Hotărârea nr. 69/2018

HOTARAREnr. 69 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 88B, LOT 2, SECTOR 5, BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Mihail Sebastian nr. 88B, LOT 2, Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 8/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 66/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de;

-    Primăria Sectorului 5 - Certificat de urbanism nr. 192-S/29.03.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr.


pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii”


42/14.06.2016;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul București - Ilfov: aviz nr. 337499/07.09.2017;

Agenția pentru Protecția Mediului Bucu ești: decizia etapei de încadrare nr. 12/24.07.2017;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1545721/04.08.2017;

Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1517182/9243/19.07.2017; în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și

224/15.12.2015;

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. sector 5, Bucurețti, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    

,


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e)t din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Str. Mihail Sebastian nr. 88B, LOT 2, Sector 5, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 (avizul Arhitectului Șef nr. 25/26.10.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlando CuleaSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirBucurești, 22.02.2018 Nr. 69


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021 305 www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Dezvoltare Urbană

J

Direcția Urbanism

J


Ca urmare a solicitării și completărilor transmise Primăriei Municipiului București de către S.C. URBE 2000 S.RL. - URB RUR CONSTANTIN ENACHE, cu sediul în București. Sectorul 3, B-dul Unirii nr. 66, Bloc K3, Sc.l. Et.l, Ap.3, telefon 0744152434 (în calitate de elaborator și reprezentant al inițiatorului documentației de urbanism S.C. VULCAN VALUE CENTRE S.R.L.), înregistrate la Registratura-P.M.B. cu nr. 1562116 29.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:AVIZ ARHITECT ȘEF

.2017


Nr. .2.3.....din


PENTRU


PUZ - STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 88B, LOT 2, SECTORUL 5, BUCUREȘTI


Generat de imobilul : situat în București, str. Mihail Sebastian nr. 88B, Lot 2. sectorul 5, București. în suprafață de 3154,00 mp, conform Certificatului de urbanism nr. 192-S/29.03.2016 emis de Primarul Sectorului 5, București.

Inițiatori: S.C. VULCAN VALUE CENTRE S.R.L.

Proiectant: S.C. URBE 2000 S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: CONSTANTIN ENACHE

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București. în Zona de Vest a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Nord - proprietate privată'Șos. Progresu. la Sud - Drum incintă. Ia Est - Șoseaua Progresu. la Vest - proprietate privată.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ/PUD aprobate anterior:

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (cu completările ulterioare), amplasamentul se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință UTR CB3 - subzona polilor urbani principali:

POT max. = 70%;

CUTmax. = 4,5 mpADC/mpteren;

Hmax - în funcție de prospectul străzii.
Amplasamentul care face obiectul studiului urbanistic, a fost cuprin urbanism “PUZ - STR. SEBASTIAN NR. 88, SECTORUL 5” apnr. 225/18.12.2012:

Funcținea aprobata: PARCARE AMENAJATA.

PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE:

FUNCȚIUNI AVIZATE: RESTAURANT FAST-FOOD și DRIV

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax= 55%; CUTmax=2,00 mpADC/mp teren; RHmax.=PARTER-Hmax-8,

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

Echipare tehnico-edilitară: Rețelele edilitare aferente imobilului propus, se vor racorda la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaze, etc.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

p.ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


&«!•>


\ \

\

\ \

\ \

\ \

\ \PLAN URBANISTIC ZONAL str. Mihail SEBASTIAN nr. 88B, lot 2, nr. cadastral 230820, sector 5

.'    ' '7. '    _ _    '. . .    -    /_    V.'v. '    ....    ., ,    '    --Șt.

'<•.    '?' 6 s' -    » î*' )} r \ 5* s~7 R Z ”-~V ’    £ *'’•    %■ r.«.^ Sî sr-% ta r’\ ț' £? J *•<••■!• /■ '    - -v-;

.;    A A A . A A    :j, j Uf ACĂ - -a >;A7- 'ÂAjA- Ariă


Limite Limita P.U.Z.


Limita teren care a generat PLLZrr

-X— fcjîl--21    ___X!----OftO l~X n__

Zona servicii / birouri / locuințe colective, reglementata prin P.U.Z.-bd. Tudor Vladimii^

Zona CB3 - subzona polilor urbani principali, reglementata prin P.U.G.


noon

a


/cu


DIRECȚIA TEHN

ȘIJUR.DICA


Sistemul de circulație si spatii verzi

(existent si propus)

3 Limite supralargire sos. Progresul I Circulații carosabile publice

Circulații carosabile in incinta proprietăților Repozitionare circulație carosabila in incinta Circulații pietonale publice Circulații pietonale in incinta Parcaj amenajat in incinta Zona acces carosabil in incinta KFC Linie tramvai Spatii verzi


//<
TITLUL I PRESCRIPȚII GENERALE

Prezentul regulament se refera la un teren cuprins, in conformitate cu PUG municipiul București aflat in valabilitate, in subzonA functionalA CB3 - Zona situata in afara perimetrului central care grupează funcțiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala -subzona polilor urbani principali.

Subzona CB3 cuprinsa in prezentul PUZ a constituit obiectul Planului Urbanistic Zonal „ STR> SEBASTIAN, NR. 88" aprobat cu Hotararea Consiliului General al municipiului București nr 225/18.12.2012.

Prin prezentul PUZ, pentru intreaga percela reglementata a fost menținută incadrarea in subzona funcționala CB3, conform PUG si au fost pastrati indicatorii urbanistici stabiliți prin PUZ STR. SEBASTIAN NR. 88. Au fost făcute modificări fata de PUZ str. Sebastian, nr. 88, numai in ceea ce privește conformarea edificabilului si amplificarea suprafeței rezervate pentru lărgirea Șoselei Progresului in conformitate cu profilul stabilit pt aceasta de Comisia de Circulație a PMB.

Planșa „PROPUNERE REGLEMENTARI” vizata spre neschimbare, anexa la Avizul de Urbanism, face parte integranta din prezentul Regulament

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentu Regulament se aplica terenului delimitat cu linie - punct, neagra in Planșa „Propunere reglementari" teren in suprafața de 3.154,00 mp,, situat in str. Mihail Sebastian, nr. 88B, lot 2, număr cadastral 230820, Sector 5, București. Terenul aparține S.C.VULCAN VALUE CENTRE S.R.L.. si pentru el a fost eliberat de către Primăria Sector 5, București, Certificatul de Urbanism nr. 192 - S/29.03.2016 si Primăria Municipiului București Avizul de Oportunitate nr 42 din 14.06.2016.

REGULIDE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Terenul analizat a fost reglementat anterior prin PUG municipiul București aprobat de CGMB in decembrie 2000. In conformitate cu prevederile PUG terenul este incadrat in subzona CB3-subzona polilor urbani principali

Este preluata de asemenea reglementarea coeficienților urbanistici POT si CUT stabilita prin PUZ STR. SEBASTIAN, NR.88, aprobat cu HCGMB Nr. 225/18.12.2012 In vecinătate, la nord de Bulevardul Basarabia este intocmit Planul Urbanistic Zonal Bd. T. Vladimirescu nr. 29, aprobat cu HCGMB nr. 113/28.05.2015. cu ale cărei prevederi prezentul PUZ a fost corelat.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA, DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE ,SUBZONE,SI UTR

Terenul din prezentul PUZ aflat prin prevederile PUG municipiul București in subzona CB3 a fost menținut in subzona CB3 - subzona polilor urbani principali


TITLUL II PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR

SUBZONA CB3 - subzona polilor urba

GENERALITĂȚI, CARACTERUL ZONEI

Terenul cuprins in prezentul PUZ este in prezent teren liber de co Complexul Comercial Vulcan si Sos. Progresului. Prin prezentul posibilitatea de construire a unei unitati de alimentație publica, c Centrului Comercial alaturat.

ste reglementata ementara cu funcțiunea


SECȚIUNEA I UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 1. - UTILIZĂRI ADMISE

CB3 - restaurant fast - food si drive - in

Art. 2. - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CB3 - extinderile si schimbările de profil sunt admise cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile invecinate;

Art. 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB3 - se interzic:

orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

depzitare en-gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine

sau care 'împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)


CB3 - pentru instituții si servicii publice se vor rezerva terenuri avand suprafața minima de 1000 mp si un front la strada de minim 30,0 metri;

Art 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

CB3 - spre domeniul public nu va fi depășită retragerea clădirilor pfeetzate reglementari vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezentul regulam/nJ^C--

Art 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOĂfpWifi^ PARCELELOR    Juridica

NN*

V?

CB3 - clădirile se vor amplasa in regim izolat cu respectarea limitei maxime de implantai clădirilor precizata in Planșa de reglementari vizata spre neschimbare care face parte integranta din prezentul Regulament

Art. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

CB3 - nu este cazul

Art. 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

CB3 - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil cu o lățime de min 3,50 metri dintr-o circulație publica;

in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare;

- este obligatorie rezervarea suprafețelor de teren prevăzute in Planșa de reglementari vizata spre neschimbare si care face parte integranta din prezentul regulament, pentru circulații carosabile si pietonale.

Este obligatorie obținerea si respectarea pentu toate construcțiile care se vor realiza a Avizului Comisiei Tehnice de Circullatie a municipiului București.

Art. 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

CB3 - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

- locurile de parcare se dimensionează conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București si se dispun in construcții supra/subterane sau in parcaje amenajate la sol, care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi inconjurate cu gard viu de 1,20 m inaltime;

in situația in care in interiorul parcelei nu poate fi asigurat intregul necesar de locuri de parcare este admis ca acestea sa fie asigurate pe parcelele alaturate, la o distanta de max. 50m de amplasament si cu prezentarea formelor legale de preluare in administrareArt. 10- ÎNĂLȚIMEA MAXH\ IA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

CB3 - inaltimea maxima a noilor construcții va fi parter (8,50m)

Art. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


CB3 - aspectul exterior al clădirilor va exprima reprezentativitatea functi de caracterul arhitecturii clădirii Complexului Comercial Vulcan in, a situează;

si va tine seama <vejzfnatate se

A\OzU l(j/'


Art. 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDIL!TAț$PNFORM CU ORIGINA!

CB3 - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilit/re pj/olice si moderne de telecominicatii

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vihtfile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor;

racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

Art. 13 - SPATII PLANTATE

CB3 - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se vor identifica , păstră si proteja in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,0metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15,0 cm.; in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul propriu, sau in spatiile plantate publice din proximitate;

parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi inconjurate cu un gard viu de minim 1,20 metri inaltime;

pentru imbunatatirea microclimatului se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase in baza Avizului Agenției pt. Protecția Mediului București;

Art. 14-ÎMPREJMUIRI

CB3 - gardurile vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2,0 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 metri, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor fi dublate de gard viu;

- spre trotuare si circulații pietonale nu se recomanda garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferente de pavaje, borduri, garduri vii, terase, etc;

SECȚIUNEA III; POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB3 - POT maxim = 55%

Art. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

/

CB3 - CUT maxim = 2,0 ADC/mp. teren