Hotărârea nr. 68/2018

HOTARAREnr. 68 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONDURACHE GHEORGHE NR. 7-9, SECTOR 4, BUCURESTIAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 7/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 65/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General akMunicipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentelaemise de:    . • -

-    Primăria Sectorului 4 Certificat de urbanism nr. 192/45945/04.02.2016;

-    Primăria Municipiului'București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 44/13.07.2016;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 6/18.04.2017; Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 11/14.07.2017;

Comisia de coordonare a Frimăriei Municipiului București: aviz nr. 1530811/04.08.2017;

Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1504879/6568/13.07.2017; Ministerul Apărării Naționale - aviz nr. DT/25986/04.05.2017;

Serviciul Român de Informații - aviz nr. 47.666/04.05.2017;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică - aviz nr.


4.282.683/31.05.2017; în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Munid^îw^aaLirești aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu ygâpilitatQ^prel^gită prin Hotărârea C.G.M.B.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, Roi www.bucurestl-orimarla.ro

nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e),

---din Legearnr. 215/2004 privind administrația publiGă localăȚ republicatăj CU modificările șt

-completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7-9, Sector 4, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 24/25.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, pîanuT de reglementări urbanistica - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă . până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    , .

; Această hotărâre a fost adoptată, în ședința ordinară.â ConșiliuluL General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI    hiLfiW

BUCUREȘTI    I

Direcția Generală Dezvoltare Urbană Direcția I Irhanism

Ca urmare a cererii adresate de Doamna Andreescu Gabriela; în calltate^de baneflctarrcu-


domiciliul/sediul în Municipiul București, sector 4, cod poștal Str. Slt. Mladlnovici Dragoș nr. I, bl. I 15.

sc. 2, etaj 2, apt. 67, sector 4, telefon/ fax -, S.C. ORA DESIGN CONCEPT SRL cu sediul în București, sectorul 5, Str. Antoniu Alexandru nr. 4, telefon/ fax -, urb. Raluca Tampa - D,E, în calitate de elaborator, înregistrată la nr. 1563088/03.10.2017, nr. 1565496/10.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările.și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ L


NR.^ I UL577z?.2O17 pentru

PUZ - Str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7-9, s

GENERAT DE IMOBILUL: Str. Serg. Condurache Gheorghe nr. 7-9, sector 4, București, în suprafăță^e 800,00 mp din acte (844,Omp din măsurători) este proprietate privată persoană fizică, conform Certificatului de urbanism nr. 192/45945 din 04.02.2016 emis de Primăria Sectorului 4 (termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii).

INIȚIATOR: ANDREESCUGABRIELA

PROIECTANT: S.C. OFLA"DESIGNCONCEPT SRL

SPECIALIST CU DREPT DESEMNATURA RUR: urb. Raluca Tampa - D,E,

AMPLASARE DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, figurează în subzona „L1e” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare; POT maxim = 60%; CUT maxim pentru înălțimi P = 0,6 mpADC/mpteren ; CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 1,2 mpADC/mp teren; în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Locuințe colective

-    POTmax. = 48%; CUTmax.= 1,44 mp. ACD/ mp.teren, pentru etajul 3 retras se admite depășirea CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max. 0,6 din AC;

-    RHmax.=S+P+2E-E3retras;

-    Hmax.= 11,0m pentru S+P+2E, peste înălțimea maximă se acceptă realizarea unui singur nivel (3,Om ), retras cu min. 2,Om față de planul tuturor fațadelor.

Respectarea Codului Civil.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circularilor propuse vor respecta .Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și


amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări v a arterelor de circulație* aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexă.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr.

350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

__ Prezentul aviz este un aviz tehnic șl poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.-

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 192/45945 din 04.02.2016 emis de Primăria Sectorului 4 (termen de valabilitate 24 luni de la data emiterii).


CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+3R    .    , \ .

Str; Sergent ConduracheGheorghe, nr. 7-9, Sector bucurești ' 1    ' / ' ’ r-T '■    \    **

Planșa:    REGLEMENTARI URBANISTICE^

Faza: P.U.Z/

1:500

W’enatr

Proiectat.    ' URB. Raluca Tampa    yf

Format Al

URB. Raluca Tampe^;

------—--fx

Sef proiect    ARH Francis Tampa

Nr. proiect 3/2016

Nr. planșa: 6.

Data? 01.04.2016REGULAMENTLOCAEDEURBANrSM

PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E-3Er

STR. SERG. CONDURACHE GHEORGHE, NR. 7-9, SECTOR 4 BUCUREȘTI


L.......


I.    PRESCRIPȚII GENERALE

a.    Rolul regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglement prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a cons aferent Planului Urbanistic Zonal “Construire imobil locuințe colective S+P+2E Condurache Gheorghe, nr. 7-9, sector 4,in suprafața de 844 mp.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele terenului analizat prin PUZ.

Regulamentul Local de Urbanism constituja act de autoritate al administrației locale si se aproba împreuna cu Planul Urbanistic Zonal in conformitate pu prevederile legii nr. 350/ 2001, Legea Amenajării Teritoriului si Urbanismului.

b.    Corelare cu alte documentații    -:

Prezentul Regulament Local de urbanism preia prevederile PUG Municipiul București, aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 si prelungit prin HCGMB nr. 324/2010, nr. 241/2011 si nr. 232/2012, conform caruia imobilul este situat in L1e - subzone locuințelor individuale pe loturi subdimensionate cu/fara rețele edilitare.

c.    Domeniul de aplicare al Regulamentului Local de Urbanism

Prevederile cuprinse in prezentul Regulament Local de Urbanism se aplica pentru terenul ce a generat PUZ, fiind încadrat intr-o unitate teritoriala de referința (UTR), cu prescripții specifice, conform PUG București, respectiv L1e-subzone locuințelor individuale pe loturi subdimensionate cu/fara rețele edilitare.

Conform PUG București aprobat si a Regulamentului de Urbanism aferent, se va avea in vedere pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit, depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul imbunatatirii factorilor de mediu.

II.    ZONIFICARE FUNCȚIONALA

a. utilizări admise:

-    imobil locuințe colective

III.    AMPLASAREA CLĂDIRILOR

a.    caracteristicile parcelelor:


-    parcela in suprafața de 800mp (844mp din măsurători), cu front la strada de 26 31,07m

b.    amplasarea fata de aliniament:

Conform planului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL ITE COLECTIVE S+P+2E-3Er tondurache Gheorghe, nr. 7-9, Sector 4, București


- fata de aliniamentul str. Sergent Condurache Gheorghp clacjirea pi 3,00m;

c. alinierea laterala si posterioare:Conform planului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-    fata de limita dreapta (limita de proprietate S-E) clădirea propusa se va retrage 4,50m

-    fata de limita stanga (limita de proprietate N-V) clădirea propusa se va retrage 4,50m

-    fata de limita posterioare (limita de proprietate N-E) clădirea propusa se va retrage 5,00m.

IV. ECHIPAREA CLADlRlLOFfZ ;    ,

a.    circulații sFaccese: ;    ___ r- ?    =

Conform planului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-    accesul auto si pietonal pe teren se face din str. Serg. Condurache Gheorghe.

b.    staționarea autovehiculelor    ......

Conform plenului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    asigurarea locurilor de parcare normate se va realiza prin amenjarea unui parcaj propriu in subsolul clădirii.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice; :.

-    se recomanda racordarea burlanelor la canalizarea pluviala sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evitaproducereaghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; -

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

*se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

d.    spatii libere si plantatei "    -

-    spatiile libere vizibile din circulațiile publice vOr fi tratate ca grădini de fațada;

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabiiizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

-    suprafața spatii verzi conform Deciziei Etapei de Încadrare nr. 11/14.07.2017 emisa de ARPM București 41 % din suprafața terenului,

e.    împrejmuiri:

-    împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0,60 m. si parte transparenta dublata de gard viu;

-    pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea inaltimea de maxim 2,50m metri.

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

a. înălțimi admise:

Conform planului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-    regimul de înălțime al construcției propuse S+P+2E-3Er

-    inaltimea maxima comisa 11m,

- peste inaltimea maxima se admite un singur etaj retras tuturor fațadelor.


REGULAftiuru' LOCA

PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E-3Er

Str. Serg. Condurache Gheorghe, nr. 7-9, Sector 4, București

b. aspectul exterior

-    clădirile noi se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate

ca arhitectura si finisaje_'    _~    _

_- se interzice roali^area de mansarde false;_

-    se interzic imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente.

VI. OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI a. procent maxim de ocupare al terenului (POT):

. Conform planului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-POT propus,” 48%.

b. coeficient de utilizare al terenului (CUT): _

Conform planului de reglementari urbanistice cu următoarele precizări:

-CUT max = 1,44mp ADC/mp teren

- pentru etajul retras se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ariei desfășurate cu maxim 0,6 din aria construita.