850,00 mp (S) +

11977,68 mp (P+3E) +

2073,06 mp (E4R)

= 17900,74 mp

P.O.T.

27,66 %

45,00 %

C.U.T.

0,31 ADC/mp teren

1,56 ADC/mp teren (pentru S+P+3E) + 0,60 % din AC (pentru E4R) .

CIRCULAȚII AUTO Șl PIETONALE, PLATFORME

62,34 %

4786,20 mp

25,00%

1919,50 mp

SPAȚII VERZI PE SOL

10,00 %

767,80 mp

30,00%

2303,40 mp

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

P+1E

S+P+31

E-E4R

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ

10 m

20 m

Notă: Se permite o depășire a C.U.T. maxim proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0,60 din aria construită.

Notă: Bilanțul teritorial s-a calculat având la bază suprafața terenului 7678,00 mp (din măsurători).

Utilizări interzise:

Este interzisă amplasarea tuturor tipurilor de construcții, excepție fiind construcțiile aflate în lista de facilități (aprobată în cadrul P.U.Z.-uiui), precum și schimbarea destinației terenului, după aprobarea prezentului P.U.Z.. Această interdicție, de construire și schimbare de destinație, este permanentă și își are fundamentul în natura investiției propusă în cadrul acestui studiu.


Zone de protecție / interdicție:

1.    Zonă de protecție pe baza normelor sanitare - nu este Icazul

2.    Zone protejate față de culoare tehnice - nu este cazul

3.    Zone de protecție față de monumente istorice/zone protejate - nu est

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Lla - LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE


A^UTIUZĂB^MHBi GENERALITĂȚI:

Caracterul zonei - locuințe colective

UTILIZĂRI PERMISE:

=> Se admite amplasarea următoarelor:


-    Locuințe colective;

-    Amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje subterane și supraterane, spații plantater locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport și recreere (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea tehnică, împrejmuiri.

UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI:

=> Se admite crearea unui etaj retras cu suprafața maximă de 60% din aria unui nivel curent.

Se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22°° și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.

=> Funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD.

UTILIZĂRI INTERZISE:

=> Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise.


CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

=> Construcțiile vor fi dispuse cuplat sau izolat pe parcelă; conform edificabilul din planul de Reglementări urbanistice - în funcție de soluția arhitecturala aleasă la faza D.T.A.C. și P.Th.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

=> Clădirile vor respecta edificabilul din planul de reglementări urbanistice - ți soluția arhitecturala aleasă la faza D.T.A.C. și P.T.;    ~

=> Amplasarea față de aliniament- 5,00 metri retragere miniroă.yx;;"'

AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOĂREALEPA

•=> Se va respecta edificabilul din planșa de Reglementari urbanistice.


=> Sunt detaliate pentru parcela care a generat studiul conform planșei de regleme la nivelul parterului de minim:

Față de limita nord-estică (domeniu public- strada Titu Maiorescu și domeniu privat - str. Vaselor nr. 51)


Clădirea va fi dispusă cu o retragere de 5,00 metri, față de aliniament.

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 3,50 metri (str. Vaselor nr. 51).

Față de limita sud-estică (domeniu public - strada Vaselor, domeniu privat - str. Vaselor nr. 41, domppi^ privat - str. Vaselor nr. 45, domeniu privat - str. //* Vaselor nr. 51 și domeniu privat - str. T. Maiore:

11)

Ji dispusă cu o retragere de ață de aliniament,

vk    s

a ya fi mispusă cu c/retrage^ de ^POryetri (str. Vaseloprtr.\41).DIRECȚIA URBANISM REGULAMENJ LOGALJJE URBANISM. AVIZNR

VIZAT SP

Față de limita sud-vestică (domeniu public- Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București - str. Vaselor nr. 31, domeniu privat - str. Vaselor nr. 41 și domeniu privat - str. Vaselor nr. 45)


Față de limita nord-vestică (domeniu public - Școala Generală nr. 50)


Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 9,00 metri (str. Vaselor nr. 45).

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 6,00 metri (str. Vaselor nr. 51).

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 6,00 metri (str. T. Maiorescu nr. 11).

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 20,00 metri (str. Vaselor nr. 31).

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 8,00 metri (str. Vaselor nr. 41).

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 8,00 metri (str. Vaselor nr. 45).

Clădirea va fi dispusă cu o retragere de minim 5,00 metri.

AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

=> Construcțiile pot fi amplasate pe parcelă cuplat, alcătuind un ansamblu.

CIRCULAȚII Șl ACCESURI

=> Se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale în pondere de circa 25% din suprafața totală a terenului, conform planșei de reglementări.

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

«=> Conform HGMB 66/2006 Capitolul 1, articolul 5, numărul minim de locuri ce trebuie sa fie asigurate prin proiect este de 162 locuri de parcare, care se vor asigura la subsolul construcției.

p'

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRII    •

înălțimea maximă a clădirii va fi de 20,00 m la atițc.

Regimul de înălțime Maxim: S+P+3E-E4R.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


iis


Aspectul clădirii va ține seama de particularitățile sitului, de caracterul genera de particularitatea funcțiunii propuse;

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

=> Toate clădirile noi vor fi racordate la rețetei ==> La clădirile dispuse pe aliniaroefiPracpfdari pe sub trotuare pentru a sezevita ^âduc^r^te


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT local de urbanism

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare.

Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat,

=> Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

<=> Se vor asigura spații de depozitare a deșeurilor menajere.

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore sau arbust la fiecare 100 mp;

=> Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accesuri, circulații pietonale, terase;

•=> Se va asigura un procent de 30% spațiu verde plantat la sol.

ÎMPREJMUIRI

=> împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,00 metri din care un soclu opac de 0,60 și o parte transparentă dublată cu gard viu.

=> Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2,50 metri.


PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

=> Edificabilul zonei - conform planșei de reglementări;

<=> Procentul maxim de ocupare a terenului este P.O.T. max = 45%.


COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

=> Coeficientul de utilizare al terenului este C.U.T. max = 1,56 ADC/mp teren pentru => Pentru etajul 4 retras, se permite o depășire a C.U.T. maxim proporțional cu suplini ariei desfășurate cu maxim 0,60% din aria construită.

întocmit,

drd. urb. dipl. arh. dipl. Mihai AndreiȘU-


P.U.Z. - STR. T. MAIORESCU NR. 13-17 LOT