Hotărârea nr. 7/2018

HOTARAREnr. 7 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI ARHIVELE NATIONALE ALE ROMANIEIHOTĂRÂRE    “

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul București și Arhivele/ Naționale ale României

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Implementare Politici Publice nr. 24/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte \    autorități publice nr. 2/15.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 9/16.01.2018 din

cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul București și Arhivele Naționale ale României, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea îndeplinirii obiectivelor cultural - educative, de cercetare științifică, de informare publică și reciprocă, de organizare de evenimente culturale.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București Protocolul de cooperare prevăzut la articolul 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului l    București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.


București, 17.01.201 Nr. 7


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Efeabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 1Anexa la HCGMB nr.....'T.2...!r5:/5i...........


^OPERARE


mifiat^'filg ci Leldrfifyniă instituții și din dorința de a le ?ea unor prodeplfi/fitiințifice comune, în concordanță cu activitățile lor specifice,

Având în vedere că ambele instituții promovează valorizarea patrimoniului cultural atât prin componenta sa administrativă, cât și prin cea științifică și culturală a documentelor deținute, în spiritul recunoașterii importanței arhivelor în cunoașterea istoriei și culturii, în funcționarea democratică a societății și în valorizarea istoriei locale a orașului București.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea Arhivelor Naționale nr. 16 din 2 aprilie 1996 republicată,

în baza prevederilor

art. 1 alin. (2) lit. n), art. 3 alin (1) lit. a) punctul 24, art. 4 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr 30/2007 din 25 aprilie 2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI, cu sediul în București, Bd. Regina

Elisabeta nr, 49. sector 5. C-050013, telefon: 021/3126710. fax: 021/3125841, e-mail secretariatfoarhivelenationale.ro, reprezentate prin dr. loan DRĂGAN. în calitate de director.

și

MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47. sector 5, București, având cod de înregistrare fiscală 4267117. telefon: 021/305.55.00 reprezentat prin doamna Gabriela FIREA. în calitate de Primar General al Municipiului București, convin asupra încheierii prezentului Protocol de cooperare, cu respectarea următoarelor clauze:

I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

Art. 1. Protocolul se încheie în scopul stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională pentru îndeplinirea obiectivelor cultural-educative. de cercetare științifică, de informare publică și reciprocă, de organizare de evenimente culturale.

campanii comune de presă.

(3) Facilitarea cercetării științifice prin accesul. în condițiile legii, reprezentanților celor două instituții la baza documentară aflată în păstrare.

II. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 3. Protocolul intră în vigoare la data semnării sale, are o durată inițială de 1 an și se prelungește automat cu durate succesive de 1 an până la denunțarea unilaterală de către una din părți.


III. OBLIGAȚIILE PĂ    cu 0R1GINALU

Obligații comune

Art. 4. Părțile se angajează să colaboreze pentru res

Protocol, fără a aduce atingere în niciun fel independentei și mSșîftii fiecăreia.

Art. 5. în cadrul Protocolului, flecare Parte:

(1)    întreprinde demersuri pentru asigurarea de spații corespunzătoare în vederea desfășurării de evenimente publice comune;

(2)    asigură accesul reprezentanților și persoanelor desemnate de către cealaltă Parte la fondul documentar propriu, în condițiile legii;

(3)    furnizează expertiză și/sau resurse umane pentru asigurarea bunei desfășurări a a c t i vi t ăț i 1 o r c o m un e:

(4)    asigură. în limite rezonabile, multiplicarea/digitalizarea documentelor arhivistice necesare îndeplinirii activităților comune;

(5)    participă la promovarea activităților comune (prin afișare, publicare pe site-urilc proprii, trimitere de invitații, organizare de vernisaje și lansări de carte etc,):

(6)    întreprinde demersuri pentru asigurarea condițiilor în vederea realizării de evenimente culturale, expoziții și/sau de promovare referitoare la activitățile comune.

Art. 6. Părțile se angajează să planifice, organizeze și desfășoare activitățile și programele în concordanță cu principiul respectului reciproc, al transparenței și al responsabilității.

Art. 7. (1) Schimbul de informații între Părți se face la cerere sau din proprie inițiativă, chiar dacă nu a existat o solicitare anterioară.

(2)    Solicitarea asistenței se poate face de fiecare Parte semnatară.

(3)    Se vor depune eforturi rezonabile pentru a asigura asistența Părții solicitante, sub rezerva respectării legislației și a politicilor promovate de fiecare Parte.

Art. 8. Activitățile/ proiectele/ programele care fac obiectul concret al colaborării între cele două părți se vor stabili prin Acorduri de colaborare încheiate între cele două

instituții.

Art. 9. Protocolul nu incumbă obligi celeilalte Părți, ci doar obligațiile aferente programele comune.Obligațiile Arhivelor Naționale li Art. 10. Arhi/ Jaționale va ajuta la5 acordul încheiat pentru flecare proiect în parte.

2 din 4


Obligațiile Municipiului București

Art. 11. Municipiul București va acționa cu bună credință și va folosi documentele doar pentru a îndeplini activitățile culturale care fac obiectul acordului pentru fiecare proiect în parte.

IV.    ÎNCETAREA protocolului Art. 12. Protocolul încetează prin:

(1)    acordul Părților:

(2)    denunțare unilaterală, prin notificarea scrisă a Protocolului, cu minimum 30 de zile în avans.

V.    FORȚA MAJORĂ


Art. 13. (1) Forța majoră exonerează de i4sptfndere părțile, în qaztjFneexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul acord. Prin forțaTnajoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea acordului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris. în maximum 5 zile de la apariția sa. precum și încetarea acesteia. în maximum 5 zile.

(3) Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult. fiecare parte poate renunța la executarea prezentului acord pe mai departe. în niciun caz, niciuna dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 (1) Datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale, se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale și normelor interne în vigoare.

(2) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol.

(3)    Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării de către ultima parte.

(4)    Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de 12 luni. începând cu data semnării acestuia de către ambele părți, cu posibilitatea prelungirii de comun acord.

(5)    în vederea reprezentării în demersurile legale și administrative legate de implementarea Protocolujiite=fi^am Parte își desemnează un reprezentant.

(6)    DrepturiJe^fwhgațid/o|be rezultă din prezentul protocol nu pot fi cesionate tară acordul scris al celenatîe/


Div^rge/iț^^^^țtârpr^tare sau de aplicare a dispozițiilor Protpcfiîului7^^\


soluțion    ; caleLmiabu^^^pșiTwlțări și/sau negocieri. în caz contrar, Păt^ge.jppfpifthe.în aplicare prevederile art. 7.

Protocolul de colaborare a fost încheiat astăzi,_intr-un număr de 2

(două) exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte.


ARHIVELE NAȚIONALE    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL

Director.

Gabriela FIREA

Dr. Ioan DRĂGAN

împuternicit șef Biroul Documentare. Publicații și Activități Științifice. Laura DUMITRU