Hotărârea nr. 664/2018

HOTARAREnr. 664 din 2018-09-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU SC RACCOURCI SRL IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL MEMORIA MARELUI RAZBOI SI A MARII UNIRI IN BUCURESTI.
ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu SC Raccourci SRL în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București.

I


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5152/K/2012/28.08.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 76/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 60/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 18/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 662/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al


Municipiului Riir.iirești;


Ținând" LUI li


AI Sectorului -1 nr


254/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și SC Raccourci SRL, în vederea desfășurării Proiectului Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018 -15.12.2018;


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;


Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să iioiăiasuâ in veaerea asocierii cu SC Haccnnrci RRI în cmnul fînont-orii ei derulării în comun a proiectului cultural M^m^iâvJVIarelui Război și a Marii în București.                                            1 ;

----------1------------------------------~7'


-f ,.....

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Rorhânla; tal.: 021305 55 00; www.pmb.r / i •;            z

7

îf

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel Catana


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULBf ByWREj Georgiap'a^zWmr


București, 26.09.2bT5

Nr. 664


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2