Hotărârea nr. 665/2018

HOTARAREnr. 665 din 2018-10-12 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI CULTURAL ARTISTIC „GRAFICA ROMANEASES 2018 SUB SEMNUL UNIRII”ROMÂNIAprivind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Uniunea Artiștilor Plastici din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural artistic „Grafica Românească 2018 sub semnul Unirii”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5145/K/2012/28.08.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 77/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 61/25.09.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 19/25.09.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 663/25.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 191/12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Uniunea Artiștilor Plastici din România, în vederea organizării Proiectului cultural - artistic „Grafica Românească 2018 sub semnul Unirii"

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască în vederea asocierii cu Uniunea Artiștilor Plastici din România în  scopul finanțării si derulării în comun a prpi^tiJliiOpItural ROMÂNEASCĂ 2018 SUB SEMNUL UNI


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București,'fWtn^n1a;rtet2^'21'3l}6 55 00; www.pmb.ro


Art.2 Direcțiile din cadrul a! Municipiului București_și îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.09.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINJ^ Claudiu Daniel Qatan


București, 26.09.2018

Nr. 665


B*dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2