Hotărârea nr. 67/2018

HOTARAREnr. 67 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SOLZILOR NR. 2 SI NR. 2C, SECTOR 1, BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Solzilor nr. 2 și nr. 2C, Sector 1, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 64/21.02.2018 elin cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului-București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

- Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1108/115/S/4963/24.07.2017 și nr.


1109/116/S/4964/24.07.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate 26/14.05.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar 455/30.10.2015;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare

01/20.02.2017;    .


nr.


nr.


nr.


Comisia de coordonare a


Primăriei


M jnicipiului


București:


aviz


1551607/15.09.2017;    ;

-    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1379831/24591/12.01.2016;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr. 2595/99/14.02.2017;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale - avizul nr. 113.645/14.12.2015;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale - aviz nr. 223078/07.08.2017;

-    Ministerul Apărării Naționale - aviz nr. DT/4426/07.08.2017;

-    Serviciul Român de Informații-aviz nr. 48.030/24.08.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - aviz


nr.


nr.


4.286.774/04.09.2017; în conformitate cu prevederile:


Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executăj^Jucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, Româpicțj tel.: www.bucuresti-primaria.ro-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - str. Solzilor nr. 2 și nr. 2C, Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 (avizul Arhitectului Șef nr. 21/10.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire. - •

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București șP al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa 1.    Ni.    "

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism

J

\s •


Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de S.C, METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS S.R.L. - URB RUR AURELIA HULUBA cu sediul în București, sectorul 5, str. Vasile Topliceanu nr. 15, Bl. P39, Sc.B, Ap.39, telefon : 0722613206 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorilor documentației de urbanism S.C. PROMAX PRINȚ S.R.L. si VOICULESCU MTHATT. MIRCEA), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1562103/29.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:    .


Nr. ..27......din

PENTRU


^ASis^taCT>A °

PUZ - STR. SOLZILOR NR. 2 SI NR. 2C, SECTORUL 1, BUCUREȘTțfc ȘlJ^ T^ICA %

SOMNIA

Generat de imobilele : situate în str. Solzilor nr.2 si nr. 2C, sectorul 1, București, în suprafață de 587,00 mp, proprietate privată persoanf juridică.

Inițiatori: S.C. PROMAX PRINȚ S.R.L. si VOICULESCU MIHAIL MIRCEA . Proiectant: S.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS S.R.L.

Specialist cn drept de semnătură RUR: AURELIA HULUBA

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, București, și este delimitată astfel: la Vest - Intr. Solzilor, la Nord - proprietăți private - la EST - proprietăți private; la Sud - str. Barajul Argeșului.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ZPUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. — M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015) amplasamentele care fac obiectul reglementării urbanistice se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. Lla - subzona locuințelor individuale si colective mici, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

POTmaxim - 45%;

CUTmaxim - 1,3 mp.ADC/mp.teren;

Rjmaxh - P+2E - in cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din A.C.


Bd. Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI AVIZATE: LOCUIRE.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax = 70%;

CUTmax = 1,56 mpADC/mpteren;

Rhmax=S+P+2E - 3Eretras.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


UKAS

ISO MOI • BO 14001    DOI


p.u.z.    secțor 1, bucurești

REGLEMENTARI- UWJSȚțCL^^CUINTE^LECȚiy^SU "PROFILE STRADALE


I

Ml

I ♦!♦


SECȚIUNE A-A


SECȚIUNE B-BLOCUINȚE IMHVIDIMLE LOCUINȚE COLECTIVE CQHERT/8ERVI0II INVATMIANT CU-TE

INSTITUȚII SPATII VBZI LACUL HSUSTRAU BIFICABIL NECONSTRUIT FISURAT onf. Aviz nr. 3/8/23.02.2012


uu


-WP


SECȚIUNE C-C


BIFICABIL NEC0N8TOJIT FISURAT enf. Aviz L 02.2012 »A Ei IL DE PRINCIPIUFUNCȚIUNE construcție CIRCULAȚII SPATJU VBB6

GUTmx


1.54* ' 70»


HMXHBW. 1

wi cuanta

«

70.00»

16.00»x

^15.00»£.. 100»


~M


»

70.00»

1S.00»x

1S.OQ»^,1

1001

3t


ACCES CAMSAȘUeaGff|ONBU(»tBnATIV)


IOTA:

TBSUtllf 0ME FAC QBI GETUL P.U, »«• TERENURILE DIN 2XMA STUOUTfc AU fl

_ OBICE IMTBNBITI6 ASUPRA Al_ .'

* pocueirATii ne imanimi ip.il pW


ijBwg

------J^JMIN'ALTE**


VERIFICATOR / EXPERT

NUNE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERT    <3?

PROIECTANT

8.C. METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS. S. R. L. str. V. Topliceenu nr. 14, sector 5, București

J4Q/MM/ZM

BENEFICIAR

NIRCEA VOCULESCU PRCHAX PRINȚ

AMPLASAMENT

Str. Zlntr. Solzilor nr. 2 al Solzilor nr. 2C

Sector 1 , București

PROIECT

NR. 65

SPECIFICAȚIE

NUNE

SQMATURA

SCARA

TITLU PROIECT

Locuințe Colectiva    rtr/irrtr. Solzi lor nr. 2 —

Locuința UnifaaUliela atr/intr.Solzilor nr.

~r-—

SEF PROIECT

arh. Dan VOICULESCU

PROIECTAT / DESENAT

urb. Aurelia HULUBA arh. Dan VOICULESCU

r

DATA

2017

TITLU PLANȘA    *    X''

PROPUNERE - REGLENENTARIJKEMNISTiCE

----ÎO-1

1 PLANȘA


DIRECȚjA REGULAMENT LOCAL OE URBANISM AVIZ NR... .....Qi//0.țe./z

MT SPRE MESCHliWBARP

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+E3retras IMOBIL LOCUINȚA UNIFAMILIALA S+P+2E+E3retras STRADA INTRAREA SOLZILOR NR. 2 SI NR. 2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI

DIRECȚIA i REGULAMENT LOCAL.£■£. URBANISM AVIZ NR..........(.Q, ..U

CUPRINS


CAPITOLUL I. — PRESCRIPȚII GENERALE

1.1.    ROLUL R.L.U

1.2.    BAZA LEGALA A ELABORĂRII

1.3.    DOMENIU DE APLICARE

1.4.    CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

CAPITOLUL II. -REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1.    REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTSAREA PATRIMONIULUI NATURALSI CONSTRUIT

2.2.    REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

2.3.    REGUU DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBUGATORII

2.4.    REGUU CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

2.5.    REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

2.6.    REGUU CU PRIVIRE LA FORMAȘI DIMENSIUNILETERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

2.7.    REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI

CAPITOLUL III.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA— UNITATI FUNCȚIONALE

CAPITOLUL IV.

PREVEDERI LA NIVELULUNITATII FUNCȚIONALE - PRESCRIPȚII SPECIFICE

4.1.    GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

4.2.    UTILIZARE FUNCȚIONALA

4.2.1.    UTILIZĂRI ADMISE

4.2.2.    UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

4.2.3.    UTILIZĂRI INTERZISE


uvu/'Vi v.'i


o*


•/Mi.


4.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A PARCELELOR    ~~

4.3.1.    CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

4.3.2.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

4.3.3.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ERECȚIA

\o- jURIDicâ <?/'


4.3.4.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

4.3.5.    CIRCULAȚII SI ACCESE

4.3.6.    STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

4.3.7.    INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLĂDIRILOR

4.3.8.    ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

4.3.9.    CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARE

4.3.10.    SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

4.3.11.    ÎMPREJMUIRI

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI    .

//■< A ,

Ut) -tLU !| : M REGULAMENT L.C


AVIZNR. /5ZAT îTelefon: 0722613206

e-mail:mia.group.arh@gmail.com


CAPITOLUL I - PRESCRIPȚII GENERALE

1.1. ROLUL R.L.U.

Prezentul Regulament aferent se asociaza documentației grafice a "P.U.Z. STRADA INTRAREA SOLZILOR NR. 2 SI NR. 2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI " Si are ca drept scop, explicarea si detalierea sub forma de prescripții (permisiunisi restricții) a prevederilor urbanistice.

Acestea se aplica pe teritoriul delimitat cu linie roșie continuua asa cum este figurata in Planșa de Reglementari care face parte integranta din prezentul regulament.

Zona este delimitată la nivel urban astfel:

•    la Nord    -    proprietate privata strada    Intrarea Solzilor    nr.    2A si respetiv nr. 4

•    la Est    -    strada Intrarea Vârful Plaiului/proprietate    privata

•    la Vest    -    strada Intrarea Solzilor

•    la Sud- strada Barajul Argeșului

Prezentul Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) reprezintă un sistem unitar de norme tehnice si juridice care stau la baza P.U.Z.-ului, prin care se propune realizarea a doua imobile, a unui IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE si a unui IMOBIL LOCUINȚA UNIFAMILIALA, din STR. INTRAREA SOLZILOR NR. 2 si respectiv NR. 2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI.

Astfel, R.L.U. este o documentație cu caracter de reglementare, care intareste si detaliaza prevederile P.U.Z.-ului.

Normele cuprinse in acest R.L.U. sunt obligatorii la faza de autorizare a lurrarilnr de construire a proiectului. Modificarea R.L.U.-ului se va face numai în cazul aprobării unor modificat respectarea legislației de la momentul respectiv.

1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII


La baza elaborării R.L.U.-ului aferent P.U.Z. stau PlanuTUrBahisticGene'răl^MUfiîtfpiull aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2ooo, prelungit și Regulamentul General de Urbanism ap H.G.R. 525/1996, completat ulterior prin H.G.R. 490/2oll, ale căror prevederi sunt conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

R.L.U. constituie act de autoritate al administrației locale si se aproba impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 35o/2ol a amenajării teritoriului si urbanismului, modificata prin Legea 19o/lo.o7.2ol3. întreaga documentație de urbanism P.U.Z. este intocmita in conformitate cu «Ghidul privind metodologia^jls—elaborare și continutul-cadru al W A yV


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCM. OE URBANISM AViZNR........

VIZAT SPHE NSSCHiMBAgg

planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2ooo. De asemenea, R.L.U.-uL^ este elaborat in conformitate cu actele legislative din domeniile conexe urbanismului și anume/

•    Legea nr. 5o din 29 iulie 1991 "privind autorizarea executării lucrărilor de construcții", cu modificările

si completările ulterioare (actualizata zoib);    --

•    Legea nr. 33 din 27 mai 1994 "privind exproprierea pentru cauza de utilitatea publica"(republicata si actualizata);

•    Legea nr. 7 din 13 martie 1996 "privind cadastrului imobiliar a publicității imobiliare"

(republicata si actualizata 2ol6);

•    Legea nr, 137 din 29 decembrie 1995 "privind protecția mediului", abrogata si inlocuita de Ordonanța de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2oo5 (republicată si actualizata 2ol6);

•     Ordonanța Guvernului nr.,43/1997 privind "regimul drumurilor";

•    Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 "privind proprietatea publică regimul juridic al acesteia"

(republicata si actualizata 2ol6);

•    H.G.R. nr. 49o din 9 iunie 2011 privind modificările la Hotararea de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea "Regulamentului General de Urbanism" (republicata si actualizata 2ol6);

•    Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536 din 23 iunie 1997 "privind aprobarea normelor de igiena,si a recomandărilor privind mediul de viata al populației" (republicata si actualizata);

•    Codul Civil (republicat si actualizat);

•    Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 27ol din 3o decembrie 2olo "privind aprobarea Metodologiei de informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism" in baza caruia a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 136 din 3o august 2ol2 "Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra in competena de aprobare a Consililului General al Municipiului București"

H.C.M.B. nr. 66 din 06 aprilie 2oo6 "privind aprobarea normelor, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureati ai a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație"

1.3. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile cuprinse in prezentul R.L.U. se aplica pentru terenul delimitași reglementat in P.U.Z. R.L.U.-ul devine act de autoritate al administrației publice locale in momentul in care este aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București. Aprobarea se face pe baza avizelor obținute si a acordurilor prevăzute de legislația romana.


1.4. CORELARE CU ALTE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Lista studiilor si documentațiilor avizate/aprobate anterior P.U.Z.

• P.U.Z. Sos. Nordului, nr. 56 - 6oA

Indici urbanistici: conf. Aviz. Arh. Sef nr. lo/ll din 11.04.2013 Funcțiune: Locuințe / Servicii

P.O.T. max = 5o% / C.U.T. max = 3.2 / H max - 28m / RH max = P+4E - P+5E - P+6E


• P.U.Z. Sos. Nordului, nr. 94 - 96 (Modificare P.U.Z. - Str. N. Caramfil - Sos. Nordului - Str. G.Gafencu - Str.Ceasornicului)

Indici urbanistici: conf. P.U.Z. aprobat prin Hotarare Consiliu Local Sector 1 nr. 317/2oo3 H.C.L.S'.l nr. 317 / care a expirat in anul 2oo8: P.O.T.max = 6o%/C.U.T. max=3 H max=2om    .

•    P.U.D. Str. Barajul Argeșului, nr. 8A

Indici urbanistici conf. P.U.Z. Aprobat H.C.G.M.B. nr. 235/27.o9.2oo7 Aviz de urbanism nr. 24/1/77/13.o7.2oo6 Funcțiune: Locuințe

P.O.T. max = 6o% / C.U.T. max = 3.o / H max = 2o m / RH max = 2S+Ds+P+4E+5E retras

•    P.U.Z. Str. Ghiozdanului, nr. 11 -13

Funcțiune: Locuințe

P.O.T. max = 6o% / C.U.T. max = 2.5 / RH max: P+4

•    P.U.D. Str. Barajul Argeșului, nr. 8.

Funcțiune: locuințe colective

Indici urbanistici: conf. H.C.L.S.l nr.37 /25.o2.2olo

P.O.T.=6o% / C.U.T.=3 / RH max = 2S+4E+5R (17.5m)


•    P.U.D. Str. Solzilor nr. 2

Funcțiune: locuința colectiva

Indici urabnistici conf. P.U.D. Aprobat H.C.L.S.l nr. 2oo din 27.11.2ol4

Aviz Arhitect Sef nr. 2o/21/18.11.2ol4

P.O.T. = 7o% / C.U.T.. = 1.3 / RH max = S+P+2E+M

• P.U.D. Str. Solzilor nr. 2C

Funcțiune: locuința unifamiliala

Indici urabnistici conf. P.U.D. Aprobat H.C.L.S.l nr. 2oo din 27.11.2ol4

Aviz Arhitect Sef nr. 2o/22/18.11.2ol4

P.O.T. = 65% / C.U.T.. = 1.3 / RH max = S+P+2E+M(O


CpA URBANISM REGULAMENT LOCAL OE URBANISM

AVIZ NR.

a fr"Nota/concluzie:

Pentru terenurile care fac obiectul R.L.U. de P.U.Z. Strada/lntrarea Zolzilor se va prelua si păstră P.O.T.-ul de 7o% abrobat prin documentațiile de urbanism P.U.D. mai sus amintite la pct. 1.4.


CAPITOLUL II.

REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

-    4    .--- .    .

Amenajarea celor doua imobile, IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE SI IMOBIK    \

UNIFAMILIALA se vor realiza in baza unor autorizații de construire, ce se vor obține conform" din prezentul P.U.Z.    ^sS^nicipT^

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMOlffij

NATURAL SI CONSTRUIT

Utilizarea funcționala a terenului este reprezentata grafic in P.U.Z. prin Planșa Reglemer1 Urbanistice - Zonificare Funcționala.

Autorizarea executării amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, materiale utilizate, etc. - depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Deseurile rezultate, atat din activitati de construire cat si ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate in containere închise si vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.    .

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI

PUBLIC

Operațiunile de construire si amenajare a viitoarelor obiective sunt supuse reglementarilor romanești, privitoare la calitatea construcției si la siguranța in exploatare.

Atat in realizarea de IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE SI IMOBIL LOCUINȚA UNIFAMILIALA, cat si in exploatarea acestora, vor fi utilizate numai materiale, echipamente, utilaje si tehnologii omologate conform legii.

Asigurarea echipării tehnico-edilitare in zona se va face conform proiectelor de implementare sau extindere a acestora, aprobate anterior, precum si conform prevederilor din prezentul P.U.Z. (conform aviz precoordonare rețele).

2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face in condițiile respectării distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si limita posterioara a parcelei, prevăzute in documentațiile urbanistice, conform R.L.U., Codul Civil (servitutea de vedere) si normele de protecție contra incendiilor.

Accesele carosabile trebuie păstrate libere in permanenta, fara a fi obstructionate de amplasarea de semnalizări, imprejmuiri, mobilier urban, etc. Prescripțiile specifice cu privire la retragerile minime obligatorii sunt detaliate in prezentul R.L.U in Cap. IV., Subcap. 4.3.


u

//?


DIP.EC pAUEBANîSM REGULAMENT LOCAL OE URBANISM AVE NE.......

VIZAT SPRE KESCHIMSAR

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la

drumurile publice, conform destinației construcției si cu permiterea accesării mijloacelor de stingere a incendiilor - vezi R.L.U. Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor de orice fel se va face numai daca se asigura accese pietonale corespunzătoare importantei si destinației construcției conform R.L.U

Organizarea circulației se va face in conformitate cu propunerile din documentația urbanistica P.U.Z. respectând H.C.G.M. 66/2oo6.

Prescrilptiile specifice cu privire la modul in care se va realiza accesul pe parcela sunt detaliate in prezentul R.L.U. în Cap. IV., Subcap. 4.3., Art. 4.3.5 - Circulație si accdse.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Daca viitoarea investiție presupune devierea rețelelor rețelelor existente, acest lucru se va realiza conform studiilor de specialitate si a avizelor obținute. Proprietatea asupra rețelelor tehnico -edilitare este stabilita ca fiind publica a statului, daca legea nu dispune altfel, conform R.L.U.

Prescripțiile specifice cu privire la condițiile de echipare edilitara sunt detaliate în prezentul R.L.U. in Cap. IV., Subcap. 4.3., Art. 4.3.9. - Condiții de echipare edilitara.

2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de inaltime . conform avizelor obținute - Cap. IV., Subcap>4.3., Art. 4.3.7..

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei - R.L.U. Prescripțiile vor urmări armonizarea construcțiilor din cadrul ansamblului (finisaje, ritmuri plin-gol, registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii etc.), imbunatatirea aspectului compozițional si architectural al clădirilor prin folosirea de materiale tradiționale sau noi-moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcționala intre clădiri sau intre clădiri si amenajările exterioare cu caracter public.

Prescripțiile specifice cu privire la profilul longitudinal, transversal, sistemul rutier, insulele de separare a fluxurilor de circulași insula centrala sunt detaliate in prezentul R.L.U. in Cap. IV., Subcap. 4.3., Art.

4.3.1. - Caracteristici ale parcelelor.

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ZUR.....

AVI


vSZAT SPRE'NESCHIMBAR

PARCAJE

Autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea prevederilor din H.C.M.B. 66/06.o4/2oo6 "privind aprobarea normelor, privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație."

SPATII VERZI SI PLANTATE    .....

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spatii verzi și plantate, in funcție de destinația si capacitatea construcției conform R.L.U.

ÎMPREJMUIRI

împrejmuirile pot fi transparente sau opace. Prescripțiile specifice cu privire la spatiile verzi si împrejmuiri sunt detaliate in prezentul R.L.U. in Cap. IV., Subcap. 4.3.S., Art. 4.3.10. si 4.3.11..


CAPITOLUL III.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA - UNITATI FUNCȚIONALE

Funcțiunea terenului reglementat prin P.U.Z.

UNIFAMILIALE. Prescripțiile specifice pentru aceasta zona Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la zona (U.T.R.):

Din punct de vedere funcțional si in conformitate cu prevederile de R.L.U. de P.U.G. București arealul studiat se incadreaza in:

UTR Lla - Locuințe individuale si colective mici cu max. P+2 nivele;

-    P.O.T. maxim = 45%

-    C.U.T. maxim pentru inaltimi P+l = 0,9 mp. ADC/mp. teren

-    C.U.T. maxim pentru inaltimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren

-    In cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. .proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim o.6 din AC

Respectiv P.U.Z. - Str. Nicolae Caramfil - Sos. Nordului - Str. N. Gafencu, Sector 1, București aprobat cu H.C.L.S.1. nr. 317/2oo3 expirat dar care a produs efecte in zona reglementata ca U.T.R. Lla-

-    Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile in afara perimetrelor de protecție

-    C.U.T. maxim pentru inaltimi P+2-3 = 1,9 mp. ADC/mp. Teren

Hmaxim - se admit depășiri de 1-2 niveluri in cazul regimului de construire cuplat sau insiruit


capitolul iv.


DIRECȚIA UftBANiSM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NP..........

VIZAT spre ^scswibâf


PREVEDERI LA NIVELUL UNITATII FUNCȚIONALE — PRESCRIPȚII SPECIFICE4.1. GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Terenurile ce au generat P.U.Z. sunt situate in partea de nord a Bucurestiului in cadrul unei zone ocupate preponderent cu locuințe unifamiliale si colective mici, medii si dotări complementare acesteia..


4.2. UTILIZARE FUNCȚIONALA

4.2.1.    UTILIZĂRI ADMISE

•    locuire colectiva, -locuințe colective;

•    locuire unifamiliala- locuințe unitfamiliale;

•    parcaje la sol si in subsolul clădirilor conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 66/2oo6

•    spatii plantate amenajate

•    circulații carosabile si pietonale penru asigurarea accesului facil la imobile

•    ieisiri in console, cu balcoane precum si terease cu respectarea normelor in vigoare si codul civil

4.2.2.    UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

•    - peste inaltimea maxima se accepta realizarea a unui etaj tehnic retras in . gabarit,inscris intr-un arc cu raza egal 4 ni continuata cu tangenta la 45 fata de orizontala (minit adapostirii casei liftului/casei scării)

•    - se admite realizarea unor elementelor arhitecturale da’r care sa nu depaseasca 3 m

4.2.3.    UTILIZĂRI INTERZISE

•    construcții provizorii de orice natura;

•    depozitari de materiale refolosibile;

•    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

•    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

•    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

4.3.    CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A PARCELELOR

4.3.1.    CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

•    conform planșei de reglementari urbanistice

4.3.2.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

•    conform planșei de reglementari urbanistice


4.3.3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SIPOS] &ALE PARCELELOR

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,

AVIZ NR..

conform planșei de reglementări urbanistice    V5ZAT SPRE WESCH3M3ARJ


conform planșei de reglementări urbanistice

iesirilie in console, balcoane si terasele (inchise sau deschise) sa nu fi mai mari de 3.20 metr, care ar putea incomoda confortul vizual (intimitate) al construcțiilor cu care se învecinează

4.3.4 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

• conform planșei de reglementări urbanistice

4.3.5 CIRCULAȚII Șl ACCESE Accese pietonale:

•    Accesul pietonal se va realizează din strada Intrarea Solzilor/ strada Barajul Argeșului Accese carosabile si parcaje:

•    . . , La imobilul din stradă Intrarea Solzilor 2C accesul carosabil se realizează din strada Solzilor seu parcările organizate in interiorul incintei/sau subsol.

•    La imobilul din stradă Intrarea Solzilor 2 accesul corasabil se realizează din strada Argeșului cu parcările organizate si dispuse in subsol.

Nota:

-    prin recomandările din Avizului S.P.U. cu nr 454/30.10.2015 se propun pentru etapa de viitor modernizarea profilului străzii Intrarea Solzilor la un profil de categoria a lll-a de minim 9.0 metri, acesta fiind compus din carosabil de 6.00 metri si trotuare de cate 1.50 metri lățime fiecare. Astfel ambele terenuri prevăd o rezerva de teren necesara dezvoltării prospectului de 9.00 m, in suprafața de 10.81 mp pentru imobilul teren -intrarea Solzilor nr. 2 si respectiv o suprafața de 40.85 mp pentru imobilul teren -intrarea Solzilor nr. 2C

4.3.6    Staționarea autovehiculelor

-    staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    este obligatorie asigurarea în interiorul parcelei a locurilor de parcare pentru întregul necesar conform R.L.U., și corelat cu H.C.G.M.B. nr.66/2006; acestea vor fi repartizate atât la nivelul solului, cât și în subsolurile propuse;

4.3.7    înălțimea maximă admisă a clădirilor

-    Rhnaxim S+P+2E+E3retras, cu respectarea Avizului Autorității Aeronautice Civile Romane după caz

-    peste inaltimea maxima se accepta realizarea a unui etaj tehnic și anexe

-    se admit realizarea unor elementelor arhitecturale

4.3.8 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

lî>le


DlRECpA URBANISM REGULAMENT LOCAh £>E URBANISM AVIZMR.......

V5ZÂT SPRE sfesCHIMî


- aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii, si răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii la nivel european.

4.3.9. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARE

•    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

•    in cazul alimentării cu apa in sistem propriu se va obține avizul autoritatii competente care administrează resursele de apa;

•    se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

•    data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută-pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

•    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spatiile, mineralizate si din spațiile plantate cu gazon;

•    se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV;

•    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.


4.3.10.    SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE

- conform planșei de reglementari-urbanistice

4.3.11.    ÎMPREJMUIRI

se recomanda separarea spre strada a terenurilor prin garduri transparente d metri inaltime din care o,6o metri soclu opac, dublate de gard viu;

gardurile de pe limitele laterale si posterioare vor fi opace si vor a've inaltîmea de minim 2,2o metri;

in cazul in care soluția tehnica (de design) pentru separarea spre strada s face fara amplasarea de gard se va realiza prin gard viu - recomandare cu inaltime intre l,oo-l,5o metri

4.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZARE A TERENULUI

P.O.T.: 7o%

C.U.T.: 1.56(x)


NOTA: